Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

“Kazachstan aan de Rijn”, the sequel

Samenvatting van het artikel

“Kazachstan aan de Rijn”, the sequel Vandaag is door de Hoge Raad, na twee keer uitstellen, de uitspraak gedaan in mijn cassatieverzoek tegen mijn veroordeling tot 2 maanden voorwaardelijk in oktober 2009. Het betrof een strafzaak wegens art 261 (smaad) inzake mijn uitspraken over Michael de Jong, de “klusjesman” in de Deventer Moordzaak. Ik  had […]

Lees volledig artikel: “Kazachstan aan de Rijn”, the sequel

Leestijd: 4 minuten

“Kazachstan aan de Rijn”, the sequel

Vandaag is door de Hoge Raad, na twee keer uitstellen, de uitspraak gedaan in mijn cassatieverzoek tegen mijn veroordeling tot 2 maanden voorwaardelijk in oktober 2009. Het betrof een strafzaak wegens art 261 (smaad) inzake mijn uitspraken over Michael de Jong, de “klusjesman” in de Deventer Moordzaak.

Ik  had deze cassatie aanhangig gemaakt omdat ik vond dat ik geen enkele kans kreeg bij de rechtszaak om me te verdedigen en dat de rechters zowel bij de rechtbank als bij het hof blijkbaar al van te voren een standpunt hadden ingenomen en daarbij ook amper ingingen op de argumenten die ter verdediging werden aangevoerd.

De Advocaat Generaal bij de Hoge Raad heeft in januari 2011 de Hoge Raad geadviseerd het arrest in cassatie te vernietigen. Hij was van mening dat het hof te Amsterdam niet voldoende heeft gemotiveerd dat en waarom een strafrechtelijke veroordeling in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak noodzakelijk was. Daarbij werd door hem ook op gewezen dat verband op dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hoge eisen stelt aan de inperking van de vrije meningsuiting door strafsancties.

Eigenlijk ben ik niet zo verbaasd dat de Hoge Raad, in tegenstelling tot het overgrote deel van de zaken waar de Hoge Raad wel het advies van de Advocaat Generaal opvolgt, tot deze beslissing is gekomen. Tot nu toe hebben de rechters steeds laten zien dat zij zich ernstig in hun kuif getast voelden door mijn opstelling. Impliciet was die opstelling namelijk een ernstige kritiek op degenen die Ernest Louwes hadden veroordeeld en dat is blijkbaar voor rechters niet te verteren.  

Reeds voordat de zaak tegen mij aanhangig was gemaakt in 2006 had rechter Van Dissel, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechters, in De Volkskrant uitgesproken dat door het gedrag van De Hond Nederland in een WildWest samenleving zou veranderen. (Ook ongekend eigenlijk dat een rechter zich voordat een rechtszaak plaats vindt zich zo over de mogelijke verdachte uitspreekt).

Zowel de rechters bij het Hof als bij de Hoge Raad zijn blijkbaar bereid om de eerdere uitspraken van het Europese Hof van de Rechten voor de Mens, waarbij de vrijheid van meningsuiting als een groot goed wordt beschouwd, te negeren. Ik had en heb geen enkele kans bij Nederlandse rechters en moet dus deze zaak aanhangig maken bij dat Europese Hof.

Uit de dossiers van De Scheidammer Parkmoord, Lucia de B., de Puttense moord , de diverse boeken over fouten in de rechtspraak, had ik al een slecht beeld over de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. Van het dossier van de Deventer Moordzaak kan ik twee Grishams maken en minstens een lachfilm, door de fouten die er door politie , OM  en rechters gemaakt zijn. Bij de zaken die ik gevoerd heb in het kader van deze zaak sinds eind 2006 heb ik helaas geen betere ervaring gehad. Niet voor niets noem ik Nederland “Kazachstan aan de Rijn”. Zoals Geert Jan Knoops al zei in een tv-uitzending in Nederland staat de verdachte al met 2-0 achter.

Ik was al een tijdje genezen van de illusie dat Nederland een fatsoenlijke rechtsstaat was. Waar alle functionarissen van het OM bezig waren met waarheidsvinding en de verdachten een ruime kans krijgen om zich te verdedigen. Maar niets van dit alles. Het OM probeert alleen de verdachte veroordeeld te krijgen en men is daartoe tot veel bereid (minimaal om belangrijke informatie aan de rechter en de advocaten te onthouden of bewijs dat voor de verdachte spreekt niet te onderzoeken, maar er zijn ook voorbeelden waarbij men met het bewijs is gaan rommelen of valse Processen Verbaal opgemaakt).

Het NFI is een paladijn van het OM en heeft niets maar ook niets met het woord “wetenschappelijk”  te maken.  En rechters, die vaak ook gerecruteerd worden uit het OM, laten hun oor vaak hangen naar het OM. Vanuit het door het OM gemaakte dossier (een selectie uit alle stukken) wordt het oordeel opgemaakt en vaak is de rechtszaak zelf nog maar een soort formaliteit. Rechters willen dan helemaal niet vermoeid worden met getuigen, want die kunnen het opgebouwde beeld alleen maar verstoren. Daarom ook zijn in mijn zaak alle getuigenaanvragen (op  1 na) afgewezen.

En die toegewezen werd was ook nog zeer beperkt. Documenten die ik opgevraagd heb, werden niet toegewezen. En dat juristen vaak moeilijkheden hebben met simpele regels van logica werd niet alleen bij Louwes 1e veroordeling bewezen (“de speurhond verbindt een elders gevonden mes met Louwes dan moet het mes dus het moordwapen zijn en als het mes het moordwapen is dan moet Louwes de moordenaar zijn” Baron van Munchhousen zou het niet beter kunnen hebben stellen).

Het laatste wat rechters in Nederland willen is geconfronteerd te worden met de fouten in hun beroepsgroep. Om dat te voorkomen doen ze alles.  Ook als het betekent dat ze daarbij het recht geweld aan te moeten doen. En dat is ook bij mijn zaken gebeurd.

Vanzelfsprekend ga ik nu met deze zaak naar het Europese Hof in Straatsburg. Maar het zal wel zo’n 5 jaar duren voordat die uitspraak er komt. 10 jaar na de start van deze zaak, mede doordat de Hoge Raad 20 maanden over deze cassatie uitspraak heeft gedaan, waarbij o.a. het 7 maanden geduurd heeft waarbij het Hof het dossier naar de Hoge Raad had gestuurd.

U heeft zojuist gelezen: “Kazachstan aan de Rijn”, the sequel.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp

6 gedachten over ““Kazachstan aan de Rijn”, the sequel”

 1. Strikt genomen terecht, die uitspraak. Maar impliciet wordt het belabberde onderzoek in de Deventer Moordzaak door ons hoogste rechtsorgaan naar het rijk van Baron van Münchhausen verwezen. Gemiste kans! De ouwe jongens kunnen weer aan het krentenbrood, smullend van het vertrouwen dat de goedgelovige Nederlander in hen stelt. Hoe lang nemen onze volksvertegenwoordigers nog genoegen met dit legertje ‘dekhengsten’?

 2. Mijn oordeel en mijn uitspraak:

  Maurice de Hond had volkomen gelijk toen hij publiekelijk met naam en toenaam een eerdere HOOFDverdachte in de Deventer moordzaak benoemde (en niet “aanwees” of veroordeelde) als persoon die verantwoordelijk te houden was en is m.b.t. die moord, en dat hij dat deed om de in zijn (en mijn en die van vele anderen) ogen onschuldige Ernest L. vrij te pleiten van de aanklacht dat hij verantwoordelijk zou zijn voor de BRUTE moord op de rijke weduwe Wittenberg.

  Maurice de Hond deed dat vooral via het medium het internet en via zijn website waardoor hij spontaan medestanders (maar ook tegenstanders) kreeg op zijn weblog die deze zaak minutieus en ook niet gespeend van emoties bespraken en bediscussieerden.

  Maurice de Hond deed dat in het kader van het publieke debat over onze rechtsstaat nadat hij had ontdekt n.a.v. de Schiedammer parkmoordzaak dat er in Nederland onschuldigen veroordeeld worden tot zware vrijheidsstraffen wegens het plegen van misdrijven die ze NIET hadden begaan.

  Maurice de Hond was (en is!) er 100% van overtuigd dat in de Deventer moordzaak de VERKEERDE persoon werd vervolgd en veroordeeld en dat degene die eerder hoofdverdachte was in deze zaak, terecht hoofdverdachte was en dat deze persoon OPNIEUW hoofdverdachte in deze zaak zou en zal moeten gaan worden.

  Ik geef Maurice de Hond hierin volkomen gelijk en ik gelast dat de eerste hoofdverdachte in de Deventer moordzaak opnieuw dient te worden vervolgd en dat in mijn functie van representant van de schepper van hemel en aard die tevens de hoogste rechter is.

  Ik gelast tevens dat die rechters en die medewerkers van het O.M. die Ernest L.’s ONTERECHTE veroordeling hebben bepaald als zijnde ONHERROEPELIJK, en die hem hebben VEROORDEELD, uit hun functie moeten worden gezet, en dat zij de rest van hun leven dienen te leven van een bijstandsuitkering en dat zich NOOIT meer in de praktijk met juridische zaken mogen bemoeien op straffe van intrekking van hun uitkering indien zij het wagen dit wel te doen.

  Ik gelast PER DIRECT dat Ernest L. dient te worden vrijgesproken en dat hij dient te worden gerehabiliteerd en dat hij een forse schadevergoeding tegemoet dient te kunnen zien, in nader overleg overeen te komen, en dat zijn aanklagers en veroordelers hem PERSOONLIJK en recht in de ogen vergeving hebben te smeken vanwege het Ernest L. en zijn gezin aangedane LEED.

  Ook de parketpolitieambtenaren die Ernest L. destijds met bruut geweld en met grote overmacht tegen de grond van de rechtbank werkten dienen Ernest L. persoonlijk vergeving te vragen voor hun MISDAAD, evenals de politiefunctionarissen die Ernest L. onderwierpen aan vernederende en martelende ondervragingen.

  Befehl ist Befehl, geldt alleen voor hersenloze robots maar niet voor zelfdenkende individuen en rechter Hanss neemt het deze personen kwalijk dat zij zonder nadenken zich als een bende roofdieren stortten op Ernest L. die slechts luid uiting gaf aan zijn verontwaardiging en dat hij ervan gruwde dat hij opnieuw ONTERECHT de gevangenis in moest, en dat politieambtenaren in de plaats van God meenden te moeten staan toen zij Ernest L. onderwierpen aan vreselijke verhoormethodes.

  Deze afschuwelijke beelden van het neerwerpen van Ernest L. in de rechtszaal staan op het netvlies van menige Nederlander gegrift en die zijn illustratief voor de hele ONTERECHTE gang van zaken in deze moordzaak, maar ook de niet publieke beelden van de martelende verhoren die Ernest L. moest ondergaan, en die via zijn getuigenis naar buiten zijn gekomen, zijn tekenend voor deze zaak dat men WILLENS en WETENS bezig was om een volslagen onschuldige burger veroordeeld te krijgen.

  Ik gelast daarom dat het O.M. en de rechterlijke macht het Nederlandse volk vergeving moeten vragen dat zij publiekelijk een onschuldig man zo hebben laten behandelen en dat de hoofdverantwoordelijke van het O.M. per direct dient te worden gearresteerd en dat ook vanwege andere aanklachten tegen hem i.v.m. met seksueel misbruik van kinderen!

  Ik gelast dat de successievelijke ministers van justitie, onder wie deze onverkwikkelijke zaak heeft gespeeld, zich hebben te verontschuldigen tegenover Ernest L.en diens gezin, en dat dient PUBLIEKELIJK te geschieden.

  Zo mogelijk dienen zij te worden vervolgd indien zal blijken dat zij wetenschap hadden van de onschuld van Ernest L, maar dat zij passief bleven om daarmee de hoogstverantwoordelijke op justitie ‘uit de wind’ te houden omdat die persoon niet wilde en wil dat de eerste hoofdverdachte in de Deventer moordzaak anders uit de school zou klappen over diens vermeende betrokkenheid bij seksueel misbruik van kinderen.

  Ik gelast dat die parlementsleden die NIET hebben gereageerd op signalen uit de samenleving, onder aanvoering van Maurice de Hond en toen deze zaak speelde, dat deze zaak niet deugde ook publiekelijk hun excuses aan Ernest L. hebben aan te bieden.

  Ik gelast dat het staatshoofd deze zaak PUBLIEKELIJK ter sprake dient te brengen in een TV-toespraak en dat zij haar schaamte erover uitspreekt dat dit soort zaken in Nederland mogelijk waren- en zijn en dat zij hieruit haar consequenties trekt en AFTREEDT omdat zij heeft GEFAALD als koningin die het toeliet dat onder haar bewind onschuldige burgers konden- en kunnen worden veroordeeld tot zeer zware straffen zoals de onterecht tot letterlijk levenslang veroordeelde Louis H.

  Ik gelast dus een complete REORGANISATIE van de Nederlandse maatschappij!

  Maar daarover gaat mijn uitspraak niet.

  Ik gelast dat Maurice de Hond wordt vrijgesproken en ik spreek hem vrij van alle aanklachten jegens hem en dat hij dient te worden gecompenseerd m.b.t. zijn geleden financiële en emotionele schade en dat hij op de nationale TV dient te worden gerehabiliteerd en een onderscheiding dient te krijgen voor datgene wat hij ten GUNSTE van de rechtsstaat heeft gedaan.

  Ik gelast tevens dat al diegenen die hem voor- en achter de schermen hebben bijgestaan, gedurende zijn publieke strijd tegen het O.M. en de rechterlijke macht, ook in het zonnetje moeten worden gezet middels een onderscheiding van goed en verantwoordelijk Nederlands burgerschap.

  Hierbij VERNIETIG ik alle aanklachten jegens Ernest L. en Maurice de Hond en ik verklaar beide personen volkomen ONSCHULDIG aan het hun telastegelegde!!

  Laten de vrijgesproken juichen en blij zijn dat er eindelijk gerechtigheid is geschied!

  Dit is mijn uitspraak en hiermee zult u het moeten doen.

  rechter Hanss, onderdaan en representant van de allerhoogste rechter.

 3. Jammer genoeg gaat het hier steeds meer over het (on)gelijk van Maurice en nooit meer over het (on)gelijk van Ernest Louwes.
  Die vallen helemaal niet samen, aangezien Maurice op een heel ongelukkig moment meende de troefkaart MdJ te moeten spelen in een spelletje sans atout.
  Juist daardoor liep de herziening 2006-2008 spaak, zie http://www.deemzet.nl/2/3/links.htm

  Ook zonder de giftige troefkaart zou het spel gewonnen moeten worden, en ik ben ervan overtuigd, dat dat ook gaat gebeuren, zie de argumenten in deze zaak: http://www.deemzet.nl/2/4/links.htm

  Maurice zou zelf de ‘versneller’ kunnen zijn in dat proces, maar daar is wel een draai ten goede voor nodig.

 4. In Nederland wordt alleen aan struisvogelpolitiek gedaan. Goed dat je naar het Europese Hof in Straatsburg gaat Maurice. Eén en ander is destijds op een bepaalde manier gebracht die niet terecht is. De bedoeling van het hele proces was dat er getuigen gehoord zouden kunnen worden maar dat moest blijkbaar koste wat kost tegengehouden worden. Dat geeft te denken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963