Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Nederland: een model-dictatuur

Nederland: een model-dictatuur - 15937
Samenvatting van het artikel

We hebben ons volledig overgegeven aan het model van het RIVM. Zonder dat we ons realiseren welke grote problemen dat model heeft, laten we ons daar geheel door leiden. Waardoor het alle kenmerken heeft van een nieuwe religie, die bepalend is geworden voor Nederland nu en in de toekomst.

Lees volledig artikel: Nederland: een model-dictatuur

Leestijd: 8 minuten

Het nieuwe Gouden Kalf

Sinds gisteren is Nederland officieel een dictatuur geworden. We worden geregeerd door een model.  Scheiding van Kerk en Staat is opgeheven.

Het model, gemaakt door het RIVM, bepaalt inmiddels alles wat er in Nederland gebeurt. Het is het Gouden Kalf geworden met de leden van het OMT als hogepriesters. Elke zondag vindt er een eredienst in het Catshuis plaats. Geleid door de hogepriesters Van Dissel en Kuipers en de leden van de regering buigen devoot hun hoofden. De regeringsleiders beloven het heilige woord te verspreiden. Ze doen dat vooral door op dinsdagavond het volk toe te spreken, en via de  media het woord te verspreiden in alle hoeken en gaten van ons land.

En net zoals bij elke religie: het is een kwestie van geloven. Bestaat God echt? Hebben de gebeurtenissen van de bijbel echt plaats gevonden?  Was er echt een ark van Noach waar paartjes van alle diersoorten op zaten, toen het 40 dagen regende? Is de aarde echt in zeven dagen geschapen? En was dat bijna 6000 jaar geleden?

Op ieder van deze vragen zijn er heel veel mensen op aarde, die “ja” antwoorden en ook heel veel mensen die “nee” zeggen. (En weer anderen die het antwoord schuldig blijven).

Vroeger was het in onze gebieden zo, dat de Kerk bepaalde hoe we moesten leven en aan welke regels wij ons moesten houden. Met als dreiging de hel. En als je dat niet deed werd je uitgestoten of erger. (Denk aan de Inquisitie in Spanje).  In de afgelopen eeuwen hebben we gelukkig de Kerk van de Staat kunnen scheiden.

Maar die (goede) tijd is voorbij. Die scheiding van Kerk en Staat is verdwenen. We zijn nu allemaal “In het model”.

En net zoals bij  andere religies gaat het niet om ratio en het gaat niet om cijfers, maar is het een geloof. Als de hogepriesters Van Dissel en Kuipers wat zeggen, dan is het natuurlijk zo. En hun woorden worden nog meer bekrachtigd door de overige priesters (leden van het OMT). Wij buigen diep ons hoofd en doen alles wat zij van ons vragen:
“Sluit alle theaters en bioscopen!”. “En daarbij alle horeca!”. “Sluit alle scholen!”. “En ook alle niet-essentiële winkels!”. “Verlaat na 9 uur ’s avonds uw huis niet!” 

Wij doen het, omdat we weten dat het een hoger doel dient. Bestrijding van de satan die Covid-19 heet. Het zijn de offers die het Gouden Kalf, het model, ons vraagt te brengen.

Voor degenen, die zich vol hebben overgegeven aan dit model (en dat zijn er heel veel), is het beter niet verder te lezen. Want ik ga – in hun ogen dan – heiligschennis plegen. De anderen vraag ik mee te gaan naar de schuilkerk.

Welkom in de schuilkerk

Laat ik voorop stellen: een model kan heel nuttig zijn. Ontwikkelingen in de samenleving (zoals de economie) worden cijfermatig in een model geplaatst. Er wordt ingeschat, of vanuit de praktijk berekend, hoe verschillende componenten op het totaal inwerken.

En als het goed past op ontwikkelingen uit het verleden, dan kun je uit de veronderstellingen opmaken hoe de afzonderlijke componenten naar de toekomst zich ontwikkelen. Zulke modellen worden bijvoorbeeld ook gebruikt om
– in te schatten hoe de economie zich zal gaan ontwikkelen,
– wat de effecten zijn van maatregelen van de regering en,
– om verkiezingsprogramma’s door te rekenen.

Het grote probleem met het model waarover we het hebben, is dat het – in tegenstelling tot modellen waarmee we tot nu toe gewerkt hebben – niet gaat over een situatie, die we al lang kennen. Waar geen echte data over beschikbaar zijn uit het verleden, zodat je niet kunt nagaan of het model  klopt.

Discutabele veronderstellingen

Het model waarmee het RIVM werkt, bestaat daarom volledig uit een serie veronderstellingen, waarover ook wereldwijd nogal wat discussie is. Niet alleen gaat het erom welke elementen je meeneemt in het model, maar ook  hoe je ze inschat.

Simpel voorbeeld:
Als je, zoals lang het geval was bij WHO en RIVM, niet het effect van seizoenen in het model meeneemt, dan kan zo een model bijvoorbeeld laten zien, dat als er niets verandert,  de top van een epidemie in hartje zomer wordt bereikt in Nederland.

Het model van het RIVM is – en dat valt te begrijpen – nog zeer onvolkomen. Pas in de verre toekomst zal wereldwijd geëvalueerd kunnen worden wat zich heeft voltrokken. En vooral hoe die modellen eigenlijk hadden moeten zijn.

En omdat we nu nog maar zo weinig data hebben en de data ook nog multi-interpretabel is, blijkt het model veel zwakker te zijn dan de priesters van het OMT ons doen voorkomen.

Kijk maar hoe dat kan werken/werkt:

1 – 1,5 meter afstand

In het eerste basismodel wordt ervan uitgegaan dat als iedereen maar minstens 1,5 meter van elkaar blijft en goed de handen wast, niemand wordt besmet. Als er dan toch besmettingen ontstaan, dan kan dat alleen gebeurd zijn omdat mensen niet 1,5 meter afstand hebben gehouden en dan nemen we maatregelen waardoor er per saldo minder ontmoetingen binnen 1,5 meter kunnen plaatsvinden.

En zolang de cijfers blijven stijgen, zegt het model dat we ons niet genoeg aan de maatregelen houden en worden er nieuwe maatregelen getroffen om toch te zorgen dat we minder kans hebben om iemand anders binnen 1,5 meter afstand te ontmoeten.

2 – Buitenlucht

Als bijvoorbeeld in het model niet wordt meegenomen dat de kans dat je in de buitenlucht veel minder snel wordt besmet, dan tref je ook maatregelen om ontmoetingen in de buitenlucht  sterk te doen verminderen.

3 – Contactberoepen

Je doet aannames waardoor elke maatregel een effect zal hebben op de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Bijvoorbeeld dat het verbieden van contactberoepen zal leiden tot 7% vermindering van besmettingen. En dat het sluiten van basisscholen zal leiden tot een daling van 10%. Dat doet men per maatregel. Maar die percentages per maatregel zijn slechts inschattingen. Is het in werkelijkheid misschien 3% of 9% of zelfs 0%?

4 – Echte oorzaak daling?

Vervolgens ontwikkelen de cijfers zich op een bepaalde manier. Stel dat er een duidelijke daling is. Waardoor komt dat dan? Hoe hebben de maatregelen echt gewerkt?  Als men eerlijk is, dan zegt men dat men dat niet goed weet. Men beoordeelt die ontwikkeling gewoon vanuit de veronderstellingen in het model. Zo heeft men in april tot juni de dalingen volledig toegeschreven aan de maatregelen en niet – ook – aan het warmere weer met veel hogere luchtvochtigheid.

5 – Avondklok

Dus als u nu bijvoorbeeld hoort dat men wil vaststellen wat de werking is van de avondklok, dan kunnen ze dat eigenlijk niet. Want ze zijn niet in staat het effect van de afzonderlijke maatregelen te kwantificeren. Dus bekijken ze de ontwikkeling van de cijfers via het vooropgestelde model. En krijgen eruit wat ze eruit willen halen. Dus als de cijfers in de komende tijd gaan stijgen, dan kunnen ze zeggen: “dat komt door de Britse variant, maar door de avondklok is het minder gestegen dan zonder de avondklok”. 

Of als de cijfers dalen “dat, ondanks de Britse variant, de cijfers toch dalen, is volledig/ten dele te danken aan het succes van de avondklok”.  Dat het volledig een subjectieve interpretatie van de cijfers is in relatie tot een model met vele aannames, realiseert men zich niet. Want als de hogepriesters die conclusies zeggen, dan is het toch zo? En onderwerpen we ons gedwee aan verlenging van welke maatregel dan ook, tot wanneer men dat ook wil.

Er zijn heel veel problemen met het model:

  • Het bevat niet alle relevante factoren en de cijfermatige inschatting van iedere factor is slechts een keuze.
  • De kerndata waarover we beschikken, zijn ook zwak en betreffen ook een subjectieve interpretatie. Hoeveel mensen zijn inmiddels immuun? En hoeveel moeten er immuun worden, zodat het virus uitdooft? De cijfers die ik hoor zijn all-over-the-place. Maar in het model staat er maar één. (En dat is eigenlijk de laagst mogelijke schatting van het aantal mensen dat al immuun is).
  • De dagelijkse data zijn ook multi-interpretabel. Hebben we alle mensen, die besmet zijn? Is iemand die positief getest is op dat moment altijd besmettelijk? Hoe en waar is men besmet geworden?
  • Daarnaast zijn de data vaak niet actueel of niet compleet.

En vraag je eens af hoe dit onderstaande plaatje van de ontwikkelingen van de sterftegevallen in Londen (en bedenk daarbij dat het overlijden 18 a 21 dagen is na de besmetting) past in dat Nederlandse model.

Nederland: een model-dictatuur - 15940

Maar als de Nederlandse hogepriesters de cijfers en hun interpretatie geven, plus daaruit aangeven wat we al dan niet moeten en mogen doen, dan wordt dat verabsoluteerd. En kijken we niet naar de data, laat staan naar het buitenland. De priesters geven wel cijfers, maar vertellen daar niet bij dat het de cijfers zijn die uit het model rollen. Een model dat door het Gouden Kalf zal worden gevoed.

Op weg naar het paradijs

Gisteravond zag ik vanaf 19 uur tot ik ging slapen een massale kerkdienst. Als niet gelovige wist ik niet of ik moest huilen of lachen. Want terwijl bij andere religies in Nederland de consequenties voor het land en voor mij uiterst beperkt zijn (dankzij de zegeningen van de Verlichting) zijn de gevolgen bij deze religie voor ons land kolossaal.

Ik ga niet op alles in. Maar ik beperk me tot een aantal opmerkingen, die ongetwijfeld tot beschuldigingen van heiligschennis en waarschijnlijk tot een volgende kruistocht tegen mij van een gezagsgetrouw medium zullen leiden:

  • Men is niet in staat om vanuit de data het effect van de avondklok vast te stellen of van welke afzonderlijke maatregel dan ook. Men ziet de totaalcijfers en wijst dan de effecten toe op basis van enerzijds subjectieve interpretatie en anderzijds de oorspronkelijke veronderstelling. Welke ontwikkelingen we ook zien in de cijfers, onze hoge priesters zullen ons zeggen of de avondklok wel of niet gewerkt heeft. (En gokt u eens wat de conclusies zullen zijn…..)
  • Wat de huidige ontwikkeling betreft van de verspreiding van de Britse variant, namelijk dat twee derde van alle besmettingen die er nu ontstaan met de Britse variant is, komt die niet uit de feitelijke cijfers, maar direct uit het model. Ook de berekening van de afzonderlijke reproductiefactoren vloeit direct voort uit het model, niet uit de echte cijfers. Besef dat de cijfers van de (eigenlijk te kleine) steekproeven om te testen welk deel van de besmettingen via de Britse variant verlopen, komen uit de week van 11 tot 18 januari. Het voor het evalueren van de ontwikkeling van de Britse variant zo belangrijke onderzoek uit Lansingerland is nu – twee maanden na de eerste uitbraak- nog steeds niet beschikbaar. Kortom: alles wat u gisteren gehoord en gezien hebt was afkomstig uit een model en niet uit de cijfers. Maar waarom zouden die hogepriesters zorgen dat ze wel over actuele en goede data beschikken? Zonder die data houden ze veel meer macht over ons.
  • Want het grote probleem op dit moment met de cijfers is, dat die eigenlijk niet zo goed passen bij wat het model een aantal weken geleden heeft aangegeven. Maar dat wordt verhuld door -zie hogepriester Kuipers gisteravond bij OP1- met het model aan de slag te gaan en met die voorspelling uit het model. (Ik heb het model doorberekend. Als je die helemaal doorrekent dan hebben we begin augustus 20 miljoen besmette Nederlanders).
  • Het zou kunnen dat de verspreiding van de Britse variant in de werkelijkheid langzamer gaat dan men dacht en we nu nog niet op die tweederde zitten. Het zou kunnen dat de mate waarin de Britse variant besmettelijk is, minder groot is dan gedacht. Maar echte gelovigen twijfelen niet. En als de priesters oproepen tot bepaalde maatregelen, dan doen we dat natuurlijk.
  • Een model zou zich niets dienen aan te trekken van landsgrenzen. Dus de eerste vraag die ik aan de hogepriesters zou stellen, is hoe ze dan de snelle daling van het aantal besmettingen in Ierland en Engeland sinds half januari verklaren, waarbij de Britse variant al een tijd even dominant is dan zoals men blijkbaar denkt dat nu het geval is. En of dat dan geen gevolgen zou moeten hebben voor het model. (Maar let op: ook als je die vraag stelt, komt er een antwoord, dat geen enkel gevolg zal hebben voor het huidig model).

Vaste uitkomst

Het model dat niet transparant en openbaar is. Berekeningen over de reproductiefactor waar je grote twijfels over kan hebben (en die heb ik vaak hier geuit). Componenten, die men al dan niet in het model meeneemt. Een model dat eigenlijk maar één vaste uitkomst heeft. Als we allemaal gevaccineerd zijn is deze hel voorbij. Dan heeft deze religie geen functie meer en kunnen we allemaal van ons geloof vallen.

Maar ik vrees met grote vreze dat onze hogepriesters zich hun religie en machtspositie niet laten afnemen. Ze zullen dan komen met “de vaccinaties werken slechts een bepaalde tijd”. En “er zijn nu nieuwe varianten waar we niet immuun voor zijn en de vaccinaties niet tegen werken”. En ze laten met het model zien, welke maatregelen toch echt nodig zijn om…….

We weten uit de geschiedenis maar al te goed hoe lang het duurde voordat de macht weggenomen kon worden van de dominante religie. Onze tachtigjarige oorlog ging daar mede over.

Dat er met deze religie ondertussen weinig overblijft van de samenleving van voor maart 2020 zal de rechtgeaarde gelovige weinig kunnen schelen. Als we de grote satan, het virus Covid-19, er maar onder kunnen krijgen. Ons Gouden Kalf, het RIVM-model, geloofd en geprezen, zal ons uit deze hel leiden naar het paradijs. Amen.

P.S. Wees voorzichtig met het plaatje uit Londen. Het kan tot agressieve reacties leiden bij gelovigen.

U heeft zojuist gelezen: Nederland: een model-dictatuur.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

En net zoals in iedere andere schuilkerk sluit ik af met een collecte. Stort een (kleine donatie) om het werk van onze schuilkerk mogelijk te blijven maken. Klik hier voor het kerkzakje.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963