Zo had de persconferentie ook kunnen zijn

Ik heb de laatste maanden veel kritiek geuit op de aanpak van onze regering. Ook de laatste twee persconferenties zijn mij rauw op de maag gevallen. Er wordt geen gebruikgemaakt van de nieuwste kennis over het virus.

Het effect van alle maatregelen op onze maatschappij in termen van economie en werkgelegenheid, maar ook juist op de niet coronagerelateerde gezondheidszorg wordt nauwelijks ter sprake gebracht en kennelijk ook nauwelijks in de besluitvorming betrokken. En er zijn andere en betere manieren om de mensen anno 2020 (en zeker ook de jongeren) mee te krijgen in een gewenste aanpak.

In plaats van aan te geven wat mijn kritiek is op de inhoud van de persconferentie probeer ik op een constructieve wijze bij te dragen aan de maatschappelijke discussie. Dat doe ik door mijn visie te geven op hoe de laatste persconferentie van ons kabinet ook had kunnen verlopen. Onderbouwingen voor de inhoud van deze fictieve persconferentie kunt u terugvinden in mijn eerdere blogs, met name deze drie (1), (2), (3).

Tekst van Fictieve Persconferentie Kabinet Rutte

(Klik hier als u het als video wilt zien)

“Dames en heren. Nadat we, net zoals de meeste andere West-Europese landen, er begin juli in geslaagd waren het coronavirus onder controle te krijgen, zien we nu weer een opleving. Gelukkig is deze nog maar zeer beperkt, zeker als we kijken naar de ontwikkelingen in termen van ziekenhuisopnames, IC-belasting en sterfgevallen.

Desondanks kunnen we er niet gerust op zijn dat we het virus definitief een halt hebben weten toe te roepen.

Op basis van alle ontwikkelingen in ons land sinds maart van dit jaar beseffen we maar al te goed als regering, dat het onze gezamenlijke opgave is om een evenwicht te vinden tussen het minimaliseren van de gezondheidsschade die corona veroorzaakt, en het beperken van de ontwrichtende schade die maatregelen daartoe aanrichten aan onze maatschappij op allerlei andere terreinen, zowel wat betreft fysieke en psychische gezondheid, als ten aanzien van de economie en werkgelegenheid. Er is een evident risico dat het middel erger is dan de kwaal die we bestrijden.

Daarbij moeten we onderkennen en accepteren dat er ziektes zijn waar mensen aan dood gaan. Alleen aan longkanker zijn dat er in Nederland al ongeveer 10.000 mensen per jaar. En in 2018 zijn bijvoorbeeld ook ruim 10.000 mensen aan de griep overleden.

Er is een nieuwe ziekte op ons pad gekomen. Dat is niet fijn, maar we weten gelukkig dat het aantal mensen dat na besmetting aan deze ziekte overlijdt bij lange na niet die 3% is die de World Health Organisation (WHO) nog in februari aangaf.

Het lijkt ook ruim onder de 0,5% te liggen en betreft dan vooral ouderen, doorgaans met onderliggend lijden, zoals het ook met de griep het geval is. En ja, omdat het ziekteverloop ervoor zorgde dat patiënten gemiddeld 3 weken op een Intensive Care afdeling (IC) lagen in plaats van de gebruikelijke week, liepen onze IC’s vol. Bovendien was het tempo waarin het virus zich verspreidde in maart ongekend hoog.

We zien nu steeds duidelijker dat de gevolgschade van alle door ons genomen maatregelen tegen corona op de overige aspecten van onze maatschappij uitzonderlijk groot wordt en dat een nieuwe afweging noodzakelijk is.

Half maart konden we met wat we toen wisten waarschijnlijk niet anders doen dan wat we toen gedaan hebben.

Nu we inmiddels veel meer weten over het COVID-19 virus kunnen we nu wel een veel gerichtere aanpak volgen dan we tot dusverre hebben kunnen doen. En als iedereen zich daaraan houdt, hebben we er vertrouwen in dat dit voor zowel de individuele Nederlanders als voor Nederland in het algemeen de beste uitkomst biedt.

Daar hebben we iedereen bij nodig. En dat wil ik bereiken door volstrekt duidelijk te zijn waarom we bepaalde maatregelen nemen en u daarbij helpen om de voor u zelf zo goed mogelijke keuzes te maken.

 

Wat wij inmiddels wel weten

Daarom wil ik graag eerst met u delen wat wij inmiddels weten over het virus en hoe we dat gaan gebruiken bij onze nieuwe aanpak:

 • De kans dat iemand in de buitenlucht besmet wordt is gelukkig vrijwel nihil. Eerdere argumenten en illustraties van het besmettingsrisico in de buitenlucht, zoals de inmiddels beruchte wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Valencia of het incident met 14 jongeren op een terras in Dokkum, blijken bij nadere toetsing vrijwel zeker niet in de buitenlucht plaatsgevonden te hebben. Dus buiten is een veilige plek en daar moeten we van profiteren.
 • De kans dat iemand besmet wordt door overdracht via voorwerpen is eveneens vrijwel nihil. Dat bleek eigenlijk al in april, maar dat is de laatste tijd steeds duidelijker geworden. En ook dat is fijn om te weten. Persoonlijke hygiëne was en is altijd belangrijk, maar handen stuk wassen is om vele redenen niet goed.
 • Een afstand van 1 meter is net zo goed als 1,5 meter. In landen waar men een afstand van 1 meter aanhoudt, zoals in Italië, in plaats van de 1,5 meter zijn de effecten hetzelfde als in Nederland. Ondanks een bijna 4 keer zo grote bevolking hebben ze per dag ongeveer hetzelfde aantal besmettingen en doden als wij hier. Dus 1,5 meter is niet echt nodig. Door terug te gaan naar het houden van een afstand van 1 meter geven we elkaar meer ruimte op weg naar normaal.
 • In besloten openbare ruimtes met slechte ventilatie is het risico op besmetting het grootst. Dat aerosolen belangrijk zijn bij besmettingen heeft bondskanselier Merkel bij haar rede van 18 augustus ook opgemerkt. Dat merken we ook als we de voorbeelden van massale uitbraken nader onderzoeken. Die blijken vrijwel allemaal plaatsgevonden te hebben in besloten binnenruimtes, zoals bij bruiloften, familiefeestjes, begrafenissen en in kroegen.

Bij onze nieuwe voorstellen willen we nadrukkelijk rekening houden met het risico dat men loopt als gevolg van de combinatie van kwetsbaarheid van de persoon zelf en mogelijke besmettingen. De behoefte aan meer specifieke en meer doelgerichte maatregelen wordt immers steeds groter. Daarbij zullen we ook rekening kunnen houden met de grote verschillen aan risico’s op gezondheidsschade tussen ouderen en jongeren.

We willen meer plekken creëren waar mensen terug kunnen naar het oude normaal. En natuurlijk vooral ook jongeren tussen 15 en 30 jaar, die op dit moment wel heel erg worden beperkt in hun bij hun leeftijd horende behoefte aan interactie.

Dat kan alleen goed gaan, als we ons op de plaatsen en in de situaties waar wel serieuze risico’s zijn, goed aan de afspraken houden. En als we ook allemaal goed begrijpen waarom we dat doen.

 

Onze voorstellen

Daarom heeft het kabinet besloten vanaf morgen de volgende maatregelen in te stellen:

 • In de buitenlucht worden geen formele beperkingen meer opgelegd. Wel ontraden we u te lang met gezichten naar elkaar op afstand van minder dan 1 meter met elkaar te praten. En het is natuurlijk nooit slecht om drukke plekken te vermijden. Dat betekent dat we ook meer ruimte zullen bieden voor het bezoek aan stadions en het organiseren van evenementen in de buitenlucht. Wel zullen we die in het begin intensief monitoren.
 • Waar binnen nog wel beperkende maatregelen gelden, wordt de aanbevolen afstand verminderd van 1,5 tot 1 meter.
 • We richten ons binnenshuis en vooral in publieke ruimtes op goede ventilatie. We gaan ons met volle kracht inzetten op goed functionerende ventilatiesystemen zodat we, ook als het buiten weer kouder wordt, zo min mogelijk onveilige ruimtes hebben. Daarbij zullen we ook met spoed uit het aanbod aan ventilatiesystemen (filters en purifiers) die producten certificeren waarvan is gebleken dat zij het virus effectief verwijderen.
 • We zullen systematisch alle publieke binnenruimtes beoordelen op de kwaliteit van hun ventilatie. We zorgen ervoor dat zo snel mogelijk per publieke binnenruimte wordt vastgesteld of het ventilatiesysteem voldoet aan basale voorwaarden om het coronarisico te beperken. Wanneer dat niet het geval is, zullen er bepaalde beperkingen voor die ruimtes gelden. Iedere bezoeker zal dan op basis van een certificaat kunnen zien of die ruimte al dan niet coronaproof is. Dat wordt zowel bij de ingang aangegeven, als via een app.
 • We zullen een gericht beleid invoeren voor structureel kwetsbare burgers, zoals bijvoorbeeld in zorginstellingen en zelfstandig wonende ouderen. Het gaat erom dat deze burgers zich veilig kunnen blijven voelen, terwijl andere groepen niet onnodig beperkt worden.
 • We geven speciale aandacht aan het onderwijs. Daardoor is de kans het grootst dat dit voor iedereen zo belangrijke onderdeel van onze samenleving ongehinderd door kan gaan met zo min mogelijk risico’s voor alle betrokkenen.
 • We voeren drie kleurencodes in voor elke veiligheidsregio. Deze kleurencodes bieden een algemene indicatie voor het besmettingsrisico in de regio. Bij elk van de codes hoort een set van maatregelen. De kleuren zijn Groen, Oranje en Rood. Iedere dag wordt voor elke regio die kleur bepaald. Die kleurencodes zijn bepalend voor het gedrag in publieke binnenruimtes en adviserend voor kwetsbare mensen en mensen die bang zijn om besmet te worden. Als ruimtes niet coronaproof zijn en er is onvoldoende ventilatie, dan kunnen die alleen gebruikt worden onder stringente voorwaarden, zoals beperking van het aantal mensen, beperking van wat men daar mag doen, en verplicht gebruik van mondkapjes als men niet aan die beperkingen kan voldoen. Maar die beperkingen hangen samen met de kleur in die regio’s. Als de kleur oranje of rood is, dan zijn er ook beperkingen voor ruimtes die wel coronaproof zijn. (Ik verwijs naar het schema hieronder).
 • Als de kleurcode in een regio rood is, dan raden we mensen aan zoveel mogelijk vanuit huis te werken.
 • We gaan het testen op een aantal manieren verbeteren en verrijken. We gaan veel meer data verzamelen van degenen die zich laten testen, zodat wij en ieder ander het verloop van de verspreiding van het virus beter kunnen volgen en voorspellen. We gaan ook beter bepalen wat nu exact betekent als de uitslag positief is. Dat doen we door steekproefsgewijs mensen na een positieve uitslag nog een keer te testen. Deels via dezelfde testmethode, deels via het afnemen van bloed. Het hele proces van testaanvraag tot uitslag zal binnen 24 uur geregeld worden.
 • De dataverzameling en datapresentatie over de ontwikkelingen rondom het virus komt in handen van een externe groep deskundigen. Daarmee zullen alle Nederlanders een beter inzicht krijgen in wat de werkelijke risico’s zijn.
 • Bij de aanpak van de scholen zijn de aanpak en kwaliteit van de ventilatiesystemen in de school en de individuele lokalen cruciaal. Ieder lokaal/leraar krijgt een CO2 meter, waardoor het niveau van de luchtverversing continu gevolgd kan worden. In het protocol van de school staat vermeld wat er gebeurt als dat niveau van CO2 te hoog is geworden. Ook in relatie tot de kleurencode in de regio. Voor de verdere aanpak van de scholen verwijs ik naar het aparte advies in het Deltaplan Ventilatie; afdeling scholen.

Ten slotte

Dames en Heren, niet alleen Nederland maar de hele wereld staat voor grote uitdagingen. Wat zich het afgelopen half jaar heeft voltrokken heeft grote gevolgen voor alle facetten van onze samenleving. De toekomst wordt anders dan we ons het een half jaar geleden nog hadden voorgesteld.

We moeten alle zeilen bijzetten om dat ook een hoopgevende toekomst te laten zijn voor alle Nederlanders. De bestrijding van het coronavirus is slechts een onderdeel van die grote uitdagingen.

De gevaren zullen niet verdwijnen, maar zullen een onderdeel vormen van gevaren die we als mensen al veel langer kennen. En waarmee we geleerd hebben om op een goede manier om te gaan.

Ik ben ervan overtuigd dat we met de aanpak die ik u net heb geschetst een goed evenwicht hebben gevonden in het onder controle houden van de gevolgen van het virus, en het minimaliseren van de gevolgschade aan onze samenleving.

Door deze richtlijnen te respecteren, elkaar erop aan te spreken daar waar men dat niet doet, maar zeker ook degenen die het meest last hebben van die richtlijnen zo veel mogelijk te helpen, zullen we er samen goed uitkomen. Juist in een tijd van crisis is het goed als we dichter bij elkaar komen in plaats van dat we verder uit elkaar drijven.

Wij zullen goed luisteren naar uw ervaringen en adviezen en transparant zijn over de ontwikkelingen en onze eigen afwegingen.

Ik ben er trots op premier te zijn van dit land en van de ruim 17 miljoen Nederlanders. En als we dit echt samen doen, dan wordt op den duur het nieuwe normaal beter dan het oude.

 

P.S. En ik zou het op prijs stellen als u Maurice de Hond een klein beetje financieel helpt om zijn goede werk verder uit te breiden.

 

184 antwoorden
 1. wim bierman
  wim bierman zegt:

  Beste Maurice,

  Goed verhaal, sta ik achter [ventilatie proffesional]

  Maar wat bedoel je met Coronaproof ? Waar kan ik die krijgen ? Wat is het ?

  Groet,

  Wim

  Beantwoorden
  • Peter
   Peter zegt:

   Ik heb een luchtreiniger aangeschaft met een capaciteit voor ongeveer 200m3 met een koolstoffilter, een hepafilter, een UV-c lamp en een ionisator > 6000.000 ionen per cm3.
   Dergelijke apparaten kosten ongeveer 250-300 euro.
   Ik vraag me af of het zin heeft om dergelijke apparaten in bv klaslokalen en verpleegtehuizen te plaatsen.

   Beantwoorden
   • Elly Linger
    Elly Linger zegt:

    In het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam zijn al dergelijke luchtreinigers geplaatst in alle lokalen, als aanvulling op het al adequate ventilatiesysteem. De school doet dit om de veiligheid van leerlingen en docenten nog verder te verhogen.

    Beantwoorden
   • PieterG
    PieterG zegt:

    Bijna alle systemen met een ionisator systeem genereren ozon, wat een giftig gas is. Zorg dus dat het op de lijst van California Certified Air Cleaning devices staat. Zelfs in geringe mate kan ozn schadelijk kan zijn en bovendien is bij ionisatie tevens frisse lucht toevoer zeer gewenst cq vereist. Gegeven corona zal ik verwachten dat meer ventileren (zonder recirculisatie) dan dus beter is dan ioniseren, maar ik ben geen expert.

    Op dit moment staat er op een Kickstarter met een Smartmi Air Purifier met allerlei filters (Smartmi is onderdel van het Chinese Xiaomi). Gegeven dat dat een Kickstarter is is levering niet gegarandeerd, en daar durft men ook niet te claimen dat het tegen COVID werkt.

    Ik denk dat onderzoek moet aantonen of dergelijke technieken de lucht COVID19 vrij, of COVID19 armer kunnen maken. Het kan ook zijn dat alleen maar besmette lucht rondpompen of slecht filteren averechts werkt.

    Beantwoorden
   • Branislav Plesa
    Branislav Plesa zegt:

    Dat soort filters houdt de bacteriën al niet tegen en virussen zijn nog veel kleiner.

    De ionisatie moet ook genoeg tijd krijgen om er op in te werken.

    Of je moet de straling zo hoog opvoeren dat het niet veilig meer is voor mensen om bij in de buurt te zijn… vooral niet als je het volle dagen laat draaien.

    Even kort door de bocht zeg maar.

    Beantwoorden
    • Fred
     Fred zegt:

     Er zijn verschillende HEPA normen en er zitten ook filters bij die wel virussen tegenhouden. Ozon in de ruimte lijkt me idd geen goed idee. UV-c kun je op plafondhoogte inzetten zonder gevaar voor de aanwezigen. Of het werkt ? Wellicht iets, als een van de maatregelen die je treft. In een ventilatie-unit kun je afgeschermd wel een grote UV lamp zetten.

     Beantwoorden
 2. Van Duijnhoven
  Van Duijnhoven zegt:

  Chapeau! Met een goed verhaal als dit zal het draagvlak voor de corona aanpak stijgen. De remedie mag niet erger zijn dan de kwaal, volgens mij zijn we dit principe door alle angstzaaierij de laatste periode vergeten. Persoonlijk maak ik me het meeste zorgen om de grote tweedeling in onze maatschappij waar de overduidelijk onzinnige maatregelen toe leiden. Mensen lijken tegenwoordig alleen maar of boos of bang.. Hoog tijd om van het voortschrijdend inzicht gebruik te gaan maken; het RIVM/OMT lijkt helaas slechts voortschrijnend inzicht te hebben. Laten we levensjaren gaan redden en ophouden met gutmensch gedrag en betuttelende maatregelen die niet werken!

  Beantwoorden
 3. Ted
  Ted zegt:

  Dat klinkt veel beter dan het schoolmeesterachtige spektakel dat we tot nu toe hebben gezien. Uitleggen hoe het werkelijk zit, ‘best practices’ ontwikkelen waarmee we betere informatie krijgen en beter kunnen voorlichten en besturen. Een goede generaal toont leiderschap en gaat voor in de strijd, een slechte generaal zegt ‘als je niet doet wat ik zeg dan zul je ervan lusten’. Leiderschap is wat ik tot nu toe niet heb gezien bij het kabinet. ‘We volgen de adviezen van het OMT blindelings.’ Ja, ja.

  Beantwoorden
 4. Eric
  Eric zegt:

  Mooie persconferentie Maurice, als ze deze hadden gegeven dan hadden van beide kampen (strenger en minder streng) van de Nederlanders die nu het niet met het beleid eens zijn daar meer vrede mee dan met de situatie nu.
  Eigenlijk wel jammer dat jij dit nu geschreven hebt onder jouw naam want ik ben bang dat ze jou publiekelijk nooit gelijk gaan geven.

  Beantwoorden
 5. VJ
  VJ zegt:

  Geweldige speech Maurice! Hopelijk richt je binnenkort een politieke partij op zodat zwevende kiezers veilig kunnen landen en de Kamer opgefrist wordt. Te veel nutteloze backbenchers met het kritisch vermogen van een goudvis vertroebelen daar de lucht.

  Beantwoorden
 6. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Nogmaals, vorig jaar november van het jaar 2019, heeft mijn vrouw en daarna ikzelf, vrijwel alle specifiek genoemde symptomen van Covid-19 doorgemaakt. Alsmede hadden de nodige kennissen van ons ook in die periode, zeer sterk vergelijkbare ziekte klachten. Pas in april van dit jaar, werd dit ons pas zodanig duidelijk.

  Beantwoorden
  • Johan
   Johan zegt:

   November 2019?
   Daar zou ik niet direct te veel conclusies aan verbinden. In die periode heesten de H3N2 en H1N1 influenza virussen.
   Voor de leek zijn de symptomen van Covid niet significant anders dan Influenza. (ik zeg bewust Influenza en geen griep omdat de laatste in de volksmond een verzameling is van alles wat voorbij komt).
   En vooral H1N1, hoewel we die al 100 jaar kennen, is wel een heel vervelende en dodelijke variant.
   Mogelijk(! Letop MOGELIJK) veel dodelijker zelfs dan Covid.

   Beantwoorden
   • Leo Hanemaaijer
    Leo Hanemaaijer zegt:

    Bedankt Johan, H3H2 zou het dan heel misschien kunnen zijn geweest, alleen volgens de RIVM monitor was deze variant eind november juist niet in het land. De naam daarvoor is ook varkensgriep, en dat doet bij mij wel weer een belletje rinkelen. Aangezien de zwaarste Covid-19 periode eind maart, die was is juist de gebieden met veel varkenshouderijen. En juist de varkens corona luchtwegenvariant maakt ook gebruik van de ACE2 receptor.

    Beantwoorden
   • Jeroen
    Jeroen zegt:

    Professor Maria Gismondo, hoofdviroloog van het Luigi Sacco University Hospital in Milaan:
    Al in november 2019 ontdekte de milieudienst tijdens een routineonderzoek van Milanees rivierwater per toeval het nieuwste type coronavirus.

    Beantwoorden
 7. Hans Daudey
  Hans Daudey zegt:

  Ik mis nog robuust maken van het imuunsysteem (o.a vit D minimum-eis) en introductie medicatie vroeg in het ziekteproces.Verder zorg niet optimaliseren op opbrengsten farma, maar op terugdringen toestand van chronisch ziekhouden.

  Beantwoorden
 8. Dyon Klaver
  Dyon Klaver zegt:

  Goedenavond meneer De Hond,

  Allereerst, wil ik mijn waardering uitspreken voor uw tomeloze inzet.

  In het kader van deze fictieve persconferentie, is er één onderwerp waar ik een vraagteken bij zet. Dit betreft de mondkapjes.

  Zoals u wellicht hebt vernomen, is Stichting Viruswaarheid een fel tegenstander van mondkapjes. Op basis van diverse bronnen, benadrukt de stichting dat het dragen van mondkapjes een schadelijke uitwerking kan hebben op de gezondheid. Bovenal, zouden mondkapjes geen bescherming bieden tegen microdruppels.

  Hoe staat u tegenover deze conclusies?

  Hieronder treft u een drietal links van Viruswaarheid, met betrekking tot mondkapjes.

  https://www.facebook.com/Viruswaarheid/posts/163570338711040

  https://www.youtube.com/watch?v=Px-jlVz5F9E&fbclid=IwAR1NXx1QysmzDWHb0tyvXzzT3j_HdCHXtEQS1EnClKeGHhus4CijFP_fOuY&app=desktop

  https://www.facebook.com/Viruswaarheid/posts/166707548397319

  Ik zie uit naar uw reactie.

  Met vriendelijke groet,

  Dyon Klaver

  Beantwoorden
 9. Peter Kleynjan
  Peter Kleynjan zegt:

  Bravo Maurice – dít is waar het om moet gaan, rationeel beleid gebaseerd op een fatsoenlijke risico-analyse! Ik heb al gedoneerd om je werk te steunen en als deze ellende achter de rug is zal ik ook met liefde doneren voor het standbeeld dat je verdient.

  Beantwoorden
 10. wim bierman
  wim bierman zegt:

  Hoe mooi zou het zijn als eerst de producenten (directie) en daarna onze overheid, ministers en kamerleden, eerst zichzelf persoonlijk (onder controle van meerdere notarissen en een publieke tribune) injecteren met vaccin. Voordat ze het willen verplichten. Ik spreek u later nog wel.

  Beantwoorden
 11. Victor
  Victor zegt:

  Aan het solliciteren Maurice?
  Schrijf je partij plan maar eens uit!
  Ik heb de afgelopen +-15 jaar van de stembus afgehouden nadat ze aan het volk vroegen wat we willen en het vervolgens negeren!
  Ook heb ik vanaf toen alle media de deur uit gedaan.

  Maar wat is er gebeurd? Vanaf dag 1 lockdown wat andere me moesten uitleggen.
  Ik schrok me werkelijk wezenloos! De mensen van dit mooie vrije land zo beperken?!! (hoe naïef)
  Eigenlijk heb ik me gelijk in de literatuur gestort van vele geleerden en onderzoek rapporten wereldwijd.

  Wat vond ik vrij vroeg? https://www.ntvg.nl/artikelen/de-covid-19-epidemie-indammen-en-afvlakken/volledig
  Piek belasting zorg voorkomen.. oke 0,5% komt mogelijk te overlijden flinke griep en voornamelijk zwakke oudere.
  Vervolgens lees je dat we weinig overcapaciteit hebben. Hoe krijg je dat voor elkaar? Overheid aan het slapen zeker!
  Gebrek aan overcapaciteit zal altijd resulteren in meer sterfgevallen.

  Uit het artikel zie je dat ze refereren naar een cruiseschip Diamond Princess dus ik ben de onderzoeken gaan zoeken en vond nog wat andere studies van die kant van de wereld.
  Diverse goede resultaten bij zware zieken met verschillende astma medicaties
  Goed omschreven wat de bijkomende kwalen van mensen waren zoals diabetes, obesitas en vitamine D
  Vervolgens de uitbraak in Bergamo Italië erg heftig! Maar waarom? In wat ik kon vinden toen al is Noord Italië veel ouder dan het zuiden (+-13 jaar?)
  En een chronisch tekort aan vitamine D onder een groot deel van de bevolking.

  Maar toen snapte ik er eigenlijk al niks meer van helaas want ze riepen gelijk al bij de overheid vaccin is het enige terwijl niet lang daarna wat artsen ander gehoor gaven.
  Ik snap dus echt niet waarom we hierin nu zo beland zijn.

  Wat je nog zou kunnen toevoegen Maurice? Het belang van Bio vlees, melk en groente onbespoten en zonder zware hormonen met zoveel mogelijk buitenruimte. Kortom promoot gezond eten
  En voor het chronische vitamine D te kort? Iedereen boven de 50 jaar heeft recht op gratis 2000 iu in de winter en voorjaar.
  Ook degene die door de huisartsen als chronisch geval gezien worden onder de 50 jaar maken hier aanspraak op.
  Hierdoor zullen veel minder mensen ziek worden en ook minder ernstig ziek.

  Victor

  Beantwoorden
  • Willem
   Willem zegt:

   Beste Victor wat moet ik met jouw verhaal? Het gaat toch om een reactie op het verhaal van Maurice en niet een kort boekje met jouw persoonlijke memoires?

   Beantwoorden
   • Gerrie Reintjens
    Gerrie Reintjens zegt:

    Laten we open staan voor alle gedachten, ideeën, gevoelens enz. Dus ook die van Victor. Reageren in dit blog van Maurice is voor velen al een reactie om hun onvrede te uiten, in welke vorm dan ook. Ook Maurice doet hiervoor een oproep in bovenstaand artikel: “Juist in een tijd van crisis is het goed als we dichter bij elkaar komen in plaats van uit elkaar te drijven”.

    Beantwoorden
 12. Cor de Groot
  Cor de Groot zegt:

  Gezien de steeds wederkeerende aantal nertsen besmettingen zou er dan toch een mogelijke besmetting via de “lucht” kunnen plaats vinden en de nertsen gewoon er veel gevoeliger voor zijn? Wat is uw visie hierop.

  Beantwoorden
  • Johan
   Johan zegt:

   En waarom alleen Nertsen?
   Om ze versneld te sluiten?
   We weten ook dat andere zoogdieren er last van hebben. Katten (kat-achtigen in het algemeen)
   Waarom horen we daar nooit iets van?

   Heeft iemand al eens iets gehoord over varkens?
   Want als we in Nederland iets in enome hoeveelheden dicht bijelkaar hebben dan zijn het varkens (mega-stallen).
   Vanuit de Xenotransplantatie weten we dat varkens redelijk compatible zijn met mensen.
   We weten ook dat Influenza (swine flu) kan overspringen op mensen.

   Beantwoorden
   • Eric
    Eric zegt:

    Misschien zijn nertsen de enige die zich bij de GGD melden?
    Nee alle gekheid op een stokje, eerst vrieg ik me af waarom nertsen überhaupt getest worden (hebben ze zoveel klachten dan?) maar nu vraag ik me af waarom ze geen nertsen gebruiken om diverse uitgebreide testen met aerosolen te doen. Je kan allerhande opstellingen verzinnen om de verspreiding met en zonder ventilatie, met en zonder airco, bij verschillende temperaturen en dampspanningen te meten en analiseren.

    Beantwoorden
   • Leo Hanemaaijer
    Leo Hanemaaijer zegt:

    Varkens lees dit maar eens: https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/porcine-respiratory-coronavirus. Ook heb ik al eerder gemeld, dat eind maart de grootste uitbraken waren in gebieden met heel veel varkenshouderijen. Met Oudewater als de ultieme varkens enclave. Ook de besmettingen bij slachterijen, betrof grotendeels varkensslachterijen. Het hierbij genoemde varkensvirus verspreid zich ook kilometers door de lucht, wat dus bij de nertsen nu ook gebeurd. Laatste nieuws in deze, de varkenshouderijen wacht een warme sanering. Dus ze vermoeden waarschijnlijk al heel sterk iets?

    Beantwoorden
 13. Erik
  Erik zegt:

  Verfrissende aanpak! Laat de frustratie achter je en je krijgt meteen een positieve vibe! Uiteraard met een vette knipoog. I like. Wellicht dat dit de geesten in Den Haag dan rijp zal maken..

  Beantwoorden
 14. mark
  mark zegt:

  HCQ Is van de markt gehaald omdat men dan wettelijk vaccins mag maken voor het virus. Een medicijn als HCQ dat werkt blokt dit. Een pil HCQ kost 10 cent bij de apotheek. Het verhaal van Maurice gaan ook tegen hun verdienmodel in.

  Beantwoorden
 15. Peter
  Peter zegt:

  Waarom is het in de buitenlucht praktisch onmogelijk corona te krijgen?
  Waarom is de kans om in een ruimte met droge lucht veel groter en hogere luchtvochtigheid veel lager?

  https://aaqr.org/articles/aaqr-20-06-covid-0302
  https://aaqr.org/articles/aaqr-20-06-covid-0302.pdf

  Het lijkt heel simpel:
  Buiten worden druppeltjes weggeblazen (door de wind).
  Binnen kunnen aerosolen lang in de lucht blijven, maar een hoge luchtvochtigheid laat de druppeltjes snel groter worden. Grotere druppels vallen naar beneden (op de grond) en kunnen niet meer worden ingeademd.
  Ventilatiesystemen die aerosolen lang in de lucht houden, b.v. door oude lucht weer terug in een ruimte te blazen, zorgen er voor dat er langere tijd virus kan worden ingeademd. Hierdoor stijgt het besmettingsgevaar.

  Ik kan niet snappen waarom het RIVM dit niet begrijpt!

  Beantwoorden
 16. Ralph
  Ralph zegt:

  Tsja, jammer dat dit fictief is, ik word er al een stuk gelukkiger van als ik dit lees.
  Maar goed heb je dit stukje al gemaild naar onze Mark?

  Beantwoorden
 17. Peter L
  Peter L zegt:

  Maurice, waarom moet iedereen , ook jongeren, de 1,5 meter afstand aanhouden, binnen en buiten. Het argument van RIVM is omdat ze dan een gevaar zijn voor de ouderen toch? Maar om welk medisch argument geldt de 1,5 meter dan ineens niet in het klaslokaal?

  Beantwoorden
 18. Froukje
  Froukje zegt:

  Dit is dus echt een duidelijk verhaal. Ik hoop dat dhr. Rutte dit leest en hier iets van opsteekt. Dit is namelijk hoe men een bevolking hoort toe te spreken in een tijd van crisis. Geruststellend en met een zeer goed onderbouwd plan van aanpak. Zo krijg je als burger tenminste weer zin in de toekomst!

  Dank u, Maurice.

  Beantwoorden
 19. Tiemen van Eerde
  Tiemen van Eerde zegt:

  Maurice for President. Respect voor hoe je ondanks alles je toon netjes houd Als ze weer een persconferentie aankondigen probeer dan jouw versie met Rutte te communiceren.Ik ga er vanuit dat Rutte voortdurend omringd wordt door mensen die te ijdel zijn om een zinvolle inbreng van buiten hun eigen kring op zijn waarde te schatten. Die offeren nog liever de maatschappij op aan hun ego want dat ego is er groot genoeg voor. Ik vond het mooi toen Mark ergens in april de jeugd opriep mee te denken over hun toekomst. Dat vond ik zelfs ontroerend. Maar structureel goed doordacht meedenken negeren met als sterkste voorbeeld dat het woord ventilatie nog niet op een persconferentie heeft geklonken, geeft mij toch het idee dat dat praten over meedenken meer voor de bühne was.

  Beantwoorden
 20. Tim
  Tim zegt:

  Goed Artikel Maurice,

  Ik mis alleen bronvermelding bij de door jou genoemde punten. Dat zou je verhaal voor mij en de buitenwereld nog sterker maken.

  Nu lijken het vooral aannames en dat ontkracht je verhaal.

  Gr Tim

  Beantwoorden
 21. PaulG
  PaulG zegt:

  Een uitstekende speech! Maar geschreven teksten hebben minder invloed dan gesproken. Mijn suggestie: maak hier een video van in de setting van de persconferentie.

  Beantwoorden
 22. Raymond
  Raymond zegt:

  En waarom varen we blind op het maken van een vaccin? Waarom worden miljoenen nu uitgegeven voor iets dat er nog niet is en de werking van is bewezen? Belangen van onze bestuurders in de farmaceutische industrie zijn erg groot. Hard roepen dat er een vaccin moet komen dat levert uiteindelijk geld op voor ze.

  We zullen nu moeten accepteren dat we ziek worden en aan de slag gaan met methodes en medicatie die het ergste leed bij zware Corona gevallen kunnen verlichten. Een vaccin, mocht dit überhaupt mogelijk zijn, kan je niet door middel van wedstrijdje ontwikkelen namelijk. Maar ondertussen gaat wel ons belastinggeld er naar toe.

  We zijn de weg helemaal kwijt in Nederland en er is geen enkele politieke partij die ons de juiste weg zal laten bewandelen. Dat baart mij alleen maar nog meer zorgen.

  Mooie speech Maurice en het is een fijne gedachte om te weten dat er toch nog veel mensen zijn die in redelijke lijn hetzelfde denken over dit hele gebeuren.

  Beantwoorden
 23. Inge Gerritsen
  Inge Gerritsen zegt:

  Hier wordt ik nou blij van! Het is realistisch met een goed gevoel èn liefde voor het Leven. Twee dagen terug las op de website van Viruswaarheid het artikel ‘Beter goed gestolen dan slecht bedacht’. De aandacht is gericht op de machtigingswet uit 1933. Hier (eventueel) ook toe te passen op de Noodwet anno 2020. Géén prettig vergelijk, en toch… https://viruswaarheid.nl/redactie/1933-2020/ Zo, na dit geschreven te hebben, ga ik mij verfrissen door jouw fictieve persconferentie kabinet Rutte opnieuw te lezen. Het is een positieve ‘reboot’ waar wij als burgers wèl wat aan hebben.

  Beantwoorden
 24. Christiaan
  Christiaan zegt:

  Vele malen beter dan de brabbelpraat kleuter show van Rutte en de Jonge. Wat misschien er nog bij zou kunnen: we beloven dat we meer onderzoek gaan doen naar het ontstaan van de zoönose virussen en bestuderen hoe we veranderingen in ons leefpatroon aan kunnen brengen om gezonder te leven in harmonie met de natuur en een halt toeroepen aan te veel inmenging van de farmaceutische en bio industrie..

  Beantwoorden
 25. edith
  edith zegt:

  Goed verhaal! Op deze manier komen we ( de maatschappij) “soepel” door dit corona tijdperk. Dank je wel voor al je werk en deze positieve /zonder angst te zaaien persconferentie.

  Beantwoorden
 26. Chris Deleu
  Chris Deleu zegt:

  Beste Maurice,

  Bedankt voor jouw belangrijke bijdrage.
  In Vlaanderen zullen leerlingen in het secundair onderwijs vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker moeten dragen vanaf 1 september en dat allicht het hele schooljaar lang. Is dit nodig en zijn er alternatieven?

  Beantwoorden
 27. Hildo
  Hildo zegt:

  Een leuke vorm om je boodschap in te verpakken, een nieuwe speech! Geweldig. Niet teveel stokpaardjes tegelijk er in stoppen anders worden de speeches zo lang. De volgende keer eentje van Hugo? Je zou er bijna een parodie account voor openen op LinkedIn :-)

  Beantwoorden
 28. Sander
  Sander zegt:

  Maurice,

  Ondanks het feit dat het door u zo geprezen Duitsland wel rekening houdt met aerosole verspreiding, loopt de fractie positieve tests daar veel rapper op dan in NL — dus we doen het gewoon niet zo slecht met onze nadruk op 1.5 meter. Daarnaast zien we momenteel snelle verspreiding van het virus in landen waar dat volgens uw theorie nu helemaal niet mogelijk zou moeten zijn, zoals Oekraine: warm weer, geen aircos, maar toch… covid! Kijkend naar landen om ons heen, kunnen we wel stellen dat een tweede golf voor oktober helemaal niet uitgesloten is, in tegenstelling tot wat u eerder beweerde.

  Geconfronteerd met zoveel falsificatie, hoop ik u uw tunnelvisie snel eens gaat verlaten en toe gaat geven dat verspreiding via grotere druppels wel degelijk een significante rol speelt.

  Beantwoorden
  • EB
   EB zegt:

   Uw bewering klopt niet. Als je de statistieken voor Duitsland en ons land vergelijkt zie je dat het aantal positieve tests in ons land juist sneller oploopt! Ook heeft Duitsland per hoofd van de bevolking veel minder doden. Uw vergelijk met de aandacht voor ‘grote druppels’ en de bewering dat NL het met nadruk op de 1.5 m het daarom goed doet, gaat feitelijk om nog meer redenen de mist in.
   Voor wat betreft de Ukraine is inderdaad wel een stijging te zien, maar wie weet zijn ze daar nu massaal met PCR aan het testen. Wie weet gebeurt dat in nog veel meer landen. Hoe meer je test, hoe meer ‘gevallen’ je zult vinden. Covid volgt op grotere schaal het grieppatroon volgens Maurice, en dus zal er een tweede piekje komen in ons land. Ik meen dat griepklachten al toenemen vanaf oktober.

   Beantwoorden
  • Dave Marou
   Dave Marou zegt:

   Duitse RKI zegt inmiddels dat verspreiding grotendeels via aerosolen gebeurt, maar dat niezen/hoesten binnen de afstands-regels ook de grote druppels een eveneens heel grote kans geeft. Niets aan toe te voegen.

   Wel zegt de Duitse RKI overduidelijk zelfs dat besmetting via oogleden zo goed als niet gebeurt, dat besmetting via contact-opppervlaktes (deur-klinken, lift-knoppen, bus-knopjes) niet 100% uit te sluiten is, maar in de praktijk niets ervan ooit is waargenomen, dat besmettingen in het buitenlucht nooit bewezen is. Zie dan, je kunt je handen stuk wassen om niets (want RKI heeft nooit maar een enkele geval via fomites (via contact-oppervlaktes kunnen vaststellen).

   In NL was er een grote uitbraak in 2018 van de kinkhoest (vanuit Syria vluchtelingen) en dat is geen virus maar bacterie en uitsluitend via hoesten/niezen. Ook even zwaar als Coivid-19, niet even dodelijk, maar je bent er wel 6 maanden verder om het uit te zieken. Kinkhoest alles behalve leuk, maar niet heel de economie op slot. Dat is wel binnen anderhalvemeter, Covid niet zo makkelijk te categoriseren.

   Duitsland ligt momenteel wel ver achter NL op Covid gebied en wel tegen wat Uwzelf beweert (ze hebben alle brandhaarden reeds in kaart gebracht nl. gevangenissen, slachterijen, asielcentra, zorgcentra). Zie https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/38_20.pdf?__blob=publicationFileZie

   Alles wat maar te maken kan hebben met dit uitbraak, hebben de Duitsers onderzocht. Niet voor niets Duitse degeljikheid. Ze staan er ook best voor ondanks heel soepele reisbeleid en ook nooit IC overbelasting. Duitsland staat er wss het beste voor in heel Europa, vol erkenning van rol van aerosols en onmiddelijk testen van alle brandharden.

   Beantwoorden
  • Cris
   Cris zegt:

   Sander,

   Per hoofd bevolking heeft Duitsland een lange weg om te gaan om het zo ‘slecht” te doen als wij!
   Je eigen bericht berust daarom op “falsificatie”

   Beantwoorden
 29. Willem
  Willem zegt:

  Maurice: Ja, helemaal mee eens! Duidelijke taal, goed geschreven!
  Reageerders: Bij een reactie is het de bedoeling te reageren op het stuk en niet om met een persoonlijke promo iets heel anders te plaatsen. Dit komt ook vrij lullig over tegenover Maurice die hier veel tijd in heeft gestoken. Schrijf dan ff je eigen speech zou ik zeggen.

  Beantwoorden
 30. Lydia
  Lydia zegt:

  Geweldig meneer De hond dit is pas je volk informeren en een goed doordacht plan meegeven. Hier hoor ik ook optimisme en realiteit in. Dat kan ik van ons kabinet niet zeggen. Ik moet zeggen uw aanpak logisch is en geeft perspectief dat hebben we nodig niet bang makerij en dreigen met strenge maatregelen zo deprimerend net of we kleine kinderen zijn. Als u nog de politiek in gaat mijn stem heb je alvast.

  Beantwoorden
 31. Rob P
  Rob P zegt:

  Die mondkapjes vind ik nog een storend element, eerlijk gezegd. Je zou bij de term mondkapjes nog kunnen denken aan iets ‘medisch’, maar het zijn feitelijk stofkapjes. Zo noem ik ze ook. Ze zijn bedoeld om gebruikt te worden in werkplaatsen. Voor de rest doen ze geen bal. En ze vangen al helemaal geen virussen uit de lucht… Bovendien zijn ze slecht voor de gezondheid van de gebruiker. Ten eerste stijgt het koolstofdioxide gehalte in het bloed na langere tijd tot giftige waardes zonder dat je dat in de gaten hebt, en ten tweede kun je jezelf besmetten met eventuele andere ziektekiemen die je uitademt, en weer terug inademt. Kortom: de mafkees die verzonnen heeft dat die dingen helpen in de strijd tegen Corona, is waarschijnlijk de fabrikant zelf, die momenteel met zijn jacht in de haven van St. Tropez ligt, en met een glas champagne in de hand tevreden neerziet op zijn nieuwe Bentley Arnage. ‘Proost sukkels!’ hoor ik ‘m zeggen, ‘op jullie gezondheid!

  Beantwoorden
 32. Peter L
  Peter L zegt:

  Follow the money in deze. Er is al miljarden geinvesteerd in het vaccin. Weet iemand al hoeveel er hiervoor is betaald en door wie en aan wie precies? Ik weet niet wat het betekent als het virus afzwakt en het vaccin niet meer nodig is. Dus ik denk dat van allerlei kanten belang is dat het vaccin er komt.

  Beantwoorden
 33. Herman Steigstra
  Herman Steigstra zegt:

  Maurice, respect voor je werk en na deze papieren persconferentie (hopelijk ook een YouTube versie) wordt het tijd na te denken over een politieke partij! De politiek is blijkbaar niet in staat zich met “echte” zaken in te laten. Ik ben er van overtuigd dat je hiervoor veel (a-politieke) aanhangers zult hebben. Mijn stem zou je alvast hebben!

  Beantwoorden
  • Dave Marou
   Dave Marou zegt:

   Maurice, Ik ben het helemaal eens met Herman Steigstra in deze.

   Gewoon een politieke partij oprichten. Kan tot 21/12/2020 om direct deel te nemen aan de verkeizingen op 17/03/2021. Is wel een hoop werk en een hoop geregel, maar dat kun je wel uitbesteden grotendeels tenminste. Je bent ook meteen gast nummer een bij de diverse talkshows intussen, zelfs bij het voornemen om een partij op te richten. Jij bent nu op een leeftijd dat ik zou zeggen waarom niet.

   Fortuijn heeft het bijna geflikt in 2002 om binnen een paar maanden tot bijna gedoodverfd MinPres te worden. Je loopt wel een risico op die manier, want heel veel haat en afgunst aanwezig, maar ook ontzettend veel waardering en respect van zoveel gewone Nederlandse burgers die de huidige aanpak van Corona te grofmazig vind.

   Anders bereik je bijna niets, behalve wat commentaar in de marge en af-en-toe een spaarzame interview hier-en-daar en zo nu-en-dan een toevals-treffer wb aerosolen en levende virus-deeltjes gevonden. Om te veranderen moet je zelf deelnemen aan het circus en van binnenuit druk ztetten op het Kabinet.

   Ik merk nu dat soms Geert Wilders of ander Hiddema (sporadisch Baudet) echt fors kritiek leverde aan de regering (en deels jouw punten aanhalen), maar die mensen komen toch uit een hoek die Marokkanen wat al te graag demoniseren en wegzetten. Hun inbreng worden daardoor niet erg serieus genomen, want teveel een rechtse cq populistische geluid. Soms zetten Asscher, Klaver en Marijnessen ook wat kantekeningen. Maar zogoed als niemand in 2e kamer is wetenshappelijk onderlegd, buiten mss. Pieter Omtzigt

   Een partij daarentegen die vol de centrum kiest, eentje die bereid is tot wat compromissen, die zich open stelt. Met jou als lijsttrekker denk ik dat minimaal 10 zetels haalbaar zou moeten zijn. Vergeet niet dat in heel facilitaire NL (bedrijshoreca, schoonmaak, receptie, beveiligers) tot 50K banen verdwijnen dit jaar alleen al, hospitality (evenementen, congressen) tot 100K, Horeca algemeen tot 90K, voetbal (stewards, vip boxes, catering) tot 75K, reisbranche tot 150K.

   Met jouw aanpak zou dat een heel stuk minder zijn. RKI in Duitsland heeft heel uitvoerig in kaart gebracht de grootste risico op brandhaarden hier https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/38_20.pdf?__blob=publicationFile …en vooral paginas 4 en 6 daarvan. Ook heeft RKI jou vermoedens over aerosolen en slechte ventilatie inmiddels volledig omarmd (zij het met kantekening dat ook de anderhalvemeter toch niet loslaten).

   AUB denk erover na om een politieke partij te gaan beginnen. Je hebt er 3~4 maanden om goed over na te denken. Van buitenuit kunt U zo goed als niet invloed uitoefenen op politieke besluiten. Met pakweg 10 zetels kunt U wel een sterke troef in handen hebben oftewel tijdens coalitie onderhandelingen of anders een heel sterk en samenhangend boodschap over te brengen tijdens plenaire sessies.

   Ik ben echt van overtuigd dat een nieuwe politieke partij met jouw standpunten voorop om heel veel steun zou kunnen rekenen. Die pakweg 20% van de NL bevolking dat hun baan binnenkort gaan verliezen hebben dat nog niet onder ogen, gelet op de NOW (maar dat wordt enorm afgebouwd vanaf Oktober). Voor heel veel NL’ers was/is Corona een ver-van-mijn-bed show van verplichte vakantie vieren/nemen. De ware ontslag golven gaan nu pas doen gelden.

   Dan heb je er wat aan als een politieke partij zegt dat deze virus echt bestreden kan worden op een heel verstandige manier obv vooral goed ventileren en dat je wel wat afstand moet bewaren, maar niet overdreven zo.

   Kom op Maurice en ontwaak, je bent zover gekomen vanuit je eigen drijfsveer om dit hele kwestie grondig te doen onderzoeken en de kaf van de koren te scheiden. Om echt een verschil te maken, moet je wel zelf de Politiek in. Ik kan U verzekeren dat tot een kwart mijloen NL’ers dit besluit zou onmiddelijk toejuichen. Wellicht tot 250 zeer bekwame en behulpzame mensen die een handje zouden willen/kunnen bijdragen en kostenloos ook. Is niet niks een politieke partij oprichten, maar ook geen raketwetenschap.

   Heel goed perspectief op minstens 10 zetels zou ik ook zeggen. Ook de enige manier om echt een stem te hebben en om echt gehoord te worden.

   Beantwoorden
 34. jillis
  jillis zegt:

  Volkskrant is vandaag vrij kritisch tov het RIVM.
  Jaap van Dissel heeft aangegeven dat de conclusies van het RIVM gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. RIVM neemt echter de vele nieuwe onderzoeken die gedaan zijn “niet” mee in hun bevindingen. Dat is een teken van geen voortschrijdend inzicht.
  Onderzoeken die nu uitwijzen dat slechte ventilatie, (net als alle andere luchtweginfecties) de grootste veroorzaker is, van virus verspreiding.

  Het is niet uit te sluiten dan De Hond en De Man gelijk krijgen met hun verdenkingen tegen ventilatiesystemen.
  Deze uitspraak is een stap in de goede richting maar het woord verdenking is niet aan de orde. Maurice implementeert wel al het uitgebracht onderzoek naar Covid-19 in zijn bevindingen en zijn stelling is in die zin een stuk beter gefundeerd dan die van het RIVM.

  Zelf ben ik geen onderzoeken tegengekomen die grote druppel verspreiding als reden van transmissie uitwijzen. De vraag is dan ook waarom ze daar aan blijven vasthouden terwijl er geen noemenswaardig bewijs voor is. Het is een blinde stelling.

  Hier gaat het artikel ook op in. RIVM geeft geen openbaarheid in stukken en verklaart zichzelf niet of nauwelijks. Hier op de site is het ook al opgevallen dat onderzoek vanuit het RIVM dat aerosole overdracht zal gaan bewijzen niet gedaan of niet uitgebracht wordt.
  Het wordt zelfs tegengewerkt.

  RIVM zal ongetwijfeld bekritiseerd worden op zijn afwachtende houding zegt het stuk.
  Nou dat klopt inderdaad!!!!
  De vraag is alleen nog maar wanneer ze gaan bijdraaien.
  Eigenlijk is er niet echt een begin mee gemaakt. De aanpassing ventilatierichtlijnen kwam blijkbaar niet vanuit het RIVM maar van ECDC.
  Hoe langer het duurt voordat het beleid aangepast wordt,,,,

  des te groter wordt het gezichtsverlies van dit starre instituut: het RIVM

  Beantwoorden
  • ANJ Pieters
   ANJ Pieters zegt:

   Stuk in Volkskrant is niet zozeer kritisch op RIVM, maar toont hoe de dynamiek tussen overheid en RIVM werkelijk in elkaar zit: RIVM en OMT lopen aan de leiband van overheid ipv vice versa! Het líjkt alsof overheid de wetenschap volgt, maar in werkelijkheid volgt “de wetenschap” de overheid! Zij is nl opdrachtgever én financier van RIVM en OMT!

   Groet,
   Bram

   Beantwoorden
  • HansV
   HansV zegt:

   Ook vandaag of gisteravond een artikel van Maarten Keulemans in de Volkskrant die constateert dat vele positivo’s hun bron niet (zeggen te) kennen, waardoor hij zich afvraagt of wij een belangrijke verspreidingsroute over het hoofd zien.

   Blijkbaar heeft de heer Keulemans onder een steen geleefd, want die belangrijke verspreidingsroute is er gewoon. Zie de alternatieve persconferentie van Rutte, zoals die hierboven is uitgeschreven. Als je regelmatig kroegen bezoekt en er in een kroeg 50 man zijn, van wie je er 10 kent waarvan je denkt zeker te weten dat die niet besmettelijk zijn, dan zijn er nog altijd 40 van wie je dat niet weet. Je staat natuurlijk met je eigen vriendengroepje dus hebt weinig close contact met de rest – en toch wordt je besmet. Dat is typisch voor een besmetting via aerosolen. Maar op basis van de 1.5 meter geen idee wie de bron is.

   Bovendien, vele positivo’s zullen niet echt meer recentelijk besmet zijn, maar in maart/april en hebben nog rest-RNA in hun lichaam (de False Positives – FP). De hebben waarschijnlijk de ziekte maanden geleden zonder of met milde klachten doorgemaakt. Die hebben natuurlijk helemaal geen idee waar ze het hebben opgelopen.

   Wat dat betreft zou de GGD een beter beeld kunnen krijgen van het aandeel van de FP door de positivo’s na te bellen en te monitoren of ze klachten ontwikkelen. De groep die klachten heeft of ontwikkelt behoort dan iig niet tot de FP. Blijft dan over de groep van FP’s en asymptomatische patiënten. Het onderscheid daartussen te maken is lastig. Dan kan je alleen kijken of iemand de ziekte ook doorgeeft. Dan is die geen FP.

   Vriendelijke groet, Hans

   Beantwoorden
 35. Anne
  Anne zegt:

  Voor een artikel dat geschreven is door iemand die de mond vol heeft van de noodzaak van wetenschappelijke inzichten en data vind ik het echt van bedroevend slechte kwaliteit. Je vergelijkt 1,5 meter in Nederland met 1 meter in Italië. Je hebt beschikt – uitgezonderd een anekdote van Angela Markel – over geen enkele informatie wat betreft de kwaliteit van de ventilatie op plekken waar besmettingen hebben plaatsgevonden. Ik deel je mening dat meer data goed en noodzakelijk is, maar alvast conclusies trekken op basis van data waarvan je zelf al aangeeft dat die niet bestaan, is onwetenschappelijk en mogelijk misleidend.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Goh, ik wist niet dat de 1 meter in Italie net zo lang is als de 1,5 meter in Nederland. En waarschijnlijk heeft jouw internetverbinding het 6 maanden niet gedaan als ik de rest lees.
   Ik zou zo een reactie sturen naar de RIVM over hun onderbouwing van de 1,5 meter.

   Beantwoorden
   • Anne
    Anne zegt:

    Mijn internetverbinding is prima.

    Zou je me eens één kwantitatieve analyse kunnen aanwijzen waaruit jouw statement blijkt dat 1 meter afstand het besmettingsrisico in Nederland net zoveel zou verminderen als 1,5 meter afstand – en dan bedoel ik niet het Streeck artikel waarin dit helemaal niet is onderzocht (en waarin de woorden 1 meter of 1,5 meter niet eens voorkomen). En dan bedoel ik ook niet vergelijkingen van “in land X doen ze het zo, en daar werkt het goed, dus zou het in land Y ook goed werken”, want we weten allemaal dat zulke vergelijkingen niet opgaan.

    Beantwoorden
   • Maurits
    Maurits zegt:

    Tjee. De eerste keer dat ik je uit je “objectieve modus” zie vallen.

    Maar ik ben wel geinteresseerd in informatie over de 1, 1.5, 2 meter beslissing. Ik weet dat hier in UK wel flink aandacht voor is geweest en dat daar de conclusie was dat 2 meter zelfs te weinig zou zijn. Overigens denk ik dat misschien wetenschappelijk 1m te rechtvaardigen is, maar dat dat als boodschap naar de “niet zo verantwoordelijke mensen” te beperkt is. 1,5 meter laat iets van urgentie zien. 1 meter is: het zal wel goed zijn.

    Beantwoorden
    • Maurice
     Maurice zegt:

     Het gaat niet om die maten alleen, maar ook wat de nadelige consequenties zijn van 1,5 meter t.o.v. 1 meter….
     Daar moet je ook rekening mee houden bij de afwegingen.
     1 meter werkt in Italie, dus elke 10 centimeter die we meer nemen heeft nadelige consequenties op andere punten.
     Zoals bij voorbeed de capaciteit van liften.

     Beantwoorden
  • Herman Steigstra
   Herman Steigstra zegt:

   Het is een persconferentie, geen wetenschappelijk symposium. Daar vinden ook discussies plaats en open uitwisseling van studie resultaten. Heb je iets bij het RIVM gezien wat ook maar enigszins in die buurt komt? En wat Maurice ook al zei, heb je de vorige blogs misschien niet gelezen, daar staat alles uitgelegd inclusief de publicaties die daarvoor zijn gebruikt!

   Beantwoorden
   • Anne
    Anne zegt:

    In geen van de blogs staat een verwijzing naar een publicatie waaruit blijkt dat 1 meter afstand net zo goed werkt als 1.5 meter. Verder: op de website van het RIVM staat een link naar een artikel in The Lancet waarin op basis 172 studies in 16 landen (!) wordt geconcludeerd dat:
    – het besmettingsrisico met een factor 2.2 afneemt bij elke extra meter afstand
    – 2 meter afstand waarschijnlijk effectiever is dan 1 meter.

    Is er een kwantitatieve analyse die iets anders concludeert? Als dat er niet is, dan is de uitspraak dat 1 meter net zo effectief is als 1.5 meter dus gewoon foutief.

    Beantwoorden
     • Anne
      Anne zegt:

      Je gooit het nu op de kwaliteit van het onderzoek waarop het RIVM zich baseert, maar nogmaals: is er een kwantitatieve analyse die iets anders concludeert?

      Je zegt hierboven ook dat het ook gaat om de nadelige gevolgen van 1.5 meter ten opzichte van 1 meter. Dat is een heel ander punt dan “1.5 meter is net zo effectief als 1 meter”. En je zegt ook dat elke 10 centimeter die wij hanteren bovenop de 1 meter die in Italië wordt gehanteerd nadelige consequenties heeft. Dat is zo, maar dat wil niet zeggen dat 1 meter net zo effectief is als 1.5 meter. Dit bedoelde ik dus met de niet al te hoge kwaliteit van je analyse.

    • lmgikke
     lmgikke zegt:

     Is dat geen omgedraaide wereld? Is het niet aan degene die de regel opstelt om aan te tonen dat de 1,5 meter werkt?

     Door nu te stellen dat de bewijslast ligt bij de 1 meter vind ik dat echt omgedraaide wereld. De 1.5 Meter stel je niet ter discussie, maar als er een verkorting naar 1 meter voorgesteld wordt, moet deze in eens wetenschappelijk onderbouwd worden.

     Beantwoorden
 36. Maarten
  Maarten zegt:

  Mooi verhaal. Kan enkel alleen maar blijven denken over de spelfout

  “ Daarom wil ik graag eerst met U delen, wat wij inmiddels weten over het virus en hoe we dat “

  Met de hoofdletter U spreek je God aan en niet de populatie.

  Beantwoorden
 37. Robert
  Robert zegt:

  Organisaties als de WHO,RIVM’s,GGD’s etc. ontlenen een groot deel van hun bestaansrecht en aanzien aan het gevaar dat de wereldbevolking getroffen kan worden door epidemieën en pandemieën, maar tot voor kort leefden we in een periode waarin zich in geen 100 jaar een pandemie had voorgedaan, met als gevolg dat deze organisaties relevantie en vermogen tot het genereren van inkomsten aan het verliezen waren.
  Daarom is de Corona pandemie voor deze organisaties een geschenk uit de hemel en doen ze er alles aan om het zo afschrikwekkend mogelijk aan de samenleving te presenteren en erger nog, ze deinzen er niet voor terug om de bestrijding van de pandemie te frustreren en nemen het verlies van vele honderdduizenden levens op de koop toe.
  Op deze wijze kunnen ze de budgetten die ze van staatswege ontvangen weer gigantisch doen stijgen, net als de inkomsten uit vaccins, die ze van big pharma ontvangen.

  Het wrange aan dit verdienmodel is, dat deze organisaties, al zouden ze beschikken over een silver bullet waarmee ze de pandemie binnen een paar weken zouden kunnen wegvagen, ze die zeker niet zouden inzetten, om hun belangen niet te schaden, wat kan je dus verwachten van Rutte & Co die zich laat adviseren door deze organisaties vanuit deze belangen??

  Beantwoorden
  • Pieter
   Pieter zegt:

   Helaas klinkt dit fenomeen niet alleen logisch, het is ook aangetoond door sociologen dat het zo werkt: elke beroepsgroep is geneigd haar belang voor de samenleving groter te schetsen dan ze werkelijk is. Of het nu gaat om de politie die ijverts voor meer blauw op straat, of psychologen die meer geld willen voor toenemen psychologische problematiek, of kunstenaars die memen dat kunst de smeerolie van de samenleving is, allemaal houden ze zich aan het adagio: wij van wc-eend adviseren wc-eend.

   Beantwoorden
 38. Jaco
  Jaco zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor deze opsteker! Ik hoop dat meer mensen hun nuchtere verstand terug krijgen en we op deze manier weer terug kunnen naar het betere normaal.

  De resultaten van onderzoeken en de informatie die je verstrekt op basis van de diverse “grote” (wetenschappelijke) databronnen zie ik op veel kleinere schaal in mijn directe werk- en leefomgeving terug. Daar heb ik wat zelf onderzoekjes gedaan, data verzameld op basis van waarneming en interviews met direct betrokkenen bij besmettingen en ziektegevallen.

  Nogmaals dank voor je inzet en ik hoop dat grotere media dit eindelijk toch eens gaan overnemen!

  Beantwoorden
 39. Johanan Martin
  Johanan Martin zegt:

  Maurice, je slaat de spijker weer op z’n kop. Met deze speech had ik me aan alle regels gehouden die onze overheid ons oplegt, want jouw versie toont reflectie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en voortschrijdend inzicht. Maar nu houd ik mij alleen aan opgelegde maatregelen als mijn eigen ratio er ook achterstaat (en dat is niet vaak), of om rekening te houden met anderen.

  Maar helaas moeten we het doen met het nitwit-gereutel van Rutte en zijn incompetente hogepriester, Van Dissel.

  Beantwoorden
 40. mart
  mart zegt:

  Maurice,

  Het allermooiste aan je speech vond ik eigenlijk dat deze zo goed aansluit op de essentie van de persconferentie van onze MP van 15 april.

  Ik citeer nog even:
  “De drie belangrijkste criteria voor het besluit om de intelligente lockdown tijdelijk te handhaven of op onderdelen te herzien, zijn, allereerst:
  – 1) de druk op de zorg – ook de reguliere zorg, met andere woorden: kan de zorg het aan?,
  – 2) bescherming van ouderen en mensen met een zwakke gezondheid,
  – 3) zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus.”

  Oftewel de nadruk moet liggen op wat de zorg aankan (dat is al maanden prima onder controle), op het beschermen van de kwestbaren en op het verzamelen van informatie over de verspreiding van het virus.

  Volgens mij exact de punten waar jij in je verhaal op ingaat en waar je ook laat zien welke progressie daarop gemaakt is (of had kunnen zijn) sinds 15 april.

  Helaas constateer ik dat onze regering die lijn die 15 april mijns inziens goed werd ingezet heeft verlaten. Ik noem het wel de ontwikkeling van data naar discipline.
  Maatregelen worden niet meer onderzocht of effectiviteit of proportionaliteit maar met steeds meer discpline opgelegd. Onderzoeken zoals in Maassluis worden eufemestisch gesteld niet echt gepromoot.
  Uit voorvallen als in Dokum wil met niet leren maar alleen vooringenomen aannames bevestigen.
  Andere meningen, die natuurlijk ook niet altijd 100% gelijk hoeven te hebben, maar die je wel aan het denken zetten en uiteindelijk kunnen helpen om meer inzicht te krijgen worden steeds meer gecensureerd of belachelijk gemaakt.

  Mijn conclusie is dan ook eenvoudig, jouw speech was een consistente reactie geweest op de initiele lijn van onze regering. Ik kon me goed vinden in die lijn en dus nu ook in jouw speech.
  Helaas is onze regering een andere lijn in geslagen die ik niet meer kan begrijpen.

  Beantwoorden
 41. Peter L
  Peter L zegt:

  En mensen kunnen er ook gezondheidsklachten van krijgen, bijvoorbeeld COPD patiënten die toch al moeite hebben met ademhalen en oudere mensen die ze in de hitte moeten dragen.

  Beantwoorden
  • Johan
   Johan zegt:

   Helaas.
   Rutte is niet blind, hij heeft een enorme plaat beton voor zijn kop.
   Rutte draait niet, behalve als het hem een enorm electoraal verlies gaat opleveren.
   Dat hebben we gezien in de divident discussie.
   De oplossing is inderdaad mee doen met de verkiezingen.
   Gewoon een one-issue partij met de belofte om nieuwe verkiezen uit te schrijven en jezelf op te heffen zodra alle puinhopen zijn opgeruimd.
   Ik biedt me aan om 1 van die blauwe stoelen warm te houden, onder de voorwaarde dat ik tijdens de briefings Jaap van Dissel het leven zuur mag maken.

   Beantwoorden
  • Stefan
   Stefan zegt:

   Maurice for president! Hier spreekt visie uit, en wordt ook verder gekeken dan alleen de waan van de dag, en het achter de feiten aanlopen. Als we het RIVM-pad blijven volgen, met slechte ventilatie in verpleeghuizen in herfst/winter, stevenen we af op een tweede lockdown! Het RIVM kan ik als wetenschapper niet meer vertrouwen, zie ook de Volkskrant. Jouw maatregelen zijn zeker beter onderbouwd en gebaseerd op logica en gezond verstand, en kan daarom op veel meer draagvlak van de bevolking rekenen. Ik merk gewoon dat steeds meer beleidsmakers jou (heimelijk) volgen. Ga alsjeblieft zo door, Maurice!

   Beantwoorden
 42. Jan-Kees
  Jan-Kees zegt:

  Hoi Maurice, heel goed verhaal, goed toegankelijk voor iedereen. Dit zou goed pagina-groot passen in een aantal landelijke dagbladen – is dat te regelen? Ook zou ik de krachten bundelen met het initiatief van een groeiende groep medische professionals: https://opendebat.info/brief-kamerleden/ . Ook wacht ik nog op het publiceren van de 80 position papers door het Ministerie. Den Haag kan hier dan echt niet meer omheen.

  Beantwoorden
 43. John Hennink
  John Hennink zegt:

  Volgens het RIVM test ongeveer 1% positief op Corona. Van die ene procent wordt X % daadwerkelijk ziek. En van de Coronapatienten komt 1-2% te overlijden (waarbij je zeker nog vraagtekens kunt plaatsen omdat zo ongeveer alle onder Corona geschoven wordt).

  De waarde van ‘x’ heb ik nog niet kunnen vinden, maar als we die ergens tussen 1 en 5 % ligt, dan kom je bij een overlijdenspercentage van 2 uit op waardes van 1 op 100.000 en 1 op 500.000. En dat rechtvaardigt de enorme maatschappelijke schade?

  Beantwoorden
  • Maurits
   Maurits zegt:

   Tussen de 0,5-1% “mortality rate” van geinfecteerde mensen. Dat is overigens aan het dalen vanwege nieuwe behandelingen.
   https://www.nature.com/articles/d41586-020-01738-2
   Maar dit cijfer is “niet zo interessant”. Het gaat om de langdurige “vervolgschade”. Dit lijkt erg groot te zijn (nog niet volledig duidelijk). Als iets van 10% van de geinfecteerden in het ziekenhuis belanden en daarvan 10% “vervolgschade” hebben, praat je over honderduizend mensen die langdurige problemen hebben (17 miljoen x 60%x 10%x10%=. En dat is het echte probleem (samen met overbelasting van de ziekenhuizen. En dat is conservatief..

   Beantwoorden
   • Maurice
    Maurice zegt:

    Het is zeker niet zo dat 10% in het ziekenhuis belandt.
    Schatting is dat van het totaal aantal besmetten tot aan juni minder dan 1% in het ziekenhuis is belandt.
    Kortom het sommetje is onjuist

    Beantwoorden
 44. Henk Jan Bonnema
  Henk Jan Bonnema zegt:

  Mooi blog (alweer)

  Maar waarom toch al die alternatieve maatregelen verzinnen? Je gaat voorbij aan het belangrijkste: Er wordt niemand ziek! En er gaan haast geen mensen aan dood!

  Er is geen enkele reden voor welke maatregel dan ook!

  Beantwoorden
 45. Rob Aardewijn
  Rob Aardewijn zegt:

  Hallo Maurice,
  Prima verhaal. Mijn complimenten.
  Kan zo in een landelijke krant in een advertentie op volledige pagina.
  Zou wel leuk zijn om te kijken wat de reacties zijn, maar ja het kost wel wat, of zou Loesje het misschien voor zijn rekening willen nemen.
  Groet,
  Rob Aardewijn

  Beantwoorden
 46. leo regeer
  leo regeer zegt:

  Maurice zoals gewoonlijk helemaal eens met je, maar…je vergeet een aspect dat ik nog benoem: in gebied van luchtvervuiling en nabij bouwplaatsen dient men selectief ook bescherming mondkapje/gezichtsmasker te dragen, vergelijkbaar met niet coronaproof binnenruimten! zie http://www.leo.nl

  Beantwoorden
 47. ito
  ito zegt:

  Gegeven het feit dat besmettingen binnen en niet buiten plaatsvinden zou onderzoek zich ook moeten richten op het verschil tussen de binnen- en de buitensituatie. Dit in aanvulling op de Wells-Riley aanpak. Die laatste aanpak is in feite theoretische natuurkunde die probeert iets te zeggen over het verband tussen besmettingsgevaar binnen, ventilatie en blootstellingstijd. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon buiten gaan meten wat de condities zijn waaronder het virus zich blijkbaar nauwelijks of niet verspreid. Je meet dan buiten gewoon alles wat je waarneemt. Temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, zonlicht, (inter)acties van actoren etc. Het idee is dan dat als je deze condities binnen kunt implementeren, daar de besmettingskans dan ook minimaal wordt. Ik ben benieuwd wat de uitkomsten van dit onderzoek zijn in vergelijking met de theoretische voorspellingen van bijvoorbeeld Wells-Riley. Wellicht is er al een universiteit of ander onderzoeksinstituut op het idee gekomen om hier eens naar te kijken.

  Beantwoorden
 48. Cor
  Cor zegt:

  Natuurlijk willen we zo worden toegesproken en motiveer je zo veel meer nederlanders de afspraken na te komen .
  Maar ziet u de gezichten al voor u van de virologen, leden OMT, RIVM en alle deskundigen , die de overheid adviseren, als ze dit lezen.

  Beantwoorden
 49. Arjen
  Arjen zegt:

  Goed stuk Maurice,
  Dan vergeet je nog dat de behandeling (in het ziekenhuis) gigantisch is verbeterd met remdesivir, steroiden, anti stollingsmiddelen etc..

  Beantwoorden
 50. C.D. Hoek
  C.D. Hoek zegt:

  Beste Maurice,

  Met bewondering deze alternatieve toespraak gelezen. Chapeau!

  In overdrachtelijke zin gaat het spreekwoord: “Men vangt meer vliegen met honing dan met azijn”, ook hier op.

  Een overheid geniet in het algemeen het vertrouwen van de bevolking die haar dat schenkt. Zij dient daarmee bijzonder voorzichtig om te gaan en het niet beschamen. Dit laatste gebeurt echter nu wel door de aanvankelijk noodzakelijke opgelegde maatregelen na voortschrijdend inzicht niet bij of in te stellen, maar daarentegen halsstarrig tegen beter weten in de eerder ingeslagen weg te vervolgen, terwijl er toch meerdere-, logische- en betere wegen naar Rome leiden. Dat kweekt onbegrip en wantrouwen. Een voedingsbodem voor complottheorieën.

  Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.
  Maar boeren zijn slim en wat doet hij na het vergaren van juiste en voor hem logische kennis indien het hem voorgeschotelde nog niet te vreten is? Dan zegt hij tegen degene die het hem serveerde: “Dat gaan wij niet doen. Je vreet het zelf maar.”
  Kennelijk wordt dit in Den Haag en bij het RIVM niet begrepen. Gek hè?

  “C’est le ton qui fait la musique” en dat hebben velen met u door.
  Nogmaals “Chapeau”.

  Beantwoorden
 51. HansV
  HansV zegt:

  Het Duitse RIVM (Het Robert Kocht Institut) heeft vandaag een behoorlijk onderzoek gepubliceerd naar de herkomst van besmettingen (klik midden bovenaan op pdf):
  https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/38_20.pdf

  Interessant dat er een aantal buitenlucht besmettingen zijn. Tenminste dat lijkt zo te zijn, toch?

  Nou ja, bij 195 uitbraken (gem. 8.7 personen besmet – dat is heel wat, zeker voor buiten), die aan de buitensituatie toegeschreven worden, is de gebeurtenis waarbij de besmetting plaatsvindt niet herleidbaar. Die kunnen dus ook net zo goed binnen hebben plaatsgevonden.

  Verder zijn er 47 uitbraken (gem. 5.4 besmet) in verenigingsverband. Een sport- of andere vrijetijdsvereniging heeft als hoofdactiviteit vaak buitenactiviteit (kaartclubs en biljartclubs niet), maar heeft doorgaans ook een kantine / thuisbasis. Ook hier zal de besmetting vooral binnenskamers hebben plaatsgevonden.

  Er is één geval, een picknick, waar drie gasten zijn besmet. Dat zou buiten gebeurd kunnen zijn. Misschien heeft men te dicht op elkaar gezeten of intieme contacten gehad, etc. etc.

  De 3.2 besmettingen binnenshuis verwacht ik voor Nederland lager. Duitsland kent veel grote huishoudens, niet omdat ze veel meer nageslacht hebben, maar omdat vaak de oma en opa bij een kind en kleinkinderen wonen.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 52. Sybren
  Sybren zegt:

  Zo….de speech schrijver van Rutte kan op vakantie!

  Hoop zo dat Rutte ook voorzichtig gaat draaien (ja dit keer graag!) na de speech van Merkel.

  Moet voorIchtig. Snap Ik. De mensen moeten wel mee…..

  Beantwoorden
 53. HansK
  HansK zegt:

  Ergens in een mooie wijk in Nederland woonde een meneer die alles wist van tweewielers. Laten we hem in dit verhaal Jaap noemen.

  Om het leven voor de gewone burger eenvoudig te maken had Jaap 2 regels bedacht :
  1) de gemiddelde snelheid van een fiets is 20 km/u. En dat had te maken met rolweerstand, luchtweerstand, hoeveel vermogen kan een mens gedurende langere tijd leveren enz, maar dat was al snel te veel detail, dus de uitleg van deze regel vond hij verder niet noodzakelijk.
  2) de maximum snelheid van een motorfiets is veel hoger dan van een fiets.

  Op een mooie dag kwam zijn buurman een praatje maken. “Ik heb een nieuwe tweewieler gekocht” zei de buurman. “Ik heb er vandaag op gereden, en mijn gemiddelde snelheid vandaag was 20 km/u”.
  “Aha,” dacht Jaap. “Helder. Dat moet een fiets zijn dan.” Zijn buurman ging enthousiast verder. “10% van de tijd heb ik 180 km/u gereden, 40% van de tijd 10 km/u, en 50% van de tijd heb ik stil gestaan”. Maar Jaap luisterde al niet meer. Hij moest vandaag de regering advies gaan geven over de oorzaak van de vele verkeersongelukken met tweewielers.

  ‘s Avonds vertelde hij het verhaal van de nieuwe tweewieler aan zijn echtgenote. Die vroeg nog : “weet je wel zeker dat het een fiets is ? Kan een motorfiets bij sommige ritten ook een gemiddelde snelheid van 20 km/u hebben ?” “Nou,” zegt Jaap, “ik heb pas nog een motorfiets voorbij zien scheuren, die ging echt wel harder dan 20 km/u. Heb jij wel eens een motorfiets gezien die gemiddeld 20 km/u rijdt ?”
  De volgende dag kwam zijn echtgenote er toch nog op terug. “Zeg Jaap” zei ze, “ik ben vanmorgen even naar de buurman gegaan, en heb een praatje gemaakt, en heb in zijn schuur gekeken. Die nieuwe tweewieler van hem, daar hangt een groot metalen ding tussen het voorwiel en achterwiel. En ik zag een benzinetank. En hij is gister geflitst met 180 km/u bij Maassluis. Zou het misschien toch een motorfiets kunnen zijn ?”
  “You stupid woman” bromde Jaap. “Je had helemaal niet naar de buurman mogen gaan. Maar goed, ik zal zelf onderzoek gaan doen.” Al snel kwam hij terug met zijn verslag. “Dat motorblok wat jij gezien hebt : dat was koud, dus je hebt geen bewijs dat die voor de aandrijving heeft gezorgd. En die foto van het flitsapparaat : er zaten 2 mensen op die tweewieler, dus dat telt niet. En als derde argument : ik heb gezegd dat het een fiets is, dus dan is het meest waarschijnlijk dat dit een fiets is.”

  Zijn echtgenote sputterde nog wat. Maar Jaap was al weer weg. Hij moest op de persconferentie gaan uitleggen dat alle fietsers echt 15 meter afstand moesten houden. Want er waren teveel ongelukken met tweewielers. Niemand durfde meer te vragen of we iets moesten doen aan al die motorfietsen die 180km/u reden. Jaap wist immers alles van tweewielers.

  Beantwoorden
 54. Kees Wijnen
  Kees Wijnen zegt:

  Ik heb eens zitten denken, aerosolen is net zo iets als sigarettenrook. Zijn ook luchtdeeltjes die lang in de lucht blijft hangen, alleen ruik je het ook. Als je buiten zit en iemand rookt, ruik je dat, maar je hebt er nauwelijks last van. Het verwaait. Zit je binnen in een gesloten ruimte dan kan één roker (een super spreader) de hele ruimte verzieken en het hele lokaal in de blauwe rook zetten.
  Aerosolen kun je ook heel goed zichtbaar maken. Loop met koud en mistig weer ‘s avonds buiten en neem een zaklamp mee. Adem uit in het schijnsel van je zaklamp. Dan zie je aerosolen en zie je ook hoe lang die in de lucht blijven zweven!

  Beantwoorden
 55. Louis
  Louis zegt:

  Beste Maurice,

  De grootste kans om besmet te worden is binnen en/of in slecht geventileerde ruimtes.
  ik mis in je verhaal de concrete maatregelen om besmetting daar tegen te gaan zolang de binnenruimtes NIET coronaproof zijn.
  – Welke tijdelijke maatregelen stel je voor?
  – Welke termijn stel je hiervoor?
  – Wat zijn de kosten en wie gaat dat betalen?
  Of heb ik daar overheen gelezen?

  Van 1,5 meter naar 1 meter buiten is daarmee vergeleken onbelangrijk.

  Beantwoorden
 56. marco
  marco zegt:

  Beste Maurice,
  weer een heel goed stuk en heel belangrijk, niet alleen kritiek maar ook een redelijk alternatief voor de huidige maatregelen. En hier, maar ook in vorige blogs goed onderbouwd waarom dit het betere alternatief is.

  Een vraag: Ik zie een duidelijk verschil tussen viruswaanzin en jouw benadering. Vaak worden jullie op een hoop gegooid.
  Zou het niet verstandig zijn om meer afstand te nemen van Viruswaanzin?
  Ik denk dat het jou waardevolle werk geen goed doet om met deze toch langzaam anarchisme promotende organisatie in een adem genoemd te worden.

  Ik volg vanaf begin deze site en de hunne, maar ik heb gekozen, ik vind dit een veel betere kwalitet, en constructiever.
  Ik ben benieuwd naar je antwoord.

  Beantwoorden
  • Gerrie Reintjens
   Gerrie Reintjens zegt:

   Er zijn nog vele andere Nederlanders die op enige wijze ageren tegen de maatregelen van de regering. Dit doet men op een wijze waarvan zij denken dat dit de “juiste” is. Laten we alsjeblief niet direct een andere wijze afkeuren. We hebben elkaar nu harder nodig dan ooit. Daarnaast kan het geen kwaad om op verschillende wijzen te (re)ageren tegen onze regering, het RIVM, de WHO end.

   Beantwoorden
  • Rob Flink
   Rob Flink zegt:

   Dank Monique voor de link,

   Geschokt om te lezen maar ik wist het al.
   De bevestiging is dus duidelijk te lezen waarvan ik allang het vermoeden van had, dat er helemaal geen belijd is om de coronavirus crises in te perken.
   Duidelijk dat het RIVM één grote wassenneus is, Rutte en de Jonge eisen hun uitkomsten en het RIVM maakt de som.
   Dan blijft er nog maar één conclusie staande en dat is dat er gewoon een ordinaire machtscoup aan de gang is.
   Maar niet alleen in Nederland.
   Simpel omdat alle landen vrijwel dezelfde middelen inzetten is het overduidelijk dat de WHO hier aan de touwtjes trekt.
   Kortom een wereldwijde machtscoup.
   Daaruit natuurlijk weer de grote vraag, kwam dit virus nu als een gouden handsvat voor dat doel, of is deze gemaakt om de coup te realiseren.
   Technisch kan het, dus ik denk zelf het laatste.
   Maar dat maakt, nu de poppetjes op hun plaats vallen. ook helemaal niets meer uit.
   De geest is al uit de fles en daarmee is de coup al maanden aan de gang.

   Daaruit hoop ik dat iedereen in verzet komt.
   Omdat er via wetenschappelijk argumenteren geen enkele winst is te behalen.
   En daardoor is de enige mogelijkheid die nog rest, om landelijk, liefst wereldwijd, in verzet te komen.
   Alles werd al duidelijk via Maurice, met het ventileren al maanden terug, en de onbegrijpelijke nul inzet naar fatsoenlijk onderzoek.
   We wisten het allang maar hoopte het goede.
   Het was allemaal al duidelijk genoeg dat het hele vraagstuk dus helemaal niet om de volksgezondheid draait.
   De trieste waarheid is dus.
   Komen we niet in opstand, dan komen we zeker niet van het virus af en daarbovenop een totale machtsovername die duidelijk als dictatorschap zal eindigen en daarmee, via de WHO, zal die wereldwijd zijn.
   Het is triest, maar helaas waar, alle feiten wijzen die kant op.
   Dus mensen kom in het verzet.
   Geen testen af laten nemen.
   Nooit meewerken aan het contactenonderzoek.
   Zeker nooit die Corona-app toestaan of gebruiken.
   En gewoon burgerongehoorzaamheid zoals b.v. geen mondkapjes maar zet juist een bivakmuts op.
   En zeker helemaal nooit die vaccinatie accepteren.

   We moeten eerst openheid eisen van politiek en Corona onderzoek.
   En pas daarna meewerken, alleen zo weten zeker dat de Corona aanpak zal werken en we niet in een machtscoup afzinken.

   Mensen kom collectief in verzet.
   Ik sterf liever aan Corona dan te leven in een wereldwijde dictatorschap.

   Beantwoorden
 57. Roel
  Roel zegt:

  Vragen:
  1) mbt afstand 1 meter daarbij vergelijk je met Italië waar 1 meter geldt.
  In Zweden geldt 2 meter en daar hebben ze met minder grote bevolking meer besmettingen.

  2) besmetting via voorwerpen. In Nieuw Zeeland waar de besmettingen 100 dagen weg waren en nu weer terug heeft men gerapporteerd dat de nieuwe besmettingen via diepvriesproducten het land zou zijn ingekomen. Is dat niet in tegenspraak met die stelling van jou?

  3 Is het echt waar dat je met je volle verstand met schoenen naar een tv gooit? Je weet toch dat er geen interactie is als het een tv uitzending betreft?

  Beantwoorden
 58. Martijn
  Martijn zegt:

  Hi Maurice, eerder vroeg ik je reactie op het bericht van NOS dat in Friesland het virus was opgelopen bij een tuinfeest. Toen gaf je aan dat dit een een fout was van de NOS en dat ze het misschien nog wel zouden aanpassen. En verrekt, het is gebeurd:
  “Na een feestje met jongeren werden daar achttien besmettingen vastgesteld. Volgens de GGD Fryslân hielden de jongeren op een terras te weinig afstand en stond er nauwelijks wind. Maar omdat ze ook in een kroeg waren, is het volgens de GGD evengoed mogelijk dat het virus daar is doorgegeven.”

  Dus het was een terras of kroeg, nou dan weten wij het wel.

  Beantwoorden
 59. Rinus
  Rinus zegt:

  Beste Maurice,

  Wat een geweldige uiteenzetting weer. Met name het stuk over het gebruiken van een CO2 meter. Wij gebruiken zo’n meter al vanaf de eerste dag dat wij weer studenten mochten ontvangen in onze opleidingszaal. Wij ontvangen hier gemiddeld 20 studenten per dag in een ruimte van ong, 70 m2. Wij ventileren hier nu nog met natuurlijke ventilatie, ramen en deuren open/op een kier. Er wordt binnenkort een mechanisch ventilatiesysteem geïnstalleerd, verse lucht erin, oude Lucht eruit. De waarde aangegeven op de CO2 meter bij een lege ruimte is zo’n 450 ppm. Bij goed ventileren met ong. 20 studenten stijgt de meter naar een waarde tussen de 600 en 700. Als er weinig beweging in de luchtstroom is, mooi warm weer, zie je dat de waarde sneller stijgt. Als de waarde van 800 dan overschreden wordt gaat er een oranje lampje branden en is het voor ons tijd om extra te ventileren en wordt er een extra kopje koffie o.i.d. gehaald, ruimte even leeg. De maximale waarde aangegeven door de GGD is 1200 ppm. dus met de waarde van plus 800 is er dus tijd genoeg om in in te grijpen. Het gebruik van zo’n meter geeft ook voor de studenten duidelijkheid. Ik wil daarom graag het artikel over het gebruik van een CO2 meter in de communicatie naar onze studenten en huurders gebruiken.

  Met vriendelijke groet,
  Rinus Bedeker.

  Beantwoorden
 60. Martijn
  Martijn zegt:

  Op vraag 3 kan ik geen antwoord geven. Ik was er niet bij.

  Maar je kan natuurlijk landen shoppen zoals je wil. Het gaat om wat het meest voorkomt of waarschijnlijk is. Bij je eerste punt had je ook nieuw Zeeland kunnen noemen; daar hanteren ze 2 meter en leven het heel netjes na (ik was er tijdens de lockdown). In Zweden ook 2 meter maar wordt de regel niet nageleefd, zegt een collega van mij. Dus wat zegt het…

  Beantwoorden
  • Johan
   Johan zegt:

   In Zweden is helemaal geen 2 meter regel.
   Sterker nog, Zweden heeft BIJNA geen regels. De enige die ik ken: 1.5 meter tussen de tafels in een restaurant en beperkingen in bezoek bij verpleeghuizen.

   Verder kent Zweden alleen adviezen waarbij “Afstand houden” wordt genoemd en heel bewust geen specifiek getal omdat niemand dat getal kent.
   En verder gaat het letterlijk om de volgende uitspraak:
   “People are not stupid, if you tell them what is good for them they will know when to follow your advise”

   Beantwoorden
 61. Pieter
  Pieter zegt:

  Beste Maurice,

  Ik vond je paar vorige blogs soms wat verzuurd, vanwege je frustratie over de Maassluis doofpot. Dat je daar boos van wordt is zeker te begrijpen (ben ik ook). Ik zie veel liever meer van dit soort constructievere berichten. Een constructieve aanpak gelardeerd met feiten, informatie en ideeën om het anders (of in ieder geval beter) aan te pakken. Ik hoop ook dat je voornamelijk op die lijn blijft. Met een inhoudelijke aanpak bereik je meer dan met de viruswaanzin tone of voice, die met lijkt te willen schoppen.

  De informatie op je blogs is zeker te vinden, maar gegeven de enorme hoeveelheid informatie, merk ik ook dat informatie soms lastig te vinden is. Wellicht zou je site toch nog beter kan als je de tijd/rust hebt om bepaalde adviezen verder uit te (laten) werken, zoals je dat voor luchtvochtigheid >= 6g/kg met de https://covid-19calculator.com/nl/ hebt gedaan. Voor CO2 en ventilatie tips, zoek ik ook nog terug in de handvat(t)en post: https://www.maurice.nl/2020/08/01/handvaten/ en op https://www.maurice.nl/2020/08/14/zo-kan-het-wel-goed-gaan-op-scholen/ . Je zou dat per onderwerp een aparte pagina of post kunnen maken met concrete adviezen over ventilatie/CO2. Voorbeeld je noemt nu: “CO2 niveau te hoog is”. Op die pagina/post kan dan staan staan dan dat het huidige beeld van jou/deze community is en hoe dat zich verhoudt t.o.v. bouwbesluiten. Verder kan daar expliciet Inclusief de links naar de nu beschikbare wetenschappelijke informatie, bouwbesluiten, vermeld worden, zodat er een actueel overzicht is/blijft.

  Ik zal zo een donatie doen. Blijf graag doorgaan met positieve, constructieve posts die bomvol waardevolle informatie staan.

  Beantwoorden
 62. Ruud Mannee
  Ruud Mannee zegt:

  Hier de conclusie dat de PCR-test geen sluitend bewijs geeft of je besmet bent met corona, laat staan besmettelijk.

  https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/

  What can we conclude?

  These studies provided limited data of variable quality that PCR results per se are unlikely to predict viral culture from human samples. Insufficient attention may have been paid how PCR results relate to disease. The relation with infectiousness is unclear and more data are needed on this.

  If this is not understood, PCR results may lead to restrictions for large groups of people who do not present an infection risk.

  The results indicate that viral RNA load cut-offs should be used: to understand who is infectious, the extent of any outbreak and for controlling transmission.

  Beantwoorden
  • Robert
   Robert zegt:

   Gegeven het feit dat:
   -Dat PCR tests een bepaalde mate van false positive meldingen opleveren;
   En
   -De GGD’s er niet of nauwelijks in slagen om de bron van al deze meldingen te traceren (BCO), omdat het er teveel zijn.

   Zou ik de GGD’s willen adviseren om hun capaciteit slim in te zetten door niet achter elke gemelde PCR melding aan te hollen, maar BCO te verrichten op patiënten waarbij reeds Covid vastgesteld is, en als hier een bepaalde besmettingslokatie bij gevonden wordt, dan proactief vandaar uit de gehele omgeving maximaal aan tests en onderzoek onderwerpen.

   Beantwoorden
 63. Branislav Plesa
  Branislav Plesa zegt:

  Ik heb hier gemengde gevoelens over.

  Deels ben ik het er mee eens, deels ben ik van mening dat een economie in staat moet zijn al zijn burgers de economische klap te besparen in dit soort tijden. Als er iemand is waar de bedrijven op draaien dan is het wel jan met de pet (klant en werknemer tegelijk hoe mooi kan je het krijgen in je macro-economische berekeningen?). Ik zie meer heil in (al dan niet) tijdelijk universeel basis inkomen (als je de afgelopen 5 jaar geen misdaden begaan hebt) zodat mensen zich het kunnen veroorloven hier verstandig mee om te gaan.
  Desalniettemin moeten mensen ook een gevoel van welzijn hebben, werken hoort daar bij… anders maken ze zichzelf ziek.

  Maar… waar ik me aan stoor is dat je zegt:”Eigenlijk zijn onze cijfers niet betrouwbaar en testten we te weinig en zijn we nog steeds niet adequaat aan het testen.”

  Even verderop begin je je met dezelfde cijfers rijk te rekenen om te pleiten voor meer versoepeling.

  Die versoepeling ben ik het mee eens, maar jij gaat te kort door de bocht en te makkelijk uit van betrouwbaarheid van werkgevers, mensen worden nu al onder druk gezet om te komen werken ondanks dat ze in een huishouden wonen met iemand die in quarantaine is vanwege contact met een besmet persoon.

  Ik begrijp dat Schrödingers geweten een beetje ingewikkeld is, maar als ik uitreken wat het de maatschappij kost als we ons rijk rekenen en te makkelijk versoepelen kom ik op een grotere aantasting van onze welvaart en welzijn dan als we het inperken.

  Wel mag er veel meer en kordater gepraat worden over wie wel of niet en waarom en hoe dan wel. Er kan meer… er worden domme dingen toegestaan en er worden dingen verboden die gewoon veilig zijn en in sommige gevallen juist heel voordelig zijn voor longaandoeningen (ik noem een sauna met een constante luchttemperatuur van 80 graden, maar wil best nog een beter lijstje samenstellen).

  Sekswerkers hadden van mij als laatste weer terug aan het werk gemogen, gezien het grotere hygiëne risico dan wie dan ook in het bedrijfsleven. Maar die gingen zelfs al voor de Horeca uit hè? Scheelde anders niet veel.

  Doe mij eens een motie van wantrouwen, laat mij eens met die “deskundige” adviseurs van Rutte praten dan.

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Ik snap niet waarom weinig besmettingen thuis een zwakke schakel is in het aerosolen verhaal.
   Lang inademen van aerosolen kan je besmetten. Ik kan me goed voorstellen dat als je met een groep mensen bij elkaar bent, waar veel gesproken wordt en slechte ventilatie je per saldo beduidend meer aerosolen met virus in kan ademen dan thuis.
   Want er kan wel een situatie met ventilatie thuis zijn.
   De patient brengt minder virus in de lucht dan als het hard praat in een kroeg bij voorbeeld
   De ander is wellicht minder lang in die ruimte.

   Beantwoorden
   • Cor
    Cor zegt:

    Maurice, omdat maar 15% thuis besmet word. Even voor alle duidelijkheid, ik refereerde aan een reactie van een vorige bezoeker van deze site die daardoor vond dat wanneer aerosles de hoofdbesmetting zou zijn, de 15% besmetting wat weinig is

    Beantwoorden
    • HansV
     HansV zegt:

     Beste Cor, uit onderzoek blijkt dat 60-80% van de patiënten niemand besmet. Dat zijn blijkbaar mensen die weinig virus uitstoten dan wel in een situatie leven waarin besmetting zelden voorkomt (goede ventilatie, isolatie, alleenwonend).

     Vriendelijke groet, Hans

     Beantwoorden
 64. Hans
  Hans zegt:

  beste Maurice,
  Vanaf het begin ben ik fan van uw onderzoeken en berichtgevingen. Ook de volhardendheid en aanhoudende wetenschappelijke zoektocht naar bredere meningsvorming spreekt mij erg aan. Vanuit overheid wordt mi te weinig aandacht besteed aan andersdenkende wetenschap wat visie ernstig beperkt. Uw persconferentie getuigt ook van een smaakvolle manier van het geven van uw visie. Dat bereikt meer dan eerdere berichten waarin uw toon wat strak was en ook zoals anderen hebben gedaan. Kortom complimenten en ga vooral door met het goede werk. En besef dat dit geen tegengeluid is maar meegeluid. Succes.

  Beantwoorden
 65. Rob Flink
  Rob Flink zegt:

  Het idealisme syndroom van Prof. Bob de Wit.
  Te zien op youtube bij het bekende Cafe Weltschmerz.

  https://www.youtube.com/watch?v=BdX0quM9eHQ

  Deze man geeft een zeer interessante uiteenzetting over de nieuwe digitale revolutie en daarbij behorende gevolgen daarvan.
  Feitelijk een goed verslag over hoe die digitale revolutie de “digitale” machtscoup al reeds in gang is gezet.
  Alleen zijn visie over hoe deze revolutie zou kunnen eindigen, gelooft deze Bob de Wit in een wel zeer ongeloofwaardige idealistische droom.
  Met digitale tuintjes en 3D huizen printen.
  Elke bouwer en boer weet dat in de bouw of landbouw, dat er veel meer nodig is om even via een plastieken drol stapelende 3D printers, hele huizen te realiseren zijn, die ook maar enigszins aan de wooneisen kunnen voldoen, en elke boer weet wat nodig is, buiten big data en smartphone om, hoe een bevolking te kunnen voeden.
  Als bouwer en installateur wordt ik altijd zo moe van die 3D idealisten.
  En ja, ik heb ook zo’n China 3D printertje en 2D lasercutter en zeker is daar een enorme productie potentie mee te behalen.
  Maar mensen die met de beide technieken, digitaal en de realiteit van bouwen, kunnen overzien, weten dat deze verzinsels altijd zwaar onrealistische 3D ideologie is.
  Ik zal er niet nog langer over doorbomen, maar je kan nooit een 3D huis printen die aan b.v. aan de brandveiligheid kan voldoen, of gifstoffen uit weermakers,enz enz.
  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je met 3D printen heel veel toepassingen kan verzinnen die via traditionele productie niet of moeilijk te realiseren zijn.

  Maar goed, als we dat laatste 3D idealistische stukje van Bob de Wit van deze reportage afknippen, dat geeft hij wel een goed realistisch verslag wat ons te wachten staat.
  Met daarbij heel duidelijk waarom er geen accurate oplossingen gaan komen voor de Corona crises.
  Nee, uit de bijdrage van Bob de Wit is duidelijk te leren, dat er zonder dat de halve wereld het door heeft, een wereldmacht aan het opstaan is.
  En daaruit is te leren waarom er helemaal geen oor is naar de bevindingen van onder andere Maurice.

  Daarom moeten we niet meewerken aan een datastroom aan informatie die misbruikt wordt door WHO, RIVM of machtshebbers.
  Eerst alle data openbaar en onderzocht op juistheid en waarheid.
  Dan pas kan je gaan nadenken hoe het virus de kop in te drukken.

  Dus als burger is er maar één manier om dat af te dwingen.
  Niet laten testen.
  Niet meewerken aan contactenonderzoek.
  Geen corona aap en zeker geen vaccinaties.

  Alleen zo behoud je de macht van de burger via de democratie en dwing je overheden tot waarheid en echt oplossingen.
  Meewerken betekend nog altijd medeplichtig.

  Beantwoorden
 66. Dennis Optimist
  Dennis Optimist zegt:

  U heeft de (overtuigende) aanname gedaan dat besmettingen van Covid-19 uitsluitend plaatsvinden door aerosole verspreiding in een gesloten ruimte met een bepaalde absolute luchtvochtigheid.
  Waarom dan toch voor 1 meter afstand houden pleiten?
  Dat is toch niet nodig?

  Beantwoorden
  • Pieter
   Pieter zegt:

   Het kan niet helemaal worden uitgesloten dat je door grotere druppels besmet wordt. De vraag is hier niet of grote druppels wel of niet tot besmetting kunnen leiden, maar of grote druppels de oorzaak zijn van de epidemie. Dat laatste is onwaarschijnlijk, maar het zal heus wel eens gebeuren dat iemand via grote druppels besmet raakt. Zeker als je tot een risicogroep behoort, is het beter om enige afstand te houden. Want hoe je het ook wendt of keert, als corona jou te grazen neemt, ben je goed de sjaak!

   Beantwoorden
 67. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Complimenten Maurice voor de mooie positieve insteek van dit blog.

  Als ik een suggestie zou mogen doen voor een aanvulling: de regering lijkt het vertrouwen van een deel van de bevolking te zijn kwijtgeraakt. Stel de burgers in staat om ideeën, suggesties aan te dragen voor aanpassing van maatregelen, mogelijke behandelmethoden etc. En zorg voor een hele duidelijke follow-up zodat COVID-19 geen voedsel is voor complottheorieën.

  https://www.trouw.nl/binnenland/een-pandemie-is-voedsel-voor-complottheorieen-die-bloeien-als-nooit-tevoren~b7224923/

  Met betrekking tot de behandelmethoden is het ook positief om te noemen dat ook op dat vlak grote vooruitgang is geboekt en dat de overlevingskansen zijn verbeterd.
  En neem de argumenten van complotdenkers weg door zo snel mogelijk op een transparante wijze onderzoek te doen naar o.a.

  De invloed van tekort van vitamine D
  http://joannenova.com.au/2020/08/wow-vitamin-d-deficiency-may-cause-40-of-respiratory-deaths-in-older-people/

  De mogelijke (positieve) impact van de behandeling in vroeg stadium met hydroxychloroquine, zink en azitromycine
  http://joannenova.com.au/2020/08/countries-that-use-hydroxychloroquine-may-have-80-lower-covid-death-rates/
  https://c19study.com/

  Keep up the positive spirit! En heel veel dank voor al het werk!

  Beantwoorden
 68. Mimi
  Mimi zegt:

  Alsjeblieft start jij een politieke partij. Zou niet weten op wie ik moet stemmen nu.

  En hoop dat je nog lang onafhankelijk nieuws mag komen brengen in een tijd bestaat uit enkel propoganda en censuur.

  Je bent een topper!

  Beantwoorden
 69. HansV
  HansV zegt:

  Als aanvulling op jouw Twitterbericht over wielrenster Inge van der Heijden, ook bij de Ronde van Polen is een Nederlandse profwielrenner naar huis gestuurd vanwege een positieve test. Vijf dagen later was de test negatief.

  Nu zegt dat niet zoveel, want die test kan ook niet juist zijn. Het is een beetje een huis bouwen op een ondergrond die ook drijfzand kan zijn.

  Valt me trouwens wel op bij wielerwedstrijden in het buitenland dat bij het publiek de 1.5 (of 1) m in stand houden niet of nauwelijks gebeurt maar nagenoeg iedereen wel een mondkapje draagt. In de open ruimte dus.

  Vriendelijke groet, Hans

  Beantwoorden
 70. Hans P
  Hans P zegt:

  Zie dat de suggestie al vaker gedaan is, maar dacht zelf ook aan een ‘Lijst Maurice de Hond’ Timing richting de verkiezingen perfect om Den Haag (nu) op scherp te zetten!

  Beantwoorden
 71. Peter-Paul Bruens
  Peter-Paul Bruens zegt:

  Dit stuk was een aantal weken geleden een goed idee geweest, maar wat Maurice zegt is inmiddels allang achterhaald door de vele wetenschappers, waaronder artsen, die onderbouwd duidelijk hebben gemaakt dat er geen noodzaak tot het instandhouden van maatregelen meer is. De cijfers op het coronadashboard van de overheid spreken boekdelen. Er zijn geen noemenswaardige opnames. Het virus blijkt niet dodelijker dan de griep. Desalniettemin blijft het op de lijst staan waarop ook vreselijk dodelijke ziektes als Ebola zijn aangegeven.

  De toename van positieve testuitslagen zegt niets over of de “patiënten” in casu werkelijk geïnfecteerd zijn, noch zegt het iets over of zij het virus zouden kunnen overbrengen op een ander.

  Wat mij tegen valt is dat Mairice de Hond zegt zijn meningen te baseren op objectieve gegevens, cijfers.

  Kennelijk is hij de laatste weken zo druk geweest met het schrijven van deze toespraak dat er geen tijd was de laatste ontwikkelingen te volgen. Waarbij ik overigens niets afdoe aan de grote waardering die ik heb voor het feit dat Maurice de Hond vanaf het begin onderbouwd aan de orde heeft gesteld dat het treffen van maatregelen in de buitenlucht onzin was.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *