Over aerosols, mondkapjes en RIVM

In mijn -stevige- kritiek op het RIVM, OMT en specifieke personen van die gremia, ben ik ervan overtuigd dat al die personen, steeds ter goeder trouw hebben gehandeld. Wel vind ik dat zij zich inmiddels bewust hadden moeten zijn dat ze regelmatig achter de feiten aanlopen en nogal de neiging hebben als er nieuwe belangrijke kennis is, toch hardnekkig te willen aantonen, dat hun oorspronkelijke standpunt nog steeds geldt. Met noodlottige gevolgen. 

Mijn kritiek is er vooral op gericht, dat beleidsmakers en politici deze grote tekortkomingen van het RIVM en OMT onderkennen, zodat ze niet vrijwel klakkeloos de adviezen van RIVM en OMT blijven volgen.

De kwalijke rol van het RIVM bij de rampsituatie in de zorg

Gisteravond startte Nieuwsuur een driedelige serie over het drama dat zich in zorginstellingen heeft afgespeeld en de kwalijke rol van het RIVM erbij.

Nieuwsuur is van alle Nederlandse massamedia de enige die echt met enige regelmaat kritisch de rol van de overheid, RIVM, OMT en GGD doorlicht. De aflevering van gisteren was daarvan het voorlopige hoogtepunt (of dieptepunt). We zagen hoe de richtlijnen van het RIVM een belangrijke rol hebben gespeeld bij de rampen die zich hebben afgespeeld in de maanden maart, april en mei in de zorginstellingen en in de thuiszorg.

Ik ga niet eens beginnen aan het formuleren van de fouten van die richtlijnen. Bekijk daarvoor zelf maar die uitzending. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat de Duitse RIVM (RKI) en de arbeidsinspectie al in maart met de adviezen kwamen die we nu ook als adequaat zouden omschrijven. Maar de Nederlandse RIVM kwam met slechte adviezen, waardoor vele ouderen en hulpverleners onnodig ziek geworden zijn. En ik durf niet eens te schatten hoeveel extra doden dat heeft gekost.

In dat kader wil ik iets melden waarvan ik niet de vrijheid voelde om dat te doen terwijl de campagne tussen De Jonge en Omtzigt liep. Dat Pieter dat niet zelf in die tweestrijd wilde inbrengen was een keuze, die ik respecteerde.

Maar besef dat ik eind maart tot het besef kwam dat er grote risico’s waren in de zorginstellingen. Ik kwam tot die constatering vanuit de aspecten “aerosols”, “luchtvochtigheid”  en “ventilatie”, zoals ik die in mijn blogs beschreef.  En achter de schermen probeerde ik daar -tevergeefs-  aandacht voor te krijgen in politiek Den Haag.

Begin april kreeg ik via iemand die daar ook hard mee bezig was, contact met Pieter Omtzigt. Achter de schermen was hij heel hard aan het vechten om de situatie bij de zorginstellingen en voor de zorgmedewerkers te doen veranderen (in de richting die Nieuwsuur gisteren aangaf), als hij deed op andere dossiers. Hij had de noodkreten van velen uit de zorg gekregen en was daarop aan het acteren.

Ik sprak een wanhopige man, omdat hij, ook op dit dossier, geen weerklank vond bij degenen die aan de touwtjes trokken. (Dezelfde wanhoop die ik ook voelde, omdat ik noch gehoor kreeg bij de politiek, noch ruimte in de media, om dit onderwerp te agenderen).

Hij heeft ervoor gekozen om dat niet in de strijd om het leiderschap van het CDA te gebruiken ten opzichte van Hugo de Jonge.

Maar het is wel relevant om het te weten, omdat het laat zien dat de beslissers in Den Haag zich volledig overgeleverd hebben aan het RIVM en dat eigenlijk nog steeds lijken te doen. Zeker iemand als Hugo de Jonge. Met niet alleen noodlottige gevolgen in de zorg, maar ook op andere terreinen (zoals een instortende economie, een samenleving, die op veel punten nodeloos wordt gehinderd en volksgezondheid).

Ik ga er in dit blog niet uitgebreid op in. Ik deed het al in vorige postings. Ik noem kort wel de volgende punten:

 1. Het eerst niet willen onderkennen van het belang van aerosols, en nu stellen dat die wel een rol spelen, maar slechts in beperkte mate. (Een goed voorbeeld ervan is prof. Wallinga, die afgelopen maandag in het AD, nog letterlijk zei  “Ik ben geen expert als het aankomt op mondkapjes, maar weet wel dat wij die 1,5 meter afstand houden. Als je dat doet, is de meerwaarde van een mondkapje er niet”. Een tekst die identiek is aan die van prof. Van Dissel bij één van zijn laatste interviews tot nu toe.)
 2. Al in maart waren er bewegingen in het westen om te promoten dat iedereen mondbescherming ging dragen op plekken met veel mensen, zoals men in Oost-Azië standaard deed. In Tsjechië deed men dat al vanaf half maart. Maar de WHO bleef zeggen dat mondbescherming geen extra voordeel opleverde buiten de zorg. En keer op keer wanneer prof. Van Dissel hierover bevraagd werd, zoals in de sessies in de Tweede Kamer, zei hij dat het alleen maar schijnveiligheid opleverde.  Een mantra dat vervolgens tot vervelens toe door alle leden van het kabinet en burgemeesters werd herhaald.

In april/mei werd op meerdere plekken wel mondbescherming ingevoerd, maar pas begin juni ging de WHO overstag en sindsdien raadt die organisatie ook het dragen van mondbescherming in openbare ruimtes aan (dus in binnenruimtes waar vreemde mensen elkaar ontmoeten en het houden van afstand problematisch is).

Het grote belang van aerosols

Steeds duidelijker wordt de prominente rol van de aerosols bij de verspreiding van het virus. Ik behoor tot de -gelukkig steeds grotere- groep, die stelt dat aerosols de dominante wijze van verspreiden van het virus is. Prof. Jimenez uit Colorado heeft dit overzicht gemaakt. En in dit document heeft hij het uitgebreid uitgewerkt.

Maar ook daar zien we het patroon dat de WHO en het RIVM als een soort koppige ezels moeten worden meegetrokken om dit belangrijke element bij de verspreiding van het virus uiteindelijk te onderkennen en daar de juiste maatregelen bij te nemen.

Besef daarbij ook dat de grote slachting bij de zorginstellingen mede is veroorzaakt door de aerosols die ongehinderd in die zorginstellingen konden rondzweven. En ik heb daarover van medewerkers uit die instellingen schrijnende verhalen gehoord. Waarbij ze ook al vroeg signaleerden dat het interne HVAC-systeem niet adequaat werkte en derhalve bijdroeg tot de verspreiding van het virus door de hele zorginstelling.

Niet alleen zijn de maatregelen die genomen worden dus verre van adequaat om het virus wereldwijd te bestrijden, maar ook zijn ze veel te grofmazig. Daardoor wordt er veel vermijdbare schade aangericht aan economie, samenleving en volksgezondheid.

 

Proportionele maatregelen

Als het virus zich alleen binnen verspreidt, dan zijn alle beperkingen die je aan de mensen in de buitenlucht oplegt schadelijk. Want ook daar moet men zich -geheel onnodig- aan die 1,5 meter afstandsregel houden. Met een beleid op terrassen dat we in het verleden niet eens toepasten als je in het ziekenhuis iemand wilde bezoeken. Met beperkingen voor mensen die zich buiten met elkaar willen ontspannen of actief willen zijn. En het risico te lopen boetes te krijgen en een strafblad.

Maar ook geldt dat voor de gevaren die je wel en niet loopt als je ergens in binnenruimtes bent met andere mensen. Op sommige plekken en op sommige momenten heb je dan echt een groot risico besmet te worden. Maar op veel plekken op veel momenten heb je dat niet.

Als je dan alleen generieke maatregelen afkondigt (overal 1,5 meter houden en in het OV mondbescherming dragen) dan richt je ook daar grote onnodige schade aan.

Net zoals het natuurlijk heel schadelijk was dat we in gebieden waar het virus amper heerste, zoals in het noorden van het land, we dezelfde maatregelen namen als in het zuiden van het land, waar het virus echt had toegeslagen. Een aanpak, die burgemeester Bruls bij nieuwe uitbraken in het najaar blijkbaar het liefst weer wil toepassen.

Juist daarom heb ik een overzicht gemaakt waarmee je veel specifieker kunt bepalen wanneer je wat moet doen om niet besmet te raken en anderen niet te besmetten. Gelukkig is die al door heel veel mensen bekeken.

Cruciaal daarbij is dat je de aanpak ook proportioneel maakt. Ik heb me al begin april een voorstander geuit van mondbescherming. Waarmee mensen voorkomen dat ze anderen kunnen besmetten op plekken met veel vreemde mensen. En als -net zoals in Oost-Azië- in West-Europa en New York al in een vroeg stadium mondkapjes verplicht waren gesteld in die binnenruimtes, dan waren er veel minder slachtoffers gevallen en was de economie veel minder ontwricht geraakt.

Maar ook heb ik aangegeven, dat als er maar heel weinig mensen besmet zijn in een gebied, het onnodig is om die mondbescherming te dragen. Daarvoor had ik dit als hulpmiddel gemaakt.

Zolang we ons in de groene zones bevinden wegen de voordelen van de mondbescherming in die besloten ruimtes niet op tegen de nadelen. Maar buiten die groene zones is het mijns inziens wel zeer gewenst die te dragen op plekken waar er inderdaad risico is.

Dat risico kan echter in binnenruimtes weggenomen worden als daar goede ventilatie, de juiste luchtvochtigheid of een HVAC-systeem dat echt coronaproof is.  In die gevallen loopt men ook in die binnenruimtes geen risico en is mondbescherming daar onnodig. Ook dat heb ik hierin beschreven. Plus dat mensen in risicogroepen zelf kunnen bepalen of ze bepaalde risico’s wel of niet willen lopen.

Zo kunnen we de goede balans vinden in het bestrijden van het virus en het in stand houden van onze samenleving. En zijn we niet overgeleverd aan mensen van de WHO/RIVM/OMT die ten aanzien van de bestrijding van het virus achter de feiten aanlopen. Er zijn zelfs landen waar de mensen in de buitenlucht mondbescherming verplicht moeten dragen.

Ik vrees met grote vreze dat we in Nederland ook aan het voorsorteren zijn om nu al in besloten ruimtes verplicht met mondbescherming te gaan werken, zoals nu in België en in Frankrijk is gebeurd.  Terwijl er twee weken geleden bijna 10.000 testen per dag werden uitgevoerd en per dag gemiddeld 60 mensen besmet raakten, is het aantal testen de afgelopen week gemiddeld per dag bijna 11.000 geweest en is het gemiddelde per dag gestegen van 58 naar 68.  Een toename van 10 per dag, waarvan de helft kwam doordat er meer getest is.

Toch hoorde ik prof. Voss bij DIDD van Tijs van den Brink zich al zorgen maken over deze “stijging”.  En als we – wellicht doordat er ergens in Nederland een clustertje opduikt, wellicht weer in een vleesverwerkend bedrijf- een verdere toename krijgen van 10 of 20 per dag, dan hoor ik al onze usual suspects op tv waarschuwen dat dit het begin is van een tweede golf. En van de weeromstuit wordt aangekondigd dat we in alle openbare ruimtes verplicht mondbescherming moeten dragen.

Iets wat met zulke lage aantallen besmette personen een complete overkill is.

 

Ik erger me dagelijks aan het feit dat we ons niet voorbereiden op het echte grote gevaar in het najaar. Dat als we dan gesloten ruimtes hebben waar geen goede ventilatie is en het HVAC-systeem niet coronaproof is gemaakt, dat we dan daar wel forse uitbraken krijgen. Met veel ingrijpende maatregelen tot gevolg.  Dan zal het dragen van mondbescherming niet het enige zijn dat we zullen moeten gaan doen in die ruimtes, maar krijgen we ongetwijfeld nog steviger maatregelen, die zowel de bevolking als de economie weer terugwerpt.

Maar ja, zolang WHO/RIVM het grote belang van aerosols bij de verspreiding van het virus bagatelliseren, gebeurt er op dat punt vrijwel niets.  En kan Nieuwsuur zich al voorbereiden voor een nieuwe serie à la de huidige voor ergens in het najaar. Maar dat zal dan wederom te laat zijn.

Wanneer ontworstelen politici als Hugo de Jonge zich nu eens aan de dictaten van het RIVM en OMT en laten ze zien dat ze wel een goede afweging kunnen maken wat onze samenleving nodig heeft? En ze echt anticiperen op datgene wat er op ons af komt in plaats van langzaam achter de feiten aan te hobbelen, zoals dat ook in de zorg is gebeurd? Met dramatische gevolgen.

En wat de gevolgen zijn voor economie en samenleving zal pas in het najaar goed zichtbaar gaan worden.

77 antwoorden
 1. Eddy van Essen
  Eddy van Essen zegt:

  Maurice, kun jij inschatten wat de invloed is geweest op de uitslag van het digitale stembiljet bij de lijsttrekkersverkiezing van het CDA. Voor de volgorde van de kandidaten was de alfabetische volgorde gebruikt. De Jonge stond dus bovenaan. Had men niet alle kandidaten in gelijke mate bovenaan moeten plaatsen. Op het stembiljet stond ook nog eens #kiesdenummer1 Het CDA heeft een de meeste leden met een hoge leeftijd die gewend zijn de bovenste kandidaat te kiezen. De Jonge was op het stembiljet in feite al de lijsttrekker. Is dit niet doorslaggevend geweest voor de uitslag?

  Beantwoorden
 2. Jan Jaap
  Jan Jaap zegt:

  Gisteren werd bekend dat Marion Koopmans 15 miljoen euro subsidie krijgt om te onderzoeken hoe een crisis als deze volgende keer voorkomen kan worden. Vraag me af of zij de aangewezen persoon is. Is hier ook geen sprake van belangenverstrengeling. Wordt dat straks ook meegenomen in de evaluatie, bijvoorbeeld. Wie er allemaal als expert hebben opgetreden en wie er grote sommen krijgen voor hun onderzoek? Je kan het de wetenschappers natuurlijk niet kwalijk nemen. Ze zien de kans en gaan ervoor, zo werkt het tegenwoordig in de wetenschap. Maar dat onze politici alle macht bij hen hebben gelegd die er belang bij hebben dat het probleem wordt uitvergroot is toch wel iets om in het vervolg goed over na te denken.

  Beantwoorden
  • Lars
   Lars zegt:

   Waarom moet dat 15 miljoen kosten? Je kan ook gewoon kijken naar Taiwan zoals ze in veel Oost Europese landen hebben gedaan en dat kopieren. Dan ben je er ook.
   15 miljoen is heel veel geld voor iets waarvan je vrij eenvoudig kunt zien wat werkt en wat niet in de wereld omdat er veel verschillende landen zijn die allemaal anders handelen.
   Het gaat alleen om de uitgangspunten. Burgers maximaal beschermen ja/nee, groepsimmuniteit ja/nee, Grenzen dicht/open (tawian, nieuw zeeland) , aerosols ja /nee (japan) , mondkapjes ja/nee (CZ), regionale lockdowns ja/nee (DE, CN) , Die Koopmans lijkt me nu niet de meest onafhankelijk internationale persoon meer een gepolitiseerde RIVM-ster.

   Beantwoorden
 3. Frans
  Frans zegt:

  Wederom een goed stuk, fijn om bevestigd te krijgen dat er toch veel meer diversitet bestaat in het waarderen en beoordelen van inzichten dan de visie van de gevestigde orde.

  Beantwoorden
 4. André
  André zegt:

  Door die RIVM richtlijnen worden nu duizenden bedrijfspanden ingericht op 1,5 meter. Maar maar de airco staat niet in het protocol dus de luchtverversing wordt vaak niet gecontroleerd. Als we later dit jaar weer naar kantoor gaan moeten we braaf alle pijlen op de grond volgen en staan de bureau’s meters uit elkaar, maar ademen we fijn de aerosolen in van (zieke) collega’s. En dan maar afvragen waarom we dat virus maar niet onder controle krijgen.

  Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Er is inmiddels al zoveel tijd verspild door door de WHoaxO/RIVM dat het Deltaplan Ventilatie niet meer haalbaar is voor het najaar, dus zullen we het moeten doen met maskers, onder het moto “Forget about politics wear a mask”.

   Beheerders van openbare gebouwen moeten ervoor zorgen dat iedereen binnen hun gebouw een masker draagt, immers als je ervoor zorgt dat er geen aerosolen kunnen ontstaan binnen de gebouwen, dan kunnen ze ook niet rondgepompt worden door slecht functionerende ventilatie systemen.

   Beantwoorden
 5. Martijn Smit
  Martijn Smit zegt:

  Goed stuk (alweer) en wat een (dood)zonde dat Pieter het niet gehaald heeft. Ik zou dit stuk graag willen delen, zodra het in engels beschikbaar is?

  Beantwoorden
 6. jillis
  jillis zegt:

  Ik irriteer mee ook elk dag mateloos.
  Vrij apart dat niet veel meer mensen dat doen.
  Velen hebben wel eens gehoord van aerosolen maar het zegt ze eigenlijk niet zo veel.
  Mensen worden boos wanneer je het over deze discussie hebt omdat het RIVM wel zou weten wat goed is voor de gezondheid en omdat het allemaal heel erg is wat er gebeurd en zonder het RIVM zou het nog veel erger zijn.
  Het is elke dag een strijd. Zelf heb ik geen zin meer om in discussie te gaan me mensen, het kost veel negative energie. Je raakt er vrienden mee kwijt.
  De samenleving is zich aan het verdelen. Geen goede ontwikkeling.
  In februari zeggen;…I told you so, daar hebben we als maatschappij ook vrij weinig aan.
  Er is een berg aan bewijs dat het (bijna) alleen maar aerosolen kunnen zijn.
  Vandaag weer naar voren gekomen dat je met een plastic kap voor je gezicht besmet raakt. En oppervlaktes spelen geen rol meer. Hoe zou dat nou komen?
  Ik hoop op het beste maar dat het van de kant van Hugo de Jonge komt lijkt me vrij sterk.

  Beantwoorden
  • Micha
   Micha zegt:

   Jillis, ik ben het hartgrondig met je eens…word verdrietig van het feit dat er zoveel verdeeldheid wordt gecreëerd.het verbaast mij dat zoveel mensen zich niet verdiepen in de materie en boos en geïrriteerd raken. Ik ben zo al verschillende “vrienden” kwijtgeraakt omdat ze blindelings het RIVM en de Jonge volgen. Er wordt verdeel en heers over ons uitgestort. Ik ga de discussie niet steeds meer aan want word er doodmoe van.
   Ik kan mij ook dat gevoel van Maurice goed voorstellen…zoveel goed onderzoek en toch niet gehoord worden

   Beantwoorden
 7. Peter Wilms
  Peter Wilms zegt:

  De onderlinge verspreiding binnen de m’n ertsen is waardchijnlijk een gevolg van de airsols binnen de bedrijven in combinatie met de e slechte lucht kwaliteit door de grote hoeveelheid dieren op beperkte ruimte.

  Beantwoorden
 8. R. Zwart
  R. Zwart zegt:

  Gewoon maar eens op een rijtje, wat RIVM missers:
  – Februari: virus is niet zo besmettelijk, ga maar lekker carnaval vieren
  – Februari/ begin maart: we hebben een goed testbeleid, na enige dagen bleek echter dat zowel RIVM als GGD geen zicht had op de werkelijke testcapaciteit
  – Maart: we testen alleen mensen met symptomen waaronder koorts, niet beseffend dat ouderen met covid-19 soms geen koorts ontwikkelen
  – Maart/ april: persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn niet echt nodig
  – Sluiten van alle verpleegzorghuizen, zonder onderscheid te maken tussen besmette en niet-besmette bewoners en verzorgers, geen testbeleid en testcapaciteit beschikbaar stellen
  – Onderschatting en ontkenning van het belang van aerosols als verspreidingsmethode

  In het voordeel van het RIVM:
  – Scholen kunnen open blijven, kinderen spelen nauwelijks een rol in de besmetting
  – Uitbannen van het virus wordt lastig, beter is het om het gecontroleerd rond te laten gaan
  – Mondkapjes bieden eigenlijk vooral een schijnveiligheid, zeker bij onjuist gebruik

  Beantwoorden
  • Jeroen
   Jeroen zegt:

   Nog wat andere missers van het RIVM:
   – maart: 20% heeft ziekenhuis zorg nodig, blijkt hooguit 1% te zijn en is waarschijnlijk nog veel lager
   – maart: 2% overlijdt. Is volgens de beste schattingen nu 0,1% en is waarschijnlijk nog een stuk lager
   – eind maart: Piek op de IC eind mei. Nog geen week later waren we al over de piek heen
   – Aanname sanguin/RIVM onderzoek: Iedereen die met het virus in aanmerking is geweest maakt in het bloed detecteerbare antistoffen aan. Dat geldt alleen voor ernstige gevallen. Dit heeft grote implicaties voor het aantal besmettingen IFR etc. Zelfs groepsimmuniteit kan niet worden uitgesloten.

   Beantwoorden
  • Wouter J
   Wouter J zegt:

   Al die “missers”, allemaal heel toevallig natuurlijk.
   Vaak zouden de OMGEKEERDE adviezen, wel degelijk gehopen hebben. (In eender welk commercieel bedrijf zouden die, enz.)

   Er zijn nmm twee mogelijkheden: ofwel hebben we hier te maken met een bende incompetenten, ofwel doen ze het met opzet.
   Ik gok op de tweede mogelijkheid.

   Beantwoorden
 9. Wim B.
  Wim B. zegt:

  Beste Maurice,

  Veel dank voor dit zeer heldere en belangwekkende verhaal.
  De politiek laat het zoals je beschrijft nu afweten.
  Laten wij daarom allemaal de politieke partij waar we lid van zijn, of waarmee wij ons verwant voelen, dit verhaal van jou doorsturen, en hen liefst daarna ook bevragen wat ze er van vinden en vooral ook wat ze er mee gaan doen.
  Ze zullen het toch wel snappen, zou je denken.

  Mijn respect voor Maurice die stug en gemotiveerd doorgaat!

  Vriendelijke groet, Wim, Lochem

  Beantwoorden
 10. Richard van den Boogaard
  Richard van den Boogaard zegt:

  Al zou men maar alleen het zekere voor het onzekere nemen. Baat het niet, dan schaadt ventilatie zeker niet!

  Beantwoorden
 11. Ronald Schoones
  Ronald Schoones zegt:

  Ik ben enigszins verward nu, Maurice bepleit het belang van aerosolen en dat daarom ventileren belangrijk is. In ruimtes waar ventilatie niet of niet goed geregeld is raadt hij aan om een mondkapje te dragen. De meeste mondkapjes (chirurgische en andere huis tuin en keuken mondkapjes) houden aerosolen niet tegen. Ze gaan er of door omdat ze zo klein zijn of ernaast (zoals ik in een onderzoek van een Nederlandse universiteit voorbij zag komen), wat is dan qua aerosolen het nut van een mondkapje in zo’n slecht geventileerde ruimte?

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Als je de diverse beschrijvingen van deskundigen op internet volgt over aerosoles dan is het zo dat ook grotere druppels die uit je mond komen door het verdampen van water aerosols kunnen opleveren. Onderzoek heeft laten zien dat er een heel grote reductie is van het uitstoten van aerosols (dus inclusief deze verdampingsmogelijkheid) als je bescherming voor de mond draagt.

   Beantwoorden
   • Jan Bartelds
    Jan Bartelds zegt:

    Wat is dan het meest belangrijke van en mondkapje ?
    – Dat degene die besmet is (en dat niet weet) met een mondkapje op minder snel een ander besmet ?
    – In hoeverre helpt mondkapje ter bescherming van je zelf ? Met name ter voorkoming virus bij inademen via aerosolen ?

    Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Met een mondkapje blijven de grotere druppels dus achter in het mondkapje (in plaats van door de zwaartekracht ongevaarlijk op de grond te eindigen).

    Wat gebeurt er met die druppels in het mondkapje? Ademend blaast de gebruiker steeds lucht door het mondkapje en daarmee ook lucht op de achtergebleven druppels.

    Die kunnen “door het verdampen van water” geen aerosols meer opleveren?

    Beantwoorden
    • jillis
     jillis zegt:

     Je mag die kapjes ook niet heel lang gebruiken he.
     Hoe lang weet ik niet precies maar ik geloof dat t nu 2 uur is voordat ie vol zit.

     Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Ronald,
   Je gaat ervan uit dat virussen en aerosolen hetzelfde zijn, maar dat is niet zo, de uitgeademde virussen komen in een aerodynamische luchtwerveling terecht (net als sigarettenrook) die aerosolen genoemd worden.
   Het zou best kunnen zijn dat veel mondkapjes de virussen wel doorlaten maar daarbij de aerodynamische luchtwerveling zodanig verstoren dat er geen aerosolen ontstaan.

   Beantwoorden
 12. Diandra
  Diandra zegt:

  Ik heb aflevering 1 van Nieuwsuur gezien. Het ging vooral om mondkapjes. Maar die verzorgingstehuizen zijn ook slecht geventileerd. Ik hoorde dat de ramen niet open mochten en de mensen mochten niet buiten zitten in het prachtige voorjaarszonnetje. Is daar niet juist nog meer schade mee aangericht, dan met het wel of niet dragen van mondkapjes? Deze aflevering ging vooral daarover en belichtte geen andere aspecten. Wat denk jij? (ik ga de aflevering van gisteren en vandaag ook nog kijken)

  Beantwoorden
 13. Geert
  Geert zegt:

  Beste Maurice,

  In België is een tweede golf begonnen. Je ziet op vele plaatsen meerdere haarden. Maandag bv 216 besmettingen. Heb jij hier een verklaring voor? De maatregelen zijn vergelijkbaar met die van Nederland.

  Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Hoe bedoel je een tweede golf in Belgie …… hoeveel IC opnames en Doden zijn er dan als gevolg van die maandag met 216 positieve PCR testen gevallen ? Is een tweede golf niet een beetje overdreven wellicht ?

   Beantwoorden
   • Geert
    Geert zegt:

    Beste Walter,

    Ziekenhuisopnames volgen gemiddeld pas twee weken later. Mogelijk zullen dat er procentueel minder zijn omdat de nieuwe besmetten veelal jongeren zijn. Ps: vandaag 260 besmettingen

    Beantwoorden
    • Walter
     Walter zegt:

     Ik heb mijn Belgische telraam klaargezet voor 31 july ….
     Ja als jongeren een positieve PCR testuitslag krijgen dan zal dat minder dramatisch zijn dat verwacht ik ook, misschien wel minsten 99% minder dramatisch maar dat hangt van leeftijd, buikvet en onderliggend lijden af natuurlijk.

     Ik probeer alles maar een beetje te relativeren omdat we momenteel behoorlijk worden opgehitst met getallen uit het buitenland zoals een derde golf in Hong Kong en de records van besmettings aantallen vliegen om je oren.

     Beantwoorden
 14. Dick
  Dick zegt:

  Maurice,
  Ik heb een Duitse arts horen zeggen dat de besmettingen in de Duitse vleesverwerkingsbedrijven eigenlijk valse positieven zijn om dit in de lucht boven het vlees bepaalde coronaresten van de dieren terug te vinden zijn, die dan door de medewerkers ingeademd worden.
  De corona die gevonden wordt, is niet onze Covid-19, maar iets anders waar de testen een positieve besmetting aangeven. De medewerkers worden ook niet ziek, en het is dus eigenlijk een non-issue.
  Weet jij hier iets van ? Dank en groet, Dick

  Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   Ik had ook zoiets gehoord maar dan dat in de vleesverwerkende industrie de dieren een soort van corona vaccin krijgen ingespoten ….. ik heb steeds aangenomen dat dat een broodje aap was ….. ik geloof dat het uit de mond van Jeroen Pols kwam van viruswaanzin in die rechtszaak tegen de staat….. geen idee of het onzin is of niet, zal ook eens proberen te zoeken.

   Beantwoorden
 15. Nico kop
  Nico kop zegt:

  Maurice dank voor deze opnieuw duidelijke uitleg. Een opmerking wil ik maken , er zijn in de politiek mensen die politieke verantwoording krijgen en zeker macht positie. Helaas moet ik en ik denk ik niet alleen constateren dat niet iedere politicus hier mee om kan gaan.

  Beantwoorden
 16. Johan Stolk
  Johan Stolk zegt:

  Beste Maurice, uiteraard weer een prachtige uitleg en wederom bedankt voor deze informatie,
  echter ik blijf van mening dat zolang de WHO de Aerosols niet volledig erkend als verspreider van het virus zal het RIVM en het OMT koppige ezels blijven zoals jezelf schrijft.
  Concreet; er gebeurd alleen wat als de WHO in actie komt

  Beantwoorden
 17. Marius
  Marius zegt:

  Waarom weer roepen dat vleesverwerkende bedrijven de mogelijke oorsprong van uitbraken zullen zijn, je kan ook kerken of verkiesingsbijeenkomsten. Nu toevallig veel in het nieuws geweest dat er bij vleesbedrijven veel besmette mensen rondliepen, maar lag de oorsprong van deze uitbraken in het betreffende bedrijf of juist in de huisvesting of transport van de medewerkers naar het bedrijf? Er waren ook vergelijkbare uitbraken bij andere bedrijven dan vleesbedrijven met medewerkers uit de zelfde oorsprongslanden als bij de vleesbedrijven, dat komt dan weer niet groot in het nieuws. Ik heb het gevoel dat er constant geframed wordt door de media en nu dus ook door jou, jammer. Wat wel het gevolg is overigens is dat vleesbedrijven nu de meest veilige werkplekken hebben, dat dan weer wel.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Ik heb geen enkel onderzoek gezien dat aangetoond heeft dat het woon-werkverkeer of huisvesting de oorzaak is van de uitbraken in de vleesverwerkende industrie.

   Waar het misgaat zijn die situaties waar in de arbeidsomstandigheden de temperatuur en vochtigheid laag worden gehouden teneinde het vlees (vis, groente of fruit) niet te laten bederven. Daar voelt het virus zich erg in thuis.

   Uiteraard zal een besmette medewerker in het busje of thuis nog iemand anders kunnen besmetten, maar dat leidt niet tot grote uitbraken.

   Arbeidsmigranten werken ook bij elkaar in andere sectoren, en daar gaat het zelden mis. Dat geeft toch in elk geval aan dat de lage temperatuur en luchtvochtigheid een sleutelfactor is.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
 18. Bertje
  Bertje zegt:

  “Terwijl er twee weken geleden bijna 10.000 testen per dag werden uitgevoerd en per dag gemiddeld 60 mensen besmet raakten, …”

  Neen.
  Er werden 10.000 tests gedaan en van die test kregen 60 mensen een positieve uitslag.

  A-symptomatische personen die zich niet laten testen worden daar in niet meegenomen.
  Het is zeer van belang om die wel te kennen om iets over verspreiding te zeggen.

  Beantwoorden
 19. Karel
  Karel zegt:

  Ik lees nu ook steeds meer artikelen in de klassieke media die verder achter de schermen kijken, Daar krijg ik wel idee uit dat de focus van de kritiek op de aanpak van de corona-crisis vooral RIVM en al die andere virologen erg eenzijdig was. Zij waren vooral de adviseurs. De echte beslissers zijn de bestuurders. De gekozen volksvertegenwoordigers zijn eigenlijk aan zet om hun kritiek te laten horen op die bestuurders. En dan de burgers die als kiezer en mogelijk demonstrant in de publieke ruimte hun het vuur aan de schenen kunnen leggen. Het is gewoon te gemakkelijk om onderzoekers en ambtenaren verantwoordelijk te maken voor besluiten. Wel vind ik dat de wetenschappers te gemakkelijk zich laten meenemen in het brengen van boodschappen die bestuurders graag willen horen. Ik zou graag meer twijfel bij gevestigde wetenschap graag horen!

  Beantwoorden
 20. marco
  marco zegt:

  Beste Maurice,
  106 keer dank voor al jouw 106 blogs sinds begin maart over dit onderwerp.
  Ik heb je vanaf het begin gevolgd, en ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat deze waardevolle informatie genegeerd wordt door RIVM / OMT / Koopmans / Wallinga en vele anderen die kennelijk nog niet eens de moeite hebben genomen om dit te lezen.
  Het is door jou allemaal verzameld en keurig hapklaar voor ze opgediend.
  En toch genegeerd.
  Is het overdreven als ik dat misdadig noem?
  Ik vind van wel, omdat het onnodig veel levens heeft gekost, het gaat nog veel levens kosten. Bovendien duizenden ondernemers hebben hun bedrijven en bedrijfjes onnodig in rook op zien gaan.
  Er moet een post-corona parlementaire enquête komen.

  Beantwoorden
 21. Dick
  Dick zegt:

  Dag Maurice,

  Sorry van mijn rol van luis in jouw pels maar ik wel weer wat vragen.
  In de landen die slordig zijn geworden met de anderhalve meter lopen de besmettingen snel op. Zie nu bv België.
  Als besmetting via aerosols zo belangrijk zijn en de landen daar niets aan doen hoe verklaar jij dan de opleving in alle landen die de anderhalve meter niet handhaven.
  Voor mij zegt de logica uiterst duidelijk dat aerosols een zeer beperkte rol spelen. Zeker omdat verreweg de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden.
  Logisch want daar wordt geen afstand gehouden en op het werk wel.

  Beantwoorden
 22. Karel
  Karel zegt:

  Laten we ook eens wat positief zeggen over RIVM en OMT in deze coronacrises. Als ik het goed heb gelezen en begrepen zijn de sluitingen van de scholen in het basisonderwijs niet aanbevolen op advies door het RIVM en volgens mij ook niet door het OMT. Maar het kabinet ging overstag door druk vanuit de sectoren in het onderwijs en door gedeelte van de ouders van de kinderen op die scholen. Die nu later gebleken waarschijnlijk onnodige sluitingen zijn heel belangrijk gebleken bij veel werkende ouders die hier door niet meer goed konden werken.
  En is het gebrek aan beschermingsmaterialen en testen nu op conto te schrijven van het RIVM en het OMT of zelfs de GGDs? Ik denk dat jarenlang verwaarlozen van hoe we ons voorbereiden voor een pandemie en hoe zorgen dat organisaties als GGDs hun rol en taak echt kunnen uitvoeren de echte oorzaak zijn. Hier ontbreekt vind ik de politieke discussie over het falen van de bestuurders en vooral dit kabinet bij de aanpak van de coronacrisis.

  Beantwoorden
  • Willie
   Willie zegt:

   Klopt helemaal. Rivm is niet voor sluiting scholen, kabinet is dat. Rivm is niet voor mondkapjes in Ov, kabinet is dat. En waarom? Omdat de ouders bang waren bij scholen en de mensen bang zijn in ov.

   Er valt rivm nix kwalijk te nemen in deze zaken.

   Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Het RIVM had in de richtlijnen moeten opnemen dat het niet veilig was om zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in zorginstellingen te werken en Van Dissel had als lid van het OMT duidelijk moeten maken dat er vanwege schaarste geen PBM gebruikt mochten worden door medewerkers van zorginstellingen.

   Als het op deze wijze gecommuniceerd was dan hadden zorgmedewerkers tenminste geweten waar ze aan blootstonden en dan hadden ze op basis daarvan kunnen bepalen of ze het werk nog wel wilden doen of niet maar nu zijn ze door te vertrouwen op de valselijke RIVM richtlijnen volledig op het verkeerde been gezet en dit moet tot op de bodem uitgezocht worden door een parlementaire enquete commissie. En bovendien kan ik me heel goed voorstellen dat de staat hiervoor voor de rechter gedaagd wordt door zorgmedewerkers of hun nabestaanden.

   Beantwoorden
 23. Walter
  Walter zegt:

  Weer een prima blog al ben je wel erg mild voor onze bewindslieden maar ja daar zullen we het voorlopig ook mee moeten doen.

  Binnenkort – als ook het allerlaatste covid-19 bed op de IC leeg is – gaan wij ook allemaal mondkapjes in de publieke ruimte dragen. De vertraging met wat wij hier doen in Nederland in vergelijking met elders is gewoon uit te tekenen. Deugdelijke ventilatie moet nog wachten en zal waarschijnlijk volgend jaar worden aangepakt maar alleen als er echt een tweede golf komt en die kans is klein ongeacht of we wel of niet naar onze vertrouwde burgemeesters luisteren en gehoorzaam en braaf de richtlijnen opvolgen.

  We mogen wel onze handen dichtknijpen dat dit een relatief mild virus was voor ons en gelukkig niet de builenpest. Het is gekomen, het heeft gepiekt en we zitten nu in het laatste kleine staartje in ieder geval tot het najaar. Alle maatregelen hebben nauwelijks effect gehad al zijn er mensen die anders geloven. Als je nog iets verder uitzoomt en gewoon naar de oversterfte kijkt over de afgelopen 5 jaar dan krijg je ook een goed perspectief op de toestand.

  Beantwoorden
 24. Gert
  Gert zegt:

  Je fixeert je veel te veel op het RIVM. Neem Spanje, Frankrijk, Italië, België Engeland , Latijns Amerika, USA. Daar is of ging het pas echt goed mis. Ja in de verpleeghuizen in Nederland is het in maart en april uit de hand gelopen, maar waar niet. In heel Europa is Nederland het land op Zweden na, economisch en maatschappelijk het minst op slot gegaan, terwijl je doet of wij in Nederland dat als enige doen. Europeanen, die hier op bezoek zijn vinden Nederland een oase van vrijheid vergeleken met de beperkingen in hun eigen land.

  Je noemt Jena steeds als voorbeeld van succesvol mondkapjes beleid, maar het oosten van Duitsland en ook Oost Europa zaten dan ook ver weg van de brandhaarden. Maar dan kun je net zo goed de 3 Noordelijke provincies van Nederland als voorbeeld van succesvol beleid noemen. Daar op wat kleine brandhaarden na niet of nauwelijks slachtoffers en besmettingen.

  Overal lopen in Europa de besmettingen weer op, ondanks een streng mondkapjesbeleid. Het RIVM was zo’n beetje het enige instituut ter wereld dat achteraf gezien als enige het bij het rechte eind had, dat kinderen niet of nauwelijks verspreiders waren en daarom van mening waren dat scholen niet dicht hoefden. Het RIVM bashen begint daarom wat ridicuul te worden. Ja in maart en april is het goed misgegaan in het Zuiden van Nederland, maar je doet of Nederland een pleefiguur heeft geslagen. Je terechte strijd tegen de anderhalve meter samenleving komt daardoor in het gedrang.

  Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Het gaat nog niet eens zozeer om wat er toen verkeerd gelopen is met het RIVM t.a.v. mondkapjes, maar ze leren er niet veel van, want ze zijn nu m.b.t. aerosolen door koppigheid weer aan het afkoersen op een ramp die nog veel groter zal zijn als het drama in de verzorging.

   Beantwoorden
 25. Ineke merkus
  Ineke merkus zegt:

  Volgens mij klopt de tweede alinea van deze blog inhoudelijk niet. Er staat “Mijn kritiek is er vooral op gericht dat de beleidsmakers deze grote tekortkomingen van het RIVM en OMT onderkennen zodat ze niet vrijwel klakkeloos de adviezen van het RIVM
  en OMT blijven volgen.”

  Mijn advies is om het woord “kritiek” te vervangen door “hoop”.

  Beantwoorden
 26. Lies
  Lies zegt:

  Beste Maurice,

  Dank aan je / jullie inhoudelijke bijdragen.

  Mijn vraag is.. Nu, 17 juli 2020, blijkt het virus in Europa weer terrein te winnen. Ik weet dat je rekening moet houden met een vertraging van 2 weken. Heb je enig idee wat daar de redenen voor kunnen zijn.? Uiteraard kan ik er zelf wel een paar bedenken maar het ontbreekt mij om daar wetenschappelijk iets over te zeggen.
  Voorts wil ik graag benadrukken nu we al een paar weken “massaal” weer aan het werk zijn om voorzichtig te zijn in (slecht geventileerde) ruimtes. Ik roep dan ook de werkgevers op hun mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dat levert ook een behoorlijke milieu voordeel op en met als gevolg dat o.a. onze longen minder schade oplopen en dus beter bestand zijn tegen o.a. een (Covid-19) virus infectie. Win- win zou ik zeggen.

  Beantwoorden
 27. Jaap
  Jaap zegt:

  Beste Maurice,

  In je stuk van vandaag (Over … RIVM) ga je in een zijlijn in op contact met Pieter Omtzigt en jouw info plus indirect ‘inschatting’ rondom de lijsttrekkersverkiezing van het CDA. Ik zou zoiets persoonlijk binnen de bedoeling van het stuk nooit hebben gedaan.

  Raar genoeg lijkt het er nu namelijk op dat je ergens een verborgen politieke agenda hebt OF politieke erkenning zoekt. Indirect zet je bovendien tóch vraagtekens bij de bekwaamheid en oprechtheid van Hugo de Jonge. Je mengt je dus binnen een blog over het virus onder andere in CDA-aangelegenheden, terwijl je bekend staat als een PvdA’er.

  In mijn opinie heb je de neiging om vrijwel elk stuk tot een soort Bijbelse profetie te verheffen. Dat doet voor mij afbreuk aan de kwaliteit van je statistische analyses. Kortom: je voegt in methodologische termen ‘bias’ toe die er niet hoeft te zijn.

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Hallo Jaap,
   We hebben het hier over corona en het beleid dat daaromtrent gevoerd wordt toch. Het mag duidelijk zijn dat meneer de Jonge klakkeloos het beleid van het RIVM overneemt zonder daar een kritische kijk op te hebben.
   Aangezien de richtlijnen van het RIVM op een aantal punten niet aansluiten met de zienswijze van Maurice en velen hier is het en logisch gevolg dat meneer de Jonge ook geen punten scoort omtrent de corona aanpak.
   Ik weet niet of dit direct resulteert in een politieke mening.
   Wel is de verwevenheid tussen politiek en OMT een zorgelijke situatie.
   Zoals zelf wordt vermeld op de NOS.

   https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2340999-rivm-en-ministerie-raakten-in-coronacrisis-te-veel-vermengd.html

   Hugo de Jonge wordt vaak genoemd als corona minister.
   Dat is het natuurlijk niet.
   Hij is de minister van volksgezondheid en verantwoordelijk voor beleid.
   Wanneer het RIVM alleen adviezen zou geven is het de taak van het kabinet om een afweging te maken en in dit geval vooral aan de minister van volksgezondheid.
   Hij zou dus het overzicht moeten bewaren, en zich niet blindstaren op een ding en het grote deel van de volksgezondheid en de samenleving moeten negeren.

   Beantwoorden
   • Jaap
    Jaap zegt:

    Beste Jillis,

    Ik ben er nog niet zo zeker van dat Hugo de Jonge ‘klakkeloos het beleid van het RIVM overneemt’. Om te beginnen adviseert het RIVM – jouw formulering bevat een presuppositie. Er zal overigens echt wel intern een beleid zijn bij het RIVM (dat is het personeel aan zichzelf verplicht), maar De Jonge heeft formeel alleen met adviserende info te maken.

    Ten tweede: kun je je het begin van de debatten over Corona herinneren in de Tweede Kamer? Afwijkingen van RIVM- en/of WHO-adviezen werden toen door diverse woordvoerders min of meer als ‘internationale blunders’ (mijn formulering) bestempeld.

    Ten derde: is het wellicht verstandig (vanuit bevoegdheids- en bekwaamheidseisen) als een bevoegde basisschooldocent (dat is de opleidingsachtergrond van De Jonge – voor zover ik weet) zich een beetje op de achtergrond houdt als het om medische en statistische kritiek gaat?

    Beantwoorden
 28. HansV
  HansV zegt:

  Respect dat Pieter Omtzigt het niet in de lijsttrekkersstrijd heeft ingebracht. Ik had hem echter de zege wel gegund. Zou Wobke Hoekstra nog hebben meegedaan, dan vermoed ik dat Pieter zich niet eens kandidaat had gesteld. Wobke ging echter twee à drie maanden geleden internationaal gezien in de fout (veel te harde toon), dus ik denk dat het een goede beslissing was dat hij zich heeft teruggetrokken c.q. niet gekandideerd.

  Dat gezegd hebbende, maak ik me toch wel zorgen om het toenemende aantal besmettingen in Nederland en de ons omringende landen. Ook bij ons zit de R weer boven de één. De TV-beelden van feestende jonge landgenoten hier en daar in Europa zijn pijnlijk voor de risicogroepen, maar wel begrijpelijk, even die vreselijke beperkende regels vergeten, gezien dat hier in Nederland die 1.5 m hier binnen én buiten wordt gehandhaafd (met Nijmegen als de stad die de meeste boetes heeft uitgedeeld per hoofd van de bevolking, gossie welke brulboei was daar ook al weer burgemeester?).

  We weten inmiddels dat besmetting buiten niet of nauwelijks voorkomt, maar ja, wat er gebeurt er met de uitgebreide terrassen als het op een warme zomeravond plotseling gaat donderen en hard regenen? Dan gaat iedereen snel naar binnen de kroeg in en wordt het daarbinnen véél te druk. Ik heb hier en daar op internet gelezen dat sommige kroegen de mogelijkheid hebben om ook op de terrassen te reserveren en dat die mensen dan voorrang krijgen bij het naar binnen gaan, maar als het plotseling plenst is er geen houden meer aan en dringt iedereen zo snel mogelijk naar binnen.

  Dit lijkt me toch een probleem dat lastig te voorkomen is.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 29. Freek
  Freek zegt:

  Het is fijn dat Prof. Jose-Luis Jimenez in zijn stuk goed het belang van altijd (1m-2m) afstand houden aangeeft. “The social distancing recommended by WHO works, but it works mostly for a different reason than the one they give. It is likely reducing aerosol exposure, not getting you away from the ballistic drops.”
  Prof. Jose-Luis Jimenez neemt asymptiomatic en presymptomatic transmissies dan ook serieus.
  “I use talking and not coughing because it is the most relevant for a/presymptomatic transmission in the community.”

  Beantwoorden
 30. Ted
  Ted zegt:

  Wetenschap ontstaat uit nieuwsgierigheid en analyse en mag nooit worden gedwarsboomd door autoriteit of tunnelvisie. Rutte zei dit voorjaar dat de adviezen van het RIVM 1 op 1 werden opgevolgd, waarbij steeds meer blijkt hoe slecht die waren onderbouwd. Dat noem ik geen wetenschap, maar ambtelijk gepruts.

  Dat politici zoveel verstandiger zijn dan u en ik is een mythe, velen (de goeden niet te na gesproken) zijn door slim manoeuvreren op een bepaalde plek geland en moeten in een crisissituatie dealen met zaken waar ze misschien niet voor zijn geëquipeerd. Politiek bestaat vaak uit hete lucht en zelfoverschatting. Mijn gevoel zegt mij dat er in Den Haag dit voorjaar voornamelijk dolle paniek is geweest en men daardoor slaafs het RIVM heeft gevolgd.

  Omtzigt blinkt uit in dossierkennis en wordt daarom ‘lastig’ gevonden. Gelukkig maar dat er nog zulke politici zijn. Ik las dan ook met verbijstering over zijn wanhoop omdat hij bij De Jonge c.s. geen poot aan de grond kreeg over het drama over de mondkapjes. Of het hem had geholpen om dit inzet te maken van de leiderschapsstrijd bij het CDA, kan ik niet beoordelen. Het siert hem dat hij het niet heeft gedaan.

  Zeker is dat De Jonge ooit ter verantwoording moet worden geroepen voor het door hem gevoerde zigzagbeleid. Misschien gaan we het nog meemaken, maar ik vrees het ergste. Voor parlementaire controle is op alle niveaus transparantie en eerlijkheid nodig, ook bij het RIVM. Daar heeft het al deze maanden aan ontbroken, het leek wel op het Staatsbewind van Schimmelpenninck, 200 jaar geleden.

  Beantwoorden
 31. Leo van der Eijk
  Leo van der Eijk zegt:

  Hallo Maurice,

  Ik vond dit recente onderzoek over aerosols. Het is uitgevoerd op vier verschillende universiteiten in Amerika. Conclusie is belangrijk. Men heeft kunnen vaststellen dat het virus na 16 uur nog ‘in leven’ is of besmettelijk. Wel belangrijk omdat diverse virologen beweren dat er geen bewijs is dat het virus in aerosols na lange tijd nog schade zou kunnen doen.

  Persistence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 in Aerosol Suspensions
  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1806_article

  Beantwoorden
 32. Jolanda
  Jolanda zegt:

  Tussen al deze experts, ben ik echt een onwetende. Toch mijn vraag:er komen elke dag zo’n 100 positief geteste mensen bij. Is 100 dan zo weinig zodat je die kunt verwaarlozen? Je zal maar net 1 van die 100 zijn. Vast onnozele vraag maar ben toch nieuwsgierig. Door deze hele covid-19 durf ik haast niet meer de deur uit te gaan.

  Beantwoorden
  • Willie
   Willie zegt:

   Gaat meer om kansberekening dat je een besmet persoon tegenkomt.

   Aantal positief getest staat nu op 100, dat is 100/17500000ste. De kans dat je iemand tegenkomt die jou kan besmetten is momenteel dus meer dan 1 op 10.000.

   Dit wordt anders als de cijfers weer stijgen, maar voorlopig moet je wel erg onder de mensen zijn om enig risico te lopen.

   Beantwoorden
  • robert
   robert zegt:

   Dank voor deze vraag, ik heb deze ook graag beantwoord. Er werd de laatste maand gezegd dat het aantal ‘besmettelijken’ in Nederland relatief laag is, plusminus 60 à 70 offcieel.
   Maar hoe komt het dat het aantal besmettingen weer oploopt? Merendeel nog steeds slechts verdeeld over met name een aantal grotere klusters lokaal in steden, gemeenten? Of worden er naar verhouding ook meer testen afgenomen de laatste weken en leidt dat automatisch tot meer officieel geregistreerde besmettingen?
   Juist weinig Nederlanders die zich laten testen bij (milde) klachten, werd afgelopen week over bericht. Dus is dit niet het topje van de ijsberg die 100 gevallen per dag.
   Gelijke trend in Belgie zichtbaar?

   Andere vraag: denkt u dat we nu naar lokale lockdowns of aanscherping van restrictries gaan de komende maanden als de virusverspreiding weer toeneemt in een bepaalde regio? Zoals dat ook in het buitenland gebeurt.

   Beantwoorden
 33. Dominga
  Dominga zegt:

  Hallo Maurice, wederom dank voor heldere uiteenzetting. Ik heb een vraag over het mondkapjes-beleid in Spanje. Sinds vorige week verplicht in Catalunya, waar ik verblijf, en inmiddels in vele andere provincies, in alle openbare ruimten, ongeacht of 1,5 meter haalbaar is, Behalve op stranden en terrassen. Soms dus vrij bizar, wanneer je op een terras zit doet men of er niks aan de hand is en word er weer flink geknuffeld en om buitenom drie meter verder naar de buiten wc te lopen moet het kapje weer op. Is er in Spanje een medestander van jouw opvattingen? En loopt die tegen dezelfde weerstanden op?

  Beantwoorden
 34. martin
  martin zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor je standvastigheid, met name in deze tijd van blaming en shaming. Vanaf het begin had ik grote vraagtekens bij alle maatregelen. Kon de vinger er niet opleggen maar het klopte niet (en nog steeds niet), de logica ontbreekt. Met jouw verhaal komt de logica in ieder geval weer enigszins terug. Ik ben echter langzaam maar zeker mijn standvastigheid aan het verliezen! mede ook omdat ik geen antwoord kan geven op het argument “en het zuiden van de USA en Brazilië dan”. In Texas is het nu ook zomer, de toename in besmettingen kan ik nog wel plaatsen maar die van de stijgende ziekenhuisopnames en dodentallen niet. Hoe verklaar jij het dat in deze periode, die ver buiten het griepseizoen ligt, de aantallen in de zuidelijke staten van de USA, en met name in Texas en Florida, oplopen?

  Beantwoorden
 35. Timo van der Laan
  Timo van der Laan zegt:

  Het zal mij benieuwen hoe in welke bochten het RIVM gaat draaien om Hillegom te verklaren zonder aerosols. 23 besmettingen op 1 avond. Ga na hoe de ventilatie daar in elkaar zit.
  En geef het advies dan zaakeigenaren een CO2 meter moeten aanschaffen en wat aan de ventilatie moeten doen als het boven de 800 ppm komt.
  Zie: https://t.co/nKEI4NxhW5
  .

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *