De aerosolen-ontkenners

We hebben er een nieuwe categorie “-ontkenners” bij: de aerosolen-ontkenners. Wetenschappers die schermen met “wij zijn louter wetenschappelijk bezig”,  maar in werkelijkheid juist handelen vanuit (on-)macht. Ze zijn onwillig om zich open te stellen voor feiten. En bij deze coronacrisis zijn zij verantwoordelijk voor heel veel onnodige schade.

 

Helaas zijn er heel veel van deze mensen. Ze vormen een machtsblok binnen de WHO en ook in Nederland beheersen zij het RIVM en het OMT. Van Dissel is daar de spreekbuis van.

De WHO (en RIVM) hebben vanaf begin dit jaar gesteld dat COVID-19 via direct contact wordt verspreid. Dus grotere druppels die jou kunnen treffen als je te dichtbij een besmettelijk persoon bent of dat je oppervlaktes aanraakt waar die grotere druppels op terecht zijn gekomen en waarmee je vervolgens het virus in je ogen wrijft.

De rol van aerosolen werd alleen benoemd in het kader van het ontstaan ten gevolge van bepaalde medische procedures, zoals op 29 maart op de website van de WHO vermeld werd.

Als niet-medicus die zich vooral met data-analyses van de verspreiding van het virus bezighield, heb ik daaraan tot half maart niet getwijfeld. Zulke belangrijke instanties en mensen die zich jarenlang met virussen en epidemieën bezighouden, zouden het toch wel weten!

Maar de patronen die ik zag bij het verspreiden van het virus (dat zich toen nog beperkte tussen 30 en 50 graden NB bij bepaalde weersomstandigheden) kon ik niet goed verklaren, als de verspreiding alleen via direct contact zou verlopen.

Op 27 maart beschreef ik mijn zoektocht en ook dat er een verklaring gevonden kon worden in druppeltjes die veel langer konden zweven, zoals ik in de literatuur was tegengekomen.

Door nieuwe informatie (met name de gebeurtenissen bij een koor in Seattle waar meer dan 80% van de aanwezigen werd besmet, waarover de L.A. Times eind maart over schreef) en informatie uit Japan en Zuid-Korea kwam ik op 2 april tot de conclusie dat aerosolen een belangrijke rol speelden bij de verspreiding van het virus. Daarna kreeg ik daarvan steeds meer bevestigingen en kwam ik ook steeds meer wetenschappers tegen die dezelfde conclusies hadden getrokken.

Veel van de ontwikkelingen rondom de verspreiding van COVID-19 waren veel beter verklaarbaar door de verspreiding via aerosolen, dan door direct contact. De vele uitbraken in slachterijen wereldwijd vielen daar ook onder, zoals ik op 1 mei beschreef. Dat waren echte coronahotspots. Koude omstandigheden en slechte ventilatie waren optimale omstandigheden voor het virus om lang in de lucht te blijven zweven.

Maar als ik Van Dissel hoorde over het onderwerp van aerosolen bij de sessies in de Tweede Kamer (vanaf 1 uur 23 minuten), of het OMT advies las van 25 mei jl. dan werd het belang hiervan volledig ontkend. En dat is met wat kleine aanpassingen nog steeds het geval. “Het komt misschien wel voor, maar het belang ervan is klein”.

Aan de hand van een aantal invalshoeken zal ik laten zien hoe verbijsterd ik eigenlijk ben over de halsstarrigheid van die opvattingen. Dat ik niet kan begrijpen dat ze hun standpunten inmiddels niet hebben gewijzigd. Hoe hun argumentaties eigenlijk elke logica tarten. En last but not least: welke enorme schadelijke gevolgen dat had en heeft.

 

 1. Aerosolen zijn al lang bekend

Het is niet zo dat aerosolen bij virologen en epidemiologen volledig onbekend zijn. Bij het mazelen-virus is dat de algemeen erkende weg om besmet te worden. Bij de SARS-uitbraak in 2003 wordt dat ook als een besmettingsweg omschreven. (1,2)

Er zijn veel studies die over influenza gaan, waar beschreven wordt dat aerosolen een belangrijke rol spelen. Eén van die studies is zelfs van medewerkers van het RIVM uit 2010. Hun conclusie staat hier omschreven op, nota bene, de website van het RIVM.

 

De grote vraag is dan: hoe weet men dan eigenlijk zo zeker dat aerosolen bij COVID-19 geen rol spelen, als dat bij andere infectieziekte van de luchtwegen wel als besmettingsweg wordt (h)erkend?

Waar komt die stelligheid vandaan, en hoe komt het dat maandenlang vrijwel geen enkele viroloog of epidemioloog in de wereld het onderwerp “COVID-19 wordt ook verspreid via aerosolen” als mogelijkheid opperde?

Ik heb daar geen wetenschappelijke reden voor teruggevonden. Noch voor de zekerheid van de druppelinfectie als de enige weg van infectie met COVID-19 (noch trouwens voor het aanhouden van de 1,5 meter afstand).

 

 1. Het dogma van WHO/RIVM

Ik dacht altijd dat wetenschappers vrijelijk discussieerden over bevindingen, conclusies en alternatieve theorieën. Dat brengt je ten slotte verder.

Maar ten aanzien van de verspreiding van COVID-19 heb ik helaas moeten vaststellen dat juist het tegendeel het geval is. In het openbaar conformeren vrijwel alle virologen, epidemiologen en microbiologen zich onvoorwaardelijk aan de standpunten van WHO en RIVM. Zelfs als ik via één-op-één contacten veel genuanceerdere standpunten hoorde, hoorde ik dat naar buiten toe niet (helaas ook niet van de bewuste personen). Het lijkt wel een soort omerta. En het trieste is dat journalisten daar niet doorheen konden of wilden breken. Zo fungeerden ze (vaak ongewild) als slippendragers van de macht.

Als men überhaupt aandacht schonk aan mij of mijn bevindingen, dan ging het altijd gepaard met een commentaar van één van die deskundigen, waarvan de namen inmiddels meer bekend zijn dan van de meeste voetballers, die dat wegschoof met één van de WHO/RIVM-standpunten. Maar bij veel media werden mijn bevindingen niet eens gemeld, omdat ze afweken van het WHO/RIVM-standpunt en/of werd ik weggezet als amateur of erger. Inhoudelijk heeft geen lezer van De Volkskrant ooit vernomen wat mijn bevindingen waren. Wel omschreef Maarten Keulemans, de wetenschapjournalist, op twitter, een van mijn artikelen over mijn bevindingen als “een natte scheet”.

 

 1. Het ontkennen van de aerosolen bij superspreading events

Als je dogmatisch vasthoudt aan een standpunt waarvan de fundering eigenlijk al volledig weggeslagen is, dan moet je je in allerlei bochten wringen om waarnemingen die daar niet in passen, toch te verklaren. Dat je daarmee elke logica tart, maakt dan niet uit. Zeker als de toehoorders er niet doorheen prikken.

Ik heb er de afgelopen maanden al vele omschreven, ik zal er een aantal memoreren:

 • Over het besmet worden van grote aantallen koorleden bij repetities: “Ja, maar ze hebben nog wel in de koffiehoek bij elkaar gestaan”.
 • Over de vele grootschalige uitbraken bij slachterijen wereldwijd: “Dat komt door de slechte woonomstandigheden van de (buitenlandse) werknemers”
 • En terwijl de besmettingscijfers van partners van patiënten thuis wereldwijd slechts tussen 20 en 30% zaten, vond men toch altijd wel een verklaring voor besmettingen bij gelegenheden (zoals in cafés, bij feesten, kerken, begrafenissen) waar binnen een paar uur meer dan de helft besmet was, “dat men zich toch niet aan de 1,5 meter had gehouden”. Alsof dat thuis dan wel zou gebeuren.

In dezelfde categorie valt eigenlijk ook dat men met hand en tand wil volhouden dat mensen buiten ook een behoorlijke kans lopen om besmet te worden. (Want als dat namelijk niet het geval zou zijn, dan maakt dat de kans dat je binnen vooral besmet wordt via aerosolen veel waarschijnlijk). Het OMT (en premier Rutte) aarzelen niet om met grote stelligheid te beweren dat in het stadion van Milaan bij de wedstrijd Atalanta Bergamo-Valencia heel veel mensen zijn besmet. Terwijl de kans dat dit in het stadion is gebeurd, uitermate klein is.

Als je dit rapport leest over de uitbraak bij het koor in de buurt van Seattle en dit recente rapport over de uitbraak bij de vleesverwerkende industrie bij Gütersloh en je beweert nog steeds dat aerosolen geen rol spelen, dan verdien je het niet om nog door iemand serieus genomen te worden.

 

 1. Het bewijzen van de onmogelijkheid van aerosolen door te vergelijken met mazelen

De omgekeerde bewijsvoering die we vaak horen, dat de reproductiefactor van COVID-19 van 2,5 veel kleiner is dan die van mazelen, waarvan men wel zeker is dat die aerogeen zich verspreidt, zodat dat bij COVID-19 niet het geval kan zijn, is ook zo’n zwak gelegenheidsargument.

Twee belangrijke bewijzen tegen deze opstelling:

 • COVID-19 verspreidt zich op een wijze die beschreven is als: 10% besmet de volgende 80%, 20% besmet nog eens 20%, en 70% besmet niemand. Bij een reproductiefactor van 2,5 voor COVID-19 houdt dit in dat die eerste 10% gemiddeld 20 anderen besmetten. Dat is hier uitgebreid uitgelegd. Dus als blijkbaar die eerste 10% gemiddeld per persoon 20 anderen kunnen besmetten, dan kan dat eigenlijk niet anders dan via de lucht geschieden. Want dat is namelijk direct af te leiden uit de opstelling dat mazelen met een reproductiefactor van 12 tot 20 de maatstaf blijkbaar is voor het via de lucht besmet worden.
 • Maar een tweede argument is mij onlangs aangedragen door bezoekers van mijn site. Stel dat je 1.000 eenheden mazelenvirus moet inademen om echt ziek te worden en 20.000 eenheden COVID-19, dan kan alleen dat al zorgen voor een veel lagere reproductiefactor. Kortom, het argument van de lagere reproductiefactor van COVID-19 dat pleit tegen het zweefgedrag van het virus, is niet valide.

 

 1. Er zou geen bewijs zijn dat de microdruppels ook echt COVID-19 virus bevatten waarmee je besmet wordt.

Ook dit is een argument dat je te pas en te onpas hoort. Prof. Voss hanteert die steeds. Dan wordt ook vaak Sander Herfst opgevoerd, die bij het Erasmus MC onderzoek met fretten heeft gedaan. Hier zie je daar een verslag over.

Inmiddels is er dit onderzoek, waar wel het bewijs in staat dat het virus zich in aerosoles bevindt.

En hier zie je een tweet van een belangrijke Amerikaanse viroloog hierover.

Maar ook dit bewijs zal wel weer met een serie drogredenen afgewimpeld worden.

Pikant is daarbij dat ik van een Amerikaanse specialist vernam dat tot nu toe nog nooit direct was bewezen dat er in de aerosolen van mazelen virusdeeltjes zaten die besmettelijk konden zijn!

En daar zit trouwens ook de sleutel. Heel veel bewijs van ieder standpunt is indirect. Juist omdat er zoveel mensen bij mazelen besmet worden kan dat alleen maar door de lucht zijn gegaan. En moeten er wel virusdeeltjes in de aerosolen zitten die mensen kunnen infecteren. Dat maakt het bewijs rond.

Maar als men dat op deze manier accepteert bij mazelen, waarom doet men dat dan niet bij COVID-19?

 

Dogmatici

Als u dit bovenstaande nog geen goede onderbouwing vindt voor de term “aerosolen-ontkenners” dan roep ik in de herinnering op wat in de New York Times stond in het kader van de brief van de 239 wetenschappers aan de WHO.

De commissie voor infectiepreventie en -bestrijding…, aldus de deskundigen, is gebonden aan een starre en te sterk gemedicaliseerde kijk op wetenschappelijk bewijs, is traag en risicomijdend bij het actualiseren van de begeleiding en laat een paar conservatieve stemmen toe om afwijkende meningen weg te schreeuwen.

“Ze gaan liever dood dan dat ze hun mening veranderen” zei een WHO-adviseur die niet geïdentificeerd wenste te worden vanwege haar voortdurende werk voor de organisatie

.
Nu gaat dit alles niet om een -op zichzelf interessante- wetenschappelijke discussie over een belangwekkend onderwerp. Maar het gaat over een onderwerp met gigantische consequenties voor de hele wereld. Niet alleen qua volksgezondheid, maar ook economisch, sociaal, etc.

Het erge is daarbij ook, dat als men dan toch wel -schoorvoetend- onderkent dat aerosolen een rol kunnen spelen, dan moet en zal het natuurlijk slechts een kleine rol zijn. Want alleen op die manier kan men uitstralen dat men het met het oorspronkelijke standpunt eigenlijk toch ook bij het goede eind had.

Maar de aerosolen spelen een grote, zelfs cruciale rol, bij de verspreiding van COVID-19. Ik heb het al vele malen uitgelegd, bijvoorbeeld hier. Bij superspreading events vinden de besmettingen vrijwel allemaal plaats via aerosolen. En de superspreading events zijn de aanjagers van de exponentiële groei van het virus. (10% van de mensen besmet 80% van de anderen, dus 1 persoon uit die groep besmet er gemiddeld 20).

Dat de aerosolen-ontkenners voortdurend op de rem blijven trappen en het met schijnargumenten en drogredenen blijven afwijzen, welk bewijs zich ook aandient, heeft tot gevolg dat het aantal slachtoffers nog steeds op veel plekken in de wereld toeneemt. En als zij dat gedrag in Nederland volhouden, zullen we ook in het najaar in Nederland de wrange vruchten gaan plukken. Hetzij door een sterke toename van het aantal besmettingen en/of door maatregelen die de economie en samenleving verder afknellen.

Het erge van alles vind ik hoe het RIVM, OMT en andere deskundigen, het woord “wetenschappelijk”  misbruiken.  Denk je echt dat de discussies binnen het RIVM of OMT worden beslecht op basis van wetenschappelijke argumenten, als je dit bovenstaande leest?

Zowel over dit onderwerp als over mondkapjes, weet ik ook uit betrouwbare bron, zijn grote tegenstellingen onder de leden van het OMT.  Wat er vervolgens uitkomt zal een soort compromis zijn, waarbij in ieder geval gezorgd wordt dat het oorspronkelijke standpunt in stand gehouden kan worden.

Kijk maar wat er gisteren is gebeurd rondom de mondkapjes. Een RIVM-deskundige bij het journaal en een OMT-lid bij EenVandaag sorteerden daar al op voor.  Er zouden onderzoeken zijn die aangaven dat mondkapjes ervoor zorgen dat de mensen zich beter aan de 1,5 meter afstand houden.

Ik weet dan echt niet of ik dan moet lachen of huilen, want er zijn eerder aanwijzingen dat het andersom is.

Maar ik weet precies waarom het gisteravond zo werd gezegd in het nieuws. Omdat men dit dan als argument kan gebruiken bij het advies dat men uitbrengt.  Want dan zal men zeggen:  “Het belangrijkste is dat mensen zich aan de 1,5 meter houden. Dat doen ze nu steeds minder. Daarom hebben we meer besmettingen. Het is niet aangetoond dat mondkapjes werken ten aanzien van het beschermen tegen besmetten. Maar wel dat men de 1,5 meter aanhoudt. Dus daarom bevelen we het aan”.  (lees hierover anders nog even mijn blog over de timmerlieden van de WHO en RIVM met de cirkelredeneringen over de 1,5 meter).

En op dezelfde manier zullen ze blijven omgaan met aerosolen. Hooguit gaat men erkennen dat ze in hele specifieke situaties een rol spelen, maar voor de rest worden we besmet via directe druppels en moeten we ons goed aan de voorschriften houden inzake de 1,5 meter en de persoonlijke hygiëne. Maar besef dat deze instructies komen van een groep dogmatici die zich verschuilen achter de term “wetenschappers”. En bestuurders praten die, helaas, na, zonder dat ze blijkbaar beseffen hoe wankel de basis is.

221 antwoorden
 1. roy fischer
  roy fischer zegt:

  Ik vaag mij af in hoe verre het actief benevelen van groente en/of fruit zoals bij AH bijdraagt tot het verspreiden van eventueel rondzwevende virusdeeltjes.
  Ben benieuwd naar uw mening in dezen……..

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik was net bij Albert Heijn en ik had een CO2 metertje bij me.
   Werd goed geventileerd en die beneveling is echt niet problematisch. Het verhoogt de luchtvochtigheid en dus dat is alleen maar gunstig.

   Beantwoorden
  • Daniël Mantione
   Daniël Mantione zegt:

   Dat het virus zich via aërosolen verspreidt betekent natuurlijk niet dat aërosolen waar geen virus in zit opeens gevaarlijk zijn. Die benevelingsinstallaties doen in dat opzicht geen enkel kwaad. Bedenk je verder dat droge lucht juist gevaarlijk is: Het water in de aërosol verdampt, zodat het virus kan gaan rondzweven. In dat opzicht is die installatie alleen maar positief, omdat hij voorkomt dat de lucht uitdroogt.

   Beantwoorden
   • Bertje
    Bertje zegt:

    Dat ligt er maar helemaal aan. De temperatuur van het te verspreiden water moet uiterst goed onder controle zijn.
    Aangezien zo een installatie bijzonder goed in het verspreiden van bijvoorbeeld Legionella is.

    Beantwoorden
  • Tom Hoornstra
   Tom Hoornstra zegt:

   Het benevelen van groente en fruit d.m.v. waterdamp zou juist een risico kunnen opleveren van legionella besmetting als het water langdurig in de leidingen zou hebben gestaan. De fijne waterdampnevel die je inademt zou dan een risico kunnen zijn. Ikzelf loop er meestal maar snel langs.

   Beantwoorden
 2. Peter Hanselman
  Peter Hanselman zegt:

  Hulde voor wederom een uitstekend artikel. Dat aerosolen een belangrijke rol spelen heb je duidelijk aangetoond. Wat ik niet begrijp is dat mondkapjes voor bescherming zouden zorgen. Aerosolen zijn zo klein dat mondkapjes die niet tegen houden. Ergo, ook met mondkapje verspreid ik aerosolen. Als deze redenering juist is dan is het dragen van mondkapjes binnen ook zinloos. Verneem graag of je mijn aanname kan onderschrijven.

  Beantwoorden
   • lmgikke
    lmgikke zegt:

    Dat horen we wel vaker, maar het wordt niet onderbouwd met cijfers. Het is geen goed/fout discussie waarbij beide kanten elkaar opheffen.

    rekenvoorbeeld (echte percentages ken ik niet):

    stel mondkapje verminderd de kans op besmetting met 25%.

    en stel dat men het in 10% van de gevallen verkeerd zou doen.

    Dan nog steeds is het totale effect van mondkapjes positief.

    100 personen, bij 90 zou het het een verlaging van het risico betekenen, bij 10 een verhoging.

    conclusie: zo’n uitspraak zonder cijfermatige onderbouwing zegt niets.

    En gezien zowat heel Nederland dit argument lijkt te gebruiken kunnen we wel de conclusie trekken dat ‘voorlichting’ werkt. Is het dan wellicht geen idee om de tijd die nu gestoken wordt om dit niet onderbouwde argument te verspreiden gebruikt wordt om voor te lichten hoe je ern mondkapje wel moet gebruiken? dan daalt het percentage verkeerd gebruik, en stijgt de effectiviteit.

    Beantwoorden
   • Freek
    Freek zegt:

    Dat is een nieuw artikel die achter een paywall zit.
    Ik verwacht dat je em gelezen hebt, dus dan kan je de relevante informatie ook delen.

    1. Hoe is de definitie voor aerosols van RIVM/WHO
    2. Hoe is de definitie voor aerosols van ‘de rest van de wereld’?
    (3. Welke andere instituten gebruiken welke van deze definities?)
    4. Hoe zijn deze definities anders?
    5. In welke situaties is de verschillende definitie relevant?

    Beantwoorden
  • Guido Spanoghe
   Guido Spanoghe zegt:

   Een aerosol is een verzameling of wolk van microdruppels die klein genoeg zijn om in de lucht te kunnen blijven zweven voor een bepaalde tijd. De microdruppels ( 5 micron groot ) ontstaan na verdamping van het water uit de “minidruppels”. Een mondmasker houdt macrodruppels en een groot deel van de minidruppels tegen en reduceert zo de hoeveelheid microdruppels in de omgeving na hoesten, zingen, niezen en zelfs ( luid ) praten.

   Beantwoorden
 3. Marcel
  Marcel zegt:

  De nieuwe kleren van de keizer!
  Niet zozeer over aerosolen, maar zeker relevant. We hebben dit allemaal al eerder gezien tijdens de Mexicaanse griep ‘pandemie’, waar onze tv ster Ab Osterhaus dezelfde zeer dubieuze rol speelde. Dr. Wolfgang Wodarg, ook niet de eerste de beste, zei er in maart al het volgende over:
  https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI

  Beantwoorden
 4. Walter
  Walter zegt:

  Weer een prima blog en het is nog steeds hard nodig dat dit onderwerp – aerosolen als de belangrijkste transmissievorm van het coronavirus – aangekaart blijft worden. De ontkenning daarvan is voornamelijk te wijten aan verstarring bij voorheen ingenomen standpunten. Helaas het is niet anders maar een beschamende vertoning is het wel degelijk.

  Beantwoorden
 5. ANJ Pieters
  ANJ Pieters zegt:

  Beste Maurice,

  Een belangrijke reden van de halsstarrigheid van RIVM/OMT is dat men daar niet geheel onafhankelijk van het ministerie is.

  Groet,
  Bram

  Beantwoorden
  • KiM
   KiM zegt:

   Inderdaad, zoals Van Dissel zelf in dit interview eigenlijk aangeeft: de wetenschap zou er geen probleem mee moeten hebben om van standpunt te veranderen, maar politiek gezien moet je juist bij je standpunt blijven om geloofwaardig te blijven: jezelf ingraven en tot de laatste snik verdedigen..
   “Pure” wetenschappers moeten daar niet aan mee doen!!

   https://www.ad.nl/politiek/dit-hebben-de-hoofdrolspelers-in-de-coronacrisis-geleerd~a23c1614/

   Van Dissel:
   “Wetenschappelijk gezien is het winst als je meer leert doordat je door waarnemingen betere theorieën krijgt. Als wetenschapper kwalificeer je het als vooruitgang als je zegt: we zien het nu toch wat anders dan we drie weken geleden dachten. Politici zijn gewend om aangesproken te worden op wijzigingen van hun standpunt. Dat spanningsveld is een interessant probleem, waarbij je niet in een defensieve houding moet schieten, terwijl anderen zeggen: hij beweert nu iets anders dan twee weken geleden. Dan moet je blijven bij voortschrijdend inzicht.”

   Beantwoorden
 6. Simon Schoonderwoerd
  Simon Schoonderwoerd zegt:

  Het zou aardig zijn de RIVM medewerkers uit te nodigen voor een experiment. Zet 10 personen is een slecht geventilleerde ruimte op 5 meter afstand van een luidkeels zingende Corona-patiënt (het mag ook een scheldende patiënt zijn die ondanks het opvolgen van het 1,5m-avies ziek is geworden). Kijk hoeveel van de 10 proefpersonen na twee weken nog de aerosolen-hypothese ontkennen

  Beantwoorden
  • Willem
   Willem zegt:

   Over zo’n test heb ik ook wel eens nagedacht.
   Zet 50 bewezen gezonde personen in een slecht geventileerde ruimte gedurende 3 uur met een Corona-patiënt die hardop zingt, schreeuwt etc. op een afstand van minimaal 5 meter en doe in die zelfde ruimte dit nog eens met 50 andere bewezen gezonde personen en dezelfde zingende schreeuwende Corona-patiënt maar dan met zeer goede ventilatie. Zet de testpersonen daarna wel in quarantaine. Kijk na 2 of 3 weken naar de resultaten.

   Beantwoorden
   • Bertje
    Bertje zegt:

    En indien men het een onderzoek wil noemen, andere besmettingsroutes absoluut uitsluiten. Dus handschoenen dragen, alle oppervlaktes van te voren ontsmetten. Alle voorwerpen die tijdens de test mogelijk gebruikt gaan worden slechts door 1 persoon, de testpersoon, laten aanraken etc etc.

    Beantwoorden
  • Marcel de Roos
   Marcel de Roos zegt:

   En dan zetten we de rivm mensen allemaal op 1.5m in die ruimte. Worden niet ziek volgens hun theorie dus daarmee is het aerosols verhaal ook afgedaan dan….. en als ze toch ziek worden…. eigen schuld dan had je je handen maar moeten wassen stelletje viezerikken….

   Beantwoorden
 7. HansK
  HansK zegt:

  En het is zo simpel. Als 1 iemand in een cafe in Hillegom 27 anderen kan besmetten dan moet volgens de eigen redenering van het RIVM met een R=27 dit dus een aerosol besmetting zijn geweest.

  Beantwoorden
 8. Margreet
  Margreet zegt:

  In dit blog schrijf je bijna onderaan, dat onderzoeken aantonen dat mensen met mondkapjes zich beter aan 1,5 m afstand houden. Je weet niet of je lachen moet of huilen, want het is eerder andersom. Huh, men roept toch juist dat mensen met mondkapjes zich niet aan die afstand gaan houden? Daarom geen mondkapjes, schijnveiligheid. Aan de eerste mantra’s wordt vastgehouden door RIVM om Rutte en De Jonge buiten schot te houden. Intelligente lockdown waanzinkreet en groepsimmuniteit klopte ook al niet. Ja hoor, verder is het allemaal goed gedaan.

  Beantwoorden
 9. HansK
  HansK zegt:

  Wat kunnen wij doen om politici en beleidsmakers en journalisten te beïnvloeden : stel vragen aan je sportschool, cafe, werkgever, verzorgingstehuis of de airconditioning deeltjes rondblaast of volledig uit de ruimte haalt … reageer op twitter op elk bericht over coronabesmettingen dat ventilatie belangrijker is dan afstand houden …
  Zijn hier genoeg vrijwilligers om een huis aan huis folder aktie te beginnen ?
  Ik wil niet afwachten hoe we steeds meer maatregelen krijgen die weinig effekt hebben aan de ene kant, terwijl aan de andere kant er te veel mensen ziek worden omdat men blijft ontkennen dat goede ventilatie belangrijk is …

  Beantwoorden
  • Marcella
   Marcella zegt:

   Misschien kunnen we een demonstratie organiseren, dit keer nergens tegen, maar vóór de erkenning van de aerosol. Dan zou de titel of het thema bijvoorbeeld kunnen zijn; ” Voor de laatste keer op 1,5 meter: erken de aerosol! ” Op die manier mag de demonstratie wel doorgaan. Als Maurice daar dan komt spreken en andere wetenschappers en doktoren die hier achter staan .. ik weet dat er veel mensen uit mijn omgeving naar het Malieveld zouden willen komen voor dit doel. Of ergens anders waar je op anderhalve meter veel mensen kwijt kan.

   Beantwoorden
  • Marcella
   Marcella zegt:

   Misschien kunnen we een demonstratie organiseren, dit keer nergens tegen, maar vóór de erkenning van de aerosol. Dan zou de titel of het thema bijvoorbeeld kunnen zijn; “voor de laatste keer op 1,5 meter: erken de aerosol!” Of : “Demonstratie voor goede ventilatie”. Op die manier mag de demonstratie wel doorgaan.
   Als Maurice daar dan komt spreken en andere wetenschappers en doktoren die hier achter staan ..
   Ik weet dat er mensen uit mijn kring naar het Malieveld zouden komen voor deze actie, omdat zij het ook beu zijn!
   Hopelijk duurt deze ontkenning niet lang meer… Ik kan er gewoon niet bij dat dit maar voortduurt…

   Beantwoorden
 10. Willem
  Willem zegt:

  Maurice,

  Wederom een prima betoog!
  Ze (RIVM/OMT/virologen) goochelen op dit moment weer met cijfers over aantal besmettingen, de kranten staan er vol mee en de praatprogramma’s worden in toenemende mate weer bevolkt met verontruste virologen die deze cijfers maar al te graag verwrongen naar buiten brengen en angst aanjagen. Waar ik op dit moment weinig over hoor is de specificiteit van betreffende testen, met andere woorden hoeveel vals positieve testresultaten worden gebruikt om maar te benadrukken dat het “de wereld aan het vergaan is”? Hebben de virologen voldoende kennis over de kwaliteit van betreffende testen? Of verzwijgen ze liever dat element? Ik denk het laatste.
  Wat ik verder in MSM (maar ook op internet/Twitter) veel hoor en lees dat de kritische mens wordt verweten dat ze met hun standpunt andere mensen (doorgaans de kwetsbare ouderen) hun leven in gevaar brengen (huiver van de reactie op de kritische houding van Doutzen Kroes). Dit toont m.i. aan dat veel mensen zijn gehersenspoeld het afgelopen half jaar door de beleidsmakers en co , ze nemen kritiekloos de waarheid van de WHO/RIVM over waarbij je je best eens mag afvragen hoeveel directe en indirecte extra doden dit beleid heeft opgeleverd (denk aan de ouderen die in eenzaamheid en door eenzaamheid in dichtgespijkerde verpleeghuizen zijn overleden). Deze mensen zijn blijkbaar niet op de hoogte dat elk jaar veel kwetsbare ouderen overlijden door het laatste zetje van de griep (dus niet aan griep maar met griep zoals de mensen doorgaans niet overlijden aan Corona maar met Corona), daar hebben we nog nooit een ingrijpend beleid op gehad. Geen politicus, viroloog, RIVM-er, journalist heb ik toen gehoord over een dreigende lockdown en aan die anderhalve meter.
  Ik ben ook benieuwd hoe de komende wintermaanden de doden weer geteld worden, ik ben bang dat ook alle mensen met influenza (met een positieve coronatest vanwege restje RNA achter in de keel) bij de coronadoden zullen worden opgeteld …… ja want het goochelen met cijfers daar is het RIVM wel goed in.

  Beantwoorden
  • Guido Spanoghe
   Guido Spanoghe zegt:

   Ik snap ook niet dat ze er blijven vanuit gaan dat die PCR-test een specificiteit heeft van 100%. Onderzoek van het Duitse DAKSS-instituut leverde een maximale waarde van 98.2 % op voor de beste test.
   Dwz 180 FP per 10.000 testen.

   Beantwoorden
  • Leon van der Zanden
   Leon van der Zanden zegt:

   Dat noemen ze shaming and blaming. Men wil dat de weldenkende realisten die zien welk een onzin gaande is, zich voor zichzelf gaan schamen en uiteindelijlk met een schuldgevoel achter blijven.

   Beantwoorden
 11. Marco van Wallenburg
  Marco van Wallenburg zegt:

  Ondanks het opstapelende bewijs (weer subliem weergegeven door Maurice), weigeren de autoriteiten de rol van aerosolen te erkennen waardoor de bevolking en horeca ondernemers nog steeds niet deugdelijk worden voorgelicht over de noodzaak tot ventilatie in afgesloten ruimtes waar mensen langere tijd verblijven.
  Na maanden van afname, lijkt er dan een lichte toename te zijn vooral dankzij de bekende mass spreading events zoals prive feesten en een cafe in Hillegom. Dat was te verwachten en je zou ook kunnen zeggen hoe weinig gevallen er zijn geweest gezien de vele cafes, restaurants en feesten van de afgelopen weken toen het s’avonds best wel koud was voor de tijd van het jaar.
  Wat het meeste verontrust is de panische reactie van de autoriteiten en media zowel in NL als de rest van Europa. Je zou denken dat er in een half jaar toch wel iets geleerd zou moeten zijn van dit virus.
  Dat voorspelt weinig goeds voor de herfst. Wat zullen de paniek reacties dan weer zijn? En welke disproportionele maatregelen kunnen we dan verwachten?
  Misschien dat dan ook een nauwelijks werkend corona vaccin een placebo effect kan hebben op de aerosol ontkennende autoriteiten. Ze hebben er ten slotte veel geld aan besteed en we zullen toch met dit virus moeten leren leven.

  Beantwoorden
 12. Robert
  Robert zegt:

  Beste Maurice,

  Ik lees altijd met veel plezier je artikelen. Ik informeer me graag in de volle breedte over alle ontwikkelingen in deze vervelende periode. Ik zit wel met een belangrijk dilemma. Velen van ons zijn opgevoed in de tijd waarin we hebben geleerd dat de ‘machtshebbers’ het beste met ons voor hebben, het beste voor onze welvaart, gezondheid en onze veiligheid. Daar begin ik echter ernstige vraagtekens bij te zetten als ik de gehele afgelopen periode overzie.

  Ik zag eerder vandaag van Dr. John Campbell (713k abonnees op youtube) een video waarbij hij de updates van de eerste maanden (jan-mrt) van de WHO updates besprak en tot de conclusie kwam dat de WHO uiterst dubieus heeft gehandeld. Tot ver na de uitbraak in Wuhan waarin ook het Chinese Nieuwjaar (eind januari) viel met veel reisbewegingen van en naar China bleef de WHO volhouden dat restrictie van het vliegverkeer niet nodig is en zelfs ineffectief is. Pas nadat het virus zich overal in de wereld kon verspreiden is er grote paniek gecreëerd (IFR 3.4%, take action, pull out all the stops etc etc) waarbij alle landen in actie kwamen maar toen was het kwaad al geschied.

  Als ik dat combineer met het hardnekkig volhouden van de dogma’s van het WHO/RIVM en daarmee ook de politiek waarover jij veel schrijft krijg ik daar geen goed gevoel bij.

  Wat is jou gevoel bij deze hele situatie? Waarom gebeurt dit op deze manier?

  Beantwoorden
  • Ronald
   Ronald zegt:

   Het antwoord is simpel: stupiditeit, verder niets. De medische wereld is gewoon nog niet verder. Dat moeten we voor nu accepteren en hopen dat mensen als Maurice het voortouw blijven nemen. Als je goed kijkt dan zie je dat de machtshebbers wel degelijk volgen na verloop van tijd. Het duurt helaas erg lang en gaat gepaard met veel te veel onnodige schade

   Beantwoorden
   • Robert
    Robert zegt:

    Was het maar stupiditeit maar het lijkt meer op georganiseerde criminaliteit, hoe wil je het anders verklaren dat v.Dissel & Co alle meningen die niet in hun straatje passen tegenhouden, door ze wetenschappelijk niet onomstotelijk bewezen te verklaren terwijl ze en masse, een persoonlijke mening van v.Dissel over mondkapjes verdedigen alsof het wetenschappelijk onomstotelijk bewezen is en dat inclusief professoren, virologen, micro biologen tot aan ministers toe.

    Beantwoorden
  • Astrid
   Astrid zegt:

   Ik denk dat de who financieel baat heeft bij grootschalig vaccin gebruik.
   De simpele oplossing: buiten geen gevaar en binnen goed ventileren is veel te bedreigend voor de financiële Doelen van de who. Dus mogen de aerosols geen rol spelen!!!!

   Beantwoorden
  • R. Zwart
   R. Zwart zegt:

   China is een belangrijke financier van de WHO en heeft daar een sterke vinger in de pap. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt …

   Beantwoorden
 13. Erik
  Erik zegt:

  Beste Maurice,

  Dezelfde wijn in andere flessen, je hebt de vinger al telkenmale op de zere plek gelegd.
  Ik wil daar nog één drogreden van prof. Voss aan toevoegen (volgens mij was dit in Op1):
  verspreiding (van Covid en/of Influenza) via grote druppels zou zo vanzelfsprekend zijn dat onderzoek daarnaar niet eens geaccepteerd zou worden! Dat is pas echt een cirkelredenering niet?
  Ik heb het al zo vaak gezegd: RIVM is een politieke organisatie waarbij waarheidsvinding ondergeschikt is gemaakt aan opportunistisch vasthouden aan eerder gedane uitspraken door alle informatie zo te verdraaien of te misbruiken dat ze de betreffende uitspraak blijven ondersteunen. van Dissel is voor mij het toonbeeld van deze hypocriete houding.
  De vraag is waar dit vandaan komt. Het is niet typerend voor nationale gezondheidsinstituten, want het CDC in USA durfde eerder wel terug te komen op eerder gedane beweringen, zoals dat goed wetenschap betaamt.
  Ik vermoed dat het te maken heeft met hetgeen de RIVM in de eerste weken en maanden van de crisis overkomen is. Ik herinner me de eerste “Feiten en fabels”aflevering nog. Een aantal heel boude stellingen werden daar gedaan waar men later vrij snel op terug MOEST komen (zonder dat overigens openlijk te erkennen):
  – virus is niet heel erg besmettelijk cq. lijkt niet besmettelijk van mens op mens
  – (later): besmetting via voorwerpen zoals muntjes zijn een risico
  – mondkapjes werken slechts averechts (wat later een persoonlijk ervaring van van Dissel blijkt te zijn geweest?
  – we hebben alles controle en zijn klaar voor BCO (midden februari)

  Eigenlijk is men alleen op het eerst punt teruggekomen en op de andere punten steeds nog niet formeel. Kennelijk zijn ze bang dat een nieuwe en te opzichtige en erkende draai (wat wetenschappelijk volledig geaccepteerd is) het draagvlak van en het vertrouwen in deze organisatie door de “massa” zodanig verder beschadigt dat er helemaal niet meer naar hen of naar “de macht” (Bruls et al.) geluisterd wordt.

  Het navrante is dat ze hiermee de massa niet serieus nemen. Een niet te onderschatten deel van de bevolking prikt namelijk door deze naieve houding heen en weet dat het openlijk erkennen van een andere mening op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten voorwaarde is voor het scheppen van vertrouwen. Maar dat geldt kennelijk niet in de politiek.

  Beantwoorden
 14. roy fischer
  roy fischer zegt:

  Uw theorie wordt op brede schaal gesteund door een recentelijk ingesteld onderzoek van de Duitse Overheid naar aanleiding van de uitbraak in de vleesverwerkende industrie in Gütersloh e.o..
  De aldaar heersende temperatuur en (ontbrekende) ventilatie zouden de verspreiding -over een veel grotere afstand dan de anderhalve meter- in de hand hebben gewerkt.
  Een duidelijke opsteker voor uw stelling, dunkt me…..
  Wanneer worden onze “experts” eindeljk wakker?

  Beantwoorden
 15. Audrey
  Audrey zegt:

  beste maurice
  Is er informatie beschikbaar over de invloed aërosolen in kantoortuinen?
  Dank voor je heldere uiteenzettingen.

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Ik woon al enkele jaren in Korea. Dit zijn mijn observaties in Korea die bevestigen dat aerosols een grotere rol spelen dan wordt gezegd in de media:
   – in Koreaanse kantoortuinen heb je een tafeltje van nog geen vierkante meter. Tussen tafels staan schotten die zo’n anderhalve meter hoog zijn. Ventilatie is niet goed. Zeker in februari/maart (de tijd van de cases in het Koreaanse call center) zijn alle ramen pot dicht. Het is binnen warm. De luchtvochtigheid is laag.
   – in Korea zijn ook veel clusteruitbraken in kerken. Dit zijn altijd protestantse kerken. Er is geen enkele cluster uitbraak in een katholieke kerk geweest. Het grote verschil tussen beide is dat in de protestantse kerk veel meer gezongen wordt, dus meer aerosols.
   – In het Koreaanse metro en bus is niemand besmet geraakt. Ondanks dat het vol is, heeft geen overdracht van het virus plaats gevonden. Mogelijke reden: Koreanen praten niet in het OV.
   – Er zijn ook een paar clusteruitbraken in barakken van dienstplichtigen. Hier slapen vele jonge jongens in een slecht geventileerde kamer.
   – sinds de eerste corona cases in Korea, wassen Koreanen hun handen vaak en ‘behandelen’ ze handen met virusdodende handgels. Hierdoor is overdracht via contact (als dat al een issue zou zijn) in Korea dus geen issue.

   Beantwoorden
 16. Charlotte
  Charlotte zegt:

  Wetenschap is een religieuze sekte, dat wordt steeds duidelijker.
  Maar, daarnaast… Volgens de cijfers is covid-19 minder gevaarlijk dan veel influenza soorten.
  Dus is het misschien belangrijker dat de media en het RIVM/WHO ophouden met mensen bang maken voor een “killer virus”?

  Beantwoorden
 17. HansV
  HansV zegt:

  “Maurice maakt een heel nummer van een natte scheet”. Tsja, het taalgebruik in de sociale media is soms ver ondermaats (of is het ver onder de gordel)?

  De actiegroep “aerosolenwaanzin” is zich ook weer aan het roeren zag ik, die hebben het steeds drukker gekregen met het factchecken van meer mensen die de aerosolentheorie gaan steunen. Ik hoop dat ze dan eerst de wetenschappelijke artikelen daaromtrent ook serieus lezen voor weer te gaan roeptoeteren.

  Die andere roeptoeter, burgemeester Bruls zei (eer?)gisteren op de NPO dat hij de kans klein acht dat mensen besmet worden in drukke winkelstraten. Eindelijk, hij begint het te begrijpen!

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 18. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Recent (update 23 juli) is er in Nature (met Science de absolute top in wetenschappelijke tijdschriften) een artikel gepubliceerd dat er steeds meer bewijs komt dat COVID-19 zich airborn verspreidt. Ook wordt erin duidelijk gemaakt WAAROM de WHO die alle RIVM’s van de wereld zo moeilijk van gedachten verandert. Vergeet niet dat zij al 90 jaar met het Wells model in hun hoofd rondlopen. Dat staat in hun leerboeken en dat krijg je er niet zo 1-2-3 uit. Daarom leggen ze de lat voor bewijs van airborne overdracht hoger dan de hypothese van Wells ter discussie te stellen. Dit is ook wetenschappelijk onjuist. Een mooie must-read review voor iedereen die wel en niet airborne transmissie serieus nemen: https://www.nature.com/articles/d41586-020-02058-1. Ook interessant is dit artikel (https://academic.oup.com/jid/article/222/4/564/5856149?searchresult=1) waarheen de auteur verwijst naar het effect van zonlicht op de viability van virusdeeltjes in aerosolen. In de lucht in de zon: 6 minuten. Binnen in het donker: 125 min(!).

  Beantwoorden
 19. Gerhard Gerritsen
  Gerhard Gerritsen zegt:

  Uitstekend overzicht met veel belangrijke inzichten. Ik denk dat steeds meer mensen wel rekening houden met je inzichten. Bij dammen zijn adequate ventilatie systemen Verplicht gesteld.

  Goed ook dat je de kwalijke rol van Maarten Keulemans benadrukt. De ambassadeur van RIVM/OMT. Een kwaliteitskrant onwaardig.

  Beantwoorden
 20. Wim B.
  Wim B. zegt:

  Zoals de wetenschapsredacteur van TROUW volgens de hoofdredacteur van TROUW ongeveer drie weken geleden al vaststelde na lezing van de blogs van Maurice, is er ook dit keer “geen gat in te schieten”.
  Als mensen er wel een gat in kunnen schieten, laten zij zich dan hier melden, daar hebben wij wat aan.

  Maurice bedank ik nogmaals voor zijn aanhoudende inzet. Ik begrijp heel goed dat hij feller wordt en wellicht ook moedeloos. Maurice neemt het met zoveel woorden op voor al die mensen die zich door alle officiële mededelingen angstig voelen.

  Vriendelijke groet van Wim, Lochem

  Beantwoorden
  • Bertje
   Bertje zegt:

   Geen gaten in te schieten? Makkelijk zat.

   “De Wetenschap” ontkent niet de rol van aerosolen zoals Maurice maar telkens foutief blijft herhalen. Wat de discussie is, is de mate waarin de verschillende verspreidings routes bijdragen aan alle besmettingen.

   RIVM en WHO en andere beleids adviserende organen zeggen, tot nu toe is/was er geen voldoende kwalitatief onderzoek waaruit blijkt dat aerosolen een grote(re) rol spelen bij de verspreiding van SARS CoV-2.
   Wat tot onlangs zo was en waar nu dat er voortschrijdend inzicht is (uit voldoende kwalitatief onderzoek, net zoals bij Maurice onderging, een verschuiving is naar dat het aandeel groter is dan eerst aangenomen.

   Ziet u bijvoorbeeld Maurice zijn parade paardje The Diamond Princes nog terug opvoeren? Zijn ULTIEME voorbeeld van aerosole verspreiding?
   Neen.
   Onderzoek naar verspreiding op die boot met computermodellen gaf namelijk een initiële verspreiding via contact en andere besmettingen aan en een lage rol voor aerosolen, maar na de lockdown op die boot een verschuiving naar aerosolen.
   Waarom horen we Maurice daar niet over, ondanks dat het steun voor zijn model bevat? Omdat hij dan moet toegeven dat andere dan aerogene transmissie ook belangrijk KAN zijn.
   Want in geen enkele van zijn modellen sluit hij die route uit. Hij komt nooit verder dan ‘haast uit te sluiten’,zonder echt te onderzoeken.
   Dat mag uiteraard, maar is geen zuivere meting.

   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.13.20153049v1.full.pdf
   preprint.

   Een deelconclusie (dus niet eind conclusie of wat dan ook) van dit modelleren was:
   ” Mean estimates of the contributions of shortrange, long-range, and fomite transmission modes to infected cases aboard the ship across the
   entire simulation time period were 35%, 35%, and 30%, respectively. ”

   Fomite = virus (uit gehoest/geniest, neergedaalde ‘druppels’, neergedaalde ‘aerosol’) op een oppervlakte.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Fomite

   Die mogelijke 30% is een niet te verwaarlozen aandeel. En dat verwaarlozen van dat mogelijke aandeel is wat Maurice doet, zonder echt onderzoek te doen zodat hij het kan uitsluiten of het aandeel kan beoordelen. Hij redeneert het weg, maar daarmee IS het niet weg.

   Best een aardig gaatje wat mij betreft.

   Beantwoorden
   • Johannes van Doorn
    Johannes van Doorn zegt:

    Boeiend. Druppel wordt aerogeen door verdamping. Ventilatie is de oplossing, ongeacht de transmissieroute Zie het als een brand: hoe die ontstaan is maakt niet uit, je blust hem met water. Hoe je corona ook hebt gekregen, je blust het met ventilatie…

    Beantwoorden
    • Bertje
     Bertje zegt:

     Wel eens op een brandblusser gekeken? A/B/C/D/E/(F) zien staan? Water is niet altijd de beste oplossing, sterker nog, kan zelfs fout zijn, bijvoorbeeld bij metaalbranden. Zie bijvoorbeeld Enschede waarbij een deel van de ontploffing kwam door gassen ontstaan door de reactie van water en aanwezige sassen die bestaan uit o.a. metaalpoeder, magnesium bijvoorbeeld.
     Dus blind blussen met water KAN misgaan.

     Indien men het SARS CoV-2 virus oploopt, en daar al dan niet ziek van wordt, helpt ventilatie helemaal niet meer. Dat geneest u niet indien u er ziek van wordt. Geen idee waarom u dat voorstelt.

     Verdamping is veranderen van aggregatie toestand van vloeibaar naar gas, niet naar een aerosol. De concentratie virussen in de druppel wordt dan hoger.

     Maar u kan dus ook niets inhoudelijks inbrengen?
     Kon ook niet, u las de preprint van die studie niet en begrijpt niet dat die de Hond zo wel steunt (incl ventilatie) maar ook aantoont dat het mogelijk niet het belangrijkste is.

     Beantwoorden
 21. Andre
  Andre zegt:

  Beste Maurice,

  Bedankt!!

  Ik vind het mooi dat je vanuit gezond verstand en intellect het risico van aerosolen hebt onderkend en dat met kracht benadrukt.

  Ook ik vind het vreemd dat RIVM en overheid deze voor de hand liggende besmettingsroute zo goed als compleet negeren. Zou het verklaard kunnen zijn door narcistische afwijkingen bij een aanzienlijk deel van onze politici en “RIVM-wetenschappers” aangevuld met kritiekloze volgers/meelopers? Narcisten maken immers geen fouten, hebben altijd gelijk en kennen geen zelfkritiek. In dat geval, zijn we wel aardig “in de aap gelogeerd”, en naar mijn bescheiden mening zijn wij dat ook, helaas…

  Nu regering en RIVM het aerosolen-risico negeert, en daardoor mensen onvoldoende informeert, zijn er situaties mogelijk zoals laatst besmettingen in een cafe met de ramen en deuren dicht (tegen geluidsoverlast) en waarschijnlijk de airconditioning aan. Koele droge lucht en geen ventilatie is het allermooist voor een Coronavirus dat langdurig wil gaan rondzweven.
  Zou het dan niet passen, om te constateren dat RIVM en regering inmiddels aardig wat “bloed aan de handen heeft”?

  Ik ga er van uit, dat relatief slecht geventileerde ruimten die door veel mensen worden bezocht een voortdurend risico vormen (winkels e.d.). En dat het zeker aan te bevelen is om die ruimten alleen met een filterend mondkapje (FFP2 of KN95) te betreden. Wat is jouw mening daarover?

  Wat vind jij ervan dat het dragen van mondkapjes nog nauwelijks is voorgeschreven (anders dan in het openbaar vervoer)?

  Bovendien wordt het nut van een filterend mondkapje voor “het gewone publiek” ontkend. In het openbaar vervoer willen RIVM en regering mensen mondkapjes laten dragen die henzelf als dragers niet beschermen!
  Zijn we nu soms “met teveel” in dit land, en speelt er een “verstervingsbeleid”, zou je dan bijna gaan denken… Zo absurd komt de halstarrige houding van RIVM en regering tenminste op mij over.

  Ook vind ik het maar moeilijk verklaarbaar dat het RIVM meent het zoveel beter te weten dan gerenommeerder instituten in de landen om ons heen.
  Of het moet zijn, dat het “wetenschappelijk gehalte” van het RIVM te vergelijken is met dat van de filosoof Lucretius, die vond dat de aarde plat was. Is het dat?
  Ook het overduidelijk en krampachtig door het RIVM achterhouden van actuele Coronavirus-informatie, wijst wel in die richting, immers: “Het volk mocht eens gaan denken dat we het mis hebben, en dat het rond is…”

  Enfin, “of nu plat of rond”: ga alstublieft door met het goede werk en blijf gezond!

  Beantwoorden
 22. Peter van der Nat
  Peter van der Nat zegt:

  Zeer goed stuk! Dank
  Ik hoop dat je ze niet loslaat, geen glas plas was straks voor de ontkenners.
  Overigens, professor Koopmans volgt ook Eric Feigl-Ding en als hij iets tweet over corona bij een baby (18 juli) in de baarmoeder dan deelt ze het.
  Maar bewijs over virus in aerosolen, stilte, doodse stilte.

  Het gaat om de volksgezondheid en het welzijn van de maatschappij.
  Over dat 2e kunnen ze nog terecht stellen wij zijn medici en virologen.
  Voor dat deel en die afweging moet je bij regering zijn.

  Maar door het ontkennen hebben zij ook de volksgezondheid geschaad. Ze hadden er geen OF discussie van hoeven te maken.
  Maatregelen die 10tallen miljarden kosten namen ze wel op beperkte wetenschappelijke basis, maar ventileren (in sommige gevallen alleen een raam open zetten!) nee dat kon echt niet.

  Donderdag stond er in het ad een stuk van mw Timen. Besmettingen nemen toe, GGD komt door feestjes, bbq’s, laksheid mensen 1,5 meter en ook buiten.
  Vervolgens staan er voorbeelden/linkjes in het artikel. Tip, voordat je erop gaat klikken pak eerst even de bingo-binnen-besmet-kaart er bij.
  En die bloemenfoto ook bij het artikel (sorry het is niet inhoudelijk), een eenhoorn op de achtergrond had het helemaal compleet gemaakt.

  Maar dit raakt wel een kern mi, ze staan mi mijlenver van de maatschappij vandaan. Gegarandeerd van een goedbetaalde baan waarbij het onmogelijk is om ontslagen te worden (dat is wel aangetoond nu).
  Ze snappen mi gewoon niet wat een schade de maatregelen ook aanrichten.. Den Haag Benoordenhout vindt het wel goed gaan, 3km verderop in Moerwijk denken ze er heel anders over… helemaal over een paar maanden

  Peter

  Beantwoorden
  • Susan Van der Aa
   Susan Van der Aa zegt:

   Dat viel me inderdaad ook op Peter, ik heb mevr Koopmans meerdere malen gevraagd waarom ze dat artikel niet deelt….maar feit blijft. Als tijdens 1 repetitie/bijeenkomst etc 1 persoon tot wel 90 personen kan besmetten, en zelfs het RIVM zegt dat je meerdere minuten dichtbij iemand moet staan om besmet te raken. Dan is het qua tijd alleen al onmogelijk dat de route niet airborne is.

   Beantwoorden
 23. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Even op de website van RIVM gekeken. Ik verbaasde me over het bericht in de media “het aantal ziekenhuis opnames gestegen tot 91/dag”. In de grafiek lees ik 0-2. Wordt hier iets heel anders bedoeld? Inclusief Rhinovirus misschien dat nu rondwaart?

  Verder zie ik daar dat de verhouding ziekenhuis opnames t.o.v. GGD-positief met een factor 20 is afgenomen. Dus we worden collectief minder vatbaar voor het virus…. Of testen we beter? Of moet het vrees-vuurtje warm gehouden worden?

  Ook als je erover nadenk een mysterie: waarom wel een “superspread” in een zaal met 50 mensen en 1 besmette, en niet in een veel kleinere huiskamer met zeg 4 personen en diezelfde besmette. Het is dan niet “super” vanwege het kleine aantal, maar 2 zouden naar verhouding wel besmet worden. En wat als je die 4 personen in die grote zaal zet, dan geen besmetting? Spelen die andere 46 misschien een actieve rol in dit proces? Allemaal onbewust een klein beetje besmet en met z’n 50-en pompen we de ruimte vol met virus? Het zou passen bij de aanname dat we inmiddels allemaal drager en “tolerant” zijn….

  Beantwoorden
 24. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Van de weeromstuit is Maurice een druppel-ontkenner geworden.

  Zolang besmetting via druppels niet kan worden uitgesloten zijn we met de aerosols alleen maar van de regen in de drup gekomen.

  Volgens Maurice: Grotere druppels die uit je mond komen kunnen door het verdampen van water aerosols opleveren.

  Met een mondkapje blijven de grotere druppels achter in het mondkapje (in plaats van door de zwaartekracht op de grond te eindigen).

  Wat gebeurt er met die druppels in het mondkapje? Die leveren “door het verdampen van water” geen aerosols op?

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Ik kan het niet direct de bron aanleveren.
   Ze vormen degelijk aerosolen maar minder.
   Vooral gaat de verspreiding niet naar voren. Het blijft hangen bij de verspreider omdat het kapje het remt. Dus geen 1 meter verspreiding.
   Bij voldoende ventilatie geen probleem.
   In binnenruimtes zonder ventilatie wel.

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Bij een mondkapje zullen een deel van de waterdruppels ingesloten zijn door het materiaal van het mondkapje, waardoor de invloed van de vanderwaals krachten anders komen te liggen. Daardoor neemt de vochtigheidsgraad in het mond kapje toe en de overall dampspanning af. In hoe verre dit verschil maakt voor de vorming van aerosolen doe ik geen uitspraak over. Wel zou de onderlinge aantrekkingskracht van de watermoleculen toenemen. Mede daar door kan je al relatief snel het mondkapje letterlijk uitwringen, als het materiaal erg hydrofiel is.

   Beantwoorden
  • Jan Smit
   Jan Smit zegt:

   Jillis: dat zal dan wellicht gelden voor de mondkapjesdrager die zich niet verplaatst maar een sociale besmetter die op een feestje de een na de ander aanspreekt wordt met zijn druppelverzadigd mondkapje subiet een superspreader.

   Beantwoorden
   • jillis
    jillis zegt:

    Ik weet niet of het van belang is dat hij zich veel verplaats.
    En ik denk ook dat een superspreader alleen binnen door het verzadigen van lucht veel meer dan een paar personen kan besmetten. Die theorie is wat mij betreft genoeg bewezen.
    Of een mondkapje wat je al uren op hebt gaat helpen is zeker iets waar ik zelf grote twijfels over heb.
    Ik ben van mening dat je een kapje maximaal een uur of korter moet dragen. Zelf ben ik er geen fan van, zeker niet ten aanzien van de dodelijkheid van het virus.
    Het was meer de kwantiteit, die de mortaliteit naar voren bracht.
    Doceren is prima, voorkomen moet je niet willen denk ik.

    Beantwoorden
 25. Paula
  Paula zegt:

  Ik heb een vraag, mijn dochters gaan met vriendinnen naar een wellness en sauna. Ik heb gezegd dat dat geen probleem is, immers het is er vochtig en erg warm. Nu twijfel ik over de droge sauna. Het is erg warm, maar ook droog. Zou dat een probleem kunnen zijn?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   In een wellness omgeving, verschuift een grootdeel van de problematiek. Door de grote diversiteit aan temperaturen en de hoge overall luchtvochtigheid ontstaan er stromingen waar op sommige plaatsen juist heel veel aerosolen zullen zitten.

   Maar tegelijk wordt door oa. De veelal hoge temperaturen de eiwitmantel van het virus ook beïnvloed. De thermostabiliteit van de viraledeeltjes gaat nu een rol spelen.

   Een deel van de deeltjes gaat kapot, en een deel van de deeltjes dat niet kapot gaat wordt tijdelijk uit zijn primaire vorm gedwongen waardoor het voor een tijdje mindergoed aan de ace-2 receptoren kan binden en beter te bevechten is door het aspecifieke immuun systeem. Een ander deel blijft net zo agressief als voorheen.

   De grote vraag is, in welke mate treed wat op. Gezien het feit dat er in de media nog nergens gerept wordt over grootschalige uitbraken van wellnesscentra en Sauna’s lijkt het er op dat in combinatie met de aanvullende maatregelen het virus zich daar niet voldoende staande kan houden.

   Echter durf ik niet in te schatten in welke maten de wellnesscentra en Sauna’s weer gebruikt worden. En of daarin ook een reden kan liggen dat er geen meldingen zijn.

   Beantwoorden
  • Freek
   Freek zegt:

   Hopelijk kijken ze naar de studie en zorgen ze dat vleesverwerkers in Nederland de adviezen opvolgen. Dus aanvullende maatregelen zoals:
   -verbeterde ventilatie
   -geoptimaliseerde luchtstroom beheer
   -installatie van filter- of ultraviolet lichtapparatuur
   -gebruik van hoogwaardige gezichtsmaskers
   -regelmatig en systematisch screenen
   -werknemers in een straal van aanzienlijk meer dan 2m rond een geïnfecteerde persoon in quarantaine plaatsen

   Beantwoorden
 26. Sebastiaan ten Broek
  Sebastiaan ten Broek zegt:

  De NOS gaat ook door met bangmakende berichten. Net als vorige week zondag maken ze in het liveblog melding van een nieuw ‘record’ sinds lange tijd in de sterfte cijfers. Er zouden gisteren namelijk 9753 personen in 1 etmaal zijn overleden.

  Echter heeft de betreffende journalist al dan niet bewust het standaard onderzoek naar de context van deze cijfers weggelaten. Op dezelfde dag heeft Chili namelijk een grote administratieve correctie op het sterfte cijfer gedaan en ongeveer 3300 overledenen bij de telling opgeteld. In werkelijkheid was de sterfte die dag dus iets meer dan 6000 personen. Wat ook heel erg is. Natuurlijk. Maar meer in lijn met de trend in de cijfers van dit moment.

  Bron:
  https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/214828-minsa-casos-confirmados-por-coronavirus-covid-19-ascienden-a-366-550-en-el-peru-comunicado-n-180

  Beantwoorden
  • diff
   diff zegt:

   Ah, Sebastian, dank voor je uitleg.
   Ik vond het al heel vreemd zo’n grote stijging ineens.
   Vandaag alweer minder.

   AD schrijft: “Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt over de afgelopen 24 uur een wereldwijde stijging in het aantal coronadoden van 9753. Het is de grootste stijging in een dag tijd sinds het record op 30 april, toen 9797 doden gemeld werden”.
   Dus de NOS valt in deze misschien niet zoveel te verwijten, het is de WHO.

   Overigens nog wel zorgelijk dat het aantal doden wereldwijd stijgt en ook nog eens in steeds meer landen. We zijn er voorlopig nog niet van af.

   Beantwoorden
  • Eef
   Eef zegt:

   Zolang er geen enkel onderscheid wordt gemaakt in patiënten die overlijden DOOR corona – dus als rechtstreekse oorzaak zonder enige andere onderliggende ziekte en/of hoge leeftijd -, en patiënten die overlijden MET corona – dus de overgrote meerderheid van overledenen, op hoge leeftijd met allerlei vormen van comorbiditeit, meest opmerkelijke daarvan obesitas (hallo, VS!) – kan ik die sterftecijfers sowieso niet serieus nemen.
   En hoe telt men, waar ter wereld? Overal hetzelfde? Jaja…

   Beantwoorden
 27. R.Romeijn
  R.Romeijn zegt:

  Maurice, hoe gaat men straks in het griepseizoen verklaren dat de besmettingen toch toenemen terwijl iedereen een mondkapje zal dragen. Is dan het bewijs van de aerosolen niet onomstotelijk? of gedragen we ons dan weer niet verantwoordelijk genoeg?

  Beantwoorden
  • Jan
   Jan zegt:

   Dan gaat men zeggen dat het zonder mondkapjes nog veel erger zou zijn geweest.
   Helaas voert Maurice inmiddels een achterhoedegevecht. Het gaat allang niet meer om argumenten. Iedereen heeft zich ingegraven in zijn standpunten.
   In Engeland is inmiddels de discussie opgestart voor verplichte handschoenen.

   Beantwoorden
 28. Robert
  Robert zegt:

  Maurice,

  In het 2eKamer betoog van v.Dissel waarvan je hierboven een link hebt opgenomen vallen me 2 dingen op:

  -v.Dissel begint met te stellen dat aerosolen waarschijnlijk te klein zijn om voldoende virus te kunnen bevatten om infectieus te kunnen zijn en vervolgens stelt hij dat er uitsluitend bij bepaalde medische handelingen wel aerosolen kunnen vrijkomen die infectieus zijn.

  https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

  -Als je dan vervolgens bovenstaande WHO beschrijving van de betreffende medische handelingen bekijkt, dan blijkt het bijvoorbeeld ook te kunnen gaan om het “simpelweg” op de buik draaien van patiënten. (op de RIVM site noemen ze overigens het op de buik draaien niet).

  Dan is de vraag natuurlijk, wat is er dan luchtwegtechnisch zo uitzonderlijk aan het op de buik draaien van een patiënt, wat maakt dat hij op dat moment wel besmettelijke aerosolen zou kunnen uitademen, terwijl het voor andere geïnfecteerde patiënten die bijvoorbeeld luid aan het zingen zijn onmogelijk zou zijn??

  Beantwoorden
 29. roy fischer
  roy fischer zegt:

  Vreemd eigenlijk; ten tijde van de Westfriese Legionella-uitbraak (1999?) kwam het RIVM zelf op de proppen dat Aerosolen primair debet waren aan de toenmalige infectie-overdracht.
  Toegegeven, het betrof weliswaar bakteriëren maar ik neem aan dat e.e.a.eveneens opgaat voor een virus?!?

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Het is eigenlijk heel simpel…. De R0 waarde wordt berekend uit waarnemingen: hoe snel vermeerdert de besmetting. Iemand heeft uitgezocht dat bij aerosole transmissie de R0 boven de 10 is. Bij Covid bleek de R0 2-3 DUS is het druppeltjes. Dit is het wetenschappelijk bewijs! Daar valt niet aan te tornen, het zit als zodanig nu in de systemen van het RIVM/WHO!

   Beantwoorden
 30. Eef
  Eef zegt:

  “Er zouden onderzoeken zijn die aangaven dat mondkapjes ervoor zorgen dat de mensen zich beter aan de 1,5 meter afstand houden.”

  Dit is niets minder dan een gotspe. Iedereen die z’n ogen niet in zijn zak heeft zitten kan in drukke straten zien dat het precies andersom is: waar mensen die zich toch liever op afstand houden van anderen (baat het niet, het schaadt in ieder geval niet!) zich dan uit de voeten maken, menen juist spuuglapjesdragers in dergelijke omstandigheden onkwetsbaar te zijn.
  Dit gedrag zie je ook veelvuldig in supermarkten. Sterker nog, het komt regelmatig voor dat ik zo’n mondkapjesgelovige moet verzoeken om niet in mijn nek te hijgen bij het grijpen van de komkommers!

  Beantwoorden
 31. Eef
  Eef zegt:

  Er is kennelijk een of ander belang bij het in stand houden van de ‘corona is erger dan de builenpest’-hype.
  Ik wou dat ik er achter kon komen wàt precies – ik ben namelijk geen type voor samenzweringstheorieën – maar het lijkt er toch echt sterk op dat er gewoon sprake is van wereldwijde massahysterie zonder enige logische oorzaak. We zijn echt niet zoveel verstandiger dan in de Middeleeuwen, en juist onze technologische ontwikkelingen – het interweb – zorgt ervoor dat misleidende informatie (herinnert u zich de filmpjes nog van die op straat doodvallende Chinezen?) de goegemeente een stuk sneller bereikt dan vroeger via de tam-tam.

  Beantwoorden
  • jillis
   jillis zegt:

   Zo zie je dat de media een immens grote rol is gaan spelen in de maatschappij.
   We zagen eerder dat dit vooral bij de jeugd een zeer nadelig effect heeft.
   Deze macht is inmiddels verder verspreid.
   Dat de pen zoveel zwaarder kon gaan wegen dan het woord is geen goede ontwikkeling als je het mij vraagt.

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Ja, geef de media maar de schuld van de hysterie.

    Neem het sluiten van de scholen. De media berichtte objectief dat het RIVM daarvan de noodzaak niet inzag maar door druk vanuit de bevolking zijn de scholen uiteindelijk wel gesloten.

    Ik vind het overigens meevallen met die hysterie hier in Nederland. Mensen snakken wel naar eenduidige regels maar er is nog zoveel onzeker. Helaas weet alleen Maurice precies hoe het virus zich verspreidt..

    Beantwoorden
    • Jeroen
     Jeroen zegt:

     1. De GGD geeft bij monde van Sjaak de Gouw in ieder geval zelf aan niet te begrijpen hoe de besmettingen in Hillegom plaats hebben kunnen vinden

     2. We zijn nu inmiddels de famous “100 days” ruimschoots gepasseerd sinds het uitbreken van de crisis in NL en er is nog geen begin van een analyse van de uitbraken (oké, een armzalig staatje van de besmettingen in de laatste weken)

     3. In de crisis communicatie wordt geen gewag gemaakt van onderzoek naar de slachterijen en een casus zoals het café in Hillegom. Elk, maar dan werkelijk elk, gevoel van urgentie ontbreekt.

     5. Op 24 juli valt bij epidemioloog valt het kwartje dan eindelijk nadat ze kennis heeft genomen van het onderzoek naar de besmetting bij vleesverwerker Tönnies.

     4. Dus als je maar tegen alle nieuwe recentere onderzoeken in vast blijft houden aan de verspreiding via grote druppels dan weet je wel hoe het virus zich verspreidt?

     Beantwoorden
    • Frans
     Frans zegt:

     Beetje naïeve kijk Jan. Je hebt gelijk dat de druk vanuit het volk kwam. Maar waarvandaan kwam het idee dat die druk gelegd moest worden?

     Het is allemaal weldegelijk met elkaar vervlochten en de media speelden daarin weldegelijk een rol.

     Ik ben het met je eens, dat de Hollandse nuchterheid geleid heeft, tot een softere impact dan, dat we in een groot aantal andere landen zagen, maar er is ook hier weldegelijk paniek voetbal gespeeld. En feitelijk is dat een ongoing event.

     Hysterie heb je in velen soorten en maten, en er was en op een zeker niveau is er nogsteeds spraken van massa hysterie.

     Het feit dat jij, hier nu al dagen je mening verkondigd en alles op alles zet en op sommige punten ook heel terecht overigens geeft al aan dat er spraken is van massa hysterie. De drive van jou om hier te blijven reageren is daar al een bewijs voor.

     Beantwoorden
     • Jan Smit
      Jan Smit zegt:

      Journalisten behoren ook tot het volk, uiteraard is er een vervlechting maar naar mijn oordeel hebben ze redelijk tot goed werk verricht.

      Het kan uiteraard altijd beter.

  • JRG
   JRG zegt:

   Duitse juristen zijn een onafhankelijk onderzoek begonnen naar wat hun regering het land heeft aangedaan en waarom het voortduurt. Het gaat in de vorm van verhoren van wetenschappers, artsen, kenners op allerlei gebieden. Het is volop aan de gang en hier en daar hebben ze al explosieve kennis naar boven weten te halen (bijv. over de volstrekte onbruikbaarheid van de pcr test – zitting 4) . Zeer de moeite waard – Duits, grondig…

   https://corona-ausschuss.de/

   Doelstelling van de Corona-Ausschuss:
   Wir wollen untersuchen, warum die Bundes- und Landesregierungen beispiellose Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die Menschen hatten.)

   Beantwoorden
   • Henri
    Henri zegt:

    Dank voor de link.

    Persoonlijk denk ik dat het antwoord uit Duitsland en de USA moet komen. België heb ik opgegeven, net als Spanje en de UK. In Nederland worden meer en meer mensen wakker, maar totdat het RIVM de corrupte WHO aan de kant zet, gebeurt er niets.

    En al die arme mensen hun handen maar kapot laten poetsen…

    Beantwoorden
 32. Marianne
  Marianne zegt:

  Beste Maurice,
  Hartelijk dank voor jouw inzet, input en de voor mij geruststellende uitleg.

  Je voelt de bangmakerij weer op stoom komen. De media, het RIVM, het OMT. Om moedeloos van te worden.

  Ik lees daarom gretig de blogs! Ons gezin heeft alle vertrouwen in jou.

  Beantwoorden
 33. Erik
  Erik zegt:

  Sjaak de Gouw nu bij Hollandse zaken npo2, die meldt dat alles maar om twee dingen gaat.
  1,5 meter en, jawel, goede ventilatie !

  Dat is alles. Zou hij nu toch om zijn gegaan?
  Want dat is in feite bijna precies wat Maurice zegt. Kijk maar eens terug

  Beantwoorden
  • Walter
   Walter zegt:

   De Gouw kletst wel iets vaker uit zijn nek. Gisteren bij Omroep Max discussie programma van Cees Grimbergen zat hij doodleuk te beweren dat het aantal doden door covid-19 op 12.000 staat, ja 12.000. Dat deed hij zonder te blikken of verblozen toen iemand wat Influenzacijfers van voorgaande jaren aanhaalde als vergelijkbaar. Die man doet er werkelijk alles aan om het erger te maken dan het is, dat was weer een beschamende vertoning.

   (En ik bedoel geen discussie over overlijden DOOR of MET Covid-19).

   Beantwoorden
  • Freek
   Freek zegt:

   Erik en Walter,
   Ik weet niet of dit jullie bron is, ik ga aannemen van wel. Als niet laat aub weten wat wel de bron is.
   https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/angst-voor-een-tweede-golf/POW_04613534/
   Vanaf 13:45 Sjaak de Gouw
   “Als we twee maatregelen zouden hanteren, altijd anderhalve meter, altijd goed geventileerd. Dan waren er bijna geen besmettingen, die twee maatregelen.
   En dat betekent dat je probeert om die overal toe te passen, en vervolgens zie je dat dat niet overal lukt. (…)
   Voor gezondheidsperspectief zou het beter zijn [voorbeelden] dicht te laten”
   Hij zegt dat de voorbeelden niet dicht zijn vanwege “economische afwegingen”.

   Hieruit blijkt dat hij geenszins vindt dat “alles maar om twee dingen gaat” (1.5 meter en goede ventilatie) want behalve gezondheidsperspectief geeft hij juist aan dat economische belangen ook relevant zijn.
   Hij presenteert een manier aan om besmettingen te minimaliseren, maar geeft daarna aan waarom die manier niet wordt toegepast.
   Ik zie niet in hoe dit “bijna precies is wat Maurice zegt”.

   1.1 Is dit de uitspraak van De Gouw die je bedoelde? (als niet, waar is de uitspraak wel?)
   1.2 Vindt je dat ik correct De Gouw gerepresenteerd heb?
   2. Hoe is dit “bijna precies” wat Maurice zegt?

   De bewering van “het aantal doden door covid-19 op 12.000″(sic). De link die ik gaf, vanaf ongeveer 36:00 tot ongeveer 37:00
   Alleen de delen opgeschreven relevant voor de 12 duizend.
   De Gouw: “Voor wat betreft het aantal mensen dat is overleden, wat collega van Dissel noemde, dat zijn de geregistreerde doden. We weten dat het ongeveer twee keer zo veel is. (…)”
   Vraag uit de zaal: “Hoe weet u dan dat het twee keer zo veel was?”
   Antwoord uit de zaal: “Er zijn veel mensen in verzorgingstehuizen overleden zonder dat ze gediagnostiseerd zijn met corona, maar het waarschijnlijk wel hadden”
   Vrager uit de zaal: “Maar dat is een aanname”
   De Gouw: “Ook de huisartsen die registreren inmiddels ook welke mensen overlijden zonder getest te zijn en dat doen ze nu al drie maanden. Daar blijken die cijfers uit.”

   Dit is de interactie die ik kan vinden over de 12 duizend. In dit programma kan ik niet vinden waar als reactie hierop de influenzacijfers van voorgaande jaren werden aangehaald.
   Nu vind ik dit soort programma’s erg saai dus het kan zeker dat ik het gemist heb.
   https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/sterfte Hier staat de Sterfte als gevolg van influenza (via oversterfte).
   Ik weet niet of deze cijfers legitiem vergeleken kunnen worden met Covid-19. Ook gaat dit per jaar, waar Covid-19 nog geen jaar heeft volgemaakt.

   Er staan 9 jaren beschreven (een jaar wordt hier genomen met de winter als midden, dus 2014/2015 is 1 jaar en 2015/2016 is 1 ander jaar)
   Laagste uitkomst 2013/2014 met 0
   Hoogste uitkomst 2017/2018 met 9.400
   Gemiddeld per jaar 4.400 (totaal over de 9 jaar van 39.600)

   De Covid-19 voor Nederland op Worldometers.info geeft 6,139
   Dat is dus al 40% hoger dan de gemiddelde influenza over die 9 jaar. En de 12 duizend die De Gouw noemt is 28% hoger dan het ergste jaar voor influenza (van afgelopen decennia).
   Nogmaals ik weet niet of dit wel vergeleken kan worden. Maar als we ze vergelijken is dit wat we zien.

   3. Is dit de uitspraak van De Gouw die je bedoelde? (als niet, waar is de uitspraak wel?)
   3.1 Vindt je dat ik correct De Gouw gerepresenteerd heb?
   4. Wie en waar haalde de influenzacijfers van voorgaande jaren aan als vergelijkbaar? (aub met link en in tekst)
   5. Hoe zou die vergelijking gaan en wat komt daar uit?

   Het is goed dat je hier geen discussie bedoelt over overlijden DOOR of MET, laten we dat zo houden.

   Beantwoorden
 34. Hugo de Kok
  Hugo de Kok zegt:

  Beste Maurice,

  Wat wil je bereiken met de stukken die je schrijft? Een betere aanpak van het Corona virus, of je eigen gelijk? (Of nog iets heel anders, maar dat haal ik er dan nergens uit). Ik hoop en denk het eerste, maar vraag me af of je je doel bereikt op de manier waarop je de dingen schrijft. Ik gun je meer luisterende oren, vandaar dit:

  Ik zal eerlijk zijn; Ik heb geen hekel aan jou als persoon want ik ken je niet, maar ik kom de stukken die je schrijft amper door. Dit heeft niets te maken met de cijfers, de wetenschappelijke artikelen en de vragen die je stelt te maken. Maar het heeft alles te maken met de enorme frustratie die terug te lezen is in bijna al je artikelen. Het verongelijkte en de bewijsdrang (“wat ik toen en toen ook al zei”, “wat ik hier en hier beschrijf”) doen mij afvragen wat het onderwerp is van het artikel: Corona of jouw gelijk.

  Dus de inhoud heeft inhoud, maar neem aub een kritische redacteur of een coach of beide. Op die manier hoop ik dat je ook verder komt met die inhoud!

  Beantwoorden
  • Cor
   Cor zegt:

   Het gaat wat mij betreft om feiten argumenten. Schrijfstijl of manier van overbrengen is voor mij niet relevant, ook niet of ik Maurice wel mag of niet.
   Netzo min als iiemand de hemel inprijzen, geen enkel doel bereikt.

   Beantwoorden
  • remko
   remko zegt:

   Beste Hugo,

   Ik ben het geheel met je eens. Ik heb Maurice hier weliswaar een maand of twee geleden gecomplimenteerd met zijn heldere blik waarmee hij statistisch blootlegde dat er een verband moest zijn tussen (grote) (binnen)evenementen en besmetting maar daarna ben ik meer en meer afgehaakt. Een aantal weken later heb ik toen nog geschreven dat het zien van een statistisch verband nog altijd iets anders is dan het staven hiervan met een wetenschappelijke verklaring. Iets wat zo overduidelijk waar lijkt te zijn hoeft dat nog altijd niet te zijn. Ik krijg al tijden het gevoel dat Maurice het doet voorkomen alsof de aerosolentheorie waar hijzelf zo heilig in gelooft met opzet wordt genegeerd. Alsof dat in het belang van de politiek of het RIVM zou zijn! Maar komt het bij Maurice niet op dat er misschien nog een andere verklaring is die zijn statistisch verband kan ondersteunen dan deze theorie? Een verklaring die nog niet wetenschappelijk is aangetoond, bijvoorbeeld dat sommige mensen veel besmettelijker zijn dan anderen en zo op hun eentje wel een heel café kunnen besmetten via direct contact, iets wat andere besmette personen niet kunnen. In dat geval kan namelijk de aerosolentheorie ook weer in de prullenbak.

   Maurice heeft ooit in één van zijn blogs zelf gewaarschuwd voor het geven van een foute verklaring bij een helder statistisch verband (daling aantal ooievaars in correlatie met daling geboortecijfer). Zolang de aerosolentheorie nog niet wetenschappelijk is bewezen moet juist hij dus voorzichtig zijn met conclusies. En daar past dit onophoudelijk ontevreden geroep niet bij. Want er zijn ook besmettingen die echt niet met zijn theorie zijn te verklaren.

   Wat mij op dit moment vooral heel erg stoort aan dit blog is dat het RIVM compleet belachelijk wordt gemaakt. Alsof daar alleen maar idioten werken. Het gevolg is dat mensen zich helemaal niks meer van de overheid willen lijken aan te trekken, het allemaal niet meer serieus nemen. En dat is zeer onwenselijk want we hebben juist eensgezindheid nodig om zonder al te veel economische schade door deze tijd te komen.

   Voor wie dit nu honend leest, lees nog heel even verder alsjeblieft: want wanneer het allemaal zo simpel zou zijn zou er namelijk allang een instituut elders in de wereld zijn opgestaan dat het pasklare antwoord had op dit virus. Maar je ziet dat overal op de wereld landen de grootste moeite hebben met een goed antwoord op de situatie. Kom nu niet aan met te zeggen dat alle instituten net als het RIVM corrupt/slecht/dom/kortzichtig zijn. Kijk naar de mondkapjesdiscussie, wereldwijd spreken de instituten elkaar tegen. Waarom? Omdat men het simpelweg soms nog niet weet, en als men het wel weet dan is men zo sterk afhankelijk van de welwillendheid van het publiek dat dit heel het uitgedachte beleid teniet kan doen.

   En als je je dan afvraagt of het in Nederland zo slecht gaat? De epidemie is doordat een bevolking zich in het begin zeer goed heeft gehouden aan de regels zeer goed bedwongen en de economie heeft daar waar mogelijk gewoon kunnen doordraaien. Er zijn zeer veel landen waar met jaloezie naar Nederland werd gekeken, waar het gedurfde beleid van Rutte c.s. werd gewantrouwd en waarvan werd gezegd dat we de consequenties wel zouden voelen. Nu is gebleken dat deze intelligente lockdown hetzelfde heeft bewerkstelligd als een complete lockdown maar waarom zijn mensen dan toch zo boos? Laten we onze winst nu niet teniet doen door zo afkeurend te doen en daarom maar de regels in de wilgen te hangen.

   En wie nu nog steeds honend dit leest: geef eens drie voorbeelden van landen waar het beter gaat met de epidemie dan in Nederland in vergelijkbare omstandigheden. Dus een dichtbevolkt land met een open economie waarvan de bevolking veel reist, carnaval heeft gevierd en in kantoren en fabrieken werkt. Vraag je dan af welke maatregelen ze hebben genomen en hoe de bevolking daaraan heeft meegewerkt.

   Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Helemaal mee eens! RIVM / WHO wordt echt geschoffeerd terwijl het RIVM en de Nederlandse regering de corona ellende toch binnen 5 weken in een dalende lijn hebben gekregen, hulde!

   We mochten naar buiten, geen mondkapjes ellende, beetje 1 1/2 meter aanhouden, het was heerlijk in Nederland.Nog nooit zo genoten van de rust en vriendelijkheid van de mensen op straat.

   En ja, ik denk ook dat aerosolen en superspreading events een onderdeel zijn van het probleem, maar neem nou die hele slachthuizen ellende, meer dan 100 mensen besmet!!! Maar belanden ze in ‘t ziekenhuis? Gaan ze dood?

   In Nederland is er eigenlijk de laatste paar maanden weinig aan de hand, laten we dit zo houden, volg de aanwzijzingen op van het RIVM….

   Beantwoorden
   • Gerrie Reintjens
    Gerrie Reintjens zegt:

    Beste Hugo, Remko en Peter, wat denken jullie dan van al die andere wetenschappers van over de hele wereld, die net als Maurice, duidelijk hebben aangegeven hoe zij erover denken. Denk ook eens aan alle zorghulpverleners die nu eindelijk durven te zeggen hoe “goed” alles in ons land heeft verlopen.
    Remko, hoe durf je te zeggen dat de economie daar waar mogelijk gewoon heeft kunnen doordraaien? Gewoon? Daar waar mogelijk? Gevolgen voelen we al en gaan we nog voelen. Maar gelukkig heb jij je baan nog. Vele 10.000-den niet meer!
    En dan de stomme opmerkingen van Peter: “Nog nooit zo genoten van de rust en vriendelijkheid van de mensen op straat”. Ga in een huisje op de hei zitten, dan heb je voor altijd “rust” en wij ook! Je laatste opmerking slaat werkelijk alles. “In Nederland is er eigenlijk de laatste paar maanden weinig aan de hand, laten we dit zo houden, volg de aanwijzingen op van het RIVM….”. Hier heb ik geen woorden voor. Tenslotte Remko, waarom lees je nog dit blog van Maurice?

    Beantwoorden
    • Remko
     Remko zegt:

     Beste Gerrie,

     Waarom klink je zo boos? Heb ik je iets misdaan?
     Goed, ik ga even in op je vragen:
     Onze economie heeft in vergelijking met veel andere landen het beter gedaan, daar zijn de meeste economen het wel over eens. Natuurlijk zou onze economie het veel beter hebben gedaan zonder Corona, maar dat lijkt me nu even niet relevant. Maar daar waar in veel Europese landen de meeste winkels en bedrijven geheel op slot gingen konden wij in Nederland nog wel vaak doorwerken.Vandaar mijn opmerking. Overigens ben ik zelf ZZP-er en behoorlijk zwaar getroffen, dus je aanname dat ik nog wel een baan heb klopt niet.
     Dan, een beetje voor Peter antwoordend, het ging vanaf juni beduidend beter. Industrie, detailhandel, horeca, overal was duidelijk herstel te zien en ook nu weer ging het in Nederland in vergelijking met het buitenland zeker niet slechter. Dat er veel schade is door de crisis wordt in elk geval niet door mij betwist, maar het lijkt er wel op dat we in elk geval ‘door’ kunnen in een samenleving waarin nog niet een compleet en afdoende antwoord hebben op Corona.
     Dan, ik lees dit blog omdat ik graag geïnformeerd blijf. Dus ook over die kanten van de zaak die in eerste instantie misschien minder aansluiten bij mijn mening. Jezelf informeren heet dat en eventueel op basis daarvan ook je bakens verzetten. Precies wat velen hier anderen verwijten dat ze niet doen (maar misschien wat deze mensen zelf eens zouden moeten doen).

     Boosheid, wederzijds onbegrip en dergelijke gaan juist in een crisis als deze contra-productief werken dus ik roep iedereen op daarmee rekening te houden en proberen het hoofd koel te houden.

     Beantwoorden
  • Jan Smit
   Jan Smit zegt:

   Ik sluit me ook volledig aan bij Remko en Hugo. Met een minder agressieve stijl had Maurice meer kunnen bereiken, nu heeft hij naar mijn mening zelfs een negatieve invloed op de bestrijding van het virus gehad.

   Wat me ook zeer tegenstaat is dat Maurice de steun die hij krijgt van complotdenkers en de anti-lockdown-activisten accepteert en op geen enkele manier afstand van ze neemt.

   Beantwoorden
   • Freek
    Freek zegt:

    “Wat me ook zeer tegenstaat is dat Maurice de steun die hij krijgt van complotdenkers en de anti-lockdown-activisten accepteert en op geen enkele manier afstand van ze neemt.”
    Ik heb dit ook gezien. Ik vind het zeer zorgelijk dat deze personen en hun opvattingen op geen enkele plek worden besproken door Maurice. Waardoor hij effectief dus een platform en acceptatie aan hen en hun denkbeeld verleent.

    Beantwoorden
 35. jillis
  jillis zegt:

  Een onderzoek met M. Koopmans.

  De conclusie is wederom interessant.
  Ze gaan om te beginnen niet uit van aerosolen.
  Inhalable dust is blijkbaar wel mogelijk. Een aparte formulering.
  Misinterpretatie van aeroselen lijkt me.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3255305

  Indirect transmission between minks could either be through fomites (e.g. by feed or bedding material provided by humans), by infectious droplets generated by the infected animals, or by (faecally) contaminated dust from the bedding.

  Stof dus. dat is ook de verklaring voor de besmetting als ik dat goed lees.
  Ze wil het gewoon niet toegeven of mis ik iets?

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Als stof een verklaring geeft voor aerborntransmissie. Dan is de grovelijn nogsteeds identiek, alleen heeft de vector een andere naam, of zie ik dat nu verkeerd. Past heelgoed bij jou vervuilingstheorie Jillis.

   Beantwoorden
   • jillis
    jillis zegt:

    ja, dat stuk was oa van Carla Peters.
    Zij schreef ook over die ace-2 receptoren.
    Maar ik denk dat wij het daaromtrent meer eens zijn.

    Beantwoorden
  • Freek
   Freek zegt:

   Dit zal lang worden, maak ik hoop dat het geheel duidelijk is.
   (De link die je geeft gaat ergens anders heen.
   Hier is de link https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.18.101493v1.full.pdf ook te vinden met de titel “SARS-CoV-2 infection in farmed minks, the
   Netherlands, April and May 2020”)

   Het onderzoek zegt inderdaad niets over het verschil tussen grote druppels en kleine druppels.

   Er bestaan grote druppel en kleine druppels, als daar een verschil tussen gemaakt wordt, dan heten ze ‘respiratory droplets’ en ‘aerosols’ (soms ook ‘droplet nuclei’). Als er geen verschil tussen wordt gemaakt, dan worden ze “droplets” genoemd.
   In dit onderzoek verwijst de term “droplets” dus naar grote druppels en/of kleine druppels (respiratory droplets en/of aerosols).

   De zinnen voor en na de quote die je geeft zijn belangrijk. (allemaal binnen de kop ‘Discussion’)

   “animals are caged separately with non-permeable partition between cages, precluding direct contact as a mode of transmission.”
   In eerder onderzoek met ferrets, konden transmissies via direct en indirect contact. Maar deze twee mink farms hebben geen openingen tussen de kooien, waardoor direct contact niet kan. En dus transmissiie via direct aanraken niet kan.
   Dit zorgt dus dat het indirect contact moet zijn.

   Ik snap niet wat je apart vindt over de formulatie van inhalable dust. Gezien ze virus RNA gevonden hebben op dat inhalable dust “Detection of viral RNA in the airborne inhalable dust on
   the mink farms”

   Dus als conclusie: het is niet zo dat ze aerosolen uitsluiten. Ze maken alleen geen verschil tussen grote en kleine druppels. Het is geen misinterpretatie van aerosolen, ze gaan alleen niet in op wat voor soort druppels. Stof wordt niet ‘gegeven als verklaring’; (een specifieke soort) stof wordt gegeven als mogelijke (deel-)verklaring.
   Aangezien het onderzoek niet in gaat op grote druppels of kleine druppels, maakt het niet uit wat ze mogelijk wel of niet willen toegeven.
   Je miste dus iets; de betekenis van de termen.

   Ik merk dat (delen van) mijn antwoord hier onaardig (kunnen) klinken. Dit is geenszins mijn bedoeling, ik hoop dat je dat begrijpt. En als ik iets niet duidelijk vermeld heb, stel gerust meer vragen.

   Beantwoorden
   • jillis
    jillis zegt:

    Vat het niet persoonlijk op hoor. no worries.
    Het enige stof dat zich door de ruimt kan verspreiden op die manier moet fijnstof zijn. Al het andere stof blijft niet hangen in de lucht of komt niet ver.
    Dus als zo’n hele schuur besmet is moet het door het fijnstof komen.
    Ik twijfel of fijnstof en virus echt een binding aangaan alleen.
    Het is een mogelijkheid maar dat kan dan alleen wanner er aerosolen aan het fijnstof binden.
    Dat maakt het sof dan misschien geen fijnstof meer.
    Naar mijn inziens hebben ze dus vooral de boel verward omdat fijnstof en aerosolen even groot zijn.
    Op zich wel een interessante discussie!!
    Wanneer fijnstof zich echt aan virus kan hechten zou dit een goede verklaring geven voor sterfte in brabant/belgie.
    Dus in die zin denk ik dat ze eigenlijk

    Beantwoorden
    • Freek
     Freek zegt:

     Ik weet niet hoe dit stof zich door de ruimte verspreidde, of welke soorten stof zich op welke manier kunnen verspreiden.
     Ik kan nagaan dat het artikel daar niet op in gaat, verder niet veel.

     Het volgende is mijn ‘eigen kennis’, dus opinie. Als (soorten) stof voor besmettingen kunnen zorgen, dan zullen regio’s met luchtvervuiling wel eens gevaarlijker zijn voor Covid-19, bovenop de al bekende problemen met luchtvervuiling. Dit zou dan niet alleen verklaren waarom er (mogelijk) meer sterfte is in bepaalde regio’s. Maar gezien we de luchtkwaliteit kunnen beinvloeden, zal het ook extra reden zijn voor het werken aan schonere lucht.

     Beantwoorden
     • jillis
      jillis zegt:

      Hoi Freek,
      Ik bracht het in eerste instantie als een vraag vanuit het uitgangspunt dat het waarschijnlijk aerosolen zouden moeten zijn. Ik heb het niet als feit gebracht maar het lijkt me wel zeer waarschijnlijk.
      Ik zie dit nog steeds niet ontkracht en ik zie ook niet welke fout ik dan heb gemaakt.
      Op zich niet zo relevant. Ik vind het wel leuk om hierover te brainstormen.
      Dat fijnstof een binding aan kan gaan met virus lijkt me nog steeds onwaarschijnlijk omdat de experts altijd zeggen dat het virus een menselijke host nodig heeft of bescherming die een druppel bied omdat het virus soort van omkapseld wordt bij de juiste omstandigheden.
      Dat dat dan eventueel weer kan binden zoals Freek probeert duidelijk te maken zou wel weer een goede invalshoek kunnen zijn.
      Ik heb daar niet genoeg kennis over en het is voor zover ik weet nooit onderzocht maar in theorie is het mogelijk.

      Er zijn wel 3 of vier studies over luchtvervuiling en extra sterfte en ziekte uitgebracht.
      In Brabant komt dat op 2x zoveel sterfte uit.

      Je zou dit kunnen linken aan het stof in de kooien van de nertsen. Dat is interessant.
      Toch denk ik zelf dat die extra aandoeningen vooral te maken hebben met het minder goed functioneren van de longen door hot stof op lange termijn.
      Sowieso zijn er in die regio’s veel meer luchtweg infecties longontstekingen noem maar op.

      Wel wil ik zeker wat leren :)

     • Jillis
      Jillis zegt:

      Misschien als verduidelijking.
      Aerosolen zijn net zo groot als fijnstof. Dat maakt dat het zolang kan blijven zweven. Grotere druppels of stof met virus erop zullen niet heel Ver verplaatsen omdat ze zwaarder zijn. Om zo.n hele schuur te besmetten zijn dan kleine deeltjes nodig. Zeker als er dichte wanden omheen staan.

    • Frans
     Frans zegt:

     Mogelijk moeten we eens nader kijken naar water als molecuul. Een molecuul die zich toch wel duidelijk anders gedraagd dan andere moleculen als het gaat om de drie fases vast, vloeibaar en gas.

     Zo weten we dat water in zowel vaste vorm als gas vorm uitzetten.

     Daar waar andere moleculen in gas vorm zich volledig op mengen of in een chemische reactie komen. Vormt water een damp waarin een groep van geclusterde moleculen zich gaan gedragen alsof ze 1 molecuul zijn.

     Binnen de molecuul cluster druppel zelf gedraagd het water zich weer als vloeistof terwijl de druppels onderling zich als gas kunnen gedragen.

     Juist deze gedraging maakt het een ideaal drager medium voor van alles en nog wat. Waarbij het ook nogeens de eigenschappen van de waterdruppels kan veranderen.

     Denk hierbij aan zure-regen.
     Daarnaast kunnen de druppels (ook aerosolen) Elkaar onderling beïnvloeden door uitwisseling van “opgeloste deeltjes, maar ook de deeltjes weer vrij geven asn de vrije ruimte.

     Zoals bij zouten het water zich als kristal kan insluiten (bij een vaste vorm van de zouten) zo kan dit zo lijkt het andersom zijn in gas vorm.

     Dit alles maakt water een perfecte vector.

     Beantwoorden
    • Freek
     Freek zegt:

     Bedankt. Ik doe mijn best.
     Ik ben begonnen met comments plaatsen op deze blogs, toen ik dezelfde soort fouten zag bij Maurice als hier Jillis een maakte.

     Al is er een belangrijk verschil; Jillis bracht het als “lijkt me”, “als ik dat goed lees” en “of mis ik iets?”
     Waarbij Maurice bij eenzelfde fout (het verkeerd lezen van een studie) geen enkele twijfel had aan de informatie die hij er (foutief) uit haalde.

     En dan waar Jillis hier mijn aanvulling op zijn vragen accepteerd (waardoor we dus een discussie kunnen voeren en samen kunnen leren) is dat Maurice niet gelukt.
     Als voorbeeld https://www.maurice.nl/2020/07/11/over-grote-en-kleine-druppels/#comment-224999 waar Maurice slechts antwoord geeft met een whataboutism

     Lezen van studies en correcte relevante informatie er uit halen is lastig.
     Ik wil dus zeggen, complimenten aan Jillis voor de interesse in leren. En jammer dat Maurice die nog niet getoond heeft.

     Beantwoorden
     • Frans
      Frans zegt:

      Op zich, met je eens Freek. Hoewel ik bij Maurice weldegelijk bewegingen waarneem, waarbij hij input van anderen mee neemt ook als er geen persoonlijke reactie geweest is.

    • Frans
     Frans zegt:

     Heb de officiële omschrijving van een aerosol nog eens bekeken. Fijnstof zelf is een aerosol als deze aerborn is. Een vloeistof component is niet noodzakelijk voor de vorming van aerosolen. Sterker nog een virus als deeltje is groter dan een afzonderlijk molecuul en voldoet al perfect daardoor al heel goed aan de voorwaarden om te voldoen aan de term aerosol mits deze maar een mengsel vormt met de afzonderlijke moleculen in de lucht.

     Beantwoorden
     • Freek
      Freek zegt:

      Hierin antwoord aan jillis en Frans.

      Ik heb niet ontkracht dat verspreiding bij de mink farms d.m.v. aerosolen kan zijn gegaan. Ik heb namelijk alleen vermeld wat er in de studie staat en de studie ontkracht dat niet.
      De studie ontkent noch bevestigt dit, de studie ontkent wel de mogelijkheid voor de route via direct contact. Bij deze twee mink farms kan het niet via direct contact gegaan zijn.

      “Detection of viral RNA in the airborne inhalable dust in the mink farms clearly suggests dust and/or droplets as means of transmission between the minks”
      Over de waarschijnlijkheid tussen de verschillende roetes zegt de studie niets, jillis maakt daar wel een uitspraak over.
      “[via aerosolen] lijkt me wel zeer waarschijnlijk” maar ik zie niet wat de basis is hiervoor. Helemaal aangezien je zegt al te zijn begonnen met dit als uitgangspunt.
      (1) Waarom begin je met “het moet waarschijnlijk aerosolen zijn” als uitganspunt? Wat is de basis hiervoor?

      De studie ontkracht de mogelijkheid voor aerosolen niet, maar vermeldt ook niets over de waarschijnlijkheid hiervan tegenover de waarschijnlijkheid via ‘inhalable dust’.

      Kan je verduidelijking geven voor je een deel van je eerste comment? De zinnen: “Ze gaan om te beginnen niet uit van aerosolen.” en “Ze wil het gewoon niet toegeven of mis ik iets?”
      Hierin dacht ik eerst te lezen dat je bedoelde dat de onderzoekers aerosolen wilde uitsluiten (aangezien ze niet bij naam genoemd zijn), ik heb laten zien dat aerosolen niet uitgesloten worden in deze studie, aangezien de term “droplets” ook aerosolen bevat.
      Maar gezien de extra uitleg in volgende comments bedoelde je misschien iets anders.
      Bedoelde je dat ze, om niet te hoeven toegeven dat het via aerosolen gaat, de term ‘inhalable dust’ gebruiken voor fijnstof en met fijnstof aerosolen bedoelen?
      (2) Welke bedoelde je? (of misschien iets anders?)

      Dit lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. https://www.skcinc.com/catalog/presentations/Features/archives/877-502.pdf (pagina 13) dit is de beste uitleg die ik kan vinden.
      Ik weet niet of de studie dezelfde definities gebruikt, maar het is zeker mogelijk.
      Inhalable < 100 micrometer
      Thoracic < 10 micrometer
      Respirable < 4 micrometer

      Vaak worden droplets 'aerosolen' of 'droplet nuclei' genoemd als ze < 4 micrometer of < 5 micrometer zijn, dus grootte gelijk aan de groep "Respirable", niet aan groep "Inhalable".
      De studie vermelt detectie van viral RNA bij 'inhalable dust', dus < 100 micrometer.
      Ik weet niet waar tussen 0 en 100 micrometers. Het geeft niet aan hoe groot de stofdeeltjes precies waren, maar ik verwacht tussen 10 en 100 micrometers.

      Ik weet niet hoe en/of waarom het kan dat viral RNA op inhalable dust gevonden kan worden. Het onderwerp hier is dan ook niet wat ik weet, of hoe slim ik ben, maar wat er wel in de studie staat en wat er niet in de studie staat.
      Ik heb dan ook niet geprobeerd duidelijk te maken hoe en/of waarom dit kan, het enige dat ik probeer duidelijk te maken is wat er in de studie staat.

      Ik weet ook niet hoe dit stof zich door de ruimte heeft verplaatst, of hoe ver het kan komen.
      Mogelijk is het vergelijkbaar met het afkloppen van een stoffig kleed, doe dat maar eens binnen en zie hoe zelfs met het oog zichtbare deeltjes kunnen gaan zweven en meerdere meters kunnen afleggen.
      Ik weet wel hoe ze het stof verzameld hebben voor de RNA test, dit vertellen ze namelijk: "Inhalable dust in the air was collected (…) by active stationary sampling during 5-6 hours, using Gilian GilAir 5 pumps (…)"

      Voor Frans, fijnstof kan misschien 'aerosol' genoemd worden, maar dat is met een andere definitie dan die ik in deze tekst gebruikt heb voor het woord aerosol en andere definitie dan ik gezien heb in studies over Covid-19 of SARS-CoV-2.
      Ik en de studies die ik gelezen heb, gebruiken het voor druppels van kleiner dan 5 micrometer.
      (3) Ik ben niet bekent met een studie die zegt dat een virus deeltje (op zichzelf) zich kan gedragen als een aerosol. Kan je dit delen?

     • Frans
      Frans zegt:

      Het klopt dat de definities anders liggen.

      De algemene definitie voor een aerosol is:

      Een aerosol is een colloidaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistoffen in een gas.

      Waarbij de term colloidaal betekend dat de druppel of de stof deeltjes groter zijn dan de moleculen van het gas component in het mengsel.

      Deze completere uitdrukking van de term aerosol, kan van belang zijn omdat er meerdere structuren in het luchtmengsel zitten die aan de term aerosol voldoen en dus potentieel onderdeel kunnen zijn van de virale migratie. Dit ligt overigens niet vast, we kennen de werkelijke interacties niet, maar als transport middels fijnstof bewezen lijkt te zijn, wordt het aannemelijk dat er een interactie is met een grote diversiteit aan aerosolen.

      Een andere reden waarom hier een belang in zit, is het feit dat sommige longaandoeningen behandeld worden met het inhaleren van een medicijn in poedervorm. Welke als aerosolen hun werking doen. Deze vorm van medicatie kan hierdoor invloed hebben op het ziekteverloop bij deze groep patiënten.

      Die overigens ook al hoog in de risico lijsten staan.

      Als direct gevolg nemen de potentiële drager structuren welke ook nogeens het virusdeeltje zelf kan zijn in de lucht toe.

 36. Tine04
  Tine04 zegt:

  Maurice, je artikel vandaag is weer helder en overtuigend. Je zet nogmaals alles op een rij wat je de laatste weken en maanden te melden had. Je vraagt sinds begin april om weerwoord van de beleidsmakers, maar je wordt genegeerd of weggezet als amateur. Je blijft netjes en reposteert niet dat de adviseur van het OMT dierenarts is, dat de ‘coronagezant’ tot voor kort CEO van DSM was, dat de minister van Volksgezondheid geleerd heeft voor schoolmeester. Je doet dat niet. Je blijft focussen of feiten, verzamelt onderzoek, vraagt om het ontkrachten van je argumenten omdat je voor alles op zoek bent naar de waarheid en naar oplossingen. Je bent volkomen oprecht bezig maar RIVM / OMT / WHO willen jouw bevinding gewoon niet. Ze WILLEN jouw bevindingen niet. Je schrijft in je artikel vandaag dat je verbijsterd bent over de halsstarrigheid van RIVM en OMT. Immers, schrijf je, het tart alle logica. Ja. Inderdaad. En als iets alle logica tart, moet je je gaan afvragen waarom. In dergelijke situaties kun je doorgaans een afstreeplijstje gebruiken. A. het is domheid. In heel veel gevallen is dat zo. Mensen doorzien cijfers en statistieken niet, mensen doorzien het niet als appels met peren vergeleken worden, mensen focussen op de uitzonderingen (ja maar er was ook een jongen van 16…). Oké, dit mag gelden voor het grote publiek maar ik mag er van uitgaan dat dergelijke elementaire tekortkomingen in het logisch denken bij de regering, het OMT en het RIVM geen rol spelen. Dan komen we bij verklaring B. narcisme, vrees voor gezichtsverlies, het onvermogen om terug te komen op een eenmaal ingeslagen weg. Dit zou een heel goede verklaring kunnen opleveren ware het niet dat het OMT de laatste weken een zwalkend beleid laat zien (testbeleid, mondkapjes). Ze komen wel terdege terug op ingezet beleid, behalve met betrekking tot de aerosolen. Terwijl het door jou bepleite ventilatieplan in mijn (amateur-)ogen veel betere onderbouwing heeft dan de mondkapjes, de binnen- en buitenshuis krampachtig gehandhaafde anderhalve meter etc. Jouw ventilatieplan als geniaal ‘nieuw plan’ zou ze waarschijnlijk juist heel veel credits opleveren bij het gros van de bevolking, de jeugd, de horeca, de evenementenbranche, de mensen die niet van mondkapjes houden, de mensen die een familielid in een verpleeghuis hebben wonen etc. Maar nee, ze willen niet. Ik denk dat we moeten gaan kijken naar verklaring C : FOLLOW THE MONEY. Misschien heeft men helemaal geen behoefte aan jouw deugdelijke rationele onderbouwing van de mogelijke aanpak van het virus. Follow the money. Covid19 staat in het lijstje van besmettelijke ziekten in groep A. Erger kan niet. Zelfs de pest staat lager, in groep B1. HûH?? Wat doet Covid19 in groep A?? Ik veronderstel dat dit wereldwijde afspraken zijn en dat de WHO het daar geplaatst heeft (klopt dat?). Lidstaten volgen dit kritiekloos. Dan moet je je gaan afvragen wat de reden is van de WHO om Covid-19 in groep A te plaatsen. Dat kan aanvankelijk de vrees geweest zijn voor een volstrekt nieuw virus, met mogelijk een grote besmettelijkheid en hoge sterftecijfers maar inmiddels zijn die cijfers wereldwijd ontzenuwd. Om de moed, pardon, de schrik erin te houden tellen de autoriteiten daarom de laatste tijd de besmettingscijfers. Die zijn nog wel lekker hoog. Hoewel niet hoger dan een stevige griep maar dat weet het argeloze publiek dan weer niet. Waarom doen ze dit in godsnaam? Ik heb lang willen geloven in A. domheid of B. narcisme maar het lukt me niet meer. Maar bij C.‘follow the money’ word ik tegen wil en dank een complotdenker. Ik wil het niet maar het is onontkoombaar. Ik kom ongewild terecht bij de verwevenheid van de WMO met Bill Gates. Bij de plannen van Bill Gates voor wereldwijde vaccinatieprogramma’s, bij verontrustende films als deze: (‘helaas’ op de website van stichting vaccinvrij waar ik eigenlijk geen enkele affiniteit mee heb/had) https://stichtingvaccinvrij.nl/henry-kissinger-bill-gates-roepen-op-tot-massavaccinatie-en-wereldbestuur/ Voor de fact-checkers onder ons: zit Spiro Skouros hier fakenieuws aan elkaar te breien of zit de hele wereld daadwerkelijk in een georkestreerde ‘pandemie’ die tot wereldwijde vaccinatie, vaccinatie ID’s en het chippen van de wereldbevolking zou moeten gaan leiden omdat dat de natte droom van Bill Gates is? Wordt Maurice niet gehoord omdat het grote geld de andere kant op stroomt: niet ventileren maar vaccineren??

  Beantwoorden
   • Tine04
    Tine04 zegt:

    Gôh Jan, fijn dat je mijn bijdrage zo aandachtig gelezen hebt. Je reactie vind ik een waardevolle bijdrage aan de discussie. Van mij mag jij vooraan in de rij staan als de vaccins worden uitgedeeld. Liefs, Tine

    Beantwoorden
    • Jan Smit
     Jan Smit zegt:

     Lieve Tine04, dank dat je mij bij het vaccin voorrang wil verlenen. Bijzonder aardig van je!

     Als dank heb ik nog een *serieuze* tip voor je: lege regels gebruiken. Geeft je tekst een bepaald ritme en en dat leest lekkerder weg.

     Zie je het effect?

     Beantwoorden
 37. Martijn Domburg
  Martijn Domburg zegt:

  Geachte heer De Hond,
  Al langere tijd volg ik uw artikelen. T.o.v. het RIVM heeft u tegendraadse standpunten vanuit een andere invalshoek. Dat vind ik interessant net als de discussie tussen sociaal geograaf Hans van Tellingen en Sjaak de Gouw van de GGD bij MAX Hollandse Zaken. Hans van Tellingen wijkt weinig af van uw onderzoeksresultaten. Zijn bevindingen lijken iets af te wijken. Volgens hem is slechts 0,5% van de uitgevoerde testen positief. Volgens u en Sjaak de Gouw ligt dat percentage momenteel boven 1,0%. Verder is Hans van Tellingen net als u van mening dat besmettingen buiten bijna niet voorkomen. Volgens u zou het alleen kunnen als mensen gedurende langere tijd met de gezichten naar elkaar toe op kortere afstand met elkaar in gesprek zijn als ik u goed heb begrepen. Sjaak de Gouw bevestigde deze zienswijze grotendeels maar wist wel te vertellen dat volgens bevindingen van de GGD is gebleken dat besmettingen buiten ook wel degelijk voorkomen wanneer er weinig tot geen wind staat. Dat vond ik opmerkelijk. Graag zou ik uw visie willen weten. Blijven aërosolen ook hangen bij windluwe plaatsen? Zijn er inmiddels onderzoeksresultaten van de GGD bekend hoe besmettingen grotendeels zijn ontstaan? De GGD verzamelt enorm veel gegevens van coronabesmettingen en contactonderzoek. Als al die big data in een database terechtkomen, dan zou op basis van analyse na al die weken duidelijk moeten zijn hoe de meeste besmettingen zijn ontstaan. Daar zouden dan de coronaregels en -maatregelen (zoals zorgen voor goede ventilatie en luchtvochtigheid) op moeten worden afgestemd. De GGD zou dan leidend moeten zijn i.p.v. het RIVM. Ik ben benieuwd naar uw visie hierop.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Beste Martijn,

   Omdat dit een tamelijk natuurkundig fenomeen is waar ik wel enige kennis van heb zal ik in ieder geval (ook) antwoorden.

   In specifieke weersomstandigheden kunnen aerosolen inderdaad vrij lang blijven hangen. Daarbij is windstil weer een voorwaarde (of weinig wind achter een flinke muur) maar er is meer nodig. Normaal vindt er ook stroming in de lucht plaats in verticale zin. Dat heet thermiek en wordt aangedreven door de zonnewarmte die overdag het aardoppervlak verwarmt en die warme lucht stijgt op. Daarbij geldt voor de lucht dat deze het warmst is nabij de grond, ga je hoger dan wordt de lucht steeds minder warm. Door dat temperatuurverschil gaat de lucht in verticale zin stromen (zelfde als bij trek van een schoorsteen).

   Als ‘s avonds de zon onder is, en de lucht is niet of gering bewolkt, dan koelt het aardoppervlak harder af dan de luchtlagen erboven. Er ontstaat dan een omgekeerde temperatuurcurve, waarbij in de onderste meters de temperatuur juist stijgt in plaats van daalt met de hoogte. Daarmee wordt het verticale transportmechanisme de das omgedaan. Dat heet inversie. Gevolg is dat bijv. sigarettenrook, lang kan blijven hangen.

   Misschien heeft iedereen dat wel eens waargenomen, of bij een kampvuurtje ‘s avonds laat in een weiland, waar de rook in de onderste drie, vier meter bleef hangen. En die rookwolk wordt steeds dikker omdat het vuurtje blijft roken. Of in een woonwijk waar veel open haarden worden gestookt, dat als je naar buiten gaat ‘s avonds, je de open haarden ruikt.

   Iemand die continu bij ademen en praten aerosolen verspreidt (maar verder geen klachten heeft) is te vergelijken met zo’n vuurtje. Rondom die persoon wordt de dichtheid van de aerosolen steeds hoger, uiteraard zal door langzame horizontale verspreiding en diffusie (brownse beweging) er wel een verdunning optreden, waardoor hoe verder van de persoon af, hoe lager de concentratie.

   Sjaak de Gouw (ik heb het nog even teruggekeken) zei dat deze besmettingsgevallen optreden na 23.00 ‘s avonds in groepen mensen die dicht bij elkaar staan bij weinig of geen wind. Ik acht het zeer goed mogelijk dat als je op die manier een kwartiertje of iets langer bij elkaar staat, je aardig wat aerosolen kan binnenkrijgen. Naarmate de zon trouwens eerder ondergaat, gaat die inversielaag zich vroeger vormen. Je kunt dus eind augustus niet zeggen: voor 23.00 uur is alles veilig.

   Ik denk dan weer wel, dat wanneer dit binnen zou plaatsvinden, er meer mensen besmet kunnen raken vanwege de kleinere ruimte, waardoor de verdunning naarmate men verder van de bron af is, minder wordt.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
   • Jan Smit
    Jan Smit zegt:

    Informatieve reactie, Hans. Geeft aan dat afstand houden ook bij aerosols van belang kan zijn (wat natuurlijk volstrekt logisch is).

    De simpele 1.5 meter regel heeft in elk geval veel besmettingen voorkomen. Maurice wilde die regel volledig afschaffen. Hij pleit nu meen ik voor 1 meter. Zijn argument: bij 1 meter afstand kunnen er twee keer zoveel mensen in een bioscoop maar hoe verstandig is dat?

    Beantwoorden
 38. Gert Vis van Heemst
  Gert Vis van Heemst zegt:

  Enkele weken geleden lieten zo’n 8000 mensen zich per dag testen op het Sars-Cov 2 virus. Aangemoedigd om dit bij klachten te laten doen. Volgens een RIVM onderzoek onder 5000 personen liet slechts 12% van de mensen met klachten zich daadwerkelijk een test afnemen. Dit betekent dat we dagelijks te maken hebben met een kleine 100.000 mensen met verkoudheid of griepachtige klachten waar toch een besmetting voor nodig is. We zouden mogen verwachten dat door de maatregelen die het Sars-Cov 2 virus er onder heeft gekregen ook andere virale of bacteriële infecties geen kans meer zouden krijgen. Maar uit het grote aantal klachten blijkt dat niet zo te zijn. Een half miljoen besmettingen per week, dan werken de maatregelen toch niet zo geweldig lijkt mij. Hiervan ongeveer 500 positieve Covid-19 gevallen inclusief de false positivs. Corona toch een seizoensgriep en alle maatregelen voor niets. Statistisch zal er wel wat aan te merken zijn op mijn redenering. Maar in grote lijnen lijkt het heel plausibel. Bovendien blijkt hieruit dat ook al die andere snottervirussen waarschijnlijk grotendeels door aërosolen worden overgedragen.
  En wederom dank ik je voor je tomeloze inzet.

  Beantwoorden
  • P. Koelewijn
   P. Koelewijn zegt:

   Ik ben geen arts of viroloog, maar heb inmiddels geleerd dat de mens vol zit met virussen die altijd op de loer liggen om ” uit te breken”. Je hoeft dus niet besmet te worden door een ander. Je eigen voorraadje virus is vaak gewoon even ongehoorzaam. Ga zelf altijd snotteren na een eenzame rit in mijn tochtige airco auto.

   Beantwoorden
 39. Wolter de Jonge
  Wolter de Jonge zegt:

  Naast epidemiologen verschijnen in toenemende mate gedragsdeskundigen in de media. Die hebben ook verschillende meningen over de mondkapjes. Een aantal is voorstander van de mondkapjes omdat het mensen confronteert met de ernst van het virus en men daardoor voorzichtiger is in de omgang. Nu ben ik een week in Duitsland geweest (mondkapjes verplicht in winkels, enz.) en heb ik kunnen constateren dat het tegendeel waar is : men staat boven op elkaar en waant zich absoluut veilig door het mondkapje. Dit lijkt me zorgelijk .

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Ik kan deze ervaring bevestigen! Er staan wel 2 bewakers voor de winkel die meteen ingrijpen als het niet 100% in orde is, maar binnen rolt iedereen over elkaar heen!

   Beantwoorden
 40. Martijn
  Martijn zegt:

  RIVM geeft aan dat de huidige normen (bouwbesluit) voldoende zijn, dat het belangrijk is deze te controleren.
  https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

  Echter, ze verwijzen naar de normen die gelden voor nieuwbouw.
  Normen voor bestaande bouw is een kwart van de nieuwe normen.
  Ook is de norm voor de horeca veel te laag.
  Daarnaast: hoeveel % gebouwen voldoen eigenlijk aan de norm?
  Een ‘deltaplan ventilatie’ : eigenlijk is het voldoende als de gebouwen voldoen aan de wettelijke eisen. Dus kwestie van controleren en handhaven. En ook moet de horeca voldoen aan de 6l/s/persoon eis.

  Wat mij verbaast , overigens, is dat 95% van Nederland gewoon achter de overheid aanhobbelt. Bijna niemand probeert zelf iets te googlen.

  Misschien moet u de blogs beter bekend maken (en inkorten) via Facebook, want dat lezen mensen wel.

  Dus iedereen: volg Maurice op Facebook, druk op like en delen!

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Het bouwbesluit zorgt er voor dat iedereen voldoende zuurstof moet krijgen om geen ademhalingsproblemen te krijgen. Coronaproof zou moeten gaan betekenen dat lucht in de ruimte een 5-10 maal per uur ververst moet worden om het virus uit de ruimte te verdrijven, ongeacht het aantal aanwezigen. Dat zijn dus heel anderen normen!

   Beantwoorden
 41. Saskia Bosker
  Saskia Bosker zegt:

  Het is inmiddels volkomen duidelijk dat Corona/Covid 19 geen ernstig virus is. Sterker nog, Op dit moment is het totale sterftecijfer zelfs lager dan eind juli vorig jaar! RIVM spreekt zelf van ondersterfte. Eergisteren hadden ze het aantal overleden mensen per week onder elkaar gezet (waarbij ze raar genoeg nog steeds geen onderscheid maken tussen doden met Corona en doden door Corona). Het grappige was dat je de aantallen iedere week naar beneden ziet gaan en vorige week was de stand zelfs -1. Kennelijk staan er nu mensen op uit de dood! Ik denk dan ook dat de discussie niet meer moet gaan over het virus zelf. We weten nu wel dat het niet anders is dan bijv. een griepvirus. Mijn zorgen richten zich vooral op de berichtgeving, censuur en alle idiote maatregelen. Waarom gebeurt dit? Iemand wees me op Agenda 21. Als je daar een beetje in verdiept gaan je haren recht overeind staan. Zu dat er iets mee te maken kunnen hebben?

  Beantwoorden
  • LRB
   LRB zegt:

   Dood door corona of dood met corona. Die opmerking hoor ik overal.
   Ik ben een vrouw van 65 jaar met hoge bloeddruk en iets te zwaar. Als ik kom te overlijden val ik dan ook onder de categorie dood met corona en niet door corona? Het blijft oppassen met dit soort opmerkingen.

   Beantwoorden
   • Frans
    Frans zegt:

    In principe, maakt het weinig verschil de essentie blijft de dood en een zekere mate waarin COVID-19 hierbij een rol heeft gespeeld of als versnellend medium of als oorzakelijk probleem.

    Voor de patiënt maakt het geen verschil, het resultaat is botweg het zelfde. Maar voor de wetenschap, maakt het een enorm verschil. Moeten we ons focussen op covid-19 bij een behandeling op de onderliggende problemen of alle twee?

    Valt de dood echt enige tijd te voorkomen of is het uitstel voor een zeer korte tijd? En ga zo maar door.

    Uiteindelijk is het een heel rechtvaardige vraag die tot velen antwoorden kan leiden.

    Beantwoorden
 42. Erwin
  Erwin zegt:

  Wat kunnen we überhaupt nog aan wetenschappelijkheid en dus aan openheid verwachten? Voor zover ik weet wordt er beperkt onderzoek gedaan naar de reden(en) van de besmettingen. In elk geval is die van het café in Hillegom niet bekend. Wat is er inmiddels van die andere bekend? Hoe dan ook gaat men er van uit dat gedragsregels niet zijn nageleefd omdat anders een besmetting niet kan zijn ontstaan. De gedragsregels bepalen het frame waarbinnen wordt gedacht en gekeken.
  Maar je zult deze beschuldiging maar over je heen krijgen terwijl je weet dat je de regels wel hebt gehandhaafd. Waar haal je dan je recht? Stel dat je ook nog een boete krijgt. Je gaat automatisch denken aan een Ombudsman, iemand die onafhankelijk is en hier onderzoek naar kan gaan doen.

  In de brief (Outbreak Management Team OMT advies aanvraag) 24 juli van Hugo de Jonge staat de oorzaak van de recente clusters met Covid positieven:
  ‘De oorzaak van alle uitbraak clusters van dit moment is het niet naleven van de geldende gedragsregels. Ik wil daarom nogmaals het belang van het naleven van de gedragsregels onderstrepen. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van het OMT. Het is voor het bestrijden en voorkomen van het virus cruciaal dat we deze gedragsregels in acht nemen”.
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering

  Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   Dat is wel erg makkelijk beredeneerd natuurlijk. Ook in dat geval zou er aangetoond moeten worden dat de maatregelen niet gevolgd zijn.

   Op deze manier is het wel heel makkelijke bewijsvoering dat maatregelen werken. Sterker nog alle tendensen tonen ons dat binnen het totaal pakket aan maatregelen er minstens 1 tegen werkt.

   Beantwoorden
 43. JRG
  JRG zegt:

  De RIVM is niet voor rede vatbaar – het is dus geen wetenschappelijk instituut. Ze belemmeren vooruitgang in kennis door niet van standpunt te veranderen rondom iets nieuws – en dat hoewel kennis toeneemt. Dat is dus alleen een sta-in-de-weg, een hinderpaal voor de samenleving geworden.

  Is het dan niet zo langzamerhand tijd – in navolging van anderen – deze RIVM voor de rechter te dagen? Voor bijvoorbeeld “ernstige nalatigheid, met (mogelijk) lichamelijk letsel voor velen” als gevolg? Dat instituut moet weg.

  Beantwoorden
  • Martijn
   Martijn zegt:

   U kunt een klacht indienen bij RIVM.
   Daarna kunt u de nationale ombudsman inschakelen.

   Ook kunt u een bezwaarprocedure beginnen bij RIVM.
   Mocht dat niet baten: dan kunt u naar de bestuursrechter.

   Beantwoorden
  • Frans
   Frans zegt:

   JRG, je gzat aan veel dingen voorbij. Wetenschap is bewegen rondom een concensus, niet blind een nieuwe concensus overnemen. Dit wil niet zeggen dat ze gelijk hebben, maar in basis is het wel terecht dat ze niet als makke schapen volgen.

   Het voornaamste gebrek, zit in de onwelwillendheid het degelijk te bekijken, hoewel ze ook dat deels wel gedaan hebben.

   Beantwoorden
   • JRG
    JRG zegt:

    Ik heb het mogelijk verkeerd verwoord. Ik heb zelf wetenschap bedreven en weet dat het “de langzaam-maar=zekere-weg” is en behoort te zijn. Maarrr, als het gaat om adviseren van de overheid / het volk ben je genoodzaakt niet alleen als wetenschapper te reageren, maar rekening te houden met eventualiteiten en de mogelijkheid dat je het bij het verkeerde eind hebt. Dus je zult – zonder onnodige paniek te zaaien – een breed scala een mogelijkheden moeten aangeven, ook buiten datgene wat momenteel als consensus geldt. Maurice gaf onlangs aan: “better safe than sorry” en dat zouden wetenschappers zich beter moeten realiseren. Niet eenzijdig, niet over-the-top paniekerig, maar wel met alle kaarten open op tafel t.a.v. mogelijke handelingen adviseren.

    Als ze alleen theoretisch of lab-gebonden wetenschapper willen spelen is de “R” in “RIVM” onzin.

    Beantwoorden
 44. Hildo Haenen
  Hildo Haenen zegt:

  Het is wel echt een ouderwetse richtingenstrijd in de wetenschap geworden. Maar het pleit lijkt nu wel beslecht te gaan worden in het nadeel van de aerosolenontkenners. Nog een mooi artikel voorbij zien komen over de infectiebestrijding ihkv aerosolen.
  Het OMT krijgt het advies op een presenteerblaadje aangereikt.
  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30323-4/fulltext

  Ben erg benieuwd hoe lang het gaat duren voordat er een nieuw advies komt.

  Beantwoorden
 45. Eef
  Eef zegt:

  Juist in landen / gebieden waar die dingen obsessief verplicht gesteld zijn – VS, België, Catalonië – gaat het slecht met de besmettingsgraad. Toeval, of het logische gevolg van de redenering van de dragers, “ik draag toch een mondkapje, dus ben ik beschermd, en dus kan ik al niesend en proestend weer naar buiten”?

  Beantwoorden
 46. P. C. van Ruiten
  P. C. van Ruiten zegt:

  Dat is een goeie… Een mondkapje kan drijfnat worden als je het een tijdje draagt. Maar je blaast het vocht er ook weer uit, inclusief de eventueel aanwezige virussen. Om nog maar niet te spreken van de virussen die je via de bovenkant van het kapje rechtstreeks in je eigen ogen blaast.
  Conclusie: mondkapjes zijn overbodig. Ze vertragen aerosolvorming niet eens

  Beantwoorden
 47. Ted
  Ted zegt:

  Dank voor je moeite om alles nogmaals op een rij te zetten.

  Gisteren zag ik Diederik Gommers (voorzitter van de IC-vereniging) bij Nieuwsuur. Die sprak vooral over de vreselijke risico’s die we dit voorjaar hebben gelopen. Maar één ding sprong er uit bij dat interview: het gebrek aan transparantie van het coronabeleid en (als ik het goed beluisterde) het daaruit voortkomende onbegrip in de samenleving.

  Ik zie dat als volgt. De eerste prioriteit van overheden is zelfbescherming – behoud van de macht en geheim houden van je motieven. Soms kan dat ook niet anders, omdat een overheid in het leven is geroepen om stabiliteit te creëren. So far so good.

  Beperkende maatregelen en geheimhouding zijn machtsmiddelen voor een overheid. We zien dat wereldwijd, en niet alleen in dictaturen. Een autoriteit die wordt uitgedaagd schiet altijd in de kramp. Dat geldt ook voor het RIVM. En houd vooral de mensen onzeker door niet teveel openheid te geven. Dat zijn niet te onderschatten factoren bij het voortdurende touwtrekken om mondkapjes en aerosolen.

  Dat staat echter haaks op een werkelijk intelligente aanpak: luisteren naar zich opstapelend bewijsmateriaal, pro-actief het beleid aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht, en telkens weer moeite doen om er maatschappelijk draagvlak voor te vinden. Het is gemakkelijker om een blik BOA’s open te trekken als mensen ongehoorzaam zijn.

  In de bereidheid om over je eigen schaduw heen te springen ligt het verschil tussen Koning Aap en een staatsman (of -vrouw).

  Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Vergeet vooral niet dat er bij het RIVM één “generaal” is en tientallen kandidaat opvolgers. Als je daarvoor in de running wilt blijven, is het verstandig de generaal naar de mond te praten (wel met mondkapje)

   Beantwoorden
   • Ted
    Ted zegt:

    Bedoel je de pikorde in een overheidsorganisatie? Ik heb een lange staat van dienst bij de overheid; ‘pulling rank’ is niet ongebruikelijk, vooral wanneer er politiek in het spel is. Onlangs kwam de verwevenheid van het RIVM met het ministerie in het nieuws. Reken maar dat De Jonge zich direct bemoeit met de adviezen van het RIVM. En dan moet je als lagere entiteit binnen de organisatie erg op je tellen passen om geen onwelgevallige signalen af te geven.

    Beantwoorden
 48. Jan Grouwstra
  Jan Grouwstra zegt:

  Maurice de Hond, mijn dank voor uw inzet. Dit is hard nodig.
  Wat ik in berichtgeving over het virus wel mis de laatste tijd – maar ik lees zeker niet alles! – is de relatie met de luchtkwaliteit in z’n algemeenheid. Gebieden die toch al een slechte luchtkwaliteit hebben, door zware industrie, intensieve veehouderij, een grote bevolkingsdichtheid, daar slaat het virus veel heviger toe. U benadrukt vooral het verschil tussen binnen en buiten, en totaal niet onterecht, daar niet van, maar valt uit de manifestatie van het virus ook niet een beeld af te lezen van de luchtkwaliteit buiten? Hier in Friesland, Groningen en Drenthe blijven de cijfers ver achter. In Groot Brittannië blijven de Schotten en Welshmen ook grotendeels buiten schot, en is het het meer industriële Engeland waar haast alle klappen vallen. Het noorden van Italië, ik ben er geweest, het is daar in de steden niet al te fris. Gebieden die je van oudsher al aanried aan astmapatienten zou je nu ook aanraden om het virus te vermijden.
  Dit Covid-19 virus valt goed te vergelijken met andere welvaartsaandoeningen – het zijn vaak dezelfde gebieden die worden getroffen. Voor mij een teken dat we fout bezig zijn. We kennen allemaal wel beelden van Chinese steden in de smog waar mensen met mondkapjes op lopen. Zoiets moet je toch niet willen? Nu voeren we een discussie over of we wel of niet mondkapjes moeten dragen, maar er is geen discussie over of we eigenlijk wel een maatschappij willen waarin het risico op dit soort ziektes zo groot is. Het is welvaartsziekte nummer zoveel – ook de snelle verspreiding ervan heeft te maken met hoe we onze wereld georganiseerd hebben. Je kunt Covid ook zien als de druppel die de emmer doet overlopen; hoeveel mensen zijn er eigenlijk gestorven aan alleen Covid? Er is haast altijd sprake van een opeenstapeling van dingen. Meer Greta Thunberg-achtige reakties mogen er komen, anders kijk je over de echte oorzaken heen, en heb je het alleen maar over het beperken van de gevolgen.

  Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Er is overduidelijk een relatie tussen luchtverontreiniging (incl. fijnstof) en de Corona besmetting. Luchtverontreiniging komt van buiten, maar is er ook binnen. Via ventilatie halen we de vieze buitenlucht binnen. Het ruikt binnen alleen minder vies omdat we zelf binnen ook andere luchtjes produceren (koken, wassen, parfum) en bedenk dat het langdurig blootstellen aan luchtverontreiniging je immuunsysteem verzwakt. Maurice heeft die samenhang ook wel beschreven in diverse blogs.

   Inderdaad een opeenstapeling van dingen.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
 49. Maurice heeft gelijk
  Maurice heeft gelijk zegt:

  “Er zouden onderzoeken zijn die aangaven dat mondkapjes ervoor zorgen dat de mensen zich beter aan de 1,5 meter afstand houden. Ik weet dan echt niet of ik dan moet lachen of huilen. Want er zijn eerder aanwijzingen dat het andersom is.”
  Klopt. Ook geconstateerd. Ben op dit moment in Spanje, bij het boodschappen doen heeft iedereen wel een mondkapje maar staan gewoon naast elkaar hun bestelling door te geven. Niemand die probeert maar een beetje afstand te houden. Ik ben maar vertrokken.

  Beantwoorden
 50. lmgikke
  lmgikke zegt:

  Goed stuk wederom. Dit gedrag ondermijnt het vertrouwen in het RIVM (en de wetenschap in het algemeen).

  Bij het RIVM werken honderden goede echte wetenschappers, wiens werk nu wellicht (onterecht) ook ter discussie komt te staan. ik snap dan ook niet dat er vanuit die gelederen geen tegen geluiden ontstaan.

  Beantwoorden
 51. Henri
  Henri zegt:

  Het wordt steeds moeilijker om vol te houden dat aerosolen niet bestaan.

  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30323-4/fulltext

  En ik verwacht nog een oneindig aantal publicaties op dit gebied de komende weken/maanden.

  Maar er dient zich ondertussen een ander probleem aan. Aansprakelijkheid. Het moment dat men ongestraft kon toegeven dat aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van het virus is ondertussen wel verlopen. Het RIVM (en Rutte en co) kan zich opmaken voor heel pijnlijke rechtszaken.

  Beantwoorden
 52. Arnout Oldenburger
  Arnout Oldenburger zegt:

  Beste Maurice,
  Vond het journaal item ook typisch. Er werd geredeneerd van: als er buiten mondkapjes worden gedragen, dan wordt er binnen waarschijnlijk beter aan de anderhalve meter regeling gehouden want door het zien van al die mondkapjes raken mensen vanzelf meer op hun hoede. Beetje flauw om mensen zo te behandelen als ware het kleine kinderen.
  Wat ik ook raar vind is dat er ogenschijnlijk meer besmettingen zijn maar dat er ook veel meer wordt getest. En deze twee gebeurtenissen worden op geen enkele manier aan elkaar gerelateerd bij de waarschuwingen die men doet uitgaan. Er wordt alleen gesteld: het aantal besmettingen loopt weer op; oppassen dus maar ik zou ook wel eens willen weten hoe dat zit in verhouding tot het veel meer testen dat men is gaan doen.

  Beantwoorden
  • Klaas
   Klaas zegt:

   In dit artikel staat dat er afgelopen week 50 procent meer is getest dan de week ervoor. Dit zou de verdubbeling in het aantal besmettingen afgelopen week t.o.v. de week ervoor kunnen verklaren.

   Zie: https://www.ad.nl/binnenland/ruim-200-nieuwe-besmettingen-hoogste-dagtotaal-sinds-begin-juni~ad3bf801/

   Daarnaast kun je op de website alle cijfers zien hoeveel er vorige week in totaal in getest (ruim 80000). 0.9% hiervan (987 positieve tests) is positief. Relatief weinig als je het mij vraagt. Verder is er veel te doen om de gebruikte PCR test. Deze zou ook reageren op andere coronavirussen en je wordt bijvoorbeeld ook positief getest als je het virus hebt overwonnen maar nog afvalstukjes van het virus in je lichaam hebt. Dit zegt dan echter niets over het feit of je dan nog ziek en/of besmettelijk bent. In dat geval ben je dus zowel niet (meer) ziek als niet (meer) besmettelijk. Echter word je positief getest en telt de rivm dit bij het aantal positief getesten op. Ze geven dus geen enkele differentiatie en context en de media al helemaal niet (sensatie). Dit soort info geven en in perspectief plaatsen zou de mensen een stuk minder bang maken.

   Beantwoorden
 53. Tybeert
  Tybeert zegt:

  Fleißig suchen wir mit Strichen
  Den Mindestabstand abzusichern
  Das Virus höhnt uns unverhohlen
  Dankt seinen Sieg den Aerosolen

  Beantwoorden
 54. Jaap
  Jaap zegt:

  Maurice,

  Ik begrijp het steeds minder. Jij denkt dus oprecht dat je met statistische analyses zo te werk moet gaan, zoals jij te werk gaat. Officials ‘afblaffen’ en overal je eigen gelijk zoeken? Ere wie ere toekomt: getallen, verhoudingen, patronen: je bent er behoorlijk goed in. Begrip van het virus als basaal natuurverschijnsel lijkt er echter niet te zijn. Als methodoloog (zo afficheer jij je) zoek je naar ‘de grote factor’. Wellicht werkt de natuur anders en zijn er heel veel kleine factoren. De beginzoektocht zou de zoektocht naar de vraag moeten zijn.

  Tegelijkertijd lijk je mij in je teksten aan iets anders te werken: ‘Kijk eens hoe goed ik ben.” Ik haak dan af.

  Beantwoorden
  • marco
   marco zegt:

   Jaap,
   het kost me moeite om in de pen te klimmen, om aandacht te schenken aan je opmerking.
   Zo te lezen heb je nog geen 5 minuten besteed aan het lezen van al het werk dat de Hond gepubliceerd heeft. Geen wonder dat je het dan niet begrijpt.
   Officials afblaffen?
   Mensen die op bepaalde posities zitten, en enorme schade toebrengen aan de gezondheid van een hele bevolking en ook nog eens onherstelbare economische schade aanrichten door de verkeerde maatregelen te nemen op basis van onkennis en onkunde, terwijl ze beter hadden kunnen en moeten weten.
   Daar mag na zoveel pogingen om die mensen deze kennis aan te reiken (die wederom genegeerd worden), best een ondertoon van cynisme in te lezen zijn.

   Als je wel veel tijd hebt besteed aan het lezen van alle blogs, en je begrijpt er alsnog steeds minder van, dan is afhaken ook het beste wat je kan doen.

   Beantwoorden
   • Jaap
    Jaap zegt:

    Marco,

    Het valt mij op hoe snel sommige mensen conclusies trekken (“… nog geen 5 minuten besteed ..”). Ik lees al maanden de input van Maurice. En – voordat je weer zo’n conclusie trekt – ik begrijp de statistische benadering vanuit opleiding en ervaring. Daarin is Maurice opvallend sterk.

    Ik erger me echter regelmatig aan het gebrek aan zelfreflectie bij Maurice. Althans: hij toont die reflectie niet in zijn stukken. Hij zou op z’n minst moeten begrijpen dat hij – net als anderen (ook experts) – last heeft van ‘bias’. De herhaalde opmerkingen van hemzelf over zijn wetenschappelijkheid liggen wat mij betreft ook in die lijn.

    Wat mij vervolgens opvalt is dat Maurice in de paar keer dat hij rondom het virus op tv was, niet opgewassen lijkt te zijn tegen de ‘onderkoeldheid’ van erkende experts.

    Begrijp me goed: ik beweer niet dat Maurice ongelijk heeft. Ik beweer ook niet dat hij gelijk heeft. Zijn analyses op deze site zijn van grote klasse, maar zijn vooral getalsmatige benaderingen met gebruik van beperkt ‘gereedschap’. Iedereen die iets snapt van combinatoriek, weet hoe lastig het wordt als er vele variabelen in het spel kunnen zijn. Maurice toont dat begrip mijns inziens niet, terwijl hij dat zou moeten weten.

    @Gerrie en @Carlo: fijn dat jullie de moeite hebben genomen om jullie emotie te vertalen naar de geschreven woorden.

    Beantwoorden
 55. Peter
  Peter zegt:

  In de vergelijking met mazelen verklaart een hogere virale load die relatief nodig is voor het krijgen van covid-19 wat mij betreft helemaal de constatering van verspreiding via het 10/80, 20/20, 70/0.
  De virale load is hoger als de omstandigheden voor aerosolen gunstig zijn, als het volume van de ruimte per persoon gering is. De tijd in een ruimte telt dan ook mee. Alles draait om concentratie, tijd en het immuunsysteem dat het moet passeren. In een verpleeghuis zal dat bij lage concentratie al gebeuren als je er dagenlang aan blootgesteld wordt.
  Je bent crimineel bezig als je dat niet ziet. En je bent dom of koppig als je niet snapt dat 1.5 meter geen rol van betekenis speelt.

  Beantwoorden
  • Jeroen
   Jeroen zegt:

   Het komt inderdaad wel heel dicht in de buurt van een strafbaar feit; ook het feit dat wordt nagelaten om minutieus onderzoek te doen naar de precieze omstandigheden in slachterijen en bijvoorbeeld het café in Hillegom. Één persoon die 27 personen heeft besmet: dat kan bijna niet omdat men zich niet aan de 1,5 meter zou hebben gehouden. En wat de situatie in het verpleeghuis betreft: daar wonen inderdaad mensen met een relatief zwakker immuunsysteem. De vraag is of hier juristen meelezen die aanknopingspunten zien voor het starten van een procedure bij de rechter. Ik zou me bijvoorbeeld voor kunnen stellen dat de eigenaren en/of bezoekers die zijn besmet in Café De Kleine Beurs belanghebbende zijn en een procedure kunnen starten.

   Beantwoorden
 56. ray
  ray zegt:

  ik vind het onderhand misdadig hoe de overheid en hun instanties zich gedragen.

  van de week was ik op zoek naar meer informatie over de corona-uitbraak bij een Tönnies vleesfabriek in Rheda. mn of het grote aantal besmettingen ook geleid heeft tot grote aantallen ziekenhuisopnames en doden.
  hier
  https://herzeblog.de/2020/07/26/status-quo-coronavirus-im-kreis-guetersloh/
  is eea te volgen

  verder vond ik dit
  https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/toennies-corona-ausbruch-filter-klimaanlage-100.html
  “Beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh wurden am Montag (13.07.2020) neue Filteranlagen getestet. Die sollen in Zukunft verhindern, dass sich das Coronavirus über die Lüftung im Schlachthof verbreiten kann”
  “Bei den neuen Filtern handelt es sich um komplexe Spezialanlagen, wie sie auch in Operationssälen zum Einsatz kommen.”
  “Die Forscher hatten schon wenige Tage nach dem Massenausbruch mit dem Coronavirus Mitte Juni die Lüftungsanlage in der Schlachtung und Zerlegung als möglichen Faktor für die Virusausbreitung identifiziert.”

  Beantwoorden
 57. Marion
  Marion zegt:

  Ik geloof onderhand niet meer dat men een oplossing zoekt. Er liggen namelijk voor iedere Nederlander 2 vaccins klaar. Ee hebben dat al eens eerder meegemaakt dat vaccins niet nodig bleken. En omdat het RIVM de WHO volgt weten we allemaal wat dat betekent.

  Beantwoorden
 58. Kroonusususus
  Kroonusususus zegt:

  Maurice, met al uw bewijzen is het toch duidelijk dat het niet lijkt op een soort omerta maar een echte omerta is. Als de bewijzen zo overtuigend zijn moet je toch beseffen dat het hier over veel meer gaat dan enkel over een virus. Dan weet je toch dat het hier in werkelijkheid gaat over een wereldwijde politieke agenda gaat die men wil doordrukken. En dat dit de reden is dat men alle macht uw bewijzen niet wil aanvaarden, omdat anders die agenda in gevaar komt.

  Beantwoorden
 59. Jos van Schijndel
  Jos van Schijndel zegt:

  Beste Maurice,

  Als je wil weten hoe wetenschap tot stand komt, is het misschien handig om wat te lezen over wetenschapsfilosofie. Met name Thomas Kuhn zal je wel aanspreken denk ik.

  Beantwoorden
 60. Louis
  Louis zegt:

  Een aantal mensen hier lijkt vergeten te zijn dat:
  – we te maken hebben/hadden met een nieuw virus
  – veel carnavallende wintersporters in Brabant voor een explosie van besmettingen zorgden
  – er op de piek ca 1400 IC-bedden tegelijk bezet waren
  – de overheid middels een intelligente lock-down de burger heeft aangemoedigd zelf zijn verantwoordelijk te nemen.
  – veel mensen blijvende longschade of andere klachten houden.

  Maurice de Hond verdient de credits voor zijn aerosolen theorie als overdrachtsmogelijkheid.
  Gebruik die kennis in hoe je je leven voorlopig leeft met respect voor je medemens, maar houd alsjeblieft op met anderen de maat te nemen, of te betichten van kwade bedoelingen.

  Persoonlijk voorbeeld:
  Gewoon 1,5 meter waar mogelijk. Weinig sociale contacten buiten gezin, sociale contacten vooral buiten, als binnen dan slechts in klein gezelschap.
  Dus geen cafe, bios ed, wel terras.
  Gaat prima.

  Beantwoorden
 61. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Soms is het goed eens even terug te kijken waar we vandaan komen. Eerst was de idee dat door de slimme lock-down na een aantal maanden groeps-immuniteit bereikt zou worden. Veel zouden een beetje ziek worden, maar dat was het (O nee, het was toch geen doel….).

  Helaas, er werden veel te weinig mensen besmet om dit doel te bereken. Nu zijn het er opeens veeeel te veel omdat anders…tja, wat anders ???? Minder dan 1 ziekenhuis opname per dag….

  Beantwoorden
 62. Eric Peters
  Eric Peters zegt:

  Onderstaande folder maar eens lezen:
  Is van voor Covid19, geeft aan waarom virussen in droge koude lucht in aerosolen langer kunnen overleven, geeft aan wat er dan mee gebeurt als ze terug in de warme vochtige omgeving van de luchtwegen komen, geeft ook aan waarom in droge koude lucht de slijmvliezen (als onderdeel van aan inate immuunsysteem) slechter functioneren en is daarnaast nog eens voorzien van referenties naar wetenschappelijke publicaties/onderzoeken met de nodige onderbouwing.
  https://www.condair.nl/m/0/condair-droge-lucht-maakt-ziek-brochure.pdf

  Beantwoorden
 63. Hiddo
  Hiddo zegt:

  Beste Maurice,
  Ik begrijp je gevoel mbt de ‘aerosolen ontkenners’ mbt Covid. Maar is ‘t eigenlijk niet erger dat er ‘ventilatie ontkenners’ zijn?
  Dus dat beter ventileren niet wordt opgenomen als maatregel in alle besloten ruimtes? Nu is het alleen officieel opgenomen voor binnensport ruimtes. Want ventileren werkt goed tegen aerosolen, maar ook voor de grotere druppels. Volgens mij geven praktisch alle virologen, inclusief degenen in OMT dat buiten minder besmettingen door grotere druppels plaatsvinden door de natuurlijke ventilatie.

  Beantwoorden
 64. ray
  ray zegt:

  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30323-4/fulltext?fbclid=IwAR3fkBe487p13MxnC2J-0G1-mhZGDxSwD1hpgv9iLzlNtr39bBsJbf7b–Q

  “Summary
  The global pandemic of COVID-19 has been associated with infections and deaths among health-care workers. This Viewpoint of infectious aerosols is intended to inform appropriate infection control measures to protect health-care workers. Studies of cough aerosols and of exhaled breath from patients with various respiratory infections have shown striking similarities in aerosol size distributions, with a predominance of pathogens in small particles (<5 μm). These are immediately respirable, suggesting the need for personal respiratory protection (respirators) for individuals in close proximity to patients with potentially virulent pathogens. There is no evidence that some pathogens are carried only in large droplets. Surgical masks might offer some respiratory protection from inhalation of infectious aerosols, but not as much as respirators. However, surgical masks worn by patients reduce exposures to infectious aerosols to health-care workers and other individuals. The variability of infectious aerosol production, with some so-called super-emitters producing much higher amounts of infectious aerosol than most, might help to explain the epidemiology of super-spreading. Airborne infection control measures are indicated for potentially lethal respiratory pathogens such as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2."

  Beantwoorden
 65. ray
  ray zegt:

  ik heb hier iets gepost (dat mij niet onbelangrijk leek) en nu is het weer weg

  als aanvulling erop had ik nog

  “A new paradigm of infectious aerosols
  These data show that infectious aerosols from humans
  exist in a wide range of particle sizes that are strikingly
  consistent across studies, methods, and pathogens. There
  is no evidence to support the concept that most respiratory
  infections are associated with primarily large droplet
  transmission. In fact, small particle aerosols are the rule,
  rather than the exception, contrary to current guidelines.12
  These small particles occur without a need for a prolonged
  time to allow for desiccation, and they are of a size that is
  immediately respirable. These data also add evidence that
  could update the current dichotomous infection control
  guidelines, as was proposed 9 years ago.1”

  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930323-4

  Beantwoorden
  • Joop van Poll
   Joop van Poll zegt:

   Dit is wel de meest krachtige en duidelijke verklaring ooit, die ik in een wetenschappelijk tijdschrift heb gelezen. We zouden Rutte de sleutel van het torentje pas terug moeten geven nadat hij deze tekst twee keer heeft gelezen.

   Beantwoorden
 66. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Bijgaand een studie van een al langer bekend Corona longvirus bij varkens, en zoals verwacht besmettingen waren door de lucht over grote afstanden. Eigenlijk net als bij de nertsen fokkerijen in Nederland. Het moge trouwens wel eens gezegd worden dat de eerste grote corona brandhaarden in Nederland, liggen in gebieden met veel grote stallen met intensieve dierhouderij.
  https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/porcine-respiratory-coronavirus Ga steeds meer reden zien, om het RIVM en de regering te wantrouwen.

  Beantwoorden
 67. Jantineke Smit
  Jantineke Smit zegt:

  Maurice, als de adviseurs en beleidsmakers nog niet overtuigd zijn, dan WILLEN ze niet. Ze willen vaccineren, ze willen niet ventileren, ze willen ook geen goedkope, al lang bestaande medicatie waar niets op te verdienen valt (zoals hydroxychloroquine). Misschien moet je voorlopig (een deel van) je energie steken in het onderzoeken waarom ze dat soort dingen niet willen. En waarom ze maar blijven strooien met angstaanjagende ‘besmettingscijfers’ die vooral asymptomatische, positief geteste gevallen betreft. Hoe zit het met internationale afspraken, met het grote geld, de macht achter de WHO en de vaccinatie-industrie. Nog helemaal los van de vraag of vaccinatie goed of slecht is, ik bedoel alleen maar dat er buitengewoon veel geld in omgaat, dat de WHO niet langer de onafhankelijke organisatie is uit de beginperiode, dat de invloed van Bill Gates enorm is en hij erg gefocust is op vaccinatieprogramma’s. Aan andere vormen van gezondheidszorg heeft hij weinig boodschap.Valt niet genoeg aan te verdienen waarschijnlijk. Ook de toekomstvisies van het World Economic Forum (hé, had onze coronagezant Feike Sijbesma, ex DSM-CEO, daar niet een bijbaantje..?) doen op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Ik ben absoluut geen antivaxxer, integendeel, maar wil je toch adviseren om eens een avondje aan de site http://www.vaccinvrij.nl te besteden. Dit was nooit mijn biotoop maar blijkt voor de verklaring van wat jou nu overkomt buitengewoon informatief.

  Beantwoorden
  • Willem
   Willem zegt:

   Jantineke,

   Ook dit heb ik al eens geopperd, dus de energie van de aerosols verleggen naar de vraag waarom alles gaat zoals het gaat en mogelijk zal hij (Maurice) daarbij hulp (zo nodig internationale hulp) zoeken bij anderen, immers dat is niet pure data-analyse, artikelbestudering etc. maar het draait het om totaal andere aspecten van onderzoeken.
   Ik denk echt dat Maurice zijn inmiddels grote achterban op die manier kan voorzien van relevante informatie en mogelijk dat de beleidsmakers en co dan wel eens gaan nadenken over hun rol.
   Ik schat wel in dat deze manier van onderzoeken wel hier en daar grotere weerstand kan genereren omdat dan echt belangen kunnen worden geschaad.

   Beantwoorden
 68. Ton Kuik
  Ton Kuik zegt:

  Beste Maurice en mede-denkers

  Gaarne wil ik de volgende zeer instructieve recente video van 3 Amerikaanse hoogleraren over aerosolen, mondkapjes en gezichtsmasker onder jullie gewaardeerde aandacht brengen. Naar mijn mening delen deze medici zeer waardevolle informatie die aanvullend is op alles wat hier in de diverse blogs van Maurice aan bod is gekomen. Naar mijn weten is deze video nog niet eerder hier besproken. Met name de eerste presentator maakt zeer duidelijk welke enorme spraakverwarring over aerosolen bestaat. Hij legt ook zeer duidelijkheid uit wat over besmetting voor aerogene ziektes nu wel en niet kan worden gezegd. De andere 2 presentatoren bieden nuttige info over mondkapjes en gezichtsmasker. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het kost je wel de nodige kijk- en reflectietijd!! M.i. zeer de moeite waard.
  Hier is dan de link:
  https://youtu.be/Cio3rh6ta3w

  Beantwoorden
 69. Walter
  Walter zegt:

  Ik was op een mogelijk super spread event. Buitenkunst.
  De naam zegt het al. Het is voornamelijk buiten.
  Er zijn ongeveer 200 deelnemers.
  Er is een kampeer terrein en er zijn ca. 10 tenten en gebouwen waar workshops plaatsvinden.
  De tenten zijn geen probleem, die zijn voldoende geventileerd. Maar de tijdelijke gebouwen hebben geen ramen, alleen twee deuren om naar binnen te gaan. In die tijdelijke gebouwen worden voorstellingen gegeven en omdat je dan last heb van de geluiden van buiten, worden de deuren gesloten….
  Ik had graag een voorstelling gezien van Carpentier, maar toen ik zag dat alle deuren gesloten werden, ging ik niet naar binnen. Er werden maximaal 80 mensen binnengelaten en die mensen wanen zich veilig..
  Het zou mij niet verbazen, als Buitenkunst straks een super spread event blijkt te zijn geweest.

  Maar vooral, hoe makkelijk kan je jezelf beschermen. Ik voel mij veilig, kijk overal om mij heen, hoe is het gesteld met de ventilatie ? Bij de Gamma blijf ik niet lang, geen enkel raampje wat open kan.

  Ik voel mij veilig, met dank aan Maurice.

  Beantwoorden
 70. Yvon
  Yvon zegt:

  Goedemorgen Maurice,

  Zojuist lees ik in de krant dat weer een nertsenfokkerij corona besmet is. Dat de nertsenfokkers er alles doen om hun stallen virusvrij te houden lijkt me een logisch gevolg op de eerdere uitbraken. Wat ik niet begrijp hoe het virus zich dan van de ene boerderij naar de andere verspreidt. Dat zou dan door de lucht moeten gaan denk ik zo maar dan zou het virus ook over veel grotere afstandendoor de buitenlucht verspreid moeten worden. Heb jij er een verklaring voor waarom dit gebeurt? Of zouden er toch personen zijn die dit virus de stallen inbrengen?

  Beantwoorden
 71. evert
  evert zegt:

  Maurice, het verbaast me dat je nog steeds de studie van Mount Vernon noemt. Ten eerste, de koorleden zaten 30cm uit elkaar tijdens het zingen, dus was er een grote kans dat ze elkaar besmetten. Ten tweede, het artikel geeft geen bewijs dat één persoon de 53 koorleden heeft besmet. Sterker nog, op 10 maart komen de koorleden bijeen, waarvan er één symptomen heeft. De dag erna, op 11 maart, kregen 3 leden symptomen, en op 12 maart kregen 7 leden symptomen. Een studie naar de incubatietijd van het virus (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748), die ze ook in het artikel citeren, schat dat slechts 2.5% van de mensen symptomen heeft binnen 2.2 dagen van infectie, en de mediaan ligt op 5.1 dagen. De kans dat alle die tien koorleden bij de groep van 2.5% horen die symptomen krijgen binnen 2 dagen is vrijwel nul. Het is daarom veel aannemelijker dat een deel van die koorleden al op 10 maart ziek waren, en het virus pre-symptomatisch verspreidden (zie https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5 ook geciteerd in het artikel).

  Zie ook mijn reactie in mei: https://www.maurice.nl/2020/05/17/who-rivm-negeren-de-nieuwste-bevindingen-met-enorme-gevolgen/?unapproved=218412&moderation-hash=c746806187c0d477887a8e07eb24a3f6#comment-218412

  Beantwoorden
 72. Elisabeth Schrijver
  Elisabeth Schrijver zegt:

  Beste mijnheer De Hond, ik wil u bij dezen heel hartelijk bedanken voor het verzamelen van data, het bestuderen van zoveel binnen- als buitenlandse studies en het duidelijk verwoorden van de conclusies die u hieraan verbindt. Ik beschouw u als een zeer betrouwbare, kundige, doortastende, out-of-the-box denkende wetenschapper, die wij zouden moesten koesteren en waarderen.
  Ik heb uw publicaties, weblog, artikelen en optredens in de media nauwlettend gevolgd en ben het tot nu toe volledig eens met uw conclusies.
  Ik waardeer ook de niet aflatende inzet van o.a. de WHO, het RIVM, het OMT en de Nederlandse regering en twijfel geenszins aan hun vakmanschap en goede intenties. Ik heb hun adviezen derhalve steeds ter harte genomen en nauwgezet opgevolgd.
  Hun beweringen echter over de beperkte of zelfs onwaarschijnlijke rol die aerosolen zouden spelen bij de verspreiding van het SARS-CoV-2 ingeval van ‘superspreading events’ en de invloed hierbij van airconditioning, ventilatie, luchtvochtigheid, temperatuur, binnen-/buitensituatie en andere omstandigheden heb ik, zodra ik uw publicaties hierover las, steeds vervangen door het mijns inziens volstrekt terechte voorbehoud dat u daarbij maakte, de vragen die u zichzelf stelde en de conclusies die u uiteindelijk trok.
  Door uw niet aflatende inzet, waarbij noch de houding en uitlatingen van wetenschappers en media naar u toe, noch uw persoonlijke omstandigheden het u gemakkelijk hebben gemaakt, heb ik mij praktisch vanaf het begin van de corona-uitbraak beschermd gevoeld omdat alle tegenstrijdigheden tussen theorie en praktijk en de daaruit voortvloeiende vragen die ik mij begon te stellen, door u steeds duidelijk en daarmee uiterst effectief werden beantwoord.
  Dank u wel!!!

  Beantwoorden
 73. Silvan
  Silvan zegt:

  Hallo Maurice, ik volg je al een tijdje en ik vind hoe je dingen beargumenteerd met je onderzoek erg goed. Ik denk alleen dat je misschien de verkeerde platformen gebruikt om mensen te laten begrijpen wat er precies gebeurd.

  Ik raad je daarom aan om simpele quotes, referenties naar onderzoeken en vragen te plaatsen op Instagram. Generatie Y zal dit vooral oppakken en zullen dit ook sneller delen met de wereld. Het is toch nota bene raar dat het RIVM en de mensen in de zorg niet willen inzien dat aerosols een factor is waar rekening gehouden mee moet worden. Je moet op een HBO opleiding een hele scriptie schrijven om je punt te beargumenteren en het RIVM die onderbouwd niets als het gaat om de 1,5 meter maatregel. Uberhaupt alle maatregelen die ze hanteren worden niet onderbouwd en mensen nemen het maar klakkeloos over.

  Dus ik stel voor dat je op Instagram wat meer doet aangezien generatie Y wel meer in de online deelcultuur actief is! En ik ben zeker ook bereid om jouw ondervindingen te delen met mensen om me heen!

  Beantwoorden
 74. Kristof Baes
  Kristof Baes zegt:

  Ook in België volgen velen je nauwgezet op de voet!

  Ik vraag mij af of er al meer geweten is wie die superverspreiders juist zijn? Is dat een specifieke leeftijdsgroep?

  Waarom kunnen die testen eigenlijk niet uitmaken hoelang het virus al in iemand aanwezig is? Kwestie dat de valse positieven er dan uit gehaald kunnen worden.

  Dat voorstel van dat experiment vind ik heel interessant maar dan liever met dieren.

  Beantwoorden
 75. willem loonen
  willem loonen zegt:

  COVID-19 – uitbraken steeds volgden na een fase met temperaturen tussen 4 en 11 graden en een specifieke luchtvochtigheid onder de 6g/kg. Dit is hun kaart met die virus-uitbraken en de temperatuurzones rondom die uitbraken.

  Dag Maurice

  Goede stukken en hopelijk luisteren ze.

  Trws ben erg nenieuwd hoe je nu over deze uitspraken van jezelf denkt: over de relatie Covid, temperatuur en luchtvochtigheid want het beeld ziet er nu toch anders uit als je kijkt naar verspreiding? “Mijn eigen analyses van de ontwikkelingen van COVID-19 over de hele wereld en in het bijzonder in Italië, Nederland en de VS laten een vergelijkbaar beeld zien.”

  Heb gisteren ook bericht geplaatst en maak nu ook weer foto van dit bericht want het lijkt erop dat er nogal selectief wordt goedgekeurd?

  Beantwoorden
  • Freek
   Freek zegt:

   Dat is dan ook geen betrouwbare nieuws organisatie. Ze representeren hun eigen bronnen ook niet goed. Als voorbeeld zal ik er een uitkiezen. Nummer 8

   “Ongeveer 30% van alle extra sterfgevallen werd niet veroorzaakt door Covid-19, maar was een gevolg van de lockdown, paniek of angst.”
   Hun bron daarvoor is Analysis of death registrations not involving coronavirus (COVID-19), England and Wales: 28 December 2019 to 1 May 2020 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/analysisofdeathregistrationsnotinvolvingcoronaviruscovid19englandandwales28december2019to1may2020/technicalannex

   Hierin bij de Main Points
   “Non-COVID-19 excess deaths occur predominantly in older age groups, to a greater extent with increasing age, and especially for the frail elderly with underlying conditions; undiagnosed COVID-19 could help explain the rise in these deaths.”
   en
   “Deaths due to causes such as asthma and diabetes increased up to the week ending 24 April 2020 and occurred increasingly outside hospital; this could suggest a delay in care for these conditions is leading to an increase in deaths, although this rise could also be related to undiagnosed COVID-19.”

   Ze komen dus op een conclusie die tegengesproken wordt door hun bron. Dat is een probleem. Maarja swprs is dan ook geen betrouwbare nieuws organisatie.

   Beantwoorden
 76. JRG
  JRG zegt:

  Maurice, je gaat uit van de redelijkheid van het RIVM, maar wat als dat RIVM er helemaal niet toe doet, en “hun redelijkheid” ook eigenlijk niet ter zake is, omdat de Nederlandse regering (net als de Duitse, Belgische, Engelse etc.) stuurt op een koers uitgezet door hogere partijen, m.n. WHO?

  Vergelijkbare instituten elders (Robert Koch, Royal College) hebben net zo gefaald – nergens wordt afgeweken van de gezamenlijk koers die Rutte, Merkel c.s. hebben uitgezet: (1) het is een ramp, (2) er komt een verschrikkelijke 2de golf, (3) alleen een vaccin kan ons redden, (4) de PCR-driven data-epidemie wordt via tests weer opgevoerd, (5) dus, oei, oei … we moeten weer in lock-down en allemaal mondkapjes … totdat het vaccin in onze arm wordt gespoten. … (6) salvation! of: de gebakken peren…

  Kortom: worden die instituten wellicht alleen maar ingezet om het volk te paaien, onze zinnen te begoochelen met angst, kletskoek en data? Just a veneir of science… voor het domme volk.

  Beantwoorden
 77. Cornelis
  Cornelis zegt:

  Wat is je mening over de de uitspraak van het RIVM over het dragen van mondkapjes. Ik hoor ze zeggen dat het geen zin heeft aangezien de virusdeeltjes te klein zijn om te worden opgevangen? Noem mij een leek maar dan heb je het toch over aerosolen toch? Het RIVM spreekt zichzelf toch tegen op dit punt? enerzijds aerosolen verwerpen als oorzaak maar ze wel als reden aanvoeren waarom mondkapjes zinloos zijn?

  Beantwoorden
 78. Lilian
  Lilian zegt:

  https://mobile.twitter.com/AliNouriPhD/status/1288534942276780032

  Het is officieel: onderzoek dat besmettelijke SARS-CoV-2 in luchtmonsters aantrof, is intercollegiaal getoetst: “significante milieuverontreiniging in kamers waar met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten worden ondergebracht en verzorgd, ongeacht de mate van symptomen

  Raamlijsten die niet door de patiënt worden gebruikt, zijn ook besmet, waarschijnlijk gedragen door luchtstroom. Luchtmonsters in de gang toonden virale aerosolen, waarschijnlijk gedragen door degenen die de kamer verlaten. Persoonlijke luchtmonsternemers waren allemaal positief, ondanks het feit dat de meeste patiënten tijdens de monsterneming niet hoesten.

  Studie suggereert dat SARS-CoV-2-milieuverontreiniging rond COVID-19-patiënten uitgebreid is, en dat ziekenhuisprocedures rekening moeten houden met het risico van fomite, en mogelijk via de lucht overgedragen, overdracht van het virus.

  https://www.nature.com/articles/s41598-020-69286-3

  Beantwoorden
 79. Walter
  Walter zegt:

  De houding van het RIVM is goed te verklaren door het verschijnsel groupthink.

  Groupthink Janis . Google maar.
  1986 spade shuttle Challenger
  Gerechterlijke dwalingen Lucy B
  Scholengemeenschap Amarantis Amsterdam.
  ROC Leiden
  Konmar. Ole van der Straaten
  In een hechte groep zoals OMT worden glasheldere bewijzen terzijde geschoven.

  Walter
  Walter

  Beantwoorden
 80. Lilian
  Lilian zegt:

  Finally. The World Health Organization has now formally recognized that SARS-CoV-2, the virus that causes Covid-19, is airborne and that it can be carried by tiny aerosols.

  https://www.nytimes.com/2020/07/30/opinion/coronavirus-aerosols.html#click=https://t.co/zSaJbF6ogs

  Peer-reviewed

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132320302183?via%3Dihub

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12697

  Onderzoek van de diamond Princess zal je al gezien hebben.
  Wellicht interessant om uit te zoeken hoe het bij tandartsen zit, die veel aerosol producerende handelingen uitvoeren.
  En zie ook onderzoeken voorbij komen van verspreiding in vliegtuigen, waar het niet door het filter systeem komt, maar door korte aerosol/druppel verspreiding.

  Beantwoorden
 81. Paul de Rooij
  Paul de Rooij zegt:

  Beste Maurice

  Qua betrouwbaarheid hou ik mij het liefst aan jou onderzoeken vast.
  Rutte, de Jong, en van Dissel vertrouw ik vanaf dag één al niet
  Rutte is een Narcist uit de categorie 3 ernstig dus. De man is zo transparant als een glas water hij staat bij ieder gesprek volmondig te liegen maar dan ook echt te liegen.
  Ik vind het een ernstige dat ook de wetgevers mee gaan in het plan van onze regering / WHO en het RIVM. terwijl andere met betere onderbouwde rapportages komen klakkeloos terzijde worden geschoven.

  Ik kan alleen maar zeggen Maurice hou vol en negeer al de aantijgingen die ze jou aandoen.
  vriendelijk groetend
  Paul de Rooij

  Beantwoorden
 82. C. vd Berg
  C. vd Berg zegt:

  Mensen met verkeerde opvattingen regeren de wereld. Dat verandert niet. Dus zorgen de mensen die de wereld regeren ook voor het einde van de wereld. Van de mensenwereld. Ik hoop dat de aarde nog lang een thuis zal zijn voor de natuur, nadat wij daaruit onszelf hebben verwijderd.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *