De blinde vlek met grote gevolgen

Inleiding

Het is van belang te weten waar die 1,5 meter eigenlijk vandaan komt, die we zo vaak  horen. En hoe logisch dat voorschrift is in het licht van de recente onderzoeken, die uitgevoerd zijn m.b.t. Covid-19.

Allereerst geeft het WHO op haar website aan, dat er een afstand van 1 meter aangehouden zou moeten worden. In Nederland is daar blijkbaar 1,5 meter van gemaakt. Besef wat voor consequenties die 50 centimeter extra heeft voor ons dagelijks functioneren en voor de economie. Wat is dat extra rendement van die 50 centimeter voor de volksgezondheid? En wat zijn daarvan de economische en sociale kosten voor economie en maatschappij?

Maar waar komt die 1,5 meter eigenlijk vandaan?

In de literatuur over influenza wordt gesteld dat de overdracht van dat virus vooral gaat via druppels en direct contact. In veel mindere mate zou dat op indirecte wijze gaan via aerosols. Dat zijn minuscule druppeltjes die door de lucht zweven.

Dit schema van Dr. Walter Hugentobler maakt dat goed duidelijk.

Het RIVM (en alle prominente virologen) in Nederland zitten in hun pogingen om het Covid-19 virus in te dammen, volledig op die influenza lijn: het gaat via direct contact en dus als je op 1,5 meter blijft is er heel weinig risico. De impact van de andere overdrachtsmethoden zijn volgens Prof. van Dissel van het RIVM heel klein.

Vanuit dat perspectief is het houden van afstand een goede strategie. Maar hoe zeker is het eigenlijk dat de directe overdracht van het Coronavirus binnen een straal van 1,5 meter van een besmet iemand inderdaad de prominente overdrachtswijze is?

De onverklaarbare seizoenspatronen van influenza

Influenza is de afgelopen 80 jaar veel bestudeerd. Maar als je naar die onderzoeken kijkt dan blijkt er toch nog behoorlijk wat onduidelijkheid te zijn over hoe de overdracht van het virus nu echt plaatsvindt.

Dit zijn o.a. studies waaruit vastgesteld kan worden hoeveel men eigenlijk nog niet weet. (1), (2)

In 2014 was er een groot congres in Dubai over infectieziekten. Een arts verbonden aan de WHO gaf een presentatie over de zoektocht naar een verklaring voor de verschillen in seizoenspatronen in de landen onder 30 graden Noorderbreedte.

Dat men daar absoluut nog niet uit is merk je als je die presentatie leest. Het wordt het best aangegeven met de tekst van deze sheet.

Er komen in dat verslag allerlei mogelijke verklaringen langs (dia 14 en verder), maar steeds constateert de auteur dat het geen sluitende verklaring is voor de verschillen in de patronen die er zijn. (Echt een aanrader om te lezen).

Maar als dat niet passend te maken is, hoe weten we dan eigenlijk zeker dat de verspreiding van het influenzavirus overwegend gaat via directe contactvormen binnen 1,5 meter van elkaar? Dat is dan toch niet echt logisch.

Met wat we inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van Covid-19 weten, is dat er nog meer onlogische zaken zijn. Zomaar 5 vragen:

 1. Er zijn diverse onderzoeken, die uitwijzen dat de besmetting veel meer binnenshuis dan buiten plaatsvindt. In China wordt een score gemeld van 350 op 1 en in Japan 20 op 1. Prof. Streeck stelde in zijn onderzoek in Heinsburg vast, dat ook daar het overgrote deel van de besmettingen binnen hadden plaatsgehad. Het net gestarte onderzoek onder de Nederlandse besmette Corona-patiënten  www.onderzoekcorona.nl wijst ook al uit dat besmettingen buitenshuis ver in de minderheid zijn.

De eerste logische vraag is dus: als directe overdracht binnen 1,5 meter tussen twee mensen zo dominant is bij de besmetting van anderen, waarom gebeurt dat dan niet in ongeveer gelijke mate buiten als binnen?  Buiten ontmoeten we immers ook nog eens veel meer vreemden dan binnen, dus dat zou dus helemaal tot veel meer besmettingen moeten leiden.

 1. Uit minstens vier studies van Covid-19 blijkt, dat huisgenoten van een patiënt veel minder besmet worden dan je zou verwachten.(1) (2) (3) (4). Bij die vier studies zien we percentages tussen 5% en 35%. Dus het overgrote deel van de leden in het huishouden waren niet besmet. Maar dat is dan eigenlijk volstrekt onlogisch. Want binnen een huishouden zal die 1,5 meter afstand veel minder in acht genomen zijn, zeker toen men nog niet wist dat de symptomen van de patiënt het gevolg waren van een Covid-19 besmetting.
 2. Op 10 maart vond er bij Seattle een koorrepetitie plaats van 60 man. Men hield zich aan de 1,5 meter, raakten elkaar niet aan en gebruikten desinfecterende middelen. 3 weken later was 75% besmet, enkelen dood. Vergelijkbare cijfers, die we ook zien bij een koor in Amsterdam, zoals beschreven door Trouw. Ook 75% ziek en enkelen dood. Maar die hielden geen 1.5 meter.

Bij het onderzoek van Prof Streeck in Heinsberg bleek dat degenen die tijdens de karnavalsbijeenkomst besmet waren geraakt, zwaarder ziek waren geworden dan de mensen die het virus thuis hadden opgelopen.
Maar hoe kan dat nu? Hoe is het mogelijk dat bij superspreading events een beduidend groter percentage wordt besmet dan thuis en ze ook nog zieker zijn (16% van de besmettingen zonder symptomen, thuis 36%)? Is dat te verenigen met het standpunt dat het overgrote deel van de overdracht via direct 1-op-1 contact gaat binnen 1,5 meter?

Het wordt nog gekker als we dan ook nog weten dat een groot deel van de besmettingen, voordat de lockdowns kwamen, ontstonden bij superspread events.

 1. Op marine- en cruiseschepen zijn heel veel mensen besmet geraakt. Dat lijkt ook het geval te zijn bij nogal wat zorginstellingen. Zou dat nu echt komen doordat al die marinemensen binnen anderhalve meter zijn gekomen van een besmet iemand? Of is er een andere reden?
 2. We zien bij herhaling op televisie opnames van arme landen in Afrika en vluchtelingenkampen. Ook hoe het toegaat in India. Mensen die hutje bij mutje wonen en hutje bij mutje leven. Zelfs het houden van een afstand van 50 centimeter zou daar al moeilijk zijn. Al twee maanden wordt dan dreigend gezegd “als het hier gaat uitbarsten, dan wordt het een ramp……” . Maar die ramp heeft zich niet voltrokken. Niet op Lesbos, niet in Afrika.In India zijn er nu welgeteld 2.000 doden op een bevolking van meer dan 1,3 miljard.

Dit zijn dus al 5 verschillende soorten waarnemingen, waardoor je vraagtekens kan zetten bij de stelling, dat de besmetting overwegend geschiedt via directe overdracht binnen 1,5 meter. Samen met het gebrek aan verklaring van de seizoenspatronen van griep, kan er maar één logische verklaring zijn.

“De overdracht van influenza en COVID-19 geschiedt niet primair via direct contact binnen anderhalve meter tussen een besmet persoon en een ander”

Wat is dan een andere wel logische verklaring?

Maar hoe gaat het dan?  Op basis van de recente studies is dit mijn hypothese:

“De overdracht van influenza en COVID-19 geschiedt vrijwel volledig via aerosols. Je ademt ze in en daarmee komt het virus je lichaam in.  Je moet er wel een bepaalde tijd aan blootgesteld zijn, want anders wordt je niet besmet/er niet ziek van”.

Dit is een uitgebreid artikel van Prof.Shelley Miller, die goed de aerosols beschrijft.

Laten we de 5 vragen nog eens de revue laten passeren en aannemen dat de hypothese waar is:

 1. Omdat aerosols in de buitenlucht vervliegen en niet op één plek blijven, worden mensen daardoor bijna nooit buiten besmet.
 2. Ook als je thuis een patiënt hebt hoeft het niet zo te zijn dat de rest van de leden van het huishouden lang genoeg besmet worden door aerosols. Het kan liggen aan ventilatie en luchtvochtigheid in het huis, of dat men niet lang bij de patiënt verblijft en dat de patiënt weinig aerosols uitstoot.
 3. Bij superspreading events verkeer je 2 à 4 uur in een gesloten ruimte met de aerosols van een besmet persoon. Thuis doorgaans aanzienlijk korter achter elkaar of er is wel ventilatie. Dus dat is de reden dat er meer ziek worden bij die events.
 4. Via interne ventilatie systemen worden aerosols verspreid over ruimtes en blijven dan lang hangen. Daardoor worden er zoveel aanwezigen op schepen en in zorginstellingen besmet.
 5. In vluchtelingenkampen, in Afrika en India, zijn de huizen/tenten van de mensen zodanig, dat er een altijd natuurlijke ventilatie plaats vindt. Ook als er aerosols door een besmet persoon worden uitgestoten, blijven ze niet lang genoeg hangen om iemand te besmetten. Daarom zien we zo weinig besmettingen daar.

Deze nieuwe hypothese geeft dus wel bevredigende antwoorden op ieder van deze vijf vragen.

Het zou prachtig zijn als de grote en jarenlange zoektocht van de virologen en epidemiologen naar de verklaring over de seizoenspatronen van influenza hiermee ook tot resultaat zou leiden. Nog even een ander bewijs dat men hiernaar aan het zoeken was en geen verklaring vond. Dit staat in een paper uit 2016.

 

Dus laten we kijken of we met deze hypothese dan wel een verklaring kunnen vinden voor de start van een griepepidemie in die gebieden. En ik kan al verklappen, die is gevonden.

Dus de hypothese is: “je wordt besmet door aerosols, die een langere tijd bij je in de buurt blijven hangen en die je in voldoende mate inademt om ziek te worden.”

 1. Besmet worden ten Noorden van de 30e breedtegraad:

Als de luchtvochtigheid laag is blijven de aerosols in een slecht geventileerde ruimte lang hangen. Deze omstandigheid komt alleen in de herfst of winter voor. Dan ontstaat er de griepepidemie.

 1. In de rest van de wereld:

De luchtvochtigheidsgraad is te hoog voor een aerosol om lang binnen te blijven hangen.

(Airconditioning is wel ongunstig, maar als dat gebeurt in ruimtes waar alleen het eigen gezin aanwezig is, leidt dat niet tot grote uitbraken.)

We zien vele verschillende patronen van die griepuitbraak:

 • In deze studie in India blijkt dat de griepgolf in Srinagar, in het noorden van het land  allleen in de winter is (zoals bij ons). Daar was in de winter het weer ongeveer zoals in Nederland. In het veel zuidelijker Delhi was de griepgolf tijdens de moesson (tussen juli en september).
 • In die zelfde studie uit 2014 staat een opsomming van landen onder de 30 graden Noorderbreedte met verschillende patronen van de griep. Bij alle landen, behalve vlak bij de evenaar, zien we dat de griepgolf er is tijdens de regentijden.
 • Maar vlak bij de evenaar ziet men geen duidelijk patroon. Maleisië wordt als voorbeeld genoemd (ook vlak bij de evenaar) en als men meerdere jaren bij elkaar telt wordt het beeld zeer diffuus.

Hoe past dit bovenstaande nu in die hypothese over de grote rol van de aerosols?

Manaus biedt de verklaring

Die verklaring vond ik in Manaus.

Daar zijn de cijfers per dag bekend van de besmettingen met COVID-19. Rond 19 maart begon de uitbraak. Dus er moest tussen 12 en 15 maart iets gebeurd zijn. Maar wat?

Ik vond geen grote gebeurtenissen. Maar wel iets anders. De onderstaande grafiek laat het zien. Op zaterdagochtend 14 maart waren er “heavy rains”:

Via mijn ervaringen in Cuba bij mijn schoonouders weet ik wat er gebeurt. In het huis (waar geen glazen ramen zijn en de deur vrijwel altijd open staat) wonen circa 20 mensen. Soms ben je met 8 man, soms met 4, soms met 12. Men leeft vaak buiten. En binnen probeert men het hoofd koel te houden d.m.v. natuurlijke ventilatie van de lucht, waarbij alles open staat. Plus wat ventilatoren. Eventuele aerosols worden zo snel het huis uit verdreven en verdwijnen. Als ze al niet door de hoge luchtvochtigheid snel neerslaan.

Totdat het erg gaat regenen en onweren en iedereen het huis in vlucht. De deuren en ramen blijven nog wel open. Dus nog steeds prima ventilatie.

Maar dat is niet het geval bij zo’n zware regenbui. En die verklaring heb  ik gehoord van  een deskundige op dat terrein. Zo omschreef hij het

“Bij een regenbui zal er een extra weerstand gaan ontstaan voor lucht die door een open raam naar binnen of naar buiten stroomt. Ventilatie wordt dus moeilijker en dit zal erger worden bij meer regen. De lucht moet dwars door de vallende regen druppels gaan en dit kost drukval, druk van de lucht voor en achter het regenscherm.”

Dus als het hard regent dan is er als het ware een muur van water om het huis. Maar er is meer, en dat lijkt de belangrijkste component erbij te zijn. En dat is onweer. Ik weet nog goed hoe we thuis als het ging onweren de stekkers van de tv en radio uit het stopcontact haalden. Blijkbaar is dat nog steeds verstandig. Ik begrijp dat zeker arme mensen dat nog steeds doen, omdat ze bang zijn dat hun apparaat kapot gaat (of er brand uitbreek).

Dus als het hard regent en het onweert, dan haalt men in die landen de stekker uit het stopcontact van o.a. de losse ventilator(en) die ze hebben. Dus dat is het enige moment dat in die landen binnenshuis de lucht min of meer blijft stilhangen. De regenbui sluit ontsnapping van de lucht naar buiten af. En het uitzetten van de ventilator(en) zorgt dat de lucht ook in huis vrij stil blijft hangen.

Vanuit de website waar het onweer over de wereld bijgehouden wordt is er ook een archief. En als je dan naar Manaus gaat kijken dan heeft het daar dagenlang niet geonweerd in die periode, maar wel op de ochtend van 14 maart.

De lucht in het huis kan niet doorstromen en er zijn geen luchtstromen in huis. Als er binnen het huishouden een persoon aanwezig is die al besmet was dan kan die persoon een groot deel van de 15 à 20 familieleden eenvoudig besmetten.

Dat zijn dus de “distributed superspreading events” van de tropische gebieden. En uit de informatie die ik vanuit Manaus heb gekregen bleek, dat er daarna nog een paar keer vergelijkbare weersomstandigheden zijn geweest en steeds daarna was er weer een stijging van het aantal slachtoffers.

Ook in Guayaquil in Ecuador was iets vergelijkbaar waarneembaar. Daar was op de ochtend  van zaterdag 8 maart onweer. En daaronderstaat in Wikipedia over de nieuwe besmettingen in Ecuador (Los Rios ligt noorderlijk van Guyaquil en daar had het ook geonweerd):

 

 

Een andere mogelijke relatie met het onweer zou kunnen zijn wat ik hiet tegen ben gekomen. Prof. Galembeck heeft onderzoek gedaan naar de electrische lading van waterdruppeltjes. Hij constateert o.a. dat tijdens een onweersbui die electrische lading in de lucht verandert. Dat zou een andere verklaring kunnen zijn dat de aerosols, die normaliter bij hoge luchtvochtigheid niet blijven zweven, door die bijzonder situatie tijdens een onweersbui, een ander gedrag vertonen en wel in de lucht blijven.  Dit is een paper over zijn onderzoek.

Welke van de twee verklaringen de juiste is moet verder onderzocht worden, maar het is evident dat die onweerbui het startpunt was van een superspreadevent in Manous en Guayaquit.

Daarom kon men geen patroon zien bij de griepgolven in de gebieden vlak bij de evenaar! Als je over een paar jaar naar de gemiddeldes kijkt dan zie je niet de specifieke momenten die de uitbraken triggerden. Want misschien onweerde het een jaar ervoor niet op 14 maart, maar op 28 maart of op 2 maart!

En met deze uitleg kunnen ineens wel de verschillen in de patronen van de griepgolven in de tropische gebieden verklaard kunnen worden.  De uitbraak van griep en Covid-19 onstaat wanneeer het zwaar regent en onweert….Dat is het enige moment dat in die gebieden er geen doorstroming is van lucht in de huizen en ook geen frisse lucht van buiten komt, omdat “het regenscherm”  die luchtverversing als het ware blokkeert.

Concluderend:  deze hypothese over het besmetten van een ander via aerosols is veel robuuster dan die waarmee de WHO en anderen al jarenlang werken dat het vrijwel alleen binnen 1,5 meter geschiedt. Een hypothese, die wel een antwoord geeft op de 5 hierboven gestelde vragen en ook een elegante en complete verklaring biedt voor de lang gezochte heilige graal van het grieponderzoek.

De grote gevolgen

Hieruit zou dus blijken dat die anderhalve meter veel minder belangrijk is dan hoe de aerosols zich door ruimtes bewegen en ze al dan niet mensen kunnen besmetten. En dat heeft grote gevolgen voor de aanpak besmettingen te verhinderen.

Als deze informatie niet snel door de WHO (en het RIVM wordt meegenomen), dan kan dat grote gevolgen hebben.  Als de aanwijzingen van de WHO/RIVM (deels) op verkeerde uitgangspunten is gebaseerd, dan leidt dat tot veel meer doden wereldwijd en veel meer schade aan de economie dan nodig is.

Niet alleen is de anderhalve meter samenleving onzinnig als het dus vooral de aerosols zijn die binnenshuis problemen kunnen veroorzaken. Het bestrijden daarvan is beduidend simpeler en de economische en sociale restricties zijn ook veel minder drastisch.

En welke bescherming geven spatschermen als het met name de aerosols zijn, die in de lucht zweven, die zorgen voor de besmetting?

Maar qua mensenlevens kunnen die aanwijzingen ook tot grote rampen leiden. Neem India. Daar is nu niet veel aan de hand. Maar in een groot deel van India breekt over twee maanden het regenseizoen aan. En als men dan niet weet welk risico men binnenshuis loopt, dan kunnen daar echt heel veel slachtoffers gaan vallen. Terwijl het beste advies  voor ze is als het zwaar regent (en onweert) voor luchtcirculatie te zorgen (via een ventilator of anderszins).

De grote vraag is of al die mensen die zo lang dachten dat de besmetting vrijwel alleen door het directe contact kwam, nu bereid zijn om te onderkennen, dat een dominante rol van aerosols veel betere antwoorden geven op de zoektocht naar de seizoenspatronen en de resultaten die uit de meest recente onderzoeken komen.

Maar hopelijk zijn er voldoende mensen in de medische wereld, die bereid zijn om feiten en logica onder ogen te zien en er vervolgens alles aan te doen om met de juiste aanpakken te komen. Dit is gelukkig al een website van een groep professoren en artsen die de WHO oproepen om wel de aerosols en de luchtvochtigheid bij hun beleidsadviezen meet te nemen.

Het zal heel veel mensenlevens wereldwijd schelen en het kan de economie en maatschappij overal in de wereld sneller weer laten normaliseren als WHO en RIVM dit alles serieus gaan nemen.

116 antwoorden
 1. tim sieben
  tim sieben zegt:

  Maurice,

  Ik volg met grote belangstelling je blog en andere gepubliceerde artikelen. Chapeau voor je werk. Iedere dag weer stoor ik mij over de eenzijdige berichtgeving in de media. Alleen de adviezen en inzichten van virologen worden gedeeld en totaal niet nagedacht over andere mogelijke oorzaken / patronen. De logica is ver te zoeken. Dit richt enorme schade aan en zorgt voor een grote schijnveiligheid.

  Kan er geen petitie worden gestart, zodat jij wordt meegenomen in het OMT en er een voor het publiek transparant debat volgt waarin “de belastingbetaler” mee kan luisteren en zijn mening kan vormen op basis van een goede inhoudelijke discussie.

  Succes met je onderzoeken en blijf vooral volhouden!

  Beantwoorden
 2. Rinus Kwakkel
  Rinus Kwakkel zegt:

  EVALUATIE CORONA

  De overheid heeft nagelaten een evaluatie te maken van de belangrijkste aspecten van het corona virus. Het beleid wordt uitgevoerd op basis van aantal besmettingen, aantal doden en aantal IC bedden. Vanaf de aanvang van de corona is het voor de regering duidelijk geweest dat een overgang neer de 1,5 m maatschappij onvermijdelijk is, dit echter zonder enige onderbouwing. Richtlijnen van WHO en RIVM worden blind gevolgd. De Tweede Kamer volgt slaafs.
  Hierna volgt een evaluatie die een volstrekt ander beeld geeft van de gevaren van dit virus

  Wat is de kans dat iemand een corona drager tegenkomt?
  Op 1-5 2020 waren er in totaal 40.000 besmettingen. Dat is ten opzichte van de NL bevolking van 17,2 mln 0,2%. Het aantal doden was 5000, oftewel 0,02% ( bron: databank Johns Hopkins). Verreweg het grootste gedeelte (van naar schatting 90%) ven de besmette personen geneest, de meesten zelfs zonder echte problemen .
  Ten aanzien van het aantal doden is nog onduidelijk wat het aantal zou zijn zonder corona.
  De campagnes van de overheid doen veel mensen-(volstrekt ten onrechte) denken, dat als je binnen 1,5 meter afstand komt van een ander je het virus krijgt.

  Hoe agressief is het virus? Niet echt agressief. Nu dagelijks miljoenen mensen naar buiten gaan is een totaal aantal van 40000 besmettingen (per 1-5-2020) niet echt verontrustend, zeker als-zoals gezegd- het grootste gedeelte van de mensen met een corona besmetting geneest.
  Het ziektebeeld is wel ernstig en het aantal doden relatief hoog. Met de huidige inspanningen zal ongetwijfeld op (korte) termijn passende medicamenten worden ontwikkeld.

  Waarvoor is de 1,5 meter afstand?
  Het afstand houden is met name bedoeld om wezens die geen besef hebben van het besmettingsgevaar ( paarden, honden) uit elkaar te houden.

  Heeft de mens dat besef wel?
  Jazeker. De mens leeft al zeer lang met griep virussen. Zo wordt (bijna automatisch) de hand voor de mond gehouden bij het niezen / hoesten en wordt er normaliter op gelet dat voldoende afstand wordt gehouden.
  Als na het niezen/ hoesten de handen niet voldoende schoon is, dan kan het virus zich verspreiden via de materie die de (corona-) virus drager aanraakt.

  Heeft de 1,5 m afstand veel besmettingen voorkomen? Waarschijnlijk niet. De mens houdt immers de hand voor de mond, zeker als er iemand vlakbij staat. Het virus komt dan in de hand.
  Overigens moet niet worden uitgesloten, dat seksueel contact of gewoon een kus veel, zo niet de meeste besmettingen veroorzaakt. Verdere verspreiding gaat dan weer via de hand.

  Wordt met de huidige maatregelen de verspreiding via de hand voorkomen? De hygiënische voorlichting is nuttig, maar onvolledig en niets is verplicht. Er zijn additionele, al dan niet verplichte hygiëne maatregelen nodig om de verspreiding via de hand verder te verminderen.

  Conclusie: de 1,5 meter afstand is zinloos voor de menselijke samenleving. Besmettingen gaan gewoon door en de samenleving stort in. Er moet een aanpak komen voor alle griepvirussen, niet een aparte voor corona. In 2018 zijn er 10.000 doden gevallen door de influenza griep en is dus ook een gevaar voor de volksgezondheid. Ten opzichte van de periode voor corona is er op griepgebied in feite niet veel veranderd, er is een griep bijgekomen.
  Het RIVM/overheid moet snel met een andere aanpak komen en de 17,2 miljoen gezonde mensen moeten niet accepteren dat ze in een 1,5 meter afstand maatschappij worden gedwongen. Belangenbehartigers, met name de overkoepelende organisaties, voor onder andere sport, werk, recreatie moeten niet meewerken aan een 1,5 meter afstand samenleving, maar de belangen behartigen van hun leden.

  Hoe dan het virus indammen?
  De oplossing moet worden gezocht in betere hygiëne. Een (concept)plan van aanpak is op aanvraag beschikbaar . Aanpassingen/opmerkingen zijn welkom en kunnen in de aanpak worden verwerkt.
  Het isoleren van 17,2 miljoen gezonde mensen is beestachtig en hoort niet in de menselijke samenleving thuis.
  Uitgangspunt van de hygiëne aanpak is om bij betreden van een ruimte schone handen te hebben.
  Bij betreden van de supermarkt dus handen reinigen in plaats van een winkelwagen.
  Dat het RIVM niet voorschrijft om bij de ingang van een ziekenhuis de handen schoon te maken geeft al aan, dat over de hygiëne aanpak niet goed is nagedacht. Een uitgebreide beschrijving van de aanpak is op aanvraag beschikbaar.
  Isolatie moet worden gezocht bij mensen met symptomen van een begin van de griep. De overheid kan quarantaine verplicht stellen vanaf een bepaald stadium. De vraag of het een coronavirus is komt als de medicatie moet worden vastgesteld.
  Ook zouden de mensen die de doelgroep zijn van het corona en andere griepvirussen goed (hygiënisch ) advies moeten hebben om een besmetting te voorkomen. Vaak zijn deze mensen al onder behandeling en de arts kan dan hygiëne voorschriften geven.
  Een wereldwijde aanpak van de hygiëne maatregelen kan leiden tot het weer openen van de internationale grenzen.
  Focus niet op 1,5 m afstand, maar op schone handen en virusvrije ruimtes

  Juridische aspecten
  De 1,5 meter afstand verplichting begint steeds meer de rechten van de mens te ondermijnen.
  Nu al worden wettelijke aanpassingen gemaakt om de privacy in te dammen.
  Ook gelijke rechten en non-discriminatie beginselen (zullen) worden aangetast.
  Het recht op vrijheid is ook een heet hangijzer. Je kunt je afvragen of de 1,5 meter afstand en het “huisarrest” nu nog wel mogelijk is, omdat steeds duidelijker wordt dat de volksgezondheid steeds verder achteruit gaat. De psychische schade is enorm, mede omdat het beleid geen toekomst biedt.
  De juristen moeten uitmaken of de 1,5 meter regels wettelijk kunnen worden voortgezet.
  Hierbij is niet alleen van belang of een regeling in strijd is met de basis rechten van een mens, maar ook of de geleden schade verhaald kan worden.

  Drs MCA Kwakkel
  Telefoon: 06 5339 3742
  1-5-2020

  Stop de coronagekte is een initiatief dat tot doel heeft zoveel mogelijk terug te keren naar het pre-corona tijdperk.
  Daartoe is een eigen plan ontwikkeld dat zoveel mogelijk binnen Nederland zal worden verspreid en dient ter vervanging van het huidige 1,5 meter afstand beleid.
  Daarnaast wordt nagegaan of het huidig beleid in strijd is met de grondrechten van de Nederlander.

  Beantwoorden
 3. h de leeuw
  h de leeuw zegt:

  Een verklaring van seizoenpatronen van griep kan zijn de lage vitamine D status van vooral ouderen die weinig buiten komen en niet suppleren met vitamine D ( 2.000 IE per dag wordt
  aangeraden. Een al of niet donkere huidskleur speelt ook een rol.

  Beantwoorden
  • Edith B
   Edith B zegt:

   Meneer de Leeuw, u weet niet waar u het over heeft. Ik ben bruin, 62 jaar. Al meer dan 15 jaar geen griep gehad. Eet gezond, slaap met open raam, ben dagelijks buiten. Hou mijn darmflora perfect op orde. Hoe dan?

   Beantwoorden
   • Lena
    Lena zegt:

    Dag Edith,
    Waarom nou gelijk weer “u weet niet waar u het over heeft”. Dat meneer aangeeft dat een donkere huidskleur een rol speelt? Want dit laatste klopt. Mensen met een donkere huidskleur hebben meer baat aan het bijslikken van vitamine d. Waarom? Omdat het is zo is…Bel de apotheek maar eens… pffff

    Beantwoorden
  • Brex
   Brex zegt:

   Even aangenomen dat uw theorie klopt, hoe kunnen we dan ooit nog binnen fitnessen? Het blijft een gesloten ruimte, vaak met laag plafond waar de lucht niet circuleert. Hoe filter je de aerosols uit de lucht voordat ze besmetten?

   Beantwoorden
 4. T. Groot
  T. Groot zegt:

  Ontzettend veel dank Maurice voor uw onderzoek, inzet en doorzettingsvermogen, ondanks de weerstand die u ondervindt en de impact op uw eigen gezondheid. Hieronder een opiniestuk van een Britse epidemioloog die een aantal vergelijkbare dingen zegt die u een tijd geleden zei.
  Verder vraag ik me af of u iets kunt zeggen over de uitspraak die je overal blijft horen “om de verspreiding van het virus te voorkomen”. Los van de illussie dat dit mogelijk is natuurlijk, ben ik benieuwd of dit nou echt het doel is waar we naartoe moeten werken?
  Nogmaals, heel veel dank.

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/11/boris-johnson-advice-coronavirus-spread-work

  Beantwoorden
 5. brownydalton
  brownydalton zegt:

  interessante bevindingen. Hopelijk gaat iemand uit de ‘mainstream advisering’ er ook nog eens serieus naar kijken ipv de mantra’s te blijven volgen. Anders is het voor ons allen in ieder geval goed de epidemie in India en het zuidelijk halfrond te gaan volgen. Een enorme toename in het regenseizoen van covid-19 in India, bangladesh etc. zou je theorie bekrachtigen en geeft dan ook inzicht voor komende griep seizoen hier.

  Beantwoorden
 6. Wim Ihns
  Wim Ihns zegt:

  Er wordt,ter ondersteuning van de lockdown maatregelen, al dan niet intelligent, veelal verwezen naar de verschillen m.b.t. de omvang van de Spaanse griep in 1918 tussen Philadelphia en St. Louis in de VS. In Philadelphia werd een grote parade gehouden met desastreuze gevolgen van dien, terwijl St. Louis snel in lock down ging en veel minder werd geraakt.. Hoe verhoudt dit zich tot uw zeer interessante hypothese? De 200.000 bezoekers van de parade bevonden zich buiten. Door zijn ligging is de luchtvochtigheid wellicht groter dan in St. Louis maar dat lijkt mij niet voldoende voor de verklaring van de grote verschillen.

  Beantwoorden
  • J.Roelofs
   J.Roelofs zegt:

   200.000 bezoekers. Die zijn mogelijk niet de hele dag buiten geweest. Cafes, restaurants, winkels en danszalen zullen goede zaken hebben gedaan.

   Beantwoorden
 7. Erik-Jan
  Erik-Jan zegt:

  terwijl we in de stadsbus nu om de halte worden gemaand de anderhalve meter in acht te houden, s de temp tegen de relatieve vochtigheid al weer goed voor de aerols vandaag, realiseerde ik me toen ik uitstapje. Ook fijn de bibliotheken vandaag weer open met veel oudjes.
  Ik voorspel een toename over 2 weken Maurice

  Beantwoorden
 8. Rob Brioul
  Rob Brioul zegt:

  Erg goed verhaal, mijn complimenten! Nu zouden ze je aanvullende zienswijze nog moeten accepteren en er vooral rekening mee moeten houden bij het lanceren van nieuwe maatregelen!

  Beantwoorden
  • Lucas
   Lucas zegt:

   Rond de tweede wereld oorlog heeft James Lovelock een onderzoek gedaan naar griep besmettingen. 8personen met griep en 8 gezonde mensen werden bij elkaar gezet. Eerst op een afstand met lakens ertussen. Later zonder lakens en wat dichter bij elkaar . Niets gebeurde. Pas toen de groep ging kaarten raakten mensen besmet. Het lijkt erop dat als je dingen aanraakt die door iemand met griep zijn aangeraakt of tegenaan gehoest of geniest je ziek kan worden. Waarschijnlijk omdat je dan met je handen aan je eigen gezicht zit en het dan binnenkrijgt.

   Beantwoorden
 9. Hannie Boumans
  Hannie Boumans zegt:

  Ik wil het heel graag geloven. Ben aan het ventileren en ben weer op zoek naar de vochtmeter die achter de piano is gevallen.
  Is het mogelijk ook een onderzoekje te doen naar de uitbraak in Noord Italie? Het vermoeden dat de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Valencia een belangrijke reden voor de uitbraak is geweest. Zaten die ook in een afgesloten ruimte. En het Carnaval? Was dat ook niet buiten. Hoe kan dat dan? Ik wil het graag geloven maar nu is het net of een De Hond volger vergelijkbaar is met een G5 volger. Kunnen het RIVM en jij het niet bijleggen? Ik ga iig ventileren en de deuren open gooien.

  Beantwoorden
  • Mara R.
   Mara R. zegt:

   Carnaval wordt echt niet alleen buiten gevierd, zeker dit jaar niet vanwege de stormen. De kroegen zijn overvol men staat lekker met elkaar carnavalskrakers te zingen en er wordt nogal wat gezoend en gesekst in die paar dagen. En dan zijn mensen ook nog moe en bezopen dus hebben een rampzalige weerstand.
   Zo verging het Oostenrijk ook in de Après-Ski hutten.

   Kan dus juist heel goed.

   Beantwoorden
  • Fritsander
   Fritsander zegt:

   Bij voetbalwedstrijden gaan veel mensen in slecht geventileerde bussen op weg naar het stadion en zingen de longen uit hun lijf. Verreweg de meeste mensen kijken zo’n wedstrijd in kroegen. In de winter is dat binnen met vaak slechte ventilate. Daarbij wordt veel gezongen, geschreeuwd en gejuicht. Carnaval vindt ook plaats in kroegen die heel druk zijn met veel geschreeuw en gezang, buitengewoon gezellig. Dit sluit geheel aan bij de redeneringen van Maurice.

   Beantwoorden
  • M
   M zegt:

   Carnaval is grotendeels verregend dit jaar. Velen gingen naar de kroeg of buurthuis. Waar je dicht op elkaar staat te zingen en te zweten.

   Beantwoorden
  • Olaf
   Olaf zegt:

   Bij Carnaval kan de spreading mogelijk veroorzaakt zijn doordat men NA het carnaval massaal de kroegen opzoekt en al gillend en lallend de biertjes naar binnen werkt. Dit is dan een afgesloten ruimte waar meestal slecht geventileerd wordt en waar mensen dicht op elkaar gepakt zijn en ook nog eens extra druppels uitstoten door had roepen. Voila, spreading event. Het carnaval in Brazilie vindt vooral buiten plaats, daar is dan ook weinig corona besmetting te zien.
   Voor de voetbalwedstrijd geldt hetzelfde: niet de wedstrijd zelf maar het vieren van de overwinning in de kroegen en barren was het probleem.

   Beantwoorden
  • Rick
   Rick zegt:

   Beste Hannie,

   Misschien speelt dit een rol: De champions League wedstrijd werd in het stadion in Milaan gespeeld, waar de tribunes zo dicht op elkaar staan dat er jarenlang problemen zijn geweest met de kwaliteit van het gras, veroorzaakt door het ontbreken van zon en … wind. Ook zijn er voor deze wedstrijd tienduizenden fans vanuit Bergamo naar Milaan gereisd. Een groot deel daarvan heeft dat met het openbaar vervoer gedaan. Het laatste deel van de reis vond plaats in volgepakte metro’s.

   Voor wat betreft het carnaval: toevallig was ik dit jaar in Maastricht op de vrijdagavond toen het carnaval van start ging. Aangezien het buiten hard waaide en guur werd, bevonden de mensen zich met name in de grote cafés. Dicht op elkaar gepakt, vochtig van het morsen van drank en zwetend van het hossen. Met beslagen ramen als resultaat.

   Wellicht dat deze achtergrond info het verhaal van Maurice kracht bijzet.

   Beantwoorden
  • Kaat G.
   Kaat G. zegt:

   Carnaval wordt ook binnen gevierd. De optocht is maar een onderdeel van het feest. Optocht wordt gevolgd door prijsuitreiking in feestzaal, mensen staan in kroegen feest te vieren, daarna volgt een drukbezocht carnavalsbal waarbij de mensen staan dichtbij elkaar gestapeld.

   Beantwoorden
  • Roos
   Roos zegt:

   Met carnaval staan mensen veelal met uitgaan in kleine ruimten opeen gepakt en wordt er slecht geventileerd. Alleen de optocht vindt buiten plaats.

   Beantwoorden
 10. T. Groot
  T. Groot zegt:

  Beste Maurice,
  Aan eerder bericht voeg ik graag toe dat op de site van het CDC reeds in maart veel van de informatie stond die u noemt, gebaseerd op onderzoeken uit China een maand ervoor. Niet om kritiek op u te leveren, maar het toont de waanzin van de overheidsmaatregelen overal.
  Bijv.: In een ziekenhuiskamer met meerdere patiënten is het virus amper te vinden op oppervlakken, wel op de luchtafvoer. Kans op besmetting van familieleden bij één besmet persoon in een huishouden van zes bleek ongeveer 10%. Kans op besmetting in de buitenlucht is nihil. Kans op besmetting door interpersoonlijk contact is zéér klein.
  Zelfs het RIVM zegt op hun site nog steeds dat besmettingen door het aanraken van zaken (winkelkarretjes ontsmetten? contant geld verbannen? stop-knop in de tram/bus niet aanraken?) niet bewezen is. En meer dan 90% van de overledenen hadden al een (ik noem het maar even) welvaartsziekte onder de leden.
  Wellicht kunt u die onderzoeken terugvinden. Nogmaals dank!

  Beantwoorden
 11. Frank
  Frank zegt:

  Je analyse is heel logisch Maurice. Virus gaat door de lucht en kleine ruimtes met weinig ventilatie zijn gevaarlijk. Maar is dat virus niet zo klein dat het dwars door een mondkapje heen vliegt?

  Beantwoorden
 12. Ralph Schurink
  Ralph Schurink zegt:

  Beste Maurice

  Dank voor deze inleiding. Ik ga het volgende blog ook nog lezen. Eén opmerking; diverse grafieken in deze inleiding zijn momenteel niet zichtbaar, althans voor mij niet. Terwijl tot nu toe in al je blogs dit wel het geval was.
  Succes!

  Beantwoorden
 13. Roos
  Roos zegt:

  Dag Maurice,
  Hoe groot schat jij dan de kans op besmetting via direct contact? Dus via aanraking en intimiteit. Dan houd je je niet alleen niet aan de 1.5 m, maar ben je zelfs heel dicht bij elkaar en raak je elkaar aan. Je zou haast denken dat die helemaal niet groot is op basis van wat je schrijft bij punt 2 van 5.

  Beantwoorden
 14. Peter
  Peter zegt:

  Beste Maurice,

  Dank voor je heldere analyses.

  De verklaring voor ‘afwijking Manaus’ kan mogelijk ook gedeeltelijk anders liggen.
  Het bevreemd ons ook dat in tropisch Azië en Afrika het virus zich gedeisd lijkt te houden, maar in tropisch Brazilië niet.

  In Brazilië is Covid-19 extreem politiek gemaakt, vele malen erger dan USA. De angst en misinformatie die gezaaid wordt door lokale overheden is echt bizar en bijna lachwekkend te noemen als er niet zo’n ernstig leed achter zou zitten.

  Er is een enorme politieke strijd losgebarsten tussen bepaalde gouverneurs en de president.
  De ene partij: “Levensgevaarlijk, volledige keiharde lockdown”, de andere “het is maar een griepje, gewoon naar je werk”. Een land van politieke extremen.

  Helaas heeft een behoorlijk gedeelte van de bevolking in Noord Brazilië nooit de scholing ontvangen die ze in het Zuiden hebben, of die wij hebben. Ze komen vaak moeilijker tot juiste informatie / eigen beeldvorming en velen zijn echt doodsbang gemaakt. Ook de jongeren zijn vaak doodsbang.

  Tevens is corruptie daar helaas meer regel dan uitzondering.
  Met gepaste bescheidenheid en met alle respect voor alle slachtoffers overal. Wij vertrouwen de cijfers van Brazilië niet zomaar. Bepaalde staten zouden zomaar de Covid-19 tellingen aanzienlijk opgeklopt kunnen hebben (en vice versa is ook goed mogelijk voor andere staten weer).

  Beantwoorden
 15. Willy Grendel
  Willy Grendel zegt:

  Het klinkt zo logisch allemaal, hoop dat er iets mee gedaan wordt.
  grootvoorstander van ventileren.
  de krokusvakantiegangers ook erg ziek en 1 overleden na de apres ski
  dat is ook een slecht geventileerde lage ruimte met veel geschreeuw en verlaagde weerstand door de drank.
  maar niet alle regels zijn slecht
  wat meer handen wassen en je bureau en omgeving schoon houden
  kunnen geen kwaad en al dat handen schudden en teveel zoenen dragen ook niet bij aan de gezondheid zeker niet in griep en corona tijd. succes!!

  Beantwoorden
 16. Edwin IJpeij
  Edwin IJpeij zegt:

  Geachte heer De Hond. U zult wellicht gemerkt hebben dat ik uw blog en bevindingen nauwgezet volg. Dat is niet zonder reden want zoals ik reeds eerder heb aangegeven heeft u een hot hypothesis in mijn ogen, voorwaar mijn complimenten. U weet wellicht inmiddels ook dat ik zelf ook zeer ruime wetenschappelijke ervaring heb opgebouwd. U stelt en hier neem ik de vrijheid om u te citeren: ”Dus laten we kijken of we met deze hypothese dan wel een verklaring kunnen vinden voor de start van een griepepidemie in die gebieden. En ik kan al verklappen, die is gevonden.” Hier heb ik vanuit wetenschappelijk oogpunt wat moeite mee. Een hypothese is een werkstelling die je graag wilt toetsen. Of deze juist is of misschien wel onjuist. Deze is niet bedoeld om mee te verklaren. Ik bedoel dit constructief kritisch want uw analytisch onderzoek verdient in mijn ogen de aandacht. Zolang er nog geen theorie (een bewezen hypothese) is, is het een gezonde wetenschappelijke houding om alle mogelijkheden open te houden. In de praktijk betekent dit dat je zowel bewijs vindt voor je hypothese maar ook tegen je hypothese. Sterker nog, hoe meer je deze probeert te ontkrachten en bewijzen blijven uit, des te sterker je hyopthese wordt. Hoewel ik me graag laat overtuigen ben ik daardoor nog niet volledig overtuigd door uw Manaus verklaring. Ik zou graag meer bewijzen zien voor uw redenaties die evenwel plausibel kunnen zijn.

  Beantwoorden
 17. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Ik geloof dat ons land zijn eigentijdse Michiel de Ruyter heeft gevonden in de persoon van MdH.
  Het is eerlijk gezegd niet om te lachen, maar het RIVM doet wat Maurice de Hond hoort te doen, zoals statistieken maken. En Maurice de Hond doet, wat het RIVM hoort te doen, zoals zeer kundige besmettings research uitvoeren.

  Beantwoorden
  • ir. Wouter de Heij
   ir. Wouter de Heij zegt:

   Helemaal mee eens. RIVM doet niet wat je mag verwachten: Hypotheses opstellen en checken. Verder is er ook veel te weinig ‘vrij academisch werk’ gedaan in de laatste weken die vanuit data en kennis probeert de verbanden met elkaar te leggen. Ikzelf kom rondom besmettingsniveaus lager uit dan MdH, – ik denk dat we nu eerder op 7-8% maximaal 10% zitten, maar dat makt voor de analyses en suggesties niet uit. https://www.youtube.com/watch?v=Q4Sc1h7fdwo&t=3s

   Beantwoorden
 18. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Jongeren worden nauwelijks ziek en ouderen des te vaker, hoe komt dat verschil eigenlijk? Hiervoor betreed ik een terrein wat velen nog niet kennen, namelijk het terrein van de microcirculatie. Deze is bij jongeren namelijk heel hoog en bij ouderen, vooral mannen, stukken lager. En bij wie een ziekte heeft is dit nog eens lager. Microcirculatie verzorgd ook de kwalitatieve doorbloeding van het longweefsel, en aangezien longweefsel voor 90% uit water bestaat voor een goed functioneren, kan onderzoek hiervan, mogelijk voor een doorbraak zorgen in de behandeling van deze nare ziekte.

  Beantwoorden
 19. Marleen
  Marleen zegt:

  Dag Maurice,
  De vele uitbraken momenteel in slachterijen, heb jij hier een verklaring voor? Lage luchtvochtigheid, verkeerde temperatuur, weinig ventilatie en besmetting van dier op mens?
  Erg benieuwd…

  Beantwoorden
 20. Bernard
  Bernard zegt:

  Beste Maurice,

  Bedankt voor je inzichten, ze zijn ontzettend verhelderend.

  Toch heb ik een vraagje over je hypothese van het superspread event in Manaus en Peru. Je geeft aan dat de regen en onweer voor een ongeventileerde ruimte zorgen in huis, met daarin vaak grote aantallen personen. Dat klinkt aannemelijk, al vraag ik mij af hoe zich dit dan zou verhouden met de hoge luchtvochtigheid, deze zou er toch juist voor moeten zorgen dat er minder besmetting plaatsvindt door aerosols?

  Beantwoorden
 21. Robbie K
  Robbie K zegt:

  Aerosol transmissie klinkt logisch voor een coronavirus dat in symbiose leeft met hangende vleermuizen in een windstille grot in China. Wanneer staat er een vleermuis deskundige op die hier wat over kan zeggen? Want de 1.5 m druppels van een hoestende vleermuis zullen niet ver reiken op zijn kop aan het plafond. Ook haalt een slapende vleermuis eens per 5 minuten adem, is zijn immuunsysteem extreem op orde want in volle vlucht stijgt zijn temperatuur tot wel 42 graden. Dus een beetje koorts bij de mens daar wordt dit virus niet echt bang van.

  Beantwoorden
 22. Elisabeth
  Elisabeth zegt:

  Ik kan me zo voorstellen dat de meeste mensen voor en na de wedstrijd met bussen richting stadion zijn gegaan en na afloop nog een feestje gevierd hebben in de kroeg. Hetzelfde geldt voor het carnaval. Dat speelt zich grotendeels in de kroeg af waarbij iedereen om elkaars nek hangt.

  Beantwoorden
 23. T.
  T. zegt:

  Maurice, goede en onderbouwde ideeën. Ga zo door.
  Beste allemaal, graag wetenschappelijk onderbouwde ideeën opmerkzaamheden en tegengeluiden! zodat we van elkaar kunnen leren. Een goed verhaal heeft geen wijzende vingers nodig. Hou je netjes, schelden en wijzen zegt iets over jou en het bederft de sfeer zo. Laat de waarheid zijn eigen werk doen.
  Een vraagje: als de anderhalve meter maatregel er voor zorgt dat er minder mensen aanwezig zijn in bijvoorbeeld een winkel of elk andere ruimte dan helpt dat toch ook al mee om de belasting van het virus op mensen te beperken? Tot dusver helpt het wel mee.
  Zelf een goede hygrometer gekocht en een lucht bevochtiger. Thuis lukt het wel maar op het werk? Dit weekend was de luchtvochtigheid buiten zeer laag. Ben benieuwd of dit over 3 weken terug te vinden is in de cijfers. Verder zing ik niet in gezelschap, in eerste instantie om anderen het geluid te besparen maar nu ook corona proof en ik schreeuw alleen tegen huisgenoten (grapje). Gaat zo wel lukken toch?

  Beantwoorden
 24. Gerrie
  Gerrie zegt:

  Hallo Maurice,

  Ik kan mij goed vinden in jouw verhaal. Waarom? Ik heb zelf astmatische-bronchitis. Ik werk sinds 11 maart thuis. Ik was in de periode ervoor snipverkouden, er zou een interne verhuizing op mijn werk plaats vinden dus zei ik ik werk thuis. Ik val dus in de risicogroep en woon in Zuid-Holland met mijn kinderen van 18 en 14 waar veel gevallen van Covid-19 zijn.

  Wat schetst mijn verbazing…… ik voel mij veel gezonder dan als ik op kantoor zou zitten. Mijn huis hou ik goed schoon en bovenal ventileer ik heel goed. Op kantoor ben ik vaak snipverkouden. Wij mogen geen raam open zetten omdat er een klimaatsysteem aanwezig is…..

  Nou juist door zulke systemen ben ik altijd snipverkouden want het is gerecirculeerde lucht en dus blijft de rotzooi gewoon in de lucht. Ik hoest ook altijd mijn longen uit mijn lijf op kantoor veel meer dan thuis. Ook dit komt door het klimaatsysteem. En dan heb ik het nog niet over airco’s of de verwarming in de winter (die voor een lage luchtvochtigheid zorgen).

  Ik ventileer mijn huis. Ik slaap altijd met mijn rooster in mijn raam open en bij voorkeur met mijn raam op een kiertje. Ik ga elke dag naar buiten. Probeer elke ochtend voor ik aan mijn werk begin 45 minuten buiten te lopen. Ga bijna elke dag mijn boodschappen doen. Niet iedereen houd zich aan de 1,5 meter en eerlijk dat nekt mij meer dan de kans om Covid-19 te krijgen.

  Ik krijg ook gewoon bezoek. Ik laat bepaalde personen gewoon komen (max. 3) en hou dan geen 1,5 meter afstand. Ook mijn kinderen laten bepaalde vrienden thuis komen (Max. 3) en dan is er ook geen 1,5 meter afstand.

  Kijk zou een van ons nu klachten krijgen dan ga ik in thuisisolatie maar tot op heden is dat nog niet nodig geweest en ik heb zelfs in oktober nog een lichte longontsteking gehad en ben nog bezig weerstand op te bouwen.

  Je zou toch denken dat met al dat naar buiten gaan en mij onder de mensen begeven (trachtende de 1,5 meter te hanteren) er toch iets zou moeten gebeuren. Ik ben veel vatbaarder dan mensen die niet in de risicogroep vallen.

  Dus ja, jouw verhaal over de aerosols vind ik veel logischer dan dat hele verhaal van het RIVM. Zo verloopt namelijk ook bij mij de griep.

  Dank je wel voor het delen van jouw verhaal.

  Beantwoorden
 25. Arno
  Arno zegt:

  Jaap van Dissel noemt toch ook
  aerosols in zijn technische briefings aan tweede kamer als oorzaak?

  Daar horen betere maatregelen voor binnenruimtes.

  1.5 meter regel lost andere vormen van virusoverdracht op.

  Beantwoorden
 26. Arno
  Arno zegt:

  Ter informatie.

  In Dordrecht in het verpleeghuis Parkhuis gaat iedereen wekelijks testen, personeel en bewoners.

  Onderzoek is gestart . De quarantaine en beschermingsmiddelen werkte niet.
  In AD staat publicatie

  Beantwoorden
 27. Chris
  Chris zegt:

  Het carnaval vindt ook veel in cafés plaats (in Brabant meer dan in Limburg, waar het vooral op straat gevierd wordt). Na voetbalwedstrijden gaat men vaak nog naar het café en reist men in overvolle bussen van en naar het stadion?

  Beantwoorden
 28. peter rotgans
  peter rotgans zegt:

  Haast al het onderzoek gaat er van uit dat er een virus is, maar dat moet wel gemaakt worden en daar zit de clou.
  Verzoek:
  Date sent: May 12, 2020 11:13 PM
  To: [email protected]
  Subject: wat te doen tegen corona besmetting

  Goede avond,

  Heel aardige mensen van het RIVM, kijk alstublieft ook eens naar de mechanismen van virusproductie, want geen besmetting zonder virus. Een virus past maar op heel weinig target cellen en als die soort cellen zich diep in de longen bevindt hoort daar ook een bepaalde deeltjesgrootte bij. Bij vernevelaars voor geneesmiddelen is dat tot in den treure onderzocht.

  We beginnen bij het begin, een virus heeft een cel besmet en er komen ineens duizend virusjes uit. Die zitten dan in water opgelost en worden net als al het andere vocht in de longen met de mucociliaire klaring naar de keel afgevoerd terwijl er nog allemaal fagen aan proberen te knabbelen, doorgeslikt, mishandeld met maagzuur en gal en komen nooit meer een passende cel tegen en wat er over is wordt uitgepoept. Cellen vlak bij deze worden argwanend door het immuun systeem bekeken want de eerste geeft al signalen af en daar gaan verdere acties van het immuun systeem op volgen, dus moet voor de efficiëntie ergens anders geproduceerd worden. De productie moet op zijn minst voor een enkele patiënt in orde zijn voor er aan een besmetting van een ander kan worden gedacht.

  Gelukkig voor het virus kan de mucociliaire klaring onder invloed van temperatuur en absolute luchtvochtigheid in een heel stuk van de luchtpijp stil gezet worden waardoor de kans weer los te raken voor de virusdeeltjes ineens enorm toeneemt en als het stilstaat houdt ook de toevoer van fagen en “struikeldraad” moleculen op. Now w’re in business en kunnen we over anderen besmetten denken. (1)

  Bij die anderen staat mucociliaire klaring ook stil en die stopt vanaf de keel naar beneden zodat ook grotere deeltjes “bewaard” kunnen blijven voor een herkansing. Leuk is ook dat mensen met elkaar praten waardoor met geluidsgolven deeltjes van het oppervlak van de stilstaande mucus los kunnen raken. Als je het besmetten wil optimaliseren kan je ook langdurig gaan zingen, dat gaat met grotere ademteugen, waardoor nog een groter stuk van je luchtpijp afkoelt en de geluidstrillingen sterker zijn. Dan kan je in je uppie een hele kerk vullen. (2)

  De bovengrens van de luchtvochtigheid bij epidemie-uitbraken lijkt op 6 gr/kg te liggen. Een andere manier om besmet te raken is je tanden te poetsen met het poepwater van de buren (Guayaquil, waar ze ook al eens een cholera epidemie hadden)

  Gezien de risicogroepen in Nederland lijkt het er ook op dat dehydratie de mucociliaire klaring beïnvloedt.

  Mijn aanbevelingen voor Nederland:

  Blijf gehydrateerd, zet een glas water onder handbereik en neem af en toe een slokje.

  Ga als risicogroep niet vroeg op pad als de luchtvochtigheid nog nihil is.

  Herstel na het sporten zo snel mogelijk de mucociliaire klaring door de stoom van de douche in te ademen

  Zing voorlopig niet met velen binnen.

  Verpleeg patiënten bij 20C 50%RH

  Dien zuurstof met een bevochtigende CPAP toe (volgens WHO een viruskanon en als je dat eng vindt zet dan een aquarium UV-c filter op de uitlaat van het masker)

  Met vriendelijke groet,

  Peter Rotgans

  (1) https://www.pnas.org/content/116/22/10905?fbclid=IwAR3yJRDaS3-2LWGt8Ec8FXxiVgArMaij-it89iO9ENbXzsB-KFHy9LlfzRI

  (2)Thermal mapping of the airways in humans. E.R. Mc Fadden et al.

  Beantwoorden
 29. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Nergens vermeld je dat bij carnaval bij uitstek contact tussen mensen is. Mensen staan dicht op en tegen elkaar, mensen gaan langs elkaar door de menigte, mensen praten regelmatig in elkaars oor. Dit is allemaal contact dat zeer dichtbij plaatsvind. Laat nou net carnaval hier een besmettingshaard zijn geweest. Heb het idee dat je een theorie hebt, alles eraan hebt gedaan om dingen te vinden die de theorie ondersteunen. Zonder al teveel hele simpele en logische verklaringen te geven die ook het tegendeel kunnen bewijzen. Of in ieder geval twijfel kunnen brengen of jouw theorie de enige of de juiste is.

  Beantwoorden
 30. Maarten de Boer
  Maarten de Boer zegt:

  Maurice,
  Ik vermoed dat covid 19 bewust in Wuhan, China is uitgezet. Niet alleen kon heel Wuhan nog aan het nieuwjaarsbanket, China heeft ook expliciet aan WHO gevraagd zich stil te houden en het pas later als pandemie te benoemen zodat alle leiders te laat beslissingen konden maken. Steeds wordt aan alle kanten de berichtgeving gesaboteerd, fake nieuws tussen het goede nieuws gegooid met als resultaat verwarring, paniek en angst. (een WHO en een rivm die steeds het nieuws moeten bijstellen) Goed werkende medicijnen worden tegengehouden, alleen een vaccin zal ons leven weer normaal maken. Als dat er is gaat dat erin als zoete koek want iedereen wil weer terug naar het economisch tij voor het virus. Een vaccin waarin een chip zit. Samen met 5G en die chip kun je iedereen makkelijk controleren en zonder kun je straks niet meer kopen en verkopen omdat je niet ingeent bent en daarmee jezelf buitenspel zet. Steeds duidelijke komt de samenzwering van Obama/clinton en de deep state naar boven die dit bovenaan de agenda heeft staan. Weet je, ik ben een nuchter mens en geloof niet zo snel in complottheorieen, maar dat het die kant op gaat staat al 2000 jaar in het boek openbaringen, in de bijbel. De vader van Bill Gates was voorzitter van Planned Parenthood.

  Beantwoorden
 31. Leo Hanemaaijer
  Leo Hanemaaijer zegt:

  Er moeten toch inmiddels duizenden ex corona patiënten zijn waarbij de klachten mild zijn gebleven. Hun verzoeken een gerichte vragenlijst in te vullen, zou toch goed kunnen helpen in de zoektocht naar een veel bredere kennis over dit onderwerp. Mogelijke vragen kunnen zijn: waar denkt u besmet te zijn geworden en wat heeft u geholpen om weer goed te herstellen, enz.

  Beantwoorden
 32. ir. Wouter de Heij
  ir. Wouter de Heij zegt:

  Ik vind dit zeer plausibel. Deze pagina ga ik even goed verdelen onder mijn netwerk. Inderdaad is binnen zitten in grote groepen mensen (die hard praten of zingen) risicovoller dan lekker buiten gaan sporten. Afstand is buiten vrijwel niet van belangd. Dank voor al het goede werk.

  Beantwoorden
 33. Jan Rutten
  Jan Rutten zegt:

  Speciale aandacht is nodig voor gebouwen met airco of klimaatbeheersing, ofwel vrijwel alle kantoren. Vaak zijn filters en onderhoud verwaarloosd, zie het sick building syndroom. Terug naar kantoor leidt tot grote risico’s wanneer ziekmakende aerosols worden rondgeblazen. Sowieso is natuurlijke ventilatie door ramen te kunnen openen, veel gezonder. Idem trouwens voor vliegtuigen, maar daar wat lastig de ramen open te doen. Dus voorlopig toch maar niet vliegen.

  Beantwoorden
 34. Dali
  Dali zegt:

  5G TRIGGERT CORONA EN HEEFT DEZELFDE VERSCHIJNSELEN.
  CORONA IS EEN NATUURLIJKE REACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM.
  WORDT DE 5G STRALING OPGEVOERD DAN KAN HET BLOED GEEN ZUURSTOF MEER VERVOEREN EN STERF JE…
  DAT HEET DAN: PROBLEMEN MET DE LONGEN VANWEGE ‘ÇORONA’
  IEDER MENS DRAAGT DIT VIRUS EN MEERDERE VIRUSSEN MET ZICH MEE MAAR ALS JE GEZOND BENT IS DIT GEEN PROBLEEM. PAS OP HET MOMENT DAT JE LICHAAM VERZWAKT IS DOOR BV LANGDURIG NIET GEZOND ETEN, LEVEN, OF OUDERDOM ONTSTAAN ER PROBLEMEN. OOK ANDERE ZIEKTES MANIFESTEREN ZICH DAN ZOALS DIABETES, HOGE BLOEDDRUK ENZ. ENZ.
  5G DUWT JE DAN NET OVER HET RANDJE VAN DE DOOD EN DAT IS NOU PRECIES DE OPZET VAN RUTTE…
  DEZELFDE RUTTE DIE 5G IN ZIEKENHUIZEN, SCHOLEN EN BEJAARDENHUIZEN LAAT PLAATSEN…EN NATUURLIJK DE ZENDMASTEN!

  Beantwoorden
 35. Reinhard Beskers
  Reinhard Beskers zegt:

  “In de rest van de wereld: [dus ten zuiden van 30° NB]
  De luchtvochtigheidsgraad is te hoog voor een aerosol om lang binnen te blijven hangen.”
  Dan zou je toch, wel of geen ventilatie, wel of geen regen, wel of geen onweer, verwachten dat er in die gebieden helemaal nooit een uitbraak is.

  Beantwoorden
 36. Popke Altenburg
  Popke Altenburg zegt:

  Over de koorrepititie bij Seatlle:

  “Men hield zich aan de 1,5 meter”

  Dit is niet waar, de stoelen stonden op afstand van elkaar, maar meer in de richting van 40-50cm afstand.

  Beantwoorden
 37. M. Boele
  M. Boele zegt:

  Mocht je gelijk hebben, al is het maar voor de helft, dan is bestrijding van virussen en bacteriën in de lucht binnenshuis goed mogelijk. UV-C en luchtionisatie kunnen een heleboel narigheid voorkomen. Deze systemen zijn er voor de consument en voor winkels, bedrijven etc volop te verkrijgen. Installeren zou ik zeggen.

  Beantwoorden
 38. Frans
  Frans zegt:

  Mooi geschreven verhaal, verklaard ook de extreme daling in de verhouding tussen hospitaliseren en nieuwe besmettingen na pasen. En verklaard ook de initialisatie pieken die je twee weken na duidelijke wijzegingen in de gedragingen van mensen ziet of eit nu karnaval is of een opgelegde maatregel. De initialisatie pieken zijn inderdaad het hoogst als een gedraging verplaatst naar binnen ruimtes. Daarnaast mis ik net Als u de Re of Rt rapportages. Bij benaderings berekeningen neem ik waar dat deze reeds enigetijd onder de 0,1 zouden zitten op landelijk niveau, waarbij de kanttekening geplaatst dient te worden dat deze locaal lees in enkele tehuizen ed. Ruim boven de 1,5 zit.

  Ongeacht of uw aerosol theorie echt stand houd, wat hij waarschijnlijk wel doet maakt het geen sense dat de veiligheidsregio’s nogsteeds collectief in de maatregelen blijven berusten. Iedere locatie kent zijn eigen risicoprofiel en eigen behoeftes aan maatregelen. Een winkelcentrum nabij een tehuis met een uitbraak, heeft meer reden om beschermend te zijn dan een theater waarbij de dichtstbijzijnde bekende besmetting op 50 km afstand zit en de gasten allemaal binnen een straal van 30 km van het theater wonen.

  Beantwoorden
 39. Alexander van den Goorbergh
  Alexander van den Goorbergh zegt:

  Beste Maurice,
  Uw onderzoek snijdt hout !
  Bedankt daarvoor.
  Het is nu te hopen, dat de zgn ‘wetenschappers’:
  – en hun onderzoeken bijsturen met juiste berichten en onderzoeken op medisch wetenschappelijk gebied, want daar schort nogal wat aan;
  – en bereid zijn deze onderzoeken te combineren met uw onderzoek op geologisch gebied.
  Duidelijkheid ontbreekt op zoveel gebieden in onze maatschappij. Zoveel ‘wetenschappers’, ‘vermogenden’ en politici proberen met maffiose praktijken hun slag te slaan, nu met gebruikmaking van dit Covid 19 virus.
  Ik hoop, dat u met uw onderzoek iets kunt bereiken!
  Alexander.
  Dat kost juist onnodig levens!

  Beantwoorden
 40. Henk de groot
  Henk de groot zegt:

  hallo Maurice
  In eerdere stukken over de superspreads sprak je over de uitbraak in Bergamo maar hoe moeten we dit nu zien want een voetbal stadion is toch ook buiten en er is dus voldoende ventilatie ik hoor graag van je
  Mvg Henk de groot

  Beantwoorden
  • Jan Jaap Zwaag
   Jan Jaap Zwaag zegt:

   Even een reactie van een ander gekopieerd als antwoord hier op;

   Misschien speelt dit een rol: De champions League wedstrijd werd in het stadion in Milaan gespeeld, waar de tribunes zo dicht op elkaar staan dat er jarenlang problemen zijn geweest met de kwaliteit van het gras, veroorzaakt door het ontbreken van zon en … wind. Ook zijn er voor deze wedstrijd tienduizenden fans vanuit Bergamo naar Milaan gereisd. Een groot deel daarvan heeft dat met het openbaar vervoer gedaan. Het laatste deel van de reis vond plaats in volgepakte metro’s.

   Beantwoorden
 41. Kenneth
  Kenneth zegt:

  Mooie hypothese die goed kan bijdragen aan beleid. Altijd weer leuk om te zien wat een data analyse aan het licht kan brengen. En het is ook logisch. Want het is algemeen bekend dat een ruimte goed ventileren verstandig is. Verder voldoende zonlicht. Binnen blijven zitten is dus eigenlijk het slechtste advies dat je als overheid kunt geven. Daarnaast zal het nog uitmaken of mensen door de neus ademen of door de mond. De neus filtert bacteriën en virussen.

  Beantwoorden
 42. Frans lambers
  Frans lambers zegt:

  ingeademde lucht wordt voor 75% weer uitgeademd.
  Inclusief 75% van de ingeademde virussen .
  Daarna worden ook nog zelf gereproduceerde virussen uitgeademd na eenmaal besmet te zijn.
  In binnenruimtes met veel personen en een virusproducent,
  neemt het aantal virussen exponentieel toe en besmet men elkaar voortdurend.
  Dit gebeurt lijkt mij ook in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
  .

  Beantwoorden
 43. Mike
  Mike zegt:

  Ik ben gewoon blij dat er gelukkig nog mensen zijn die ook studies lezen, analyseren, interpreteren. Het is de laatste tijd iets te vaak gebeurd dat mijn hoofd er bijna werd afgebeten. Maar dat geeft niet feiten zijn feiten. Ook een vraag die ik al vaker heb gesteld is: Is COVID-19 de reden van overlijden of heeft de patiënt een comorbiditeit en had dat de overhand en was de onderliggende ziekte het probleem? Want dat maakt ook een verschil vind ik. Voorbeeld;Patient a heeft stage 3 kanker en wordt positief getest op COVID-19 2 dagen later komt Patient A te overlijden. Hoe wordt die dan dood dan bv geregistreerd. Het is serieus een vraag die ik heb en nogal relevant. Daarmee wil ik niet zeggen dat het allemaal nep is of gespeelt. Maar zulke registraties kunnen een vertekend beeld geven. Maar goed. Knap, werk! Bijna niemand durft het te zeggen. Steun! and keep on going!

  Beantwoorden
 44. remko
  remko zegt:

  Nooit in de tropen geweest maurice? Meestal Bij zo’n grote regenbui/moesson haalt niemand de stekker eruit, maar krijg je stroomstoringen. Het is dan te gevaarlijk omdat men kleine overstromingen locaal vreest de stroom aan te laten of ergens is kortsluiting.

  BV bij de laatste watersnood op 1 januari in Jakarta was bijna overal 24 uur geen stroom.

  Beantwoorden
 45. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Beste Maurice,

  lees met interesse je artikelen. Deel je dit soort zaken ook met bv Kamerleden/ministers?

  Want stel dat het klopt wat je zegt (en eerlijk gezegd lijkt me (heel) veel te kloppen) dan kunnen er dus veel meer dingen wel, kunnen winkels/kappers/scholen enz. van die 1,5 meter af en kan er met zeer gericht beleid veel meer dan nu gebeurt, en gaat én de gezondheid én de economie er op vooruit. Lijkt me win-win.

  Succes

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Heel veel kamerleden ontvangen mijn stukken als sinds half maar rechtstreeks.
   Maar er lijkt een soort ijzeren gordijn te liggen tussen OMT+ regering (gesteund door de coalitie) en de rest van de polititiek
   Bekijk ook de sessie met Van Dissel in de Kamer. De Kamerleden mogen een vraag stellen. Van Dissel geeft antwoord en er mag geen vervolgvraag gesteld worden.

   Beantwoorden
 46. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Dat het virus zich ook via aerosols verspreidt is toch bekend? Daarom het verbod op samenkomsten etc. Goed ventileren is inderdaad een goed advies. Dat adviseert het RIVM ook bij gewone griep.

  Beantwoorden
 47. TPNLDE
  TPNLDE zegt:

  Maurice de Hond vermeldt het volgende niet. Het onderzoek betreft een kleine populatie, nl. binnen een gemeente van 12000 mensen zijn er 600 huishoudens gevraagd om mee te doen, 405 zijn geïnterviewd met 919 deelnemers aan de studie.
  De conclusies (1) uit de studie:
  Conclusions: While the number of infections in this high prevalence community is not representative for other parts of the world, the IFR calculated on the basis of the infection rate in this community can be utilized to estimate the percentage of infected based on the number of reported fatalities in other places with similar population characteristics. Whether the specific circumstances of a super-spreading event not only have an impact on the infection rate and number of symptoms but also on the IFR requires further investigation. The unexpectedly low secondary infection risk among persons living in the same household has important implications for measures installed to contain the SARS-CoV-2 virus pandemic.
  Let wel: “…is not representative for other parts of the world…” en “can be utilized”
  De Hond meldt evenmin niet, dat de Heinsberg studie in Duitse vakkringen om tenminste twee redenen sterk is bekritiseerd, o.a. de kleine populatie en gebreken in de opzet van het onderzoek (2), (3).
  De auteur van de Heinsberg studie meldt op zijn twitter account, zie post van 19 April, dat hygiëne cruciaal is, nl. afstand houden, handen wassen, hoesten-etiquette, thuis blijven (4).
  Conclusies laat ik over aan de lezer

  (1) https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/%24FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf
  te vinden via der persmedeling https://www.uni-bonn.de/news/111-2020

  (2) https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4908853#vp_2

  (3) https://twitter.com/hendrikstreeck

  Beantwoorden
 48. Jeroen
  Jeroen zegt:

  Beste Maurice,

  keep up the good work!!

  Breng je deze onderzoeken onder de aandacht van ministers en/of parlementsleden? Want als bovenstaande idd klopt dan kan (zonder risico) veel meer dan nu mag. En is dat goed voor de economie zonder gezondheidsproblemen.

  groet
  Jeroen

  Beantwoorden
 49. A W van Beek
  A W van Beek zegt:

  Je reinste flauwe kul. Het is heel duidelijk multifactorieel daar bestaat geen enkele twijfel over. Je moet er niet slechts een onderdeel uit halen. Manaus is trouwens niet het epicentrum in Brazilië maar dat zijn vooral de Noord westelijke staten.

  Beantwoorden
 50. Klaas
  Klaas zegt:

  Dag Maurice,
  Bij de koorbijeenkomst in Seattle hielden de leden géén 1,5m afstand zo blijkt uit recentere krantenartikel dat citeert uit het CDC-onderzoek naar dit incident. Ze zaten 15-25cm van elkaar af in wisselende samenstelling (“6-10 inches”).
  Conclusie bleef dat aerosolen grote rol speelden, maar wellicht toch wel relevante nuancering dat ze dicht bij elkaar zaten, lijkt me.

  Zie https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/mount-vernon-choir-outbreak-was-superspreader-event-says-cdc-report-on-how-easily-virus-spreads/

  Beantwoorden
  • Maurice
   Maurice zegt:

   Inderdaad las ik in het rapport dat ze ook soms dichter bij elkaar zaten.

   En als er bij voorbeeld 15% van de aanwezigen waren besmet zou dat kunnen komen door dicht bij elkaar zitten.
   Maar als 87% besmet is, kan dat logischerwijs niet door dicht bij elkaar kunnen zijn ontstaan. En dat zeg ik omdat bij patienten thuis tussen de 10 en 30% van de huisgenoten wordt besmet.
   Dus als kontakt de belangrijkste overdrachts vorm zou zijn dan kan het gewoon niet dat thuis 30% wordt besmet van de huisgenoten en bij het koor 87%.
   Toch trekt CDC uit het onderzoek van het koor de conclusie dat er afstand gehouden moet worden.

   Beantwoorden
 51. Dirk
  Dirk zegt:

  Ik woon en werk in NY state. Samen met mijn vrouw hebben we een restaurant. Dit restaurant heeft een open keuken. 3 weken geleden kregen we een bericht dat een van onze medewerkers positief was bevonden van COVID-19. Deze persoon heeft naast me gestaan voor vele dagen en uren aan een. Mijn vrouw en ik en al mijn andere personeel hebben geen virus symptomen vertoond en zijn gezond. Ik verwijd dit aan onze industriele afzuig systeem welke continu aanstaat.

  Beantwoorden
 52. Frank
  Frank zegt:

  Ik heb een paar vragen:
  1) hoe kan het dat zoveel zorgmedewerkers zijn besmet als ze beschermende kleding en mondkapjes dragen?
  2) die nertsenfokkerijen in brabant hoe kunnen die besmet zijn door een medewerker. Die nertsen zitten volgens volgens mij buiten in hokken
  3) waarom pakt geen enkele regering of overheidslichaam in de wereld u bevindingen op?

  Dank!,,

  Beantwoorden
 53. Lodewijk
  Lodewijk zegt:

  Met betrekking tot de relatief lage aantallen besmettingen in Afrika en India, speelt het wellicht ook een rol dat de gemiddelde leeftijd daar veel lager is? In bijna alle Afrikaanse landen is 80-90% van de bevolking jonger dan 54 jaar. Voor India geldt hetzelfde.

  Beantwoorden
 54. Evelyn
  Evelyn zegt:

  Beste Lena,
  De reden dat een donkere huidskleur een rol speelt is heus niet zo ingewikkeld. Mensen met een donkere huidskleur komen oorspronkelijk uit Afrika, een continent waar veel zonlicht is. Die donkere huidskleur beschermt tegen een overmaat aan zon. Dezelfde reden waarom mensen met een lichte huidskleur in de zon donker worden. De donkere huidskleur maakt het moeilijker vitamine D op te nemen. Prima, want door al dat zonlicht zouden ze daar anders teveel van kunnen krijgen. Als mensen met een donkere huid in een ander klimaat wonen, moeten ze dus vitamine D bij slikken. evenals mensen boven de 60, want ook die nemen vitamine D moeilijker op uit zonlicht.

  Beantwoorden
 55. W.N. de Vries
  W.N. de Vries zegt:

  Beste Maurice,

  Uw artikelen, visies, inzichten en conclusies zijn erg aardig en interessant.

  Ook ik ben (net als mijn oud collega H. de Jong) benieuwd of u uw artikelen, visies, inzichten en conclusies ook door uw vakgenoten wetenschappelijk laat toetsen? Immers van positieve kritiek door deskundige wetenschappers kan er (meer) progressie worden geboekt.

  met vriendelijke groet,

  Wilhelm de Vries

  Beantwoorden
 56. Martin G
  Martin G zegt:

  Stel dat deze hypothese klopt, wat zouden dan de instructies voor kantoren, scholen en andere gebouwen moeten zijn als het gaat om ventilatie(systemen)?

  Kunnen goede klimaatsystemen bijvoorbeeld wél en aircos niet?

  Beantwoorden
 57. Marjolijn
  Marjolijn zegt:

  Waarom wordt er amper aandacht besteed aan een manier om de lucht in ruimtes en gebouwen te verbeteren? Op basis van redox moleculen?bewezen dat ze schadelijke bacteriën en virussen neutraliseren. 100% natuurlijk.

  Beantwoorden
 58. Rien
  Rien zegt:

  Beste Maurice,
  Mijn zoon maakte in maart een backpack rondreis door Brazilië hij was vanaf 11 maart t/m 23 maart in Manaus.
  Hij heeft ons op zaterdag 14 maart een korte whatsapp video gestuurd vanuit zijn hostel.
  Onderwerp betrof de stortregen van zaterdagmorgen 14 maart.
  Hij heeft zijn reis afgebroken met een van de laatste terugvluchten vanuit Manaus naar Nederland

  Gr
  Rien

  Beantwoorden
 59. Glatzhofer Frans
  Glatzhofer Frans zegt:

  Hoi,
  Als iemand besmet is en komt in een ruimte waar goed geventileerd wordt
  besmet hij toch meer mensen door verspreiding als dat er geen ventilatie is?

  Beantwoorden
 60. Alex
  Alex zegt:

  Dag Maurice,

  Nog een vraag over dit vraagstuk; het is inmiddels al enige tijd regentijd in landen rond de evenaar. De verspreiding accelereert daar ook enigszins.

  Kun je daar nog eens een analyse op loslaten? En ook ten opzichte van de verspreiding ten opzichte van landen waar het droog is zoals bijvoorbeeld Egypte.

  Ik ben benieuwd of je eerder analyse bevestigd wordt.

  Succes in elk geval.

  Groet, Alex

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *