Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De CBS-spaarpot

De CBS-spaarpot - 65701
Samenvatting van het artikel

In het zojuist verschenen OVV-rapport staat onverwacht een verklaring voor de veel hogere CBS-cijfers in vergelijking tot de werkelijke overlijdens aan corona. De uitleg van de overheid is nog steeds gebaseerd op deze CBS-cijfers en dat behoeft nu dus herziening, zoals we hier laten zien. De CBS-cijfers waren als het ware een spaarpot om later weg te strepen tegen de oversterfte, die daarmee verklaard werd.

Lees volledig artikel: De CBS-spaarpot

Leestijd: 5 minuten

3e OVV-rapport

Afgelopen woensdag verscheen na anderhalf jaar schrijven het langverwachte derde deel van het OVV-rapport. 306 pagina’s met tekst die uitblonk in het achterwege blijven van een cijfermatige analyse. Het beperkt zich tot het tonen van de bekende grafieken met de ontwikkeling van het reproductiegetal en de bezetting van de IC. Toch staat er een heel belangwekkende grafiek in, die veel meer aandacht verdient dan het rapport er zelf aan besteedt. Het gaat om deze grafiek op pagina 152:

De CBS-spaarpot - 65612

We zien in deze grafiek als een rode lijn het aantal overlijdens aan SARS-CoV-2 dat bij de GGD werd gemeld. In dezelfde grafiek zien we de oversterfte, die in het eerste corona jaar vrijwel volledig werd verklaard door corona zelf. De lijnen lopen vrijwel gelijk op. Dit kan verschillende oorzaken hebben: de GGD is niet in staat geweest om deze aantallen volledig te registreren, de top is a.h.w. ervan afgesneden. In de eerste 3 maanden van het daaropvolgende jaar 2021 is de oversterfte veel lager en in maart zelfs negatief. Dat is de ondersterfte na oversterfte, wat we beschreven in het artikel Het effect van de vergeten ondersterfte.

De GGD overlijdenscijfers zijn ook te vinden op de website OurWorldInData en zijn dus internationaal beschikbaar. De grafiek in het OVV-rapport is dus vrijwel identiek aan de grafiek van OWID:

De CBS-spaarpot - 65613

Een bevestiging van de status van de GGD-cijfers! Wel zien we in deze grafiek dat de platte top in april is aangevuld tot een vloeiende golf, wij zullen dat later ook doen!

Overlijdens volgens CBS

Naast deze cijfers van de GGD, houdt ook het CBS via de overlijdensregistratie het aantal overlijdens aan corona bij en dan ontstaat er verwarring, want op pagina 153 zien we opeens iets heel opmerkelijks:

Het CBS-sterftecijfer op basis van oversterfte was een onderschatting omdat een deel van de mensen die normaal zouden zijn overleden aan een andere doodsoorzaak (de verwachte sterfte), nu overleden was aan COVID-19 waardoor de gemeten oversterfte lager was dan de werkelijke sterfte aan COVID-19.

Laat dit even tot u doordringen.

Mensen die anders aan een andere oorzaak zouden zijn overleden, maar nu aan SARS-CoV-2 moeten we dus gewoon tellen als “overleden aan SARS-CoV-2”. Deze interpretatie van het CBS is ook niet in lijn met de internationale acceptatie van het feit dat er jaarlijks duizenden overlijdens zijn te betreuren aan griep, de erkende functie als “laatste zetje”.

Eindelijk mag het duidelijk worden! Nu mogen we begrijpen waarom de CBS-cijfers zoveel hoger zijn dan de GGD-cijfers (aangeleverd door het RIVM). Het rapport zegt hier vervolgens over:

Gedurende de pandemie verschilden de sterftecijfers van het RIVM en het CBS soms bijna met een factor twee.

Het staat er echt! Soms bijna een factor 2. Maar dit zijn de echte cijfers, de verhouding tussen CBS en GGD uitgezet in een grafiek:

De CBS-spaarpot - 65616

Al snel na de eerste golf kroop deze verhouding inderdaad naar bijna 2. Vanaf maart 2021 zat deze verhouding vrijwel altijd boven de 2 en steeg al snel tot boven de 5, tot wel 7 eind 2022. Zowel CBS als GGD hebben daarna geen cijfers meer gepubliceerd.

De eigen analyse

In deze grafiek staan dezelfde GGD-cijfers afgebeeld, maar nu inclusief de CBS-cijfers, zodat we goed kunnen vergelijken.

De CBS-spaarpot - 65617

We zien hier duidelijk de afgeknotte GGD-cijfers, die vanaf 30 maart opeens stagneerden bij 1000 overlijdens per week. Daarna volgen de GGD-cijfers in grote lijnen weer de oversterfte binnen de onzekerheid van de bandbreedte. Vanaf november 2020 wordt het verschil tussen CBS en GGD steeds beter zichtbaar en het OVV-rapport verklaart dit nu ook als: “normaal overleden aan andere oorzaak”.

Het lijkt een beetje semantiek, maar dat is het niet, want het beleid en de getrokken conclusies zijn nooit op die cijfers gebaseerd geweest. Er werd gewerkt met de CBS-cijfers, immers zouden die het meest betrouwbaar zijn geweest.

Wat het OVV-rapport helaas niet vermeldt, is dat de gevolgde telprocedure is opgelegd door de WHO. Dit is wat de WHO voorschrijft, zoals ook te lezen is op de VZinfo-website:

De definitie van overlijden aan COVID-19 wijkt om reden van surveillance enigszins af van de wijze waarop een aandoening standaard als (onderliggende) doodsoorzaak wordt aangemerkt. Hierbij worden de instructies van de WHO gevolgd. Overlijden aan COVID-19 is gedefinieerd als overlijden aan een aandoening gerelateerd aan COVID-19. Dit wil zeggen dat COVID-19 wordt aangemerkt als doodsoorzaak in alle gevallen van natuurlijk overlijden waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld in de oorzakelijke keten.  Wanneer COVID-19 en een andere aandoening op het doodsoorzakenformulier staan vermeld als aandoeningen die deel uitmaken van de oorzakelijke keten, wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak.

Dus: als Covid-19 of een verdenking daarvan ook maar ergens op het doodsoorzakenformulier werd vermeld, werd Covid-19 aangemerkt als doodsoorzaak.

Dat dit een dominante impact heeft op de juiste interpretatie van de cijfers, wordt in het 306 pagina’s tellende rapport niet vermeld!

De spaarpot

Het CBS telt dus mensen die in hun bijna afgelopen leven uiteindelijk overleden aan corona, als “overleden aan corona”. Deze overlijdens behoren dus feitelijk tot de groep waarvan hun overlijden statistisch ook werd verwacht. Door deze overlijdens ook mee te tellen als “overleden aan corona”, worden ze dus dubbel geteld.

Vergelijk het met het overlijden aan longkanker, mogelijk als gevolg van het roken. Als we van alle overlijdens aan longkanker geregistreerd zouden hebben wie er mogelijk aan de gevolgen van roken zijn overleden en optellen bij de te verwachten sterfte, dan gaan we deze overlijdens dus dubbel tellen. De veronderstelling is dan dus dat deze oversterfte verklaard kan worden door het roken, daar hebben we corona niet meer voor nodig. Bij zowel roken als corona ga je er dan van uit dat zonder roken resp. corona de overledene was blijven leven.

Voor wie wil meerekenen een voorbeeld op basis van de grafiek hierboven. Afgeronde cijfers om het hoofdrekenen makkelijker te maken. In de week van 1 maart 2021 werden er 3400 overlijdens verwacht. Het werden er 3100, dus een ondersterfte van 300. Volgens CBS overleden er aan corona 500. Dus netto overleden er 2600 en dat is 800 overlijdens minder aan overige oorzaken dan verwacht. Dat zou dus betekenen dat corona 800 overlijdens aan andere oorzaken heeft voorkomen. Dat lijkt erg onwaarschijnlijk.

De groep “overleden aan corona” wordt zo dus kunstmatig vergroot met dubbel getelde overlijdens, die daardoor dus veel groter is dan zonder deze dubbeltelling. We zagen dat in de vorige grafiek ook al gebeuren: er overleden volgens CBS veel meer mensen dan je mag verwachten op grond van de oversterfte. Deze dubbeltellingen sinds eind 2020 werken als een “Spaarpot” voor de onverklaarde oversterfte die volgde medio 2021. Deze spaarpot wordt nu dus door het CBS gebruikt om de onverklaarde oversterfte te verklaren. Deze “Spaarpot” is in deze grafiek weergegeven met een gele kleur:

De CBS-spaarpot - 65618

De groene lijn is het opgebouwde aantal overlijdens aan de GGD gemeld en ook in het OVV-rapport gebruikt. De zwarte lijn is de opgebouwde oversterfte en in rood de totale sterfte aan corona volgens het CBS. Het verschil tussen werkelijke oversterfte en de CBS-cijfers is het gele vlak, de “Spaarpot”. In deze grafiek zijn overigens de ontbrekende GGD-cijfers in april 2020 vervangen door de CBS-cijfers, die naar alle waarschijnlijkheid een juister beeld geven van de werkelijkheid.

De verklaring

De grote vraag is nu wat het verschil verklaart tussen de alsmaar stijgende oversterfte en de sterfte aan corona zelf. De overheid heeft tot nu toe geprobeerd dit verschil bij te passen vanuit de “Spaarpot”, maar uit het OVV-rapport blijkt dat we toch af moeten gaan op de GGD-cijfers. Helaas worden verder geen cijfers getoond die de GGD-cijfers weergeven in de context van de CBS-cijfers en dat is toch een grote omissie.

Conclusies

Het is bekend dat vaccinatie als belangrijkste kandidaat wordt genoemd, maar de politiek houdt dit nog steeds tegen onder verwijzing naar de CBS-cijfers. Het is vreemd dat het OVV-rapport wel met aanbevelingen komt over de wijze waarop de politiek zou moeten functioneren, maar onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van de vaccins wordt niet benoemd. Sterker nog, het woord veiligheid komt maar liefst 140 maal voor in het OVV-rapport, maar geen enkele keer in de context van de vaccins. De roep om onderzoek naar de oorzaak wordt steeds groter, de “Spaarpot” mag niet meer gebruikt worden!

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Zo kan wel een regering gevormd worden die verbindt - 69285