Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

COVID-19 heeft griep!

Is de Damdemonstratie een superspreading event? - 9478
Samenvatting van het artikel

Onderzoek wijst uit dat COVID-19 ongeveer hetzelfde verspreidingspatroon als de griep vertoont. Daarnaast laat een vergelijking per leeftijdsgroep zien dat ook de IFR van COVID-19 en influenza erg veel op elkaar lijken.

Lees volledig artikel: COVID-19 heeft griep!

Leestijd: 6 minuten

COVID-19 heeft griep!

Het wordt steeds duidelijker dat COVID-19 dezelfde verspreidingspatronen kent als influenza. Daar kunnen we veel uit leren, als we bereid zijn om de data ook serieus te bekijken. Plus dat we daardoor ook weten dat het in heel West-Europa en Noord-Amerika in de komende maanden tot veel minder besmettingen zal leiden. (En in het najaar weer zal opduiken).

De grote uitbraken boven 30 gr noorderbreedte

De grote uitbarstingen van COVID-19 tussen januari en half april vonden plaats in de gebieden waar de griepgolven zich alleen in de winter bevinden.  (Alleen boven 30 graden noorderbreedte kennen we de griepgolven, die zich alleen in de wintermaanden voordoen. Ten zuiden ervan zien we andere patronen; dan is het tijdens regenseizoenen). De grote griepgolf in 2017/2018 in Nederland duurde tot en met week 20 (dus begin mei).

Dit is het overzicht van de griep in Nederland van de afgelopen 5 jaar.

COVID-19 heeft griep! - 6577

Boven de 30 gr. NB in China is de jaarlijkse griepgolf tussen december en maart.   Wuhan ligt ook in dat gebied.

Bij het vergelijken van het verspreidingspatronen van influenza en COVID-19 zijn twee punten van groot belang om mee te nemen:

  • Bij influenza is het zo, dat bij iedere nieuwe variant die er jaarlijks komt, er al een behoorlijk deel van de bevolking immuun voor is, door blootstelling aan eerdere varianten uit het verleden. Echter bij COVID-19 is dat niet het geval.
  • Normaliter zien we het influenzavirus in West-Europa en het noordelijk deel van de VS al aan het begin van de winter opduiken. Dat duurt dan tot ergens tussen week 10-15.  De griepgolf van 2017-2018 duurde heel lang (circa 16 weken). COVID-19 dook pas relatief laat in de winter op (rond week 6).  16 weken daarbij opgeteld is week 22 (die week eindigt eind mei).

Door in te zoomen op de griepgolf van 2017 -2018 en te vergelijken met de cijfers die we nu van COVID-19 hebben kan het bovenstaande goed geïllustreerd worden.

Naast de oversterftecijfers van de griepperiode uit 2017-2018 is via Peil.nl begin mei 2018 aan de respondenten gevraagd of men de afgelopen 8 maanden griep heeft gehad. Op basis van de antwoorden schatten we dat dit percentage bij mensen onder de 65 jaar 25% is en boven de 65 jaar 15%.

Als we die cijfers combineren met de oversterfte per leeftijdsklasse in 2017-2018 kun je een schatting maken wat tijdens de griepgolf van 2017-2018 de IFR is geweest. De IFR is dat percentage van de besmette personen, die overlijdt aan die ziekte. (Infection Fatality Rate).

Dat kunnen we ook doen met de oversterfte van COVID-19 tot en met week 22 (dat zijn de cijfers die door het CBS zijn vastgesteld). De verantwoording voor de IFR, die we hanteren treft u hier aan.

En dan zien we het volgende:

COVID-19 heeft griep! - 7157

Als we alleen de totalen per leeftijd bekijken dan zijn de overeenkomsten zeer opvallend.  De IFR per leeftijdsklasse bij influenza in 2018 en COVID-19 lijken behoorlijk op elkaar. Alleen als we de uitsplitsingen bekijken naar geslacht zien we dat bij COVID-19 mannen meer slachtoffer worden dan vrouwen.

Nog los van het verschil van het ziekteverloop van COVID-19 ten opzichte van influenza is het bij deze tabel belangrijk om te beseffen dat bij influenza in 2017-2018 het maximale aantal besmettingen wel bereikt zal zijn. Degenen die niet ziek werden, waren blijkbaar immuun voor de influenza variant(en) van dat jaar. Ten aanzien van COVID-19 is dat nu zeker niet het geval. De schatting is dat het percentage besmettingen met COVID-19 ergens tussen 10- en 15% ligt. Dus het is aannemelijk dat als COVID-19 onbeperkt zich zou kunnen verspreiden, dat de totale oversterfte een factor 5 à 10 groter zal zijn dan de circa 9000, die tot week 18 zijn vastgesteld.

Gaat COVID-19 hetzelfde patroon volgen als de griepgolven?

De centrale vraag nu is of COVID-19 qua verspreiding ongeveer hetzelfde doet qua seizoenpatronen als influenza. Overal boven 30 graden noorderbreedte waar COVID-19 is uitgebroken zie je het fors dalen.

FT.com laat dat mooi zien met de volgende grafiek:

COVID-19 heeft griep! - 6581

Bij deze cijfers moet in beschouwing worden genomen dat de sterfte aan COVID-19 gemiddeld 3 weken na de besmetting gebeurt. Dus de huidige stand van zaken op de grafiek geeft het aantal bestemmingen aan van rond 25 april (eind van week 17).

De forse daling in West-Europa en New York van het aantal sterfgevallen, die we in feite sinds 15 april in dit overzicht zien, is toe te schrijven aan de lockdowns die overal in diverse varianten zijn toegepast. (Zelf denk ik te kunnen aantonen dat de belangrijkste daaruit is geweest dat bijeenkomsten met meer dan een paar mensen rond 15 maart overal verboden werden en niet zozeer de andere maatregelen, maar dat is in het kader van dit artikel niet van belang).

Influenza verspreidt zich niet meer in West-Europa na week 18 à 20. Blijkbaar zijn de condities dan voor het influenzavirus niet gunstig. Geldt dat nu voor COVID-19 wel of niet?

Er zijn vele aanwijzingen dat COVID-19 qua verspreidingspatronen de lijn volgt van influenza.

Ik wil dat indirect laten zien via de informatie over Brazilië. In dit rapport staat een overzicht van wanneer in Brazilië de griepgolven zijn. Het land is heel groot, en loopt van 5 graden noorderbreedte tot 33 graden zuiderbreedte. Deze grafiek uit het rapport laat zien wanneer de griepgolven zijn in de verschillende staten van het land.

COVID-19 heeft griep! - 6582

Verticaal is het afgezet naar breedtegraad en horizontaal staat het weeknummer. De oranjelijn betreffen staten in Brazilië waar een duidelijk moment is in het jaar waar een griepgolf start. De grijze lijn betreft staten waar geen duidelijk seizoenspatroon is. Maar ook daar zien we dat de griepgolven in Brazilië tussen week 14 en 26 lopen (dus vanaf half maart tot eind juni).

Het bovenste oranje streepje betreft de provincie Amazones, waar Manaus in ligt. Het griepseizoen start daar in week 17. De griepgolven komen wat later in de zuidelijke staten. Rio de Janeiro zit tussen week 22 en 24 gemiddeld. São Paulo (in het grijs ) zit rond week 21.

Omdat COVID-19 in het begin geen mensen is tegengekomen die al immuun waren, is het logisch dat als het binnenkomt dat het zich dan ook makkelijker verspreidt. Dat is in Brazilië met name in São Paulo gebeurd rond week 8. Vooral rijke Brazilianen die in Europa op wintersport waren geweest werden besmet.

De uitbraak in Manaus startte rond 20 maart.  In dit blog heb ik er over geschreven.

De huidige ontwikkelingen in Brazilië zijn behoorlijk in lijn met het influenzapatroon (als je mee in aanmerking neemt dat het zich makkelijker kan verspreiden dan een willekeurige influenzavirus, doordat niemand immuun is ervoor).

Hieronder heb ik een grafiek gemaakt met de normale griepseizoenen in 4 landen op het zuidelijk halfrond plus Italië en Engeland met daarin het aantal doden door COVID-19 per 1 miljoen inwoners. Het verschil is evident.

COVID-19 heeft griep! - 6583

Als bekeken wordt wat de top-10 landen ter wereld zijn met het grootste aantal COVID-19 doden per 1 miljoen inwoners  dan zijn dat allemaal landen, zoals Nederland, waar de griepgolf in de winter is (zoals ook op de grafiek te zien is bij de onderste twee landen). Het officiële aantal COVID-doden per 1 miljoen inwoners ligt bij die 10 landen (ruim) boven de 200.  (Bij dat overzicht heb ik hele kleine landen buiten beschouwing gelaten).

Dat de cijfers in Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië en Zuid-Afrika zoveel lager zijn dan bij ons moet wel samenhangen met het feit dat in die landen het griepseizoen nog niet was aangebroken. De condities voor COVID-19 om zich te verspreiden waren daar dus, net zoals voor influenza, beduidend ongunstiger dan bij ons. Hier leg ik uit waardoor dit komt.

Mijn conclusie is dat COVID-19 ook in de komende maanden ten aanzien van de verspreiding de patronen van griep wereldwijd globaal zal volgen. 

(Met natuurlijk de aantekening, dat doordat nog weinig mensen in die landen immuun zijn, er sprake zal zijn van een grotere verspreidingssnelheid als men niet de juiste maatregelen neemt).

De grote gevolgen van dit verspreidingspatroon

Ik trek hier de belangrijke volgende conclusies uit:

  1. Tot ergens in het najaar zullen de omstandigheden (heel) ongunstig zijn voor COVID-19 om zich weer snel te verspreiden. Ongeacht welke maatregelen we treffen zal het aantal mensen dat besmet wordt niet meer fors gaan stijgen. Zelfs als we deze zomerperiode vrijwel alles weer gaan doen wat we voor 1 maart mochten, zal het zeker niet meer de grote aantallen slachtoffers geven zoals eind maart in Nederland het geval was.
  2. Als in landen boven de 30 graden noorderbreedte COVID-19 nog niet volledig verdwenen is, dan is de kans heel groot dat als het normale griepseizoen daar begint, er wel grote uitbraken ontstaan.

Ten aanzien van het laatste maak ik me ernstig zorgen omdat de WHO/RIVM op de foute lijn zitten ten aanzien van de wijze waarop de ene persoon de andere kan besmetten. (Namelijk via direct contact). Terwijl men de besmettingen via de lucht (aerosols) volledig negeert. Dit document van het RIVM van 18 mei is daar een droevig bewijs van. Ik kan mijn ogen niet geloven, als ik zie hoe daar naar de gewenste eindconclusie wordt toegewerkt.

Je hoeft mij niet te geloven, maar lees dan dit paper van de Australische professor Lidia Morawska. De titel is “Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality.” Dit is de samenvatiing.

COVID-19 heeft griep! - 6585

Besef dat bijvoorbeeld in India vanaf begin juni de moessonperiode start. Het start in het zuidwesten (Kerala), waar het 5 maanden kan duren en trekt dan naar het noordoosten. In New Delhi begint het in juli-augustus.

Zolang de WHO niet onderkent hoe de verspreiding van COVID-19 onder de bevolking echt plaatsvindt zullen landen de verkeerde maatregelen nemen.

  • In Nederland via de 1,5 meter-maatregelen, met desastreuze gevolgen voor economie en samenleving. (en ook nog onnodige gezondheidsrisico’s in binnenruimtes)
  • In landen waar de regenperiode nog moet starten, met enorm meer COVID-19 slachtoffers dan nodig had hoeven te zijn.

Hopelijk keren WHO en RIVM nog terug van die weg waardoor de ramp nog veel groter wordt dan nodig was/is.

U heeft zojuist gelezen: COVID-19 heeft de griep!

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963