Waar macht ontspoort, moet de burger spreken

Gisteren was dan het proces. Zoals aangekondigd heb ik zelf mijn verdediging gevoerd, maar Plasman was erbij en heeft op een aantal momenten mij (erg goed) aangevuld.
Door de uitspraak van de civiele rechter in april zou het kunnen dat ik (helaas) niet alles wat ik tijdens de rechtszaak heb gezegd -wat op zichzelf een openbare zitting was- hier plaatsen. Daarover verschillen de geleerden, dus plaats ik een gecensureerde versie, waarover men wel eens is Ook kan ik niet praten over de sensationele vondst uit het dossier bij het begin van het proces.
Dit is wat ik in ieder geval wel mag zeggen…

Allereerst was er een haast vermakelijke discussie rondom het mogen uitnodigen van getuigen.
In de dagvaarding, die was ondertekend door de OvJ, werd expliciet mijn aandacht gevraagd voor punten 1, 6, 7 en 8 van de achterkant. Punt 7 betrof de procedure t.a.v. het uitnodigen van getuigen. Dat verzoek diende ik uiterlijk 14 dagen van te voren in te dienen bij de OvJ. Ik had keurig 8 aanvragen, gemotiveerd ingediend.
Een dag voor de zitting kreeg ik een afwijzing. De OvJ wees de getuigen allemaal af, omdat ik te laat was. Dat had ik namelijk bij de regiezitting in april moeten doen.
uit mijn vraag, waarom ik dan in een door hem ondertekende brief werd gewezen op de mogelijkheid getuigen uit te nodigen, bleek dat het een standaardbrief was, die gestuurd werd, ongeacht of er een regiezitting was geweest.
Blijkbaar was dat probleem al een aantal jaren het geval en weten advocaten ervan.
Men is er nog niet in geslaagd om de uitnodigingsbrief te veranderen.
En de OvJ reageerde alsof ik dat had moeten weten. Dat hij dus een brief had ondertekend met een bepaalde inhoud, maar dat het in werkelijkheid heel anders was.
En de rechter legde uit dat jurisprudentie bepaalde dat de OvJ gelijk had. Jaja, zo zijn onze juristenmanieren. We sturen een brief met een bepaalde inhoud. We ondertekenen het. Dan zeggen we dat je de inhoud niet mag interpreteren op basis van wat er staat. En legt de rechter uit dat op basis van jurisprudentie dit inderdaad juist is.
(Hoe moeilijk is het om in de gevallen dat er een regiezitting is geweest de uitnodigingsbrief aan te passen en de regel weg te laten zodat er geen verwarring hoeft te zijn.)

De getuigenaanvragen waren o.a. gebaseerd op artikel 6 van het Europese Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens. Daar staat o.a. dat de verdachte het recht heeft om een getugie a charge te ondervragen. Ik beweerde dat de aanklagers (Michael de Jong en Meike Wittermans) in feite als getuige a charge optraden. Zeker omdat er in het procesdossier een stuk van 18 pagina’s zat door hen ondertekend, waarin ze aangaven wat hen allemaal was overkomen. En, zoals ik aangaf en via een aantal getuigenverklaringen onderbouwde, wederom doorspekt was van leugens.

De rechter wees -wederom- alle getuigenverzoeken af. (In totaal betreft het samen met de regiezitting 13 getuigen).
Mocht na een eventueel Hoger Beroep en een eventueel afgewezen cassatie ik veroordeeld zijn (ongeacht wat de straf is) zal ik zeker bij het Europese Hof dat over dit verdrag gaat klagen wegens het verbieden van het horen van getuigen in het algemeen en de twee aanklagers in het bijzonder.

Na het afwijzen van de getuigen (en toen waren we al rond 13.45 uur) mocht ik de DVD tonen waarom ik had verzocht. Daarin liet ik scenes zien uit het programma van Peter R. de Vries van 27-5-2001 waar Michael de J. vrijwillig voor het eerst uit de anonimiteit trad. Mijn optreden bij Woestijnruiters, waar ik op 26-2-2006 al goed uitlegde wat mijn insteek was. En het optreden van Dan Krane bij Reporter.

Er waren wat vragen van de rechter die ik beantwoordde. De rechter wilde toen graag een soort verantwoording van me horen, waarom ik gedaan had wat ik had gedaan. Afgesproken werd toen dat ik dan maar mijn pleidooi zou houden (want anders had ik slechts een deel ervan moeten zeggen en na het requisitoir het ander deel). Mijn pleidooi had als motto “Als macht ontspoort, moet een burger spreken”. Dit zijn delen uit het Pleidooi, die ik zeker mag plaatsen zonder dat ik in overtreding ben ten aanzien van de uitspraak van de rechter bij de civiele zaak. Sommige juristen zeggen dat ik het helemaal zou mogen plaatsen, maar anderen denken van niet en ik wil geen risico nemen. (Het geeft trouwens heel schrijnend aan hoezeer de uitspraak van de rechter mij treft in mijn recht op vrije meningsuiting dat er juristen zijn die stellen dat ik mijn pleidooi uitgesproken in een openbare rechtzitting, niet integraal kan plaatsen.

Vervolgens kwam het requisitoir, door een Officier van Justitie, die inderdaad amper luisterde naar mijn pleidooi. Maar ja het luisteren naar burgers is en daar vervolgens iets mee doen is toch niet een eigenschap die hoog in het vaandel zit bij het OM. Dus was zijn gedrag wel exemplarisch.
De rechters luisterden zeker aandachtig.

Er werd op een gegeven moment een pauze ingelast, en aan het eind werd mijn stuk wat verkort.
Toen kwam het requisitoir met een eis van 240 uren taakstraf en een maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. (Met nog een conditie die specifiek de Deventer Moordzaak betrof, maar die ik nu even niet kan reproduceren).
Daarna sloot Plasman kort en goed af. Een soort reactie op de woorden van de OvJ en een vraag van de rechter.

Over twee weken is de uitspraak.

Gezien de wijze waarop in Nederland het recht is geregeld is de uitspraak door deze rechters eigenlijk onbelangrijk. Als er in Hoger Beroep wordt gegaan (en ik denk dat wat de uitspraak ook wordt, een van de twee partijen in Hoger Beroep gaat) dan wordt de rechtszaak overgedaan.
Daarna is er in Nederland nog een mogelijkheid tot cassatie.
En dan pas de mogelijkheid om naar het Europese Hof te gaan.

Als je het pleidooi leest dan zie je hoezeer ik me beroep op artikel 10 van dat Europese Verdrag. Op deze site staan de uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg inzake dit artikel en dan kan je vaststellen hoe vaak daar gekozen wordt voor het recht op vrije meningsuiting.
Derhalve zal ik, bij een veroordeling in Nederland, die ook na cassatie zou blijven staan, zeker doorgaan tot bij het Europese Hof.

Ten slotte doe ik nu al een aanbod.
Mijn taakstraf wil ik graag benutten om een opleiding te geven op de rechercheschool en bij het Openbaar Ministerie hoe je professioneel onderzoek doet en wat eerlijke en objectieve waarheidsvinding is.
(In dat kader is de sensationele vondst uit het dossier, informatie die dus al sinds juli 2006 in bezit is van het OM, wederom een prachtig voorbeeld hoezeer het OM compleet de weg kwijt is. Helaas mag ik ook hier op deze site niet over praten, en de bezoekers mogen dat HIER ook niet, maar ik weet zeker dat Mr. Knoops het zal gaan gebruiken).

97 antwoorden
 1. Maurits
  Maurits zegt:

  @ maurice

  Helaas heb ik slechts een deel mee kunnen maken, maar het beroep op art 6 van de rechten van de mens:

  Artikel 6 . Recht op een eerlijk proces
  1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid
  van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare
  behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig
  gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de
  toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele
  terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de
  bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter
  onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid
  de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
  2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn
  schuld in rechte is komen vast te staan.
  3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
  a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van
  de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
  b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
  c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of,
  indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door
  een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke
  rechtspleging dit eisen;
  d. de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging
  van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de
  getuigen à charge;
  e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal, die ter terechtzitting wordt gebezigd
  niet verstaat of niet spreekt.

  is wat mij betreft geschonden en het lijkt mij dat er genoeg getuigen waren om dat te onderkennen.

  De mijne heb je hierbij.
  Veel sterkte!

 2. Maurits
  Maurits zegt:

  @ maurice

  in je pleidooi staat:
  ………Uw beslissing om mijn verzoek tot het horen van getuigen af te wijzen vind ik uiterst teleurstellend, een
  beperking van de mogelijkheid me te verdedigen en doet me afvragen of u niet al uw beslissing heeft
  genomen, wat ik ook verder als verdediging aanvoer………

  Hierop kan je de rechter wraken! Maar daarvoor ben je te aardig ……..

 3. RonaldB
  RonaldB zegt:

  De rechter heeft het ook niet makkelijk.

  Deze smaadzaak heeft een pikant karakter omdat deze rechter een uitspraak moet doen over zijn eigen organisatie. Even een uitleg.

  Rechters hebben grofweg twee soorten beslissingen te nemen.
  1. De zuiver juridische beslissingen. Iemand heeft iets gedaan dat de wet niet toestaat. Soms is dat eenvoudig (je hebt iets gestolen, je hebt 200km/uur gereden), andere keren is dat lastiger en heb je goede juridische kennis nodig om het vast te stellen.
  2. Beoordelingsbeslissingen. Zo kent deze smaadzaak het 3e lid: smaad mag als het maar het algemeen belang dient (niet zo juridisch gezegd). Nu moet de rechter oordelen of iets van algemeen belang is. Dat is niet iets voor een ja of nee antwoord, maar er wordt veel meer een mening gevraagd. De rechter is ook een mens en die heeft zijn eigen meningen. De rechter moet hier zijn uiterste best doen om zo objectief mogelijk deze vraag te beantwoorden.

  Maar in de zaak van Maurice ligt het veel gecompliceerder. Het algemeen belang dat Maurice aanvoert, is het belang om de puinhoop binnen justitie (vooral OM, maar feitelijk het hele apparaat) aan de orde te stellen. Lastig is dat de rechter zelf deel uitmaakt van die puinhoop. Nu wordt het wel heel lastig voor hem om objectief te blijven. Hij moet hiervoor haast uit zijn lichaam treden en objectief naar zichzelf en zijn eigen organisatie kijken. Dat is haast niet te doen.

  Als de rechter Maurice gelijk geeft, geeft hij daarmee vrijwel ook aan dat hij ook vindt dat het een puinhoop is en dat dat een publiek debat verdient. Dat zal hem echt niet door zijn collega’s in dank worden afgenomen. Collega’s die het wel makkelijk hebben, want zij hoeven die lastige beslissing niet te nemen en kunnen volledig vanuit hun eigen belang redeneren.

  Had Maurice b.v. een directeur van een zorginstelling heftig beschuldigd, om de puinhoop in verzorgingshuizen aan de kaak te stellen, dan is het voor de rechter veel gemakkelijker.

  Als de rechter Maurice veroordeelt, vermijdt hij het probleem.

  Dat maakt mij pessimistisch. Ook een hoger beroep zal niet helpen. De vraag van algemeen belang mag in dit geval gewoon niet door rechters genomen worden. Maar door wie dan wel? Een organisatie die buiten justitie staat. En voor mij is dat er maar een: De Tweede Kamer. Maak dat onze parlementariërs maar duidelijk. Trias politica, het is onder rechter en het kringetje is rond.

 4. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  "Het algemeen belang dat Maurice aanvoert, is het belang om de puinhoop binnen justitie (vooral OM, maar feitelijk het hele apparaat) aan de orde te stellen. Lastig is dat de rechter zelf deel uitmaakt van die puinhoop. Nu wordt het wel heel lastig voor hem om objectief te blijven. Hij moet hiervoor haast uit zijn lichaam treden en objectief naar zichzelf en zijn eigen organisatie kijken. Dat is haast niet te doen."

  In feite zeg je dat de ziekte zich zo ver door het lichaam heeft verspreid dat er van zelfreflectie en het veel geprezen zelfreinigend vermogen geen sprake meer is.

  Wim

 5. Maurits
  Maurits zegt:

  @ RonaldB

  De rechter heeft het ook niet makkelijk

  van Koppen heeft het van de week min of meer gezegd: De informatie van deskundigen wordt te weinig benut of zelfs misvormd van wat deze bedoelde.

  De OvJ had een eitje. Maurice geeft aan dat hij Jut en Jul heeft beschuldigd. Maar.. Maurice beroept zich op dat 3e lid. Uiteraard gaat de OvJ daar niet verder op in, want zuiver juridisch heeft hij het makkelijker.

  Nu wordt dus de deskundigheid van Maurice en ook van degene die hem daarbij ondersteunen in twijfel getrokken, waar het evident is dat er door het OM schrijnende fouten zijn gemaakt, waar Maurice kennelijk door deze rechter ook niet in de gelegenheid wordt gesteld om hem en zijn mede-rechters te overtuigen van deze misstanden. Door Maurice niet toe te staan om getuigen op te roepen, om zijn standpunt over dit artikel 3 aan te tonen, schaadt deze rechter daarmee de verdediging.

  Het is uberhaupt van de zotte dat de OvJ wel getuigen mag oproepen ( waar de rechter zelden tegen zal protesteren) en de verdediging dit eerst aan de OvJ moet voorleggen, die vervolgens de rechter kan beinvloeden, en botweg het verzoek afwijst op een vormfout, waar zijn vormfout gedekt wordt door jurispudentie.

  De rechter heeft m.i. de plicht de verdachte voor onschuldig te houden totdat de rechter het tegendeel bewezen is.

  Nu de waarheidsvinding niet aan bod komt, kan de rechter ook niet meer zuiver oordelen! De rechter heeft de taak elke vorm van redelijke twijfel te vermijden.

  In zijn pleidooi heeft Maurice heel duidelijk aangegeven dat hij hier niet een persoonlijke aanval op de twee aanklagers heeft gedaan om hun te schaden, maar om het grotere belang te dienen. Naar zijn – en met hem steeds meer – mening is de verkeerde veroordeeld en loopt de schuldige nog rond. En dat alleen is het belang dat hij wilde aantonen.

  De OvJ zint op wraak, waarom is niet duidelijk overigens, want in de civiele zaak is al zwaar genoeg geeist.

  Wat het publiekelijk belang is om Maurice hier nog eens een oor aan te naaien ontgaat mij.

  Met Maurice zijn er minstens 480 man/vrouw schuldig aan dit feit. Ik ook. dus kom maar op en geef ons allemaal 30 minuten de tijd om onze zonden te overdenken.

  Emile Zola komt toch nog uit de hoed!

 6. wim
  wim zegt:

  @Maurice
  Wat de o.v.j. en rechter beweren over de termijn voor uitnodigen van getuigen lijkt mij grote onzin!
  Over welke jurisprudentie hebben ze het?
  Het zou mij zeer verwonderen of er zulke jurisprudentie bestaat.

 7. Maurice
  Maurice zegt:

  @wb

  het betreft het feit dat als er een regiezitting is geweest je daarna niet meer getuigen kan uitnodigen op basis van "verdedigingsbelang" , maar slechts op basis van "noodzakelijkheid".

 8. wim
  wim zegt:

  @maurice 10.52
  Is het antwoord op ,,wb” bedoeld voor mijn opmerking van 10.05?
  Ik ga er maar van uit dat het laatste het geval is.
  Het wordt steeds vreemder. Wat is het verschil tussen ,,verdedigingsbelang” en ,,noodzakelijkheid”. Het ene is toch hetzelfde als het andere.
  Waar het om gaat is dat een verdachte (jij) zich moet kunnen verdedigen. Als jij denkt je te moeten verdedigen met behulp van getuigen dan is het niet aan de aanklager de getuigen af te wijzen.
  ,,Bevriezen” mag niet! Nieuwe feiten mogen ten alle tijden ingediend worden.
  Wie kan verwijzen naar jurisprudentie waarin staat dat getuigen mogen worden afgewezen omdat de o.v.j. een verkeerde inlichting geeft en dat van een rechter gelijk krijgt.
  Het lijkt mij klinklare onzin van o.v.j. en rechter!

 9. Lies
  Lies zegt:

  Maurice schreef:

  het betreft het feit dat als er een regiezitting is geweest je daarna niet meer getuigen kan uitnodigen op basis van "verdedigingsbelang" , maar slechts op basis van "noodzakelijkheid".

  @ Maurice:

  Wist jouw advocaat dat dan niet? Het lijkt me toch dat die daarvan op de hoogte zou moeten zijn. Hoogst merkwaardig, maar voor jou nu wel heel erg vervelend! Enfin, nu maar hopen dat de rechter anders beslist dan de OvJ heeft geëist.

 10. Maurice
  Maurice zegt:

  Het kwam door de brief van de OvJ van drie weken geleden waarin hij expliciet aangaf dat ik getuigen mocht uitnodigen (hij verwees naar het voorgedrukte punt 7 op de achterkant van het formulier). Daar heb ik keurig op gereageerd (aangetekend en binnen de termijn).

  Uit zijn schriftelijke reactie bleek dat hij het onbegrijpelijk vond dat ik een toch getuigen had ingediend, terwijl er toch een regiezitting was geweest.

  En ik zei dat het onbegrijpelijk was dat hij als jurist een brief naar me stuurde, die ik niet zo moest lezen. (Het was een automatiseringsprobleem werd er gezegd dat al enkele jaren duurde).

  Het ging er niet om wat Plasman wel of niet wist, maar het ging erom dat ik als ik van een OvJ een brief kijg als verdachte, ik maar moet weten dat wat de OvJ schrijft en ondertekend niet waar is. (Bij nader inzien, had ik dat eigenlijk toch moeten weten, want dat lijkt een patroon te zijn).

  Als je tijdens een regiezitting geen getuigen hebt aangevraagd of ze zijn afgewezen dan kunnen ze later in het proces pas worden uitgenodigd als het noodzakelijk is voor het proces (dat zegt blijkbaar de jurisprudentie). Daarvoor is het vereiste "slechts" verdedigingsbelang.

  Maar het maakt niet uit, want ze zijn toch allemaal afgewezen………….
  Ben benieuwd wat het Europese Hof daarover zal zeggen..

 11. Lies
  Lies zegt:

  Onbegrijpelijk dat het zo moeilijk is om die regel uit die brief te halen…

  Ik ben nu wel erg benieuwd naar die jurisprudentie.

  Er moeten toch meer mensen zijn die hetzelfde is overkomen zou je zeggen.

  Zou er al ooit iemand aan de bel hebben getrokken bij een hogere rechter?

  Maurice, ondanks deze tegenvaller hoop ik dat je toch de moed er nog inhoudt!

 12. leonvrins
  leonvrins zegt:

  @Maurice,

  Allereerst mijn complimenten voor je pleidooi. Kunnen ze nog wat van leren, mits ze er voor open staan natuurlijk.
  Wat die geweigerde getuigen betreft: was jou voor aanvang van die regiezitting niet verteld, hetzij door je advocaat, hetzij door justitie, hoe dat geregeld is? Beetje nalatig toch, van wie dan ook…

 13. Maurice
  Maurice zegt:

  Het feit dat de getuigen niet toegelaten zijn is primair de verantwoordelijkheid van de rechter, zodra de OvJ dat heeft afgewezen.

  Dat ik ook na de regiezitting weer getuigen heb aangevraagd heb ik gedaan door de dagvaarding van de OvJ waarin expliciet stond dat ik die mocht aanvragen.
  Als ik dat in een door de OvJ ondertekende brief lees, dan ga ik niet rondbellen of dat misschien wel waar is, of dat er jurisprudentie is, waaruit ik kan opmaken dat de uitnodiging van de OvJ eigenlijk niet waar is.

  Maar het meest ergerlijke is dat dan de OvJ in zijn reactie op mijn aanvraag van getuigen letterlijk zegt dat het ONBEGRIJPELIJK is dat ik na de regiezitting toch weer getuigen bij hem heb aangevraagd.

  Bij de mondelinge toelichting gaf hij aan dat juristen wel wisten dat er niet meer uitgenodigd kon worden.
  Ik reageerde met de opmerking dat ik als niet-jurist weet dat als als ik een brief krijg van een OvJ, die ook nog door hem is ondertekend, dat ik dat toch als waar mag aannemen.

  Maar dat bleek dus niet zo te zijn en de jurisprudentie was blijkbaar zo.
  Op meerdere manieren schaamteloos.

  Maar ik kan er eigenlijk alleen om lachen, omdat het aangeeft hoe triest dat in elkaar zit en dat ook niet eens een rechter een keer tegen het OM heeft gezegd: "En als jullie nu niet eindelijk eens dat automatiseringsprobleem binnen drie maanden oplossen, dan zal ik voortaan gewoon doen alsof de regiezitting niet geweest is en oordelen op basis van het verdedidingsbelang".

  Maar ja, Old Boys Network…..

 14. hjvonk
  hjvonk zegt:

  ALLEGORIE
  Voor mij, mr. M. STAATSBURGER, president van de rechtbank in het arrondissement WATERLAND, is heden, 8 november 2007 verschenen de heer O.M. ONTERECHT.
  Gedaagde heeft op schandalige wijze eer en goede naam aangetast van
  mevrouw N.L. VADERLANDER.

  Op slinkse wijze heeft verdachte, sinds 23 september 1999 als persoonbeveiliger in dienst van het slachtoffer, misbruik gemaakt van haar vertrouwen door op momenten dat heel Nederland sliep, haar privé-verblijf binnen te dringen.
  Mevrouw VADERLANDER is bij die gelegenheden stelselmatig aangerand en verkracht.

  Beklaagde wordt derhalve veroordeeld tot voorlopige ontzetting uit de macht om op te sporen, voor te geleiden en te berechten voor de tijd van een jaar.
  Hij zal voor die tijd onder voogdij en behandeling worden gesteld van
  Prof. dr. GERDI KAMERLING.
  Tegen dit vonnis kan geen beroep worden ingesteld.

  H.J. Vonk sr

 15. helder
  helder zegt:

  Tegen valsspelers met macht die onder ede staan maar hun ambtseed vaak in opdracht van een meerdere veronachtzamen kan men niet op. Het slachtoffer die strijdt voor de waarheid levert een ongelijke strijd. De valsspeler gaat de waarheid uit de weg, men is aan hem overgeleverd, men gaat een zware lijdensweg tegemoet.
  Het is beter het over je heen te laten komen dan te gaan strijden in die wereld van bedrog waar je niet in thuis bent. Als je de ene leugen hebt achterhaald sta je weer voor de volgende. Het aantal leugens is onnoemelijk dus men is voorlopig niet klaar. Men bevindt zich in het hol van de leeuw, in de hel. Het enige wat het slachtoffer kan doen is gebruik maken van de gedachtenkracht: Ik roep zijn gezicht in mijn gedachten en ik spreek hem aan : ,,Je zal hiervoor worden gestraft. Ik weet niet hoe en wanneer het is een hogere macht maar dat merk je vanzelf als het moment daar is."

  De boef lacht jou uit, maar je ziet in zijn ogen dat hij bang is.
  Dat zag ik gisteren de angst in de ogen van de politieman. Hij zei : dat hij mij in mijn eigen huis moest aanvallen omdat ik kniejes aan hem wou gaan geven richting zijn geslachtsdeel. Toen moest hij en zijn twee maten mij (de arme jongens) noodgedwongen ‘want ik ben super gevaarlijk’) tegen de grond aan werken. Enz. Ze houden gewoon ‘hoerenpraatjes’en glashard liegen. Toen die agent dit verklaarde keek hij naar de grond. Ik vroeg aan hem of hij "de waarheid" wilde zweren op zijn moeder. Het zijn vieze mannetjes.

  Einde klachtbehandeling.

  Ik zei tegen de klachtbehandelaar en zijn collega / getuige : ,,Wij, (mijn vriendin (was mijn getuige) gaan nu weg. Ik zie hier geen heil in en wij hebben geen zin om ordinaire praatjes over de geslachtsdelen van uw agent aan te horen. Dat dit voor uw agent de enige manier is om onder zijn straf uit te komen, is mij nu duidelijk." Mijn vriendin is 82 jaar, nooit getrouwd, geen kinderen, een beschaafde vrouw, (men denkt altijd dat zij mijn moeder is, maar zij is dichteres, mijn ‘dichtkunstvriendin’ (wij schrijven haiku poëzie) kreeg een hoogrode kleur toen die agent het over zijn geslachtsdelen begon te hebben ‘dat ik daar op uit zou zijn geweest’ middels ‘knietjes’!!! Zij was ontsteld. Ik heb toen direct een eind aan ‘de smerige zitting : …op zoek naar de waarheidsvinding, heet in de werkelijkheid : de leugensvinding, gemaakt’.
  Die wereld moet je mijden als ‘de builenpest’, het werkt besmettelijk want men wordt woedend. Als men gevoelens van woede voelt opkomen is men meer kwetsbaar.

  Wij zijn in de stad gaan winkelen.
  Wij hebben van de nood een deugd gemaakt.

  Ik kocht mijzelf iets moois om mij te troosten.

 16. Ria
  Ria zegt:

  Is het nou zó moeilijk om gewoon te gaan onderzoeken of Maurice de Hond de waarheid spreekt of leugens?
  Daarvoor is een instantie zoals een Openbaar Ministerie ooit in het leven geroepen?

  Men brult over de geheimen onder de Bhurka?s maar zwijgt als hypocriete, zichzelf vér hoogachtende (boven de burgerij) magistraten, over de geheimen onder de toga’s; die pas echt schadelijk zijn voor de samenleving; om maar zo hoogwaardig mogelijk te ?lijken?; en vooral blijven ontkennen dat onschuldigen jarenlang veroordeeld zijn en gevaarlijke mensen loslopen in de maatschappij; dan kunnen getuigen e.d. je nep imago schaden.. zie alleen al voorbeeld Tomesen!

  Eén passage uit het pleidooi:

  "De rechtsstaat is geen exclusief bezit van mensen die rechten hebben gestudeerd of werkzaam zijn bij de politie, het OM of de rechterlijke macht. Hij is ook en vooral het bezit van gewone burgers."

  De rechtstaat staat ten dienste van het land- van de burgers
  maar de ondienstbare hooghartigheidsbekleders dwingen de burgers om te buigen, te knikken en te zwijgen in plaats van hen te horen en zich ten dienste te stellen.
  Niet willen horen, ongehoord; Nederland anno 2007

 17. Maurits
  Maurits zegt:

  Zittingsrechters dienen de (deskundigen)wapengelijkheid tijdens de procedure te
  bewaken en te handhaven. Gebeurt dat niet, dan is er geen fair trial.

  In de ons bekende praktijk beschouwen rechters de bewaking van de door de wetgever
  beoogde equality of arms niet altijd als een van hun hoofdtaken. Rechters ter terechtzitting verliezen soms uit het oog dat zij op grond van Sv geen externe onderzoeksbevoegdheid buiten de terechtzitting hebben. Immers, een oordelende rechter/raadsheer die als RC in de zaak een onderzoek doet, mag na afloop van zijn onderzoek geen deel (meer) uitmaken van de rechtbank of het hof voor het onderzoek ter terechtzitting, (behoudens in enkele uitzonderingssituaties), op straffe van nietigheid.

  Door geen getuigen toe te laten, komt hij ook niet toe aan onderzoek, dus komt het probleem ook niet naar voren!
  Dus heeft het OM ( OvJ) vrij spel

 18. Maurits
  Maurits zegt:

  Schril in deze is Den Bosch. In strijd met de procesrechtelijke voorschriften van een strafproces dat het hof Den Bosch zelf op de stoel van de RC is gaan zitten en van daaruit ook nog actief heeft meegewerkt aan de opbouw van het bewijs door opsporingsactiviteiten; met als methode een overkill aan dienstwillige staatsdeskundigen (NFI/TNO e.d.) te mobiliseren.

 19. hjvonk
  hjvonk zegt:

  medeplichtigheid.

  Toen ik in een mail mijn mening aan Maurice voorlegde dat de onbenoembare dader, gezien het gecompliceerde karakter van de moord, ongetwijfeld assistentie moest hebben gehad van een assistent(e), met name door het verdwijnen van het handstofzuigertje, antwoordde hij ervan overtuigd te zijn dat de dader alleen had gehandeld.

 20. helder
  helder zegt:

  Ria,

  Zoals jij stelt (letterlijk) : ‘en vooral blijven ontkennen dat onschuldigen jarenlang veroordeeld zijn en gevaarlijke mensen loslopen in de maatschappij; dan kunnen getuigen e.d. je nep imago schaden.. zie alleen al voorbeeld Tomesen!’.
  ———-
  Criminelen voelen zichzelf aan criminelen verwant…… met of zonder witte boorden. Echte criminelen gaan gesoigneerd gekleed in een Italiaans maatkostuum en hij draagt mooie sokken. Een heer herkent men aan zijn sokken. Of ze dragen een toga. Ze lopen vrij rond.

 21. Joop
  Joop zegt:

  @Maurice 12:13:
  Maar ik kan er eigenlijk alleen om lachen, omdat het aangeeft hoe triest dat in elkaar zit en dat ook niet eens een rechter een keer tegen het OM heeft gezegd: "En als jullie nu niet eindelijk eens dat automatiseringsprobleem binnen drie maanden oplossen, dan zal ik voortaan gewoon doen alsof de regiezitting niet geweest is en oordelen op basis van het verdedidingsbelang

  Veranderingen in automatisering duurt bij Justitie jaren.
  Daarnaast maakt Justitie en Recntbanken(hoven) ook nog gemeenschappelijk gebruik van hetzelfde systeem (COMPAS staat op het punt vervangen te worden door GPS).

 22. berpet
  berpet zegt:

  @hjvonk

  Ik ben het met u eens, minstens twee betrokkenen, hoewel de dader alles v.w.b. de moord waarschijnlijk alleen gedaan heeft.
  De tweede persoon was danwel in direct bijzijn, danwel achteraf als hulpje teruggekomen aangezien men het avond ritueel kende.
  Er mag nl. vanuit gegaan worden dat de dader, toch een mens, na zo’n daad niet meer rationeel kan denken en voldoende berekenend is om zo’n "keurige" PD achter te laten.
  Gecombineerd met zijn verstandelijke vermogens, de briefjes e.d., moet dit wel door een tweede, wellicht derde, onder haar (sorry, misschien zijn) regie genomen zijn

 23. Joop
  Joop zegt:

  @Allen:
  Ik vermoed dat Maurice echt wel op de hoogte was dat punt 7, het nog kunnen oproepen van getuigen, niet geldig was.
  Hij heeft deze fout in de oproep wel leuk kunnen uitspelen. Wie weet komt dit bij de verdere rechtsgang nog leuk van pas.

 24. hjvonk
  hjvonk zegt:

  SIMPLEMIND

  Een poging de bevindingen van Maurits, door mij zeer gewaardeerd, samen te vatten:

  Hij stelt: MAURICE WORDT DOOR DE RECHTER GESCHAAD IN ZIJN VERDEDIGINGSBELANG.

  1) Het OM mag naar believen getuigen oproepen, maar de verdediging moet het OM hiertoe om toestemming verzoeken.
  2) Het OM weigert deze toestemming ondanks een ernstige vormfout van hetzelfde OM in de dagvaarding.
  3) De rechter gaat mee met het OM in deze weigering.
  4) De rechter heeft, op grond van het wetboek van SV geen bevoegdheid om buiten de rechtzitting om zelf onderzoek te verrichten.
  5) De rechter ontneemt dus zichzelf, door zijn weigering getuigen toe te laten, de mogelijkheid, op grond van verantwoord onderzoek een eerlijk oordeel te vellen.

  Conclusie:
  De rechter ontneemt de verdachte het recht op wapengelijkheid met het OM (equality of arms) en op een eerlijke behandeling (fair trial).
  De rechter verontachtzaamt derhalve zijn door de wetgever opgelegde opdracht over beide genoemde rechten te waken en is daardoor gediskwalificeerd.

 25. justc
  justc zegt:

  1. Die Emile Zola, die herinneren we ons allemaal nog wel – maar de OvJ en de rechters uit dat proces, hebben die inmiddels ook een eigen wikipedia-page?
  ;-)

  2. Lastig lezen, zo’n half zwartgemaakte pleidooi & tamelijk krankzinnig dat je dingen WEL op een openbare rechtzitting mag zeggen maar NIET ze vervolgens publiceren op het internet.

  3. De timing van de zitting (zo vlak na de CEAS rapportage over Lucia de B. terwijl ook net bekend is geworden dat "de belangrijkste belasterde" toch even bij de Hoge Raad aan z’n pinkje moet laten voelen of hij misschien heeft staan te liegen) daar zul je als OvJ vast niet vrolijk van worden.

  Zoiets uit zich in de lichaamstaal, heb ik wel eens gehoord…
  ;-)

 26. Gerard
  Gerard zegt:

  ‘De strafeis tegen Willem Holleeder laat mogelijk nog enige tijd op zich wachten. Advocaat Jan-Hein Kuijpers heeft de rechtbank gevraagd om nog een extra aantal getuigen te horen.’

  Hier ging toch ook een regie-zitting aan vooraf?

  Ik bedoel: OvJ Bijlsma maakte zich er met een Jantje van Leien vanaf. Had zijn requisitor al ruim voor de zitting klaar. En zat tijdens het pleidooi van Maurice nog net niet uit zijn neus te peuteren. Alleen al qua houding: schandalig!

 27. Maurits
  Maurits zegt:

  @ HJVonk

  Weer keurig samengevat Henk.
  Het geeft de kern van de zaken aan.

  Ik ben nog aan het zoeken hoe het zit met de regiezitting, maar kom nog niet erg ver.

  @lies

  Lies, weet jij waar het fenomeen is vastgelegd in de wet? Ik kom alleen een vaste kamer info tegen

 28. jetty
  jetty zegt:

  @Joop

  "
  Veranderingen in automatisering duurt bij Justitie jaren.
  Daarnaast maakt Justitie en Recntbanken(hoven) ook nog gemeenschappelijk gebruik van hetzelfde systeem (COMPAS staat op het punt vervangen te worden door GPS)."

  Absoluut geen excuus. Dan doen ze er maar een apart briefje bij dat punt zeven in dit geval niet geldt.

  Te belachelijk voor woorden dit.

  En als Maurice het heeft geweten dan heeft hij groot gelijk dat hij dit even lekker heeft uitgespeeld.

 29. Antonius
  Antonius zegt:

  Het Mega-Zola-Drama

  Maurice, die staatsgevaarlijk is, heeft geen eerlijk proces gehad. De rechter is fout en moet vervolgd worden voor zijn arrogantie de waarheid te kunnen destilleren uit Maurice zijn verdediging, zonder getuigen, de rechter de vrijheid gevend, Maurice zijn woorden naar willekeur te kunnen interpreteren.

  De rechter overtrad de wet, zonder blikken of blozen, het bewijs dat in Nederland de rechter vrij spel heeft. Deze rechter wordt door het europese hof uiteindelijk in het ongelijk gesteld, ook als hij tot vrijspraak van Maurice komt. De bedoeling van de strategie van het OM, welke blindelings wordt gevolgd door deze rechter, is Maurice uit te putten, zodat Maurice uiteindelijk de strijd wel moet opgeven. Deze man, hoewel het leek dat hij geinteresserd luisterde, onderschat zijn verdachte en komt uiteindelijk ten val want in deze zaak kijken miljoenen mensen direct of indirect mee en staan er tienduizenden mensen of meer achter Maurice. Misschien is zelfs het vonnis allang met de OvJ geregeld, het maatschappelijk belang in deze wordt echt niet alleen door een rechter bepaald! De AIVD bepaalt dit.

  Die onverschillige houding van de OvJ heeft te maken met een gevoel van verslagenheid. De man wist dat hij niet op kon tegen Maurice behalve met valsspelen. Was het niet zo dat hem een enorme kans geboden werd de door Maurice aangekaarte tekortkomingen van het OM te weerleggen? Dat kon hij niet, wij wisten dat, ( ik bedoel Maurice wist dat ) en hij wist het ook, van binnen, maar daar heeft hij geen kontakt meer mee.

  Hij zou hoe dan ook verliezen, vanuit dat gevoel niet te kunnen verliezen, dus vergeef hem zijn zielige vertoning. De man is verloren voor deze wereld en voor de wereld van het "onzichtbare" die de waarheid is en die wij allemaal kunnen zien of ontdekken maar waar de verwarde geest van een zichzelf tegensprekende fraudeur geen kontakt mee kan maken en dus ons met leugens opzadelt. Maurice aanklagen is op zich zelf al een leugen!

  Nederland is een achterlijke bananen republiek, waar mentale afwijkingen van mensen het land regeren. Menselijk gesproken is die zielige vervalsing van het recht een MEGAZOLADRAMA.

  PS.Fraude ( misdaad tegen de menselijkheid ) gaat vooraf aan de wet.

 30. Maurits
  Maurits zegt:

  Wijziging van de termijn voor het opgeven van getuigen (29-01-2003)

  bron: http://www.rechtspraak.nl/G

  Volgens de huidige wet is het mogelijk om tot drie dagen voor de zitting getuigen te vragen. Deze termijn is in de praktijk te kort om daadwerkelijk getuigen nog op te roepen. Gevolg is dat naar schatting 10 tot 15% de zitting wordt aangehouden. De vrijgekomen tijd kan niet gebruikt worden ter afhandeling van een andere strafzaak aangezien de dagvaarding tot 10 dagen voor de zitting moet zijn verstuurd. Voorgesteld wordt om de termijn voor het oproepen van getuigen flexibel te koppelen aan het daadwerkelijk moment van dagvaarden zodat bij de planning van de zitting beter rekening gehouden kan worden met de noodzaak een strafzaak aan te houden en de vrijgekomen zittingsruimte te vullen met een nieuwe strafzaak.
  Ik begrijp dat Maurice ruim van te voren het verzoek heeft ingediend. De motivatie van de OvJ stinkt dus….

 31. Gerard
  Gerard zegt:

  @Jetty, Joop

  ‘Gevolg van de automatisering,’ is vaak een drogreden. Zo ook hier. Het is hetzelfde als een OvJ die tien jaar geleden gezegd zou hebben: ‘Gevolg van de typmachine.’ Met dit verschil dat de rechtbank toen had geschuddebuikt van het lachen en het nu slikt voor zoete koek. Deventer koek in dit geval. En koek laxeert.

 32. Maurits
  Maurits zegt:

  Het invoeren van een wettelijk kader voor regiezittingen

  uit dezelfde link:
  http://www.rechtspraak.nl/G

  Het aantal pro-forma zittingen in het strafrecht neemt toe. Een pro-forma zitting is bedoeld om de termijn van de voorlopige hechtenis veilig te stellen. Uit de toename is op te maken dat het openbaar ministerie en de verdediging meer tijd nodig hebben om een zaak ‘zittingsrijp’ te maken, waarschijnlijk door de toenemende complexiteit van de strafzaken. Hierdoor bestaat binnen de strafsectoren behoefte aan betere planning en sturing van de behandeling van een zaak. Dit gebeurt regelmatig op een regiezitting waarbij geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt maar juist de planning centraal staat. Regiezittingen zouden als zodanig in de wet geregeld moeten zijn.

  DUS DAT ZIJN ZE KENNELIJK NIET!!

 33. Maurits
  Maurits zegt:

  Doelstellingen Rechtspraak in de samenleving

  bron: http://www.rechtspraak.nl/G

  2. Betrokkenheid burger
  In concrete projecten zullen burgers meer worden betrokken bij de rechtspraak. Het doel van deze projecten is burgers en rechtspraak meer met elkaar in aanraking te brengen zonder de burger in rechtszaken (mee) te laten beslissen. Hierbij zal worden voortgebouwd op eerdere ervaringen met experimenten met onder meer burgerfora en lezersjury?s. Daarnaast worden nieuwe middelen ontwikkeld en beproefd. Raad en gerechtsbesturen zullen de regie voeren om de landelijke samenhang te bevorderen en optimaal van de afzonderlijke projecten te kunnen leren. Het doel is om geslaagde projecten structureel en landelijk dekkend te maken.

  5. Verbeteren informatievoorziening
  Raad en gerechtsbesturen verbeteren de informatievoorziening aan zowel procespartijen en hun vertegenwoordigers, als aan het publiek in het algemeen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van bestaande middelen zoals internetsites. Daarnaast worden nieuwe middelen ontwikkeld en beproefd. Brieven en andere stukken van de gerechten aan procespartijen worden in meer begrijpelijke taal gesteld.

  6. Actief mediabeleid
  Onder regie van de Raad zal de komende jaren een actief mediabeleid worden gevoerd, waarin meer uitleg wordt gegeven over zowel uitspraken als over algemene onderwerpen die raken aan het rechtspreken of de Rechtspraak. Er wordt een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van camera?s in rechtszalen, om te kunnen voorzien in beeld- en geluidsopnames

  dit was op 06-08-2007!!!

 34. Antonius
  Antonius zegt:

  ZOLA ecrivait:
  Je n’ai qu’une passion, celle de la lumiere, au nom de l’humanite qui a tant souffert et qui a droit au bonheur.

  Je reponds:
  Moi aussi. Je n’ai qu’une passion.

  PS.
  De la lumiere c’est de la sagesse. De la sagesse c’est de l’amour. L’amour c’est de la lumiere.

 35. Maurits
  Maurits zegt:

  hoezo KOP in het ZAND steken ???

  de officier schrijft in zijn requisitor:
  10.3. Mogelijk heeft verdachte met de geuite beschuldiging niet primair beoogd betrok-kene(n) te beledigen, maar veeleer het oogmerk gehad aandacht te vragen voor zijn over-tuiging dat Louwes ten onrechte voor de moord veroordeeld was en de ware schuldigen nog vrij rondliepen en op deze wijze willen bevorderen dat het onherroepelijke rechterlijke oordeel ten aanzien van Louwes zou moeten worden herzien. In dat geval had verdachte zich kunnen en dienen te beperken tot uitlatingen inhoudende dat Louwes ten onrechte voor de moord op de weduwe Wittenberg is veroordeeld. Verdachte had aldus zijn stand-punten kunnen onderbouwen zonder De J. en/of W. aan te wijzen als de daders van de moord op de weduwe Wittenberg.

  En dat dames en heren van het OM is nu precies wat jullie met Harm voorop op alle mogelijke manieren traineren.

  Hoezo oogvocht weggooien?????
  Hoezo de blouse zodanig slecht behandelen dat in alle oprechtheid hier geen DNA meer van genomen MAG worden??????
  Hoezo iemand veroordelen met een mes dat niet terzake was en een geurproef die vals was?????
  Hoezo klooien met briefjes?????
  Hoezo niet WILLEN geloven dat de arme lastig gevallen man een mes kocht maar vertelde dat hij een magneet strip had gekocht en dit ook in de verslagen is terug te vinden?????
  en zo kunnen we wel doorgaan.

  NEE Donner,Hirsch Ballin, JPB en slapers in de Tweede Kamer ( onze volksvertegenwoordigers)hier wordt iemand publiekelijk …afijn jullie weten wel wat ik bedoel.

  Ik zou me rot schamen als ik op het pluche zat en er niets aan deed!

 36. Ria
  Ria zegt:

  @ Maurits

  De heren op het pluche hebben het te druk met het opkomen voor mensenrechten in het buitenland; Rusland heeft oa. nu de prioriteit (bron wekelijks gesprek MP B).
  Ernest Louwes is door hen nog nooit niks, nada, noppes, 0% gehoord.

  Een eigen burger, die er is ingeluisd, zit dit weekend wéér onschuldig in een cel, om de moord begaan door een ander.

  Maurice zijn bevindingen worden niet nader onderzocht maar hij wordt beboet
  De aangifte van malversatie met de schrijfproeven worden niet nader onderzocht maar men lacht de aangevers uit.

  Criminelen doen alleen zoiets en laten de zaak verder rotten in plaats van hun taak te doen in dit leven. Lafaards zijn het, stuk voor stuk.

  Op een dag hebben ze spijt, maar dan is het misschien wel te laat.

 37. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Ronald en ik ontvingen op 7 november wederom een brief (gedateerd 1 november! ? ) van HOvJ Tomesen:

  http://deventermoordzaak.co

  Hij gaat daar in op (of beter gezegd , gaat er niet op in) deze brief:
  http://deventermoordzaak.co

  Inmiddels hebben Ronald en ik de volgende reactie gezonden:

  —– Original Message —–
  From: Wim Dankbaar
  To: W. tomesen ; H.N. Brouwer
  Cc: Ronald Beetz ; Pim Boswijk
  Sent: Friday, November 09, 2007 7:14 PM
  Subject: Reactie op uw brief met uw kenmerk WT/gw/MP-2007-1091
  Geachte heer Tomesen,

  Dank u wel voor uw brief:

  http://deventermoordzaak.co

  We begrijpen dat deze bevestiging van een brief die wij al op 24 september hadden gestuurd een gevolg is van onze aangifte, anders denken wij niet dat de heer Van der Meijden ooit nog had gereageerd. Omdat wij uw antwoord van 3 september op de brief aan u van 27 augustus volstrekt onvoldoende vonden (zie onze brief van 11 september) begrijpt u dat wij dat antwoord op bedoelde brief van 24 september ook niet kunnen accepteren.

  Bent u inderdaad wel de juiste persoon om deze aangifte te behandelen, zoals iedereen ons voorhield? Of zou u hem niet beter uit handen geven aan de Rijksrecherche of de Hoge Raad zoals u zelf al suggereerde? Die laatste lijkt sowieso onderzoek ter hand te nemen dat het OM had moeten doen maar niet deed, ook in het inmiddels beruchte orienterend vooronderzoek. Hoe lang wilt u deze aangifte nog in uw doos van Pandora houden? Gaarne verneem ik ook van u welke aard u precies bedoelt met vooronderstellingen "van dien aard". Ik verzoek u dat te specificeren (van onzinnige aard, ingewikkelde aard, ernstige aard?) want zo kan de lezer er niets mee. Als u de aard bekend maakt, werpt u vast wat meer licht op uw redenering waarom "thans" een inhoudelijke beantwoording niet aan de orde kan zijn, want daar kan de lezer evenmin iets mee. De vraag werpt zich op wanneer dan wel. Met dit laatste briefje heeft u zichzelf werkelijk overtroffen in uw vaardigheid om niets te zeggen. Nu we het toch over vooronderstellingen hebben: Waarom doet u niet wat u door onze samenleving wordt voorondersteld te doen bij een aangifte? Namelijk vaststellen of het aangegeven feit gepleegd is. Dat is in elk geval een vooronderstelling van een aard die duidelijk en logisch is.

  Om het bovenstaande samen te vatten: Wij verwachten van u een duidelijke conclusie ten aanzien van onze aangifte voor het weekend van 17 november. Van een journalist bij de Stentor begrepen wij op 23 oktober j.l. dat u "verwacht op korte termijn een besluit te nemen over welk parket de aangifte gaat onderzoeken." Dat is nu twee weken geleden. Alleen al in dat kader is onze voorgestelde termijn alleszins redelijk.

  Langs deze weg willen wij u ook verzoeken zich voortaan te onthouden van publieke uitingen waarin u stelt dat de mede door ons gedane aangifte, of het daarin gestelde, "onzin" is, zoals ons bleek uit dit artikel van de Stentor:

  http://www.destentor.nl/dev

  Wij voelen ons daardoor aangetast in onze eer en goede naam. Wij zijn namelijk niet gewoon aangiftes te doen, en zeker geen onzinnige. Bovendien menen wij dat dit een zeer serieuze en grondig onderbouwde aangifte is, die daarenboven een algemeen maatschappelijk belang dient. Wij mogen van u verwachten dat de aangifte als zodanig wordt behandeld en nemen derhalve aanstoot aan uw uitlatingen, te meer omdat u net zo goed als wij kunt weten dat de rechter, in tegenstelling tot u, eenvoudig te overtuigen zal zijn.

  Vindt u ook niet dat u, door onze aangifte al een maand in behandeling te hebben, zonder ons overigens enige zinnige bevinding te melden, deze "onzin aangifte" toch een serieus cachet geeft? U kunt blijkbaar na een maand nog steeds niet overtuigend bewijzen dat het inderdaad "onzin" is, zoals u bij de overhandiging op 8 oktober j.l. de pers deed geloven. Dat u zegt zich nog steeds over die vraag te buigen, betekent reeds dat u te lichtvaardig en te voorbarig was met uw statements, waarop u de aangevers ook nog eens verbood te reageren. U sloot hen aanvankelijk buiten en vervolgens ontnam u hen het recht te spreken.

  Een herhaling van uw eerdergenoemde uiting kunnen wij derhalve als smaad opvatten en dienovereenkomstig kunnen wij een aanklacht tegen u indienen. De definitie van smaad hoeven wij u als Hoofdofficier niet te onderwijzen. Wij stellen dat u zou moeten (kunnen) weten – zeker na de aangifte en de reeds eerder aan u verstrekte informatie – dat de door u geuite publieke beschuldiging – zijnde dat onze aangifte "onzin" is – niet op waarheid berust, en dat u dus daarmede opzettelijk beoogt om de aangevers in hun eer en goede naam aan te tasten.

  Het is nu juist het doel van onze aangifte om u te laten onderzoeken en aan te tonen, dat de door ons aangegeven strafbare feiten geen "onzin" zijn. Wij hebben reeds geconstateerd dat u nog geen enkele poging heeft ondernomen, zelfs niet binnen een maand na onze aangifte – om over eerdere aangiftes nog maar te zwijgen – om vast te stellen of dit ernstige strafbare feit is gepleegd, terwijl wij u, en eerder de heer Brouwer, toch alle middelen hebben aangereikt om dit eenvoudig en snel vast te stellen. Of u heeft dat wel gedaan, maar dan weigert u vooralsnog ons daarvan de uitslag te geven. U spreekt dus op zijn minst voor uw beurt door onze aangifte als "onzin" te bestempelen, want dat heeft u allerminst vastgesteld, laat staan bewezen.

  Wel heeft u (als enige tot nu toe) zwart op wit gezet dat de schrijfproeven wel degelijk zijn afgenomen door ambtenaren wier namen onder deze schrijfproeven prijken, doch u heeft niet aangegeven hoe dit te rijmen valt met de de uitspraken van deze ambtenaren zelf. Namelijk dat zij de Deventer Moordzaak slechts uit de media kennen, alsmede dat mevrouw Bulder aan heeft verklaard er niets van te begrijpen dat er een procesverbaal bestaat van een door haar afgenomen schrijfproef met haar naam en handtekening eronder, op grond waarvan zij aanraadde met haar superieuren te gaan praten, waarvan iedereen, van hoog tot laag, ons vertelde dat u de aangewezen persoon bent (oa. Van Roemburg, Harts, Bulder, Schoenmaker, Roelofs, de Ronde, Reezigt, Van der Meijden, Brouwer en zelfs de minister). Wij kunnen ons voorstellen dat u daar niet gelukkig mee bent, maar dat is uw probleem. Het antwoord moet kennelijk van u komen en zoals u inmiddels begrijpt laten wij ons niet met een half antwoord afschepen. Wij verwachten dat u of helder uiteenzet waar wij in onze beschuldigingen fout zitten of dat u werk maakt van de door ons aangegeven strafrechtelijke vergrijpen.

  U weet uiteraard dat u, maar ook alle hiervoor genoemde personen, bij het constateren van strafbare feiten door ambtenaren verplicht zijn dat te melden. Het openbaar ministerie valt daarmee niet buiten de wet.

  U kunt ons dan ook moeilijk kwalijk nemen dat wij menen dat uw bewering over "onzin" ver bezijden de waarheid is, te meer omdat u deze niet nader met onderzoeksresultaten staaft , en zelfs de betrokken verbalisanten verbiedt daar iets over te zeggen tegenover derden of in het openbaar. Dit is merkwaardig omdat wij de eerste politiemannen nog moet tegenkomen die niet willen bevestigen wat hun bazen in het openbaar over hen beweren. Tevens kunnen wij geen politiemensen vinden die niet willen bevestigen dat zij een procesverbaal hebben opgemaakt, waarvan hun bazen zeggen dat zij dat hebben gedaan, en waar nota bene hun naam en handtekening onder staan. De vraag is dan ook waarom deze ambtenaren uw geloofwaardigheid niet willlen ondersteunen. U maakt het nog gekker door hen te verbieden dat te doen. En ondertussen durft u te verkopen dat de aangifte onzin is. Als de zaak niet zo ernstig is, kunnen wij er bijna om lachen.

  Voorts kunt u ons moeilijk kwalijk nemen dat wij uw voortdurende afhoudendheid om een transparante opening van zaken geven, alsmede uw voortdurende onduidelijkheid en weigering om ons de aangifte nog eens persoonlijk toe te laten lichten, interpreteren als pogingen om een misdrijf van uw collega’s toe te dekken.

  Wij begrijpen eerlijk gezegd ook niet waarom u zich zo in de nesten werkt en zelfs mogelijkerwijs medeplichtig wordt aan misdrijven van uw collega’s , dan wel het toedekken daarvan. Zijn waarheidsvinding, integriteit, zelfreiniging en misdaadbestrijding dan werkelijk ondergeschikt geworden aan gezichtsbescherming van het OM?

  Dat de heren tegen wie wij de aangifte richten, ons niet aanklagen wegens smaad, dat begrijpen wij slechts in het geval onze aangifte gegrond is, en deze niet succesvol voor de rechter is te weerleggen. Tenzij u ons kunt wijzen op de illogica van deze redenering?

  U denkt wellicht dat u de strategie van "Ik ben ermee bezig, ik houd u op de hoogte, u krijgt te zijner tijd uitslag" tot Sint Juttemis kunt volhouden, maar daarvoor zijn de "vooronderstellingen" zoals u het noemt, nu net "van dien aard" dat wij daarmee geen genoegen kunnen nemen.

  Als u wilt volhouden dat onze aangifte nergens op gebaseerd is, of zelfs "onzin" is, waarom kunt u dat dan nog niet bewijzen? En waarom legt u dan de aangifte niet meteen naast u neer, zoals uw voorganger de heer Vast? Daar kunnen wij tenminste wat mee. Is het niet al tegenstrijdig dat u zich nog steeds buigt over een aangifte waarvoor uw voorganger geen tijd nodig had om de aangifte, zonder legitieme redenen overigens, af te wijzen?

  Met vriendelijke groeten,

  Mede namens de overige 69 aangevers:

  Wim Dankbaar en Ronald Beetz

 38. hanss
  hanss zegt:

  Uit het document van Maurice m.b.t. het pleidooi gisteren van Maurice (vet van mij):

  "De rechtsstaat is geen exclusief bezit van mensen die rechten hebben gestudeerd of werkzaam zijn bij de politie, het OM of de rechterlijke macht. Hij is ook en vooral het bezit van gewone burgers. Burgers die, vooral dankzij internet, veel gemakkelijker dan vroeger informatie kunnen verzamelen en onderzoek doen.
  En zij werken daarbij intensief samen, waardoor zij stukken produceren die inhoudelijk aantoonbaar beter zijn dan de stukken die door de zogenaamde professionals zijn gemaakt.
  Zij onderzoeken wél het alternatieve scenario en komen met een grote verscheidenheid aan belastende informatie.
  Deze burgers behoren serieus te worden genomen, in plaats van genegeerd of met een kluitje in het riet gestuurd."

 39. hanss
  hanss zegt:

  @JRK
  Het lukt nog steeds niet, noch via Windows (Adobe Reader 8), noch via Linux..ik probeer het later wel weer, maar bedankt voor de bevestiging dat de pdf normaal laadbaar is.

  "Wat hebben we hier van geleerd, spelende man?"
  "Dat het O.M. en de rechter in dit land (bijgestaan door pistooldragende beulen) onder één hoedje spelen, en blijkbaar zeer ingenomen zijn met hun macht.

  Ik zie ze zo vóór me, spelende in de zandbak, toen ze nog kinderen waren: "ik krijg je later nog wel…wacht maar tot ik politie-agent ben of rechter, dan zal je wat beleven!", zeggende tot de sterke jongen waar ze niet van konden winnen, en terwijl ze gauw de benen namen.

  Gelukkig gaan we allemaal een keer dood, en dan is het gedaan met de machtskick.

  Achter mij op de begraafplaats (op nog geen twintig meter van waar ik dit schrijf) liggen de gestorven magistraten en hooggeplaatsten tezamen met eenvoudige burgers in afwachting van…niets (volgens sommigen) of het oordeel (volgens anderen).

  Maar iets hoopvoller voor dit leven: als we allemaal liggen te slapen, zijn we allemaal even gelijk en kwetsbaar, of je nu rechter bent of veroordeelde, vrij mens of gevangene.
  En ik weet zeker dat een rechter of een OvJ niet geparfumeerder van het toilet komt dan ik of een ander, en dat eens de waarheid boven tafel zal komen.

  Ernest Louwes is onschuldig, dat snapt een kind, maar het vereist ook het verstand van een (wijs) kind om dat te kunnen begrijpen, en het verstand van een OvJ en van een rechter is beneveld geraakt door wetjes en regeltjes waar ze zelf als kinderen zo’n hekel aan hadden, maar waar ze nu als ‘grote mensen’ graag anderen mee om de oren slaan.

  ‘Old Boys Network’: oudere jongens belangenclub, en anderen mogen niet meespelen, want dan worden ze jaloers en boos, en dan worden ze gemeen.

  Maurice: waarom bemoei je je ook met die knapen met hun suffe duffe wetboeken?
  Jij weet daar niet genoeg van en je kent hun spelregeltjes niet die ze met elkaar afgesproken hebben, want jij hoort er niet bij, en Ernest ook niet.
  Wicher mag inmiddels ook niet meer meespelen, want hij overtrad hun geheime code, en hij vertelde de plebeeërs hoe het echt toegaat binnen de rechterlijke macht…de stoute jongen.

  ‘Wie stopt dit O.M.?’ zeg je: je bederft hun feestje en dat zetten ze je betaald.

  Hopelijk is de rechter in je proces van gisteren een dissident, en durft hij zijn vriendjes te ‘verraden’.

 40. Lies
  Lies zegt:

  Sorry voor de lap tekst…

  http://uitsprakenstrafrecht

  Oproepen getuigen, motivering afwijzing onbegrijpelijk

  LJN: AZ4713, Hoge Raad, 13 februari 2007

  Het middel behelst de klacht dat het Hof het verzoek tot het horen van een aantal getuigen onvoldoende gemotiveerd heeft afgewezen. Blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal is het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep op 18 augustus 2005 aangevangen en is aldaar de behandeling van de zaak geschorst tot de terechtzitting van 24 november 2005 op de grond dat de raadsman van de verdachte, mr. A.J.M. Bommer, advocaat te Rotterdam, te kennen had gegeven de stukken niet te hebben ontvangen. Het proces-verbaal van de enkelvoudige kamer van het Hof van 24 november 2005 houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in: "De raadsman van verdachte verklaart – zakelijk weergegeven – als volgt: Ik ben door mr A.J.M. Bommer, advocaat te Rotterdam, gevraagd om belangen van cliënt over te nemen en daarbij heeft hij het verzoek gedaan om getuigen te horen. Cliënt zegt dat ze niet heeft gereden en getuigen kunnen dat bevestigen. Daarom is het van belang dat deze getuigen gehoord worden. Verbalisanten hebben bij de aanhouding naar de personalia van bestuurder gevraagd echter hebben ze ter ondersteuning niet naar documentatie zoals het rijbewijs gevraagd. Ik verzoek u om de brief van mr Bommer aan het proces-verbaal te hechten. De voorzitter deelt mede dat hij het verzoek om getuigen te horen afwijst, aangezien de noodzaak daartoe niet is gebleken. Het verzoek is te laat ingediend en tevens niet onderbouwd."

  Het middel is terecht voorgesteld. De Hoge Raad overweegt:
  ?Tot de inwerkingtreding op 1 januari 2005 van de Wet van 10 november 2004, Stb. 579, tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het horen van getuigen en enkele verwante onderwerpen, konden op grond van art. 321 Sv in alle gevallen waarin na schorsing het onderzoek op de terechtzitting werd hervat, onder anderen nieuwe getuigen worden opgeroepen, zulks overeenkomstig de toenmalige art. 260 en 263 Sv. Bij genoemde Wet is art. 321 Sv vervallen. De Memorie van Toelichting houdt dienaangaande het volgende in: "Thans kan na een schorsing van het onderzoek ingevolge artikel 321 Sv zonder beperkingen om de oproeping van nog niet eerder opgeroepen of gehoorde getuigen en deskundigen worden verzocht. Dat betekent dat, na een regiezitting, elke afwijzing van een verzoek om een getuige ter terechtzitting te horen opnieuw ter discussie kan worden gesteld (vgl. recentelijk HR 14 januari 2003, nr. 01 040/02, Nieuwsbrief Strafrecht 13 februari 2003). Dat komt niet wenselijk voor. Als de behandeling ter terechtzitting eenmaal is aangevangen, ligt het in de rede een nieuw of herhaald verzoek tot het horen van getuigen slechts te honoreren als de noodzakelijkheid van dat horen blijkt. Dat nu wordt door artikel 315 Sv reeds mogelijk gemaakt. Voorgesteld wordt dan ook, artikel 321 Sv te laten vervallen." (Kamerstukken II 2003-2004, 29 254, nr. 3, blz. 4) Het verzoek om [betrokkene 1] en de verbalisanten Houkes, El Baroudi, Van den Berg en Riethorst ter terechtzitting als getuigen te horen is gedaan na de aanvang van de terechtzitting in hoger beroep, zodat zich niet een geval voordoet als voorzien in art. 414 Sv. Daarom moet hier op grond van art. 315, eerste lid, Sv, welke bepaling ook in hoger beroep van toepassing is, het criterium worden toegepast of de noodzaak van het verzochte is gebleken. Het Hof heeft dus de juiste maatstaf aangelegd bij de beoordeling van het verzoek. ‘s Hofs oordeel dat het verzoek "te laat ingediend" is, is evenwel hetzij onjuist hetzij bij gebreke van een nadere motivering onbegrijpelijk. Gelet op hetgeen de raadsman onder verwijzing naar de brief van mr. Bommer heeft aangevoerd, is ook ‘s Hofs oordeel dat het verzoek "niet onderbouwd" is, zonder nadere doch ontbrekende motivering, onbegrijpelijk?.

 41. Lies
  Lies zegt:

  Nog iets over het oproepen van getuigen:
  (ttz staat voor terechtzitting)

  02402/06
  LJN AZ9343
  Rechtbank Hoge Raad
  Datum uitspraak 19-06-2007
  Samenvatting 1. Regiezitting en voorlopige beslissing. 2. Art. 322.4 Sv. Ad 1. De wetgever heeft onmiskenbaar voor ogen gehad dat op een zgn. regiezitting, dus voorafgaand aan de ttz(en) waarop de zaak inhoudelijk zal worden behandeld, een definitieve beslissing wordt gegeven op verzoeken van de verdediging tot het doen oproepen van getuigen en deskundigen. Als de rechter op die regiezitting over onvoldoende gegevens meent te beschikken, ligt het niet in de rede dat hij niettemin toch in voorlopige zin een dergelijk verzoek afwijst. Nog daargelaten dat de wet een zodanige voorlopige beslissing niet kent, verdient het de voorkeur dat de rechter in een dergelijk geval de beslissing op het verzoek aanhoudt. Het Hof heeft overwogen ?voorshands? van oordeel te zijn dat het verzoek tot het horen van getuigen diende te worden afgewezen. Nu niet blijkt dat het Hof een nadere beslissing op het verzoek heeft gegeven of dat het verzoek alsnog door of namens verdachte met zoveel woorden is ingetrokken, moet de voorlopige beslissing niettemin worden beschouwd als de (definitieve) beslissing op het verzoek. Ad 2. Bij de wetswijziging horen getuigen (zie hieromtrent ook HR 19 juni 2007, LJN AZ1702) is een vierde lid aan art. 322 Sv toegevoegd, waardoor beslissingen a.b.i. art. 287 of 288 Sv, inzake het horen of de oproeping van getuigen en deskundigen, in stand blijven, ook in het geval dat het onderzoek ttz opnieuw wordt aangevangen. Dit brengt mee dat i.c. in cassatie kan worden geklaagd over de afwijzing van een verzoek tot het horen van een getuige of deskundige.
  Uitspraak 19 juni 2007
  Strafkamer
  nr. 02402/06
  LBS/SB

 42. Lies
  Lies zegt:

  @ Cootje

  Cootje schreef:

  Begrijp ik het nou goed?

  De OvJ pleegt valsheid in geschrifte middels een verouderd formulier en dat wordt gesanctionneerd door jurisprudentie?

  09 nov ’07 13:10

  Cootje, om een bepaalde formulering in een brief aan de gedaagde te laten staan valsheid in geschrifte te noemen is denk ik wat ‘kort door de bocht’.
  Ik zou het woord ‘gesanctioneerd’ eerder vervangen door ‘goedgepraat'(‘goedgebreid’ zo je wilt). De jurisprudentie is in dit geval geen santie, maar heeft ertoe geleid dat de bedoelde passage ‘gewoon’ in de brief van de OvJ kan blijven staan. Tot men bij het OM eindelijk de boel zodanig op orde heeft dat deze passage verdwijnt uit de bedoelde brief.

  Plasman had dit als de advocaat van Maurice volgens mij moeten weten. Kwestie van jurisprudentie op je vakgebied bijhouden.(Of deze in elk geval raadplegen op het betreffende punt als je cliënt een dergelijke brief ontvangt van het OM).

 43. wb
  wb zegt:

  Maurice schreef:

  "De OvJ wees de getuigen allemaal af, omdat ik te laat was. Dat had ik namelijk bij de regiezitting in april moeten doen.
  uit mijn vraag, waarom ik dan in een door hem ondertekende brief werd gewezen op de mogelijkheid getuigen uit te nodigen, bleek dat het een standaardbrief was, die gestuurd werd, ongeacht of er een regiezitting was geweest.
  Blijkbaar was dat probleem al een aantal jaren het geval en weten advocaten ervan."

  Ik begrijp er echt niets van.
  Advocaat Plasman moet dit toch geweten hebben.

 44. hanss
  hanss zegt:

  @Rudolf Paul 09 nov ’07 23:27
  Bedankt voor de link

  Mooi hè Dirk?

  Citaat: "Ruud Harmsen vraagt zich intussen af: Is Nederland wel een rechtsstaat? Welnee, Ruud, dit is geen rechtsstaat, maar het Proces van Kafka in het kwadraat!"

  Maar of we hier blij mee moeten zijn?

 45. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Van de website van Lucia de B. Om even stil van te worden.
  M.a.w. al jarenlang is bekend dat er heel veel mis is in de politionele, justitiële en rechterlijke wereld waar de wereld van ‘old boys network’ en ‘ons kent ons’ al jarenlang zegeviert, maar waar u bij wetenschap als Overheid ook stelselmatig de oogkleppen voor ophoudt. Dagelijks vanuit de media en uit eigen praktijkervaring worden wij met het voormelde geconfronteerd. U en uw collega minister van justitie Hisch Ballin, kunt hier een eind aan maken door a) de oorzaken op te sporen en te vernietigen en b) daarvoor in de plaats een eerlijke rechtsgang te creëren die een rechtstaat waardig is, temeer het hier zeer nadrukkelijk aanschort en kunstmatig in stand wordt gehouden door de huidige machthebbers en de uitvoerders.

 46. Cootje
  Cootje zegt:

  @ Lies 22:55

  "Cootje, om een bepaalde formulering in een brief aan de gedaagde te laten staan valsheid in geschrifte te noemen is denk ik wat ‘kort door de bocht’."

  Kort door de bocht, zeker.
  Maar door die brief/dat formulier te gebruiken in de wetenschap dat wat daar staat niet klopt, en er vervolgens in een begeleidend schrijven naar verwijzen, tja: opzettelijke misleiding?

  En rechters accepteren dat omdat er in het verleden kennelijk iemand anders mee akkoord is gegaan.
  Hoe noemen we dat, ‘staande rechtspraktijk?’

  Als ik nog eventjes heel erg kort door de bocht mag:

  ik noem dat fouten van gelieerde instellingen afdekken, in plaats van er hard tegen op te treden. Sanctioneren dus.

  (En ik snap best wat je bedoelde, hoor. Ergernis is ook niet tegen jou gericht.)

  Plasman kan de keuze hebben gemaakt zijn client niet van dit feit op de hoogte te brengen, natuurlijk.

 47. hanss
  hanss zegt:

  Hè hè, ik kreeg eindelijk het pleidooi van Maurice ongecensureerd te pakken, en het ziet er ‘goed’ uit.

  Goed tussen aanhalingstekens, want die dramatische foto’s zitten er noodgedwongen ook in van het plaats delict met de weduwe, ontzield in haar eigen huis op haar eigen vloer.

  Ik ging meteen maar naar het eind en deze noot viel me op (pagina 39):

  "Door de wijze waarop het OM met mijn informatie is omgegaan en in de richting van de media is opgetreden, in relatie tot mijn activiteiten rondom de Deventer moordzaak, ben ik in de positie gekomen dat ik wel reactief diende op te treden. 41

  41
  Dat heeft zelfs begin februari 2007 tot een volledig ongefundeerde inval in mijn huis geleid, waarbij al mijn digitale informatie is meegenomen en gekopiëerd, 1200 gigabyte. Foto’s, video’s, al mijn zakelijke en privécorrespondentie sinds 1980 staat nu bij de Nationale Recherche. Mijn complete dossier van deze zaak en de correspondentie met mijn advocaat. En al mijn gestuurde en ontvangen e-mails sinds 1995! En vandaag, negen maanden na die inval, heeft het OM nog steeds niet willen uitspreken dat ik geen verdachte meer ben in deze zaak." http://deventermoordzaak.co

  Fijn! zo’n overheid!

  Maurice, ik feliciteer je met dit werkstuk, en voeg het bij de andere standaardwerken over de DMZ.

 48. Antonius
  Antonius zegt:

  Een "goede" advocaat staat aan de goede kant, namelijk aan de kant zijn client(e).

  Enige feiten uit:
  wanneer de waarheid…Het ware verhaal van Ina Post.

  Als je dit boek leest en ik lees er na een snelle ‘survey’ mondjesmaat in, want alles wat ik lees maakt kwaad, herken je als insider in de materie "geen onschuldigen vast" onmiddelijk de bekende patronen, die ook het onderzoek van MAURICE DE HOND, cs. kenmerken in de zaak van Ernest Louwes. In het boek is uitgebreid ieder detail in de ( foutieve ) rechtsgang van Ina Post gedurende 2 decennia!! beschreven.

  Aan het eind komt ook de rol van haar advocaat SPONG ter sprake. In de zaak Ina Post heeft haar advocaat SPONG grote fouten gemaakt. Hij heeft het Ina Post buitengewoon slecht verdedigd. Er is destijds ( 1988 ) tegen hem een klacht ingediend bij de raad van toezicht voor de orde van advocaten bij de hoge raad der nederlanden door Ina Post.

  De schrijver heeft een lange reeks van fouten geconstateerd van SPONG die ik hier niet allemaal kan copieren, maar ik wil zijn conclusie hier verwoorden:

  Met een dergelijke opstelling van een raadsman heb je geen officier van justitie meer nodig om tot een veroordeling te komen.

  Mijn commentaar: Volgens mij is SPONG een pervers mannetje die absoluut niet met emotionele of geemotioneerde vrouwen kan omgaan, omdat hij die eng vindt. En net als de meeste van zijn collega’s doet hij duur om zijn status op te houden, maar is in werkelijkheid gewoon een lootje uit dezelfde loterij die hij het OM beschuldigt te zijn. Dus: De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Gewoon naast incompetentie onderdrukking van de vrouw! Ik vraag me af of hij zijn excuses aan Ina Post heeft gemaakt, die perverse narcistische kwekkende yup: Miss SPONG

 49. rob hendriks
  rob hendriks zegt:

  Maurice, ik sta 100% achter je, dat is misschien een steun, maar het helpt niet echt! Er zijn grote krachten aan het werk, jij bent het slachtoffer, en een ieder die jou steunt ook! De OVERHEID kan nooit ongelijk hebben!!!! Er is sprake van een MACHT, waarvan wij burgers de dupe zijn!!! Ik hoop dat er een God bestaat, of en Jaweh of en Allah, dan hoef je niets te vrezen,als er werkelijk een GOD bestaat, en ik twijfel, maar weet het ook niet zeker, dan hoop ik dat alle figuren die jou en daardoor ook je volgelingen volgen de kracht krijgen van God of Allah of Jaweh of een grote boom of Vrija of Mars of Donar, zich verenigen en het uit schreeuwen ERNERST LOUWES IS ONSCHULDIG!!! Ondanks JP en Ballin en PRTV/ Ga door met de goede zaak.
  Als ik moet helpen met vegen of luiers verschonen of koffie schenken of met een simultaan geven met dammen , bel me.Ernest Louwes is ten onrechte beschuldigd van de moord op de weduwe .

 50. Gerard
  Gerard zegt:

  Dit is onze rechtsstaat.
  En daar moet u het mee doen.

  Onder het topic ?Waar macht ontspoort, moet de burger spreken? excuseerde Lies zich op 9 november om 22:32 voor haar lange lap tekst. Nodeloos, want alleszins de moeite waard. Haar verhaal, waarvan het meeste onderbouwing, betreft het aspect motivering, dat ik donderdag node miste bij het strafproces tegen Maurice. Ik leg uit waarom. Neem daarbij mijn lange lap voor lies.

  De rechtbankpresident, mr. G.P.C. Jansen, zat de zaak uiterst correct voor. Dat moet gezegd. Hij had er alle begrip voor dat Maurice, die zijn eigen verweer voerde, geen jurist is. Hij luisterde geduldig naar zijn gewone mensentaal en nam voor lief die juridisch te moeten vertalen. ?Aimabele vent,? dacht ik aanvankelijk. Totdat het ging om het verzoek van Maurice om getuigen te horen?

  Wat was het geval? Maurice had, conform de uitnodiging van de OvJ Bijlsma, tijdig gevraagd om acht getuigen op te roepen. Dat verzoek was door Bijlsma afgewezen omdat ? let op de motivering! ? hij dat ?onbegrijpelijk? vond. De president vond dat een té magere motivering en vroeg de OvJ om uitleg. Die zei dat in de brief een achterhaalde verwijzing stond.
  ?Dat kon u niet weten,? zei hij tegen Maurice, ?maar? uw raadsman wel!?
  Zo werd een keiharde ?vormfout? rechtens verdonkeremaand.

  ?Soms kun je beter géén raadsman nemen,? dacht ik.
  Dan had Maurice immers met succes een beroep kunnen doen op het door de OvJ ?opgewekte vertrouwen?. Die weg werd met een juridische truc afgesneden. Bovendien met een ? let op de motivering! ? bedrieglijk excuus: ?automatiseringsproblemen?.

  Zo?n tien jaar geleden was dat niet geslikt. Dan zou de hele rechtszaal op zijn grondvesten hebben geschud bij de lachwekkende verontschuldiging: ?Dat komt door de TiepMiep, Edelachtbare.?

  De president had dat in het snotje. In tegenstelling tot de nog net niet schaamteloos neuspeuterende OvJ (lees de observatie van Wieteke onder ?Morgen? om 8-11-2007 / 21:28, waarvan ook ik kan getuigen). Voorzitter Jansen besefte dat het nu aan zijn Rechtbank was om te oordelen over het toelaten van de gevraagde getuigen. Maurice mocht, voor elk van hen, motiveren waarom dat rechtvaardig en/of noodzakelijk was. En dat deed hij krachtig. Daarna trok de Rechtbank zich terug voor beraad. Voor onbestemde tijd.

  Anderhalf uur later werd de zitting hervat. De driekoppige Rechtbank, president Jansen en twee nietszeggende blondjes (althans ?en publique?), waren tot de slotsom gekomen dat een ?rechtvaardigingsgrond? er niet meer toe te deed. Die was door de regiezitting al om zeep geholpen. En van een ?noodzakelijkheidsgrond? was ? let op de motivering! ? niet gebleken.
  Niet gebleken? Waarom? Hoezo? Niks, nada, niets van dat al!

  Op dat moment begon ik te twijfelen aan het ?aimabele? van de president. Was het zijn oprechte bedoelingen om Maurice ruim tweeënhalf uur zijn verweer te laten voeren? Of was het een slim voorschot op eventueel hoger beroep? Om zich dan te kunnen verweren met: ?Ik heb De Hond alle ruimte geboden om alles te zeggen wat hij maar wilde zeggen.?
  Kwestie van ?voorbedachte rade?? We zullen zien. Mij gaf het bij voorbaat aanstoot.

  De houding van OvJ Bijlsma stond me de hele zitting lang niet aan. En dan zeg ik het nog héél voorzichtig. Wieteke, die hem beter observeerde (zie hierboven), kan daar vast nog een boekje over opendoen. Let op zijn motivatie, die bij elke personeelsbeoordeling met ontslag zijn afgestraft.

  Zelf zag ik, onder meer, dat hij met Maurice al mee klaar was vóór die had gesproken. Het bleek hem bij voorbaat worst wat De Hond zou zeggen. En? zelfs het uitstekende slotpleidooi van Peter Plasman lapte hij volkomen aan zijn laars, inclusief het ultieme antwoord op de herhaalde vraag van de rechtbankpresident: ?Waarom hebt u het zó gedaan??
  ?Omdat De Jong anders nooit door de Hoge Raad zou zijn gehoord.?

  Laat ik het zo maar zeggen: Bijlsma?s requisitoir kwam uit dezelfde kast als het mes in de Deventer Moordzaak. En honden? Die hadden ze allemaal een worst voorgehouden. Tot op het hoogste niveau, met een ?Oprecht Oriënterend Vooronderzoek?. Op Harms redactie na.

  Wat ik intussen opmerkte: de publieke tribune in het Amsterdamse gerechtsgebouw biedt, makkelijk gezeten, slechts zicht op de bijna met elkaar verbonden machtshebbers: de rechters en het OM. Om de verdachte te kunnen zien moet je letterlijk je nek uitsteken. Dat deed ik, terwijl ik me afvroeg door wie en waardoor de architect destijds is gemotiveerd. Maar dat terzijde.

  Wat mij vooral opviel? Dat het voltallige hooggezeten college oor noch oog had voor een uit het klaagschrift zelf blijkende getuigenis over de zoveelste leugen in de Deventer Moordzaak: op de zaterdag na de moord is geen magneetstrip gekocht, maar een Global mes!
  Dus al lang bekend bij het OM. Maar niks, nada, niets mee gedaan. En nog steeds niet.

  In de regen terug naar de trein huilde ik stilletjes om het kennelijk onvermijdbare failliet van onze rechtsstaat. Ik moest ervan kotsen. Met stank voor dank aan onze voortdurend aflatende volksvertegenwoordiging. Gelukkig kon een persiflage op de Rijdende Rechter me een grimlach ontlokken:

  ?Dit is onze rechtsstaat. En daar moet u het mee doen.?

  Wie de Weduwe Wittenberg heeft vermoord?
  Dat weet ik eerlijk niet. Ik was er niet bij.
  Maar déze vertoning heb ik zelf meegemaakt.
  Was het een schijnvertoning?
  Dat weten we binnen 14 dagen.

 51. Maurits
  Maurits zegt:

  @ lies – 9 nov. 22:32

  dank voor het spitwerk.
  Als ik het stuk lees, valt mij op dat de besluiten redelijk recent zijn, en dat de juiste – regie – nog niet helemaal gevonden is.

  Wat mij opvalt is dat de rechter hoort te motiveren waarom hij het verzoek tot het horen van getuigen afwijst en dat het verwijzen naar jurispudentie in een zitting te kort door de bocht is, zeker als daar 1,5 uur over vergaderd is!!

  @ maurice,
  Ik zou dit aanhalen bij het Hoger Beroep!

 52. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Helder,

  Ik vind jouw fictieve briefje zeer helder.

  Stel nu dat de Hoge Raad ooit gaat vaststellen dat de beheerder gelijk had, of piep nu bekent of niet, dan wist Maurice dat natuurlijk al veel langer, en zijn statements dat piep de dader is, zijn dus gemaakt niet alleen in de overtuiging dat piep de dader is, maar ook in de wetenschap dat piep de dader is. Dat sommigen of misschien zelfs een meerderheid in Nederland dat (vooralsnog) niet kan accepteren als wetenschap, is niet het probleem van Maurice. Mocht bewezen worden dat de beheerder gelijk heeft, dan gaat het argument dat Maurice dat niet kon weten, en dus niet mocht zeggen dat .., niet meer op. Want voor Maurice was dit wel en reeds lang een wetenschap. Het probleem is alleen dat het OM dat niet wil(de) bewijzen

  Met andere woorden, als piep ooit veroordeeld wordt als de werkelijke dader, dan wordt het volgende argument flauwekul: Maurice mocht het niet zeggen, want hij had toen nog niet met zekerheid kunnen weten dat piep de dader is.

  Waarom flauwekul? Omdat het voor Maurice allang een wetenschap was! Hij wist het al! Dat het OM niet vooruit te branden is om dit als deze wetenschap aan Nederland te bevestigen, en wettig en overtuigend te bewijzen, is nu juist waar hij tegen vecht!

  Wim

 53. Dankbaar
  Dankbaar zegt:

  Aan de andere kant, de rechter zit in een schier onmogelijk positie om Maurice vrij te spreken. Als hij dat al zou willen want volgens mij stond de beslissing al vast voor de zitting begon. Vrijspraak betekent immers: Maurice mag het zeggen. Daarmee zegt hij bijna dat zijn collega’s in Den Bosch het fout hadden. Dan moet je gezien de structuur en mentalititeit van de huidige rechterlijke macht, wel erg sterk in je schoenen staan.

  Wim

 54. wim
  wim zegt:

  Ik meen me te herinneren dat Maurice ook in een eerder stadium getuigen wilde horen en dat het afgewezen werd.
  Nu krijgt hij een uitnodiging en de tip getuigen op te roepen tot een bepaald tijdstip voor de zitting.
  Dat doet hij en dan zegt de ovj dat het een vergiissing (verkeerde standaardbrief) vetrof.
  De rechter gaat daarin mee en zegt dat er jurisprudentie van is.
  Daar is geen jurisprudentie van omdat in een geding op ieder moment getuigen kunnen worden gehoord. Zo staat het in de wet!!!!
  Mag de Hoge Raad wel getuigen horen en Maurice niet?
  Bij justitie is het een grote zwendel en dat weet ik ook uit eigen ervaring.

 55. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  @Wim:
  ===
  Daar is geen jurisprudentie van omdat in een geding op ieder moment getuigen kunnen worden gehoord. Zo staat het in de wet!!!!
  ===
  Inderdaad zei de rechter dat in de loop van het proces nog wel getuigen zouden konden worden opgeroepen als dat nodig was, bijvoorbeeld om na te gaan of wat Maurice aanvoerde wel klopte. Dat is dus pure rechtsongelijkheid, en geen "equality of arms". Schandalig.

 56. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Aan de Redactie
  van het dagblad DE TELEGRAAF?
  Redactie-i@telegraaf.nl
  KRANT IN VERVAL
  Dames en/of Heren,

  Onder bovengenoemde kop verscheen in HP/De Tijd van 9 november 2007 een lezenswaardig artikel van Roelof Bouwman.
  Het betreft de achteruitgang van het abonnee-bestand van de Nederlandse dagbladen, inzonderheid dat van De Telegraaf.

  De schrijver van het artikel doorloopt de geschiedenis van Uw veelgelezen blad met al haar hoogte- en dieptepunten.
  Het voornaamste verwijt dat Uw redactie treft is, naar zijn mening , de verontachtzaming van het levensgevoel van de eigenhandig omhooggeklommen ?nieuwe middenklassers?.
  Hij doelt daarmee op de sterk toegenomen groep beoefenaren van witteboordenberoepen, door hoger onderwijs opgestegen uit het arbeidersmilieu.

  Naar de mening van Bouwman behoort een substantieel gedeelte van de Telegraaf-lezers tot deze categorie.
  Voornoemd levensgevoel zou met name zijn gefrustreerd door de negatieve benadering door de Telegraaf van ikonen als Fortuyn, Verdonk en Wilders.
  Het is aan U de juistheid van deze stelling in te schatten.

  Wie, zoals ik, deel uitmaakt van het boven omschreven bevolkingscohort , ervaart inderdaad in zijn netwerk de neiging zich naar binnen te keren. Vandaar wellicht de uiterst geringe belangstelling gisteravond voor de special over Dafur van de NOS en de gezamenlijke actualiteiten-orogramma?s. Men sluit zich in toenemende mate af van ?Verweggistan? en is vooral gefocused op misstanden in de eigen samenleving.

  Met name overheidsbeleid en rechtspraak moeten het ontgelden.
  Nu ik mij al geruime tijd als buitenstaander bezig houd met twijfelachtige arresten als die in de Schiedammer Parkmoord, de zaak Lucia de B. en de Deventer moordzaak, ervaar ik een groeiend wantrouwen in het functioneren van politie, openbaar ministerie en rechterlijke macht.

  Ergerlijk in dit verband vindt men de onverschilligheid bij de media in deze, ja zelfs de vaak negatieve opstelling tegenover klokkenluiders.
  Zo gaf de gratis krant Spits afgelopen donderdag een ondermaatste levensschets van Maurice de Hond, terwijl het voor de Amsterdamse rechter ging om het principe: ?Mag men het individueel belang van een burger in uitzonderlijke gevallen ondergeschikt maken aan het algemeen welzijn??
  Kortom: Mag men iemand tegen wie ernstige verdenkingen bestaan een misdadiger noemen, om te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen en om het falen van opsporings- en beoordelingsapparaat bloot te leggen?

  Het viel mij op hoe weinig media-belangstelling er donderdag was bij de inhoudelijke behandeling van de ?smaadzaak? tegen De Hond voor de Amsterdamse rechter.

  In het door hemzelf gevoerde pleidooi verwees De Hond in zijn inleiding naar het spanningsveld tussen macht en recht, omschreven door Blaise Pascal.
  Vervolgens vergeleek hij zijn gevecht voor rehabilitatie van Ernest Louwes met de strijd van Emile Zola voor rechtsherstel van Richard Dreyfuss.

  In een twee uur durend betoog voerde De Hond zijn verdediging op grond van basale fouten van politie, justitie en gerechtshof, waarbij de rechter hem, ondanks een vormfout van het OM, het recht ontzegde getuigen te laten verschijnen, een elementair recht voor een verdachte.
  Geleidelijk nam het verweer meer het karakter aan van een requisitoir, een ?j ?accuse ?
  tegenover de straffende macht.

  Als belangstellende toeschouwer vond ik zijn pleidooi magistraal.
  Wederom een gemiste kans.

 57. wim
  wim zegt:

  @Ruud Harmsen
  Het geding ging toch over: liegt Maurice of spreekt hij de waarheid.
  Om aan te tonen dat hij niet liegt is Maurice getuigen nodig. Dat was ook voor de onderzoekers in de DVM-zaak misschien verhelderend geweest!
  Ik denk dat Maurice beter de zaal had kunnen verlaten nadat getuigen werden geweigerd. Het grootste probleem is toch dat er veel te verklaren is door deze en gene.

 58. sieward
  sieward zegt:

  Bizar gewoon wat de heren OvJ/rechters zich hier veroorloven. Wat is dit nou weer voor een zware strafeis? Was 100.000 euro niet genoeg? U mag geen getuigen horen, en u mag vooral geen andere mensen beschuldigen. Ook als u dit sinds ons aandringen niet meer doet zijn we nog boos. Eigenlijk willen wij dat u helemaal niets meer zegt over de DMZ, want u stelt zich wel erg kritisch op, en we kunnen ons daar niet anders tegen verweren. Alle mensen die zich sterk maken voor het bestrijden van onrecht door het OM, overheid of grootte bedrijven zouden we het liefst gewoon rechtstreeks het gevangenis in kunnen sturen, maar we wachten nog op terreurwetten die dat mogelijk maken. Na ja, het recht van de sterkere schiet wel erg ver door en de OvJ zit hier gewoon op mijn kosten met twee petten (als verweerder in de rechtsgang van de DMZ en als aanklager tegen smaad), dat is toch bizar!

  Het wordt inderdaad tijd dat de burger spreekt. Het verweer is duidelijk.

  Ik vind het positief dat Maurice aanstuurt op een rechtsspraak door het Europees hof. Heb het gevoel dat je in dit Nederland in deze smaadzaak (wie maakt nou wie zwart?) geen zelfstandig oordelend rechter meer kunt vinden. Europa moet Nederland maar op de vingers tikken. Vroeger zei ik vaak, dat Nederland bewust niet aan militaire missies zou moeten meedoen (Irak, Servie, Afghanistan), wil het serieus worden genomen in haar rol voor het Internationale gerechtshof. Nu denk ik dat men omwille van de betekenis van dit gerechtshof, het naar een ander land moet, het liefst voordat meer stemmen zeggen dat Nederland hiervoor mede vanwege de opkomende paleizenrevolutie ongeschikt is.

 59. qpo
  qpo zegt:

  Maurice, Je vecht als een leeuw maar je tegenstanders zijn uit op je huid, niets maar dan ook werkelijk niets schuwen zij om je als aangeschoten wild te laten lopen. Ik blijf je bewonderen om je doorzettingsvermogen, hoe onrechtvaardig ook je taakstraf, blijf ervoor gaan, eens komt de dag van een rechter die je recht in de ogen kijkt en roept je bent oprecht. Geen straf maar een beloning zal je deel dan zijn.

  Sterkte en misschien gaat er nog wel iets vanaf, hoe ook het blijft onrechtvaardig en met meerdere maten gemeten.

  Wat betreft je optie les te willen geven, erg nobel maar je hebt toch geen levenslang, in die 240 uur gaat dat echt niet lukken en sommige willen helemaal niet leren.

 60. RuudHarmsen
  RuudHarmsen zegt:

  @Wim:
  ===
  @Ruud Harmsen
  Het geding ging toch over: liegt Maurice of spreekt hij de waarheid.
  ===
  Nee, daar ging het niet over. Lees het wetsartikel, Titel 16, artikel 261 Sr:
  http://www.wetboek-online.n
  http://www.wetboek-online.n
  +++
  1.
  Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

  2.
  Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  3.
  Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.
  +++

 61. rvs
  rvs zegt:

  De dames en heren bewindvoerders, kamerleden, rechters, officiers van justitie en politie-agenten zullen zich vroeg of laat wel realiseren dat de DMZ en andere sof-zaken ooit te kijk worden gezet in musicals, soaps, en lachfilms.
  Wie nu het hardst zijn best doet om niet op te vallen, maakt juist de meeste kans om model te staan voor een weinig fraaie hoofdrol.
  Het mag dan wellicht zo zijn dat niemand in zijn eentje de schuldlast zal hoeven torsen, maar evenzeer geldt dat niemand model kan staan voor een heldenrol dan een Maurice de Hond of een Maarten ‘t Hart.

 62. wim
  wim zegt:

  @RuudHarmsen
  Art. 261 punt 3 is aan de orde.
  Er is iemand in de gevangenis die zegt dat hij onschuldig is. Anderen geloven hem en verdiepen zich in het dossier en stuiten op iemand die minstens zoveel verdachtsmomenten heeft als de veroordeelde.
  De ,,anderen” onderzoeken de zaak en komen tot de overtuiging dat iemand anders de dader is. Vooral omdat het onderzoek allerlei hiaten en ongerijmdheden vertoond.
  Maurice is overtuigd en maakt dat kenbaar. Een mening is niet strafbaar, een mening verkondigen is niet strafbaar, en als je gelijk hebt kun je geen smaad plegen.
  En daar gaat het om.
  Zelfs de Hoge Raad is niet meer overtuigd dat het onderzoek volgens de regels is verlopen. Ik vraag mij zelfs af of het smaadproces wel plaats had mogen vinden en niet uitgesteld had moeten worden tot op het moment dat de HR beslist.
  Die zijn bezig getuigen te horen die ook Maurice had willen horen!

 63. hjvonk
  hjvonk zegt:

  SPAGAAT.

  Ik denk dat deze rechter en officier in een onmogelijke positie verkeerden. Bij de op te roepen getuigen waren niet de minsten: van der Meyden en Brouwer.
  Welke arrondissementsrechter zal zulke lieden uit de justitiële top af laten gaan?
  Bovendien gaat de Hoge Raad nog na of de DMZ voor herziening in aanmerking komt.
  De Amsterdamse rechter heeft de zaak dus getraineerd,vanaf de regiezitting tot nu, in de hoop dat de HR in November klaar zou zijn. Dat is dus nog niet het geval.
  Straks, over 14 dagen, doet hij uitspraak en laat vervolgens de hele affaire bij hoger beroep over aan het gerechtshof, hoe zijn vonnis ook uitvalt.
  Dan heeft hij de top van justitie niet geschoffeerd en kan hij de zaak schadevrij ovedragen aan hogere rechterlijke instanties.
  Goed voor zijn loopbaan.
  Trouwens, dat de rechter tegen het OM aanleunt hebben wij al eerder gezien. IN DEN BOSCH.

 64. Maurits
  Maurits zegt:

  @ rvs

  De dames en heren bewindvoerders, kamerleden, rechters, officiers van justitie en politie-agenten zullen zich vroeg of laat wel realiseren dat de DMZ en andere sof-zaken ooit te kijk worden gezet in musicals, soaps, en lachfilms.

  Mag ik de rol van Harm Brouwer spelen?? Ik ben altijd al goed geweest in Nee zeggen!

 65. Maurits
  Maurits zegt:

  @hjvonk
  SPAGAAT,

  Henk, ik denk dat je gelijk hebt, laat onverlet dat de rechter -zonder daar op enige manier voor op het matje hoeft te komen – vrij is om RECHT te spreken.

  Het geheel is in het geval van E.L. en MdH wel erregh KROM geredeneerd.

  Maar in het oosten van het land zeggen ze:
  Alles zal regh komme
  En Deffenter zoals ze dat daar zegge, ligt in het Oosten

 66. Ria
  Ria zegt:

  @Ruud Harmsen10 nov ’07 14:51@

  Wim:
  Het geding ging toch over: liegt Maurice of spreekt hij de waarheid.
  ===
  Nee, daar ging het niet over. Lees het wetsartikel, Titel 16, artikel 261 Sr:
  http://www.wetboek-online.n
  http://www.wetboek-online.n
  +++
  1.
  Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

  2.
  Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  3.
  Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.
  +++

  Smaad en laster is iets beweren over iemand dat NIET waar is.
  Dat is in de zaak van Maurice niet aangetoond. Hij wil dit oa aantonen met de getuigen.
  Het hof, áls deze gebaseerd is op waarachtigheid, recht en waarheid,
  geeft Maurice de Hond de gelegenheid zijn beweringen te funderen, want ongefundeerde uitlatingen vallen onder smaad en laster;
  het hof is verplicht Maurice deze rechtsgrond te bieden!
  Anders is dit hof rechteloos;
  dus crimineel.

 67. Ingrid
  Ingrid zegt:

  @Ria

  Dat is het kromme juist van de hele gang van zaken. Het feit dat het smaad betreft wordt opgehangen aan de juistheid van de veroordeling van Louwes. Dat die veroordeling niet juist zou zijn mag hier niet worden aangetoond, dat is in deze zaak niet aan de orde volgens de OvJ. Aantonen dat er redenen zijn om iemand anders te verdenken mag ook niet (getuigen worden afgewezen) want er is al iemand anders veroordeeld enz.

  Het lijkt wel zo’n regeltje:
  Regel 1: Veroordelingen zijn altijd terecht.
  Regel 2: Indien u twijfelt aan de juistheid van de veroordeling treedt automatisch regel 1 in werking.

  En zo is het cirkeltje weer rond.

 68. hanss
  hanss zegt:

  Goed, je mag hier dus niet eens linken naar de relevante informatie betreffende het pleidooi van MdH, maar ik wil hier het O.M. wel even laten weten dat de burgers van dit land zich niet laten muilkorven door een stelletje ambtenaren die denken dat ze alles kunnen maken, want die onafhankelijke burgers weten toch wel waar ze de relevante informatie kunnen vinden.

  Jullie van het O.M. hebben nog niet de totale controle over het internet, al streven jullie daar wel naar, namens de ‘overheid’, maar zelfs indien jullie die controle wel zullen krijgen, dan vinden onafhankelijke burgers wel andere wegen om informatie uit te wisselen!

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie