Tekens aan de wand

Bij de peiling van vandaag heb ik een analyse gemaakt van de overgangen tussen de verschillende partijen. In de meer dan 30 jaar dat ik dit nu wekelijks doe, heb ik nog nooit zo’n situatie aangetroffen als vandaag. Maar wederom zal men in Den Haag en in media als NRC-Handelsblad, Volkskrant, Trouw en Nova en de meeste van hun columnisten de tekens aan de wand niet begrijpen. 

 Sinds de jaren zeventig is er sprake van steeds grotere schommelingen in de politiek voorkeur. De verkiezingsuitslag van 1977, een winst van 10 zetels van de PvdA (ten koste van de kleinere linkse partijen) was ongekend. Maar sindsdien zijn de schommelingen steeds groter geworden met als voorlopig hoogtepunt de verkiezingen van 2002. De LPF haalde toen 26 zetels en de drie partijen van de Paarse coalitie (D66, PvdA en VVD) verloren toen fors (43 zetels).

Na de teloorgang van de LPF hebben de twee volgende kabinetten gehandeld vanuit het adagium “business as usual”. Natuurlijk werd met de lippen beleden dat men de “boodschap”had begrepen. Maar wat de boodschap dan was en wat men begrepen had was onduidelijk. De verkiezingen van 2003 en 2006 maakten regeringen van drie partijen mogelijk, hoewel de combinaties vanuit de derde partij wat ongewoon waren (D66 bij CDA+VVD en ChristenUnie bij CDA+PvdA).

Al kort na de verkiezingen van 2006 was in de peilingen waarneembaar dat de steun voor de grote partijen aan het afbrokkelen was. Sneller dan ik ooit eerder na verkiezingen had vastgesteld. Vandaag heb ik een zogenaamde “overgangentabel” aan de peiling toegevoegd. Daarbij is goed te zien dat de vier grootste partijen, ruim 2 jaar na de verkiezingen samen meer dan de helft van hun kiezers uit 2006 zijn kwijtgeraakt, waarbij de VVD zelfs meer dan twee derde deel van de kiezers. Samen staan die vier op 43 zetels verlies en PVV + D66 staan op 37 zetels winst.

Of dit patroon goed terug te vinden zal zijn  bij de verkiezingen van het Europese Parlement van aanstaande donderdag valt te betwijfelen, zoals ik ook in mijn weekrapport beschrijf. De veel lagere opkomst bij deze verkiezingen maken vergelijkingen haast onmogelijk. En de grote onvoorspelbare factor voor aanstaande donderdag is wat bij de potentiele PVV-Kiezers zal winnen: hun gebrek aan belangstelling voor het Europees Parlement of de wens om een signaal af te geven naar de Nederlandse politiek?

Maar wat de uitslag donderdag ook wordt de essentie van wat zich eigenlijk al meer dan 15 jaar in Nederland bij verkiezingen aan het afspelen is wordt genegeerd: het afwijzen van de kiezers van ons achterhaalde politieke systeem. Een systeem waar de invloed van de kiezers minimaal is. Ons politiek systeem is noch slagvaardig, noch geeft het een gevoel aan kiezers dat men echt invloed heeft. Ik heb daar al veel vaker over geschreven en gesproken. In een wereld die snel verandert, en waar er sprake is van een crisis op een aantal terreinen levert polderen noch een snelle, noch een adequate oplossingsrichting.

Binnen ons systeem heeft de kiezer maar weinig mogelijkheden om zijn onvrede uit te drukken, laat staan om invloed te hebben op echte veranderingen. En als reactie daarop raakt men dan als het ware op drift. Kiezen partijen waarvan men denkt dat het anders zal gaan. Maar omdat zelfs als die partijen de winnaar worden van een verkiezing men toch weer via coalities tot een bestuur moet komen, en ook daarbij de kiezer weer op grote afstand wordt gezet, ligt de volgende teleurstelling daarin al weer besloten.

Ondertussen is er sprake van een steeds verregaande destabilisatie van het systeem. De onvrede onder de kiezers neemt toe en -zeker als de externe omstandigheden verslechteren, zoals verwacht kan worden in de komende paar jaar- kan dat leiden tot een “stampede”, waarbij er veel meer dan je lief is verloren gaat. De discussie was niet voor of tegen Fortuyn of op dit moment voor of tegen Wilders. De discussie gaat erom in hoeverre ons systeem in staat is een echte verbinding te maken tussen de burgers en de overheid. En in hoeverre de politieke partijen een echte vertegenwoordiging zijn van denkbeelden en mensen binnen de samenleving. En als de tekens aan de wand niet worden gezien dan is hetgeen we in 2002 meegemaakt hebben op het gebied van politieke stabiliteit en nu aan het meemaken zijn, nog maar kinderspel.

vvd-naar-12-zetels-pvv-onbekende-factor-bij-ep-2009

22 antwoorden
 1. hjvonk
  hjvonk zegt:

  Paul de Leeuw zegt: “Ik ben goed.”
  Een publieke omroepbons zegt: “Grote tv-talenten hebben recht op een beloning aanmerkelijk hoger dan de Balkenende-norm.”
  Balkenende zegt: ” Mijn beleid verdient een 8+.”
  Marc Loth van de Hoge Raad zegt: “Wij doen het prima.”
  Henk Vonk sr zegt: “Wij hebben naast de Nationale Ombudsman een nationale psychiater nodig!!

 2. irene e
  irene e zegt:

  De Nationale Psychiater van H.J.Vonk, vind ik een hele goede en grappige vondst. Maar het geeft ook wel aan hoe triest het is gesteld in Nederland. Na het lezen van het weblog van Maurice kreeg ik een moedeloos gevoel. Zoveel mensen die niet meer in de politiek van dit moment geloven, inclusief mijzelf. Toch heb ik mezelf opgepept en alle stem-kies-wijzer-wijzers gedaan en de diverse partijen en partijtjes met elkaar vergeleken. Want niet-stemmen is voor mij nog altijd erger dan stemmen op de minst slechte partij.
  Stemmen is een recht waarvoor hard gevochten is en daarom zal ik altijd, weer of geen weer, en hoe slecht ik alle partijen ook vind, wel gaan stemmen. Hoop dat jullie dat ook doen.

 3. leonvrins
  leonvrins zegt:

  Er bestaat geen systeem waarin alle onder de kiezers levende denkbeelden en voorkeuren in de ogen van die kiezers voldoende aan bod kunnen komen. Logisch, want in een complexe samenleving zoals die in Nederland spelen zoveel zaken tegelijk een rol, dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. Water bij de wijn, compromissen, polderen dus is het devies.
  Het is overigens nog maar zeer de vraag of er wel zoveel kiezers zijn die werkelijk bereid zijn over van alles en nog wat voldoende diep na te denken om een verantwoorde keus te kunnen maken, want dat zou een volledige dagtaak betekenen en die tijd is niet beschikbaar.
  Het voornaamste verwijt dat ik de meeste zittende politici en hun partijen zou willen maken is, dat ze nog steeds niet toekomen aan enige reflectie en herbezinning op hoe onze wereld functioneert.
  Nog steeds heeft (groei van) de economie de hoogste prioriteit, terwijl toch aan alle kanten zichtbaar is waartoe die heeft geleid: doldraaiende productie en consumptie van merendeels overbodige troep ten koste van een gezond milieu.
  Onze ecologische voetafdruk moet vele malen kleiner worden willen we een nog leefbare wereld overhouden.
  Misschien zou dat eens onderzocht moeten worden, in hoeverre mensen zich realiseren waar we mee bezig zijn en in hoeverre ze bereid zijn hun consumptiegedrag ingrijpend te veranderen.
  Begin jaren zeventig leek het even de goede kant uit te gaan, maar daar is inmiddels bedroevend weinig van over. Gezeur over een paar tientjes vliegtax, gemeut over kilometerheffing, geweeklaag over verlies aan koopkracht voor de middengroepen, etc.etc.
  Maar, niettemin, don’t worry, be happy!

 4. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ maurice & leonvrins

  Ik doe het volgende voorstel, mits dat te combineren is met de positie van Maurice als (politieke) opiniepeiler.

  We gaan met zoveel mogelijk mensen hetzij hier, hetzij elders online waar de software meer bij dat doel past, een verkiezings”programma” schrijven van tenminste 100 behoorlijk zwaarwegende punten. En dat programma moet uiteindelijk coherent zijn (holistische basis) en rekening houden met de lessen uit het verleden, en de noden van heden en toekomst.

  Het is niet zo moeilijk als het misschien lijkt. Want er zijn in de eerste plaats niet al te elastische grenzen en voorwaarden aan wat onze biologische noden en overlevingsvoorwaarden zijn, zoals o.a. ten aanzien van voedsel, stress, leefomgeving maar ook liefdevol ouderschap en dat soort dingen. Kansen op geluk.

  Met “Tekens aan de wand” ben ik het roerend eens. Arme kiezers. Nou nog effe in aktie komen om het tij te keren op een manier die iedereen verbaasd doet staan. Het gemak en de snelheid van moderne communicatiemiddelen kan een nieuwe dimensie toevoegen aan “democratie”. En dan wordt het ook hoog tijd om kinderen van jongsafaan te stimuleren hun onderzoeksdrang en hun talenten te ontplooien, want met het huidige niveau van het onderwijs intussen is de staatsvorm democratie een veel te groot risico aan het worden/geworden.

  wie volgt?
  met klagen en waarschuwen alleen, komen we er niet.

 5. Admiraal7
  Admiraal7 zegt:

  Maurice, je stelt bij herhaling dat de wijze waarop onze democratie is georganiseerd niet deugd. Je schrijft “Ons politiek systeem is noch slagvaardig, noch geeft het een gevoel aan kiezers dat men echt invloed heeft.”
  Ik ben het daar volstrekt mee on-eens. Alleereerst kan een stelsel mensen geen gevoel geven.
  Maar belangrijker is dat de kiezers zich reeds gedurende tientallen jaren laten leiden door de waan van de dag, en vooral door de verkiezingsprognoses. Reeds in de jaren zeventig werd gesignaleerd dat het er op lijkt dat de verkiezings-prognoses de verkiezings-uitslagen bepalen. (Voor de goede orde: k schrijf dit niet omdat de beheerder van deze site zich met verkiezingsprognoses bezig houdt).
  Met het financiele bankroet van de Sowjet Unie is het kapitalistisch-economisch stelsel naar het zich laat aanzien definitief over de gehele aarbol verspreid. Met het wegvallen van de Sowjet-Unie is ook de idee van het socialisme volledig op de achtergrond geraakt. De rol van intellectuelen is bijna volledig weggevallen. Over zijn gebleven personen die kiezers proberen te winnen voor eigen gewin: een leuk betaalde baan in het politiek bestuur. Zelfs leiders van werknemers-organisaties oefenen hun baan uit om er later een leuk betaalde baan elders mee te krijgen.
  En aan het woord zijn nu de kiezers die zich laten leiden door de waan van de dag.
  Filosofisch-wetenschappelijk ontwikkelde gedachtestelsels treffen we niet meer aan, overgeleven zijn de leuzen en slagzinnen van de brede massa.
  Schommelingen in de politieke voorkeur zullen steeds groter worden.
  In het politiek systeem is kortom niets mis, het is de onmondigheid van de massa die nu aan zet is doordat een laag van intellectuelen is weggevallen.

 6. hjvonk
  hjvonk zegt:

  De Ballentent van Hirsch.

  Wie zich regelmatig door krant, tijdschrift, radio en televisie laat informeren over de kwaliteit van opsporing en berechting in Nederland, waant zich in toenemende mate op een kermis.
  De dwaze complicaties in strafzaken, door Wagenaar, Israëls en Van Koppen beschreven in “De Slapende Rechter” en de starre afwijzing door de juristerij van een door uiteenlopende wetenschappers bemand herzieningsorgaan rechtvaardigen wellicht zelfs de aan Thackeray ontleende benaming “Kermis der IJdelheid”.
  Elke kermis is ook een aantal attracties rijk waar blijk wordt gegeven van kracht of behendigheid. Temidden van allerlei innovaties doet de goede oude ballentent het nog altijd uitstekend. De bedoeling is om met een aantal ballen zoveel mogelijk blikjes omver te werpen.

  In de ballentent van Hirsch heeft deze bollebozeballenbaas, op verzoek van zijn assistent Harm, ter wille van de transparantie, de blikjes vervangen door glazen. Daardoor wordt de waarneming van het grote aantal gemiste prijzen nog beter mogelijk.

  Deze week ging al een hoofdprijs verloren: het oprollen van de Hells Angels als criminele organisatie.
  Hoofdofficier Nieuwenhuizen stopt ermee, na verloren processen tegen de chapters Harlingen en Amsterdam, terwijl ook een proces tegen de Limburgse afdeling, waar drie leden werden vermoord, niets opleverde. Had Justitie maar niet illegale telefoontaps, onder handbereik van iedereen, moeten bewaren. Vijf jaar speurwerk en tientallen miljoenen gemaakte onderzoekskosten naar de filistijnen, terwijl het Duitsland wèl is gelukt de motorclub in een aantal deelstaten verboden te krijgen.
  Arme Hovj Nieuwenhuizen.
  Nog een misser. In het Getuigenbeschermingsprogramma dat onder zijn leiding staat, ging niet alleen Hells Angel Angelo Diaz als “Kroongetuige”verloren. Waarschijnlijk moet hij in de Liquidatiezaken een nog grotere vis laten zwemmen: kroongetuige Peter la Serpe. Daardoor komt de zaak “Holleeder “zwaar op te tocht.

  Twee minder spraakmakende en eveneens aan elkaar gelinkte missers van het OM worden deze week in HP/De Tijd besproken: de zaak – Liesbeth Boot en de zaak-Jimmy Woo.
  De Groningse Hovj Jan Eland, eindverantwoordelijk voor gestuntel met het dossier Liesbeth Boot, is bevorderd tot hoofdadvocaat-generaal bij het Amsterdamse Hof, ter vervanging van Peter van Kesteren, eindverantwoordelijk voor het kwijtraken van het dossier Jimmy Woo.

  Liesbeth Boot werd in 2006 door haar vriend B.B., recidivist en lid van de senaat van het Groningse studentencorps, in elkaar geslagen. Foto’s van de verwondingen, het onderzoeksrapport van de huisarts en het getuigenis van een huisschilder, verdwenen door fouten van de politie uit het dossier en de zaak werd door justitie geseponeerd, zonder Liesbeth daarvan tijdig in kennis te stellen om een artikel 12 procedure bij het Leeuwarder Hof te starten. Liesbeth diende razendsnel een klacht in bij het Hof. Ovj Van der Zee en rechter Agema namen op basis van het onvolledige dossier een voor Liesbeth ongunstige beslissing . Hovj Eland vond voortzetting van de correspondentie niet zinvol en sloot het dossier.

  In de zaak-Jimmy Woo ging het over een gewelddadige overval op een Amsterdamse disco in 2006. Vijf van de zes verdachten werden in 2007 veroordeeld, maar in hoger beroep verdwenen de dossiers van twee veroordeelden.
  Oud P.G. Dato Steenhuis onderzocht de zaak. Het hoger beroep werd in juli 2007 aangetekend. Pas in maart 2008 kwam het dossier aan. De verhuisdoos met de dossiers stond 3 maanden onbeheerd in een kamer. Het OM moest, wegens het ontbreken van stukken, vrijspraak vragen.

  Dat niet alleen politie-ambtenaren en OM-functionarissen met de regelmaat van de klok misgooien, bewijst voormalig raadsheer, thans advocaat-generaal bij de Hoge Raad,
  Mr. Machielse. Als raadsheer was hij medeverantwoordelijk voor het veroordelende arrest in de Epense incestzaak; thans, vanwege de ongeloofwaardige bewijsvoering, voorgedragen voor herziening. Machielse was ook mede-ondertekenaar van de veroordeling in hoger beroep van de Twee van Putten, terwijl hij, na promotie te hebben gemaakt tot advocaat-generaal, het cassatieverzoek van Kees Borsboom uit de Schiedammer Parkmoordzaak had getorpedeerd. Ook adviseerde hij negatief in het jongste herzieningsverzoek van Louwes in de Deventer moordzaak, waarbij hij het ochtendbezoek van Ernest Louwes aan mevrouw Wittenberg betwistte. Van dit bezoek, essentieel voor het zogenaamde dna-bewijs, bestaat een door de werkster ondertekende bevestiging. Machielse heeft dat document verontachtzaamd.

  Tot slot: de supermisser!
  Hirsch Ballin en Brouwer, minister van justitie en super pg. , willen de taak van de CEAS, toch al aanwijsbaar een vazal-orgaan van het Openbaar Ministerie, in handen leggen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, het gerechtelijke eindinstituut dat al zo vaak is meegegaan in onterechte arresten.
  En dit, terwijl een multidisciplinaire revisieraad uitkomst had kunnen brengen.
  Maar daarvoor zijn politici met ECHTE BALLEN nodig!!

 7. dirk2
  dirk2 zegt:

  @hjvonk,

  Wat een prachtig pinksterweekeinde al kan opleveren!
  Mooie samenvatting van het een en ander wat er al zo loos is in ons kleine kikkerrechtsstaatje.
  Wederom mijn complimenten.
  Met een groet vanuit het Haarlemse.

 8. jetty
  jetty zegt:

  mieke, misschien had je zelf met een paar punten moeten beginnen.

  Hier twee van mijn speerpunten:

  1. Er moet een einde komen aan de bio-industrie. Landbouw moet diervriendelijk, duurzaam, kleinschalig en regionaal worden.

  2. Gevangenissen dienen te worden afgeschaft. Mensen die een blijvend groot gevaar voor de samenleving vormen, (verkrachters en moordenaars met recedivegevaar) moeten van de samenleving worden afgeschermd door ze op te sluiten in een soort van goed voorzien bungalowpark waar ze onder bewaking een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Met de mogelijkheid/verplichting om te werken, te studeren enzovoort. Er mag daar een voetbalveld, zwembad, tennisbaan, sauna en wat niet al aanwezig zijn wat mij betreft.

  Andere mensen die op wat voor manier dan ook de wet overtreden, moeten een zinvolle straf krijgen die, indien van toepassing, op een of andere manier een compensatie kan zijn voor de slachtoffers. Ook moet de straf zodanig zijn dat er een gerede kans is dat de “misdadiger” zich verbetert.

  Zolang er nog gevangenissen bestaan, moeten rechters en officieren van justitie voor aanvang van hun ambt verplicht twee weken in een gevangenis doorbrengen om een idee te hebben van wat voor straf zij mensen opleggen.

 9. Undercover
  Undercover zegt:

  Jetty,
  Onder de voorwaarden en mogelijkheden die jij schetst in punt 2 zou ik er bijna een moord voor doen om in dat vakantiepark te mogen zijn. Ik denk dat jij de situatie van veel medelanders overschat. Ik zou me direct melden. Mag ik mijn partner ook mee nemen?

 10. jetty
  jetty zegt:

  Had ik het over een vakantiepark? Er wordt gewerkt, je kunt er niet uit en je partner mag niet mee, nee.
  Waar heb je de meeste moeite mee, met de sauna?

  Heb jij nog een paar speerpunten die je graag opgenomen zou willen zien in het verkiezingsprogramma van Mieke?

 11. Maurice
  Maurice zegt:

  @jetty, de definitieve uitslag is er nog niet. Op dit moment moet Partij voor de Dieren precies 4,0% halen om een zetel te krijgen.
  Maar binnenkort krijgt Nederland, na een positief referendum in Ierland, 1 zetel erbij. En dan wordt de uitslag herberekend en dan is 3,85% voldoende om wel die ene zetel te krijgen….
  Dus pas als de uitslag echt definitief is, weet je het zeker.

 12. mieke2
  mieke2 zegt:

  @ Maurice
  Ik duim voor de Dieren! Sowieso, maar helemaal als je denkt aan die Spaanse traditie met stieren…

  @ Jetty (20:21 u)
  Dank je voor die tip, waarschijnlijk heb je gelijk dat ik zelf met een aantal programmapunten had moeten beginnen. Met de 2 die jij noemt ben ik het eens, al zou ik het waardevolle punt 2 ietjes minder “glamour” willen geven want anders heb je in no time een heleboel “Undercovers” die er veel voor voelen.

  Hier alvast een paar van mijn wensen.

  3. Gewogen stemrecht.
  De stem van kiezers ouder dan 55 à 60 jaar gaat wegen voor bijv. 75%, terwijl gelijktijdig een kiesrecht wordt ingevoerd voor jongeren vanaf 12 jaar wier stem gaat wegen voor 25 à 50%.
  (de percentages zijn volstrekt arbitrair; ik heb er niet voor doorgeleerd. maar ik wil degenen die met dit land nog veel langer doormoeten op veel jongere leeftijd dan nu het geval is al een stem geven)

  4. Postcode-employment.
  Een swap van alle databases omtrent werknemerschap (mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt) versus waar werkgevers gevestigd zijn (branches, personeelsbestanden, enz.). Fiscus, KvK en pensioenfondsen erbij (pensioenbreuk landelijk dmv wetgeving elimineren). En dan invoeren dat computers matches kunnen gaan maken om te laten zien wie (veel) dichter bij huis kunnen gaan werken. Doel: milieu sparen, brandstof en energie sparen, minder extra asfalt, minder stress en gezondheidsklachten, werknemers meer tijd geven om zich in en om huis aan zorgtaken te kunnen wijden, e.d.

  5. Ouderschap en opvoeding primair
  Vaders en moeders d.m.v. fiscale en andere sturende maatregelen meer kans en tijd bieden om verzorging en opvoeding van hun kind(eren) zoveel mogelijk zelf ter hand te nemen. Geen achterbank-generaties meer of kleine kinderen die van 7 tot 19 u in een opvang ondergebracht worden.

  6. Op dorps-/wijkniveau stimuleren dat vooral kinderen in achterstandsposities van jongsafaan hun intelligentie en talenten beter kunnen ontwikkelen. Geen land waar het merendeel van de burgers met een vmbo-achtige bagage het volwassen leven in moet.
  Dus o.a. omgangshuizen en weekendscholen en een soort buurt-participatie overal implementeren. Want nu zitten grote aantallen ouderen met hun kennis, ervaring en dikwijls ook wijsheid inactief achter de geraniums terwijl de jeugd haast wel moet ontsporen.
  (Negatief gechargeerd, accoord. Maar je snapt de bedoeling wel).

  7. Naar een veel beter onderwijs
  Vanaf de kleuterleeftijd van een jaar of 4 (een belangrijke ontwikkelingsfase die geen econoom beïnvloeden kan met dure praatjes en plannenmakerij) kinderen met name ook stimuleren om kennis en ervaring op te doen met de meer alfa-kanten van het leven. Daaronder bijv. creatieve handenarbeid, euritmie en yoga en dergelijke manieren om goed in contact te komen met je eigen lichaam en geest en je gevoel, al ben je nog zo jong.

  8. Part-time politici
  Politici voortaan alleen nog maar part-time in functie en de rest van de tijd gewoon een part-time baan op hun eigen beroepsterrein of juist roulerend door allerlei beroepen heen. Om zelf feeling te houden met de werkelijkheid i.p.v. via krantenartikelen en mailtjes in je mailbox.

  9. Transparante overheid/bestuur
  Met uitzondering van zaken die o.a. op het vlak van staatsveiligheid en de veiligheid van personen inderdaad “geheim” moeten blijven, in de toekomst ieder overheidsoverleg en ambtenarenoverleg (landelijk, provincie, gemeente, stadsdeelniveau) toegankelijk maken voor de individuele burger niet alleen door burgers op een publieke tribune toe te staan maar tevens met behulp van de faciliteiten die het internet biedt.

  10. Zwerfjongeren en daklozen
  Op de kortst mogelijke termijn lang-leegstaande (bedrijfs)ruimten vorderen en sober inrichten ten behoeve van deze categorieën medeburgers. En als beheerders/conciërges daar dan géén dure maar onpraktische welzijnswerkers bij aanstellen, maar gewoon Ome Jan en tante Miep die bewezen hebben dat ze een hart hebben voor zulke groepen en prima in staat zijn om zo’n vorm van onderdak goed te coachen en die mensen vóóruit willen helpen en niet achteruit.

  En nu eerst koffie.
  Wordt vervolgd (hoop ik).

 13. Wieteke
  Wieteke zegt:

  @Jetty schreef,

  …..door ze op te sluiten in een soort van goed voorzien bungalowpark waar ze onder bewaking ……
  ———————————————

  Jetty, en dit vind jij realistisch? Bedoel je hier een opgepimpte gevangenis of een streng afgeschermde vakantiepark?

  Naast de ‘materialistische voorzieningen’ in jouw gevangenis zou je ook eens kunnen denken aan beter opgeleid personeel die deze mensen moeten helpen om de maatschappij weer in te mogen.

 14. jetty
  jetty zegt:

  Wieteke, ik had het over mensen die de maatschappij niet meer in kunnen. Uiteraard heb je voor deze mensen ook goed opgeleid personeel nodig.

  Het gaat mij niet om luxe, maar om een menswaardig bestaan, ook voor deze mensen.
  Dat heb ik willen aangeven.

 15. Wieteke
  Wieteke zegt:

  Jetty schreef: Zolang er nog gevangenissen bestaan,

  Al vervang je het woord gevangenis door pretpark, dan nog blijft het een gevangenis. Hoe kun je spreken over een menswaardig bestaan als je een afrasting om een gebouw gaat plaatsen? Ik ben beslist niet tegen een gevangenis, maar wel wat er binnen zo’n gevangenis gebeurd en ik heb niet de indruk dat je daar iets aan wilt veranderen. Je wilt ze laten studeren, werken, zwemmen, tennisen en voetballen. Zou dit de oplossing zijn tegen al het geweld wat plaatsvindt in een gevangenis, om maar even een dwarsstraat te noemen.

  Jetty, ga eens een week daar wonen. De vrouwenafdeling vraagt toch echt andere oplossingen voor hun dagelijkse probelemen dan de mannen, en je scheert alles over een kam.

  Trouwens, hoe wil je met jouw idee van een draaideurcrimineel afkomen? Zelfs de eerlijkste dakloze gaat bewust stelen omdat er een ‘aangepaste straf’ voor die persoon klaar ligt.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie