Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De complete oversterfte analyse

De (bijna) complete oversterfte analyse - 59966
Samenvatting van het artikel

Nu corona steeds sneller achter de horizon verdwijnt, worden de contouren van het slagveld steeds beter zichtbaar. De discussie focust zich steeds meer op de oversterfte. Was die er nou wel of niet en zo ja, was dan corona de oorzaak van alle ellende, waren het de maatregelen of waren het de vaccins? Een artikel van Herman Steigstra.

Lees volledig artikel: De complete oversterfte analyse

Leestijd: 7 minuten

De (bijna) complete oversterfte analyse - 59963Oversterfte door de jaren heen

Laten we eerst eens kijken wat we nu eigenlijk onder Oversterfte verstaan. Het begrip wordt op twee manieren gebruikt: zowel als getal maar ook als duiding dat het er wel of niet is. Het getal kan dan aangeven hoeveel meer (of minder) overlijdens er in een bepaalde periode zijn, dan er volgens het CBS worden verwacht. Is dat meer dan een zekere waarde, dan kan er sprake zijn van Oversterfte. Maar het getal dat erbij hoort, wordt ook aangeduid met Oversterfte. Daarom maken wij hierin onderscheid, door het getal dat hoort bij het aantal overlijdens dat er meer dan gemiddeld was, te duiden met het begrip Meersterfte.

Vergelijk het ook met het begrip Overgewicht. Als je ideale gewicht 80 kg is en je weegt 81 kg, dan ben je 1 kg te zwaar, maar is er nog geen overgewicht. Maar als je gewicht 90 kg is, dan ben je 10 kg te zwaar en heb je ook 10 kg overgewicht.

Wij schreven hierover een artikel Oversterfte breekt alle records.

Meersterfte

Nu we daarover helderheid hebben, kunnen we dus een grafiek maken van de Meersterfte en per periode bekijken of dat dan ook Oversterfte betekent. Deze grafiek kunnen we dan maken met daarin de totale meersterftes van de afgelopen 8 jaar, zoals het CBS deze publiceert. We splitsen deze sterftes op in seizoenen die beginnen op 1 augustus en lopen t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar.

Oversterfte op de kaart - seizoenen

In 2016 en 2019 was er nauwelijks griep. Er overleden minder mensen dan in een gemiddeld griepseizoen en daarom ligt de meersterfte ook onder de 100%. Zolang de lijn binnen het blauwe gebied valt (de “Seizoensmarge”) is er geen sprake van oversterfte.

We zien hier wel de twee griepgolven van 2017 en 2018 verschijnen als een golf die een meersterfte van rond de 4000 tot gevolg had. Door de daaropvolgende ondersterfte (een normaal verschijnsel bij een griepgolf) daalt de meersterfte tot 2000-3000 aan het einde van het seizoen. Bij geen van die vier seizoenen is er sprake van oversterfte als je naar het hele seizoen kijkt. Wel oversterfte bij de twee griepgolven op het moment dat de griep heerst.

Oversterfte bij corona

In maart 2020, de paarse lijn, zien we de eerste corona golf verschijnen, die uiteindelijk een meersterfte geeft van 6500 aan het eind van het seizoen op 31 juli 2020. Het patroon is identiek aan de griepgolf van 2018, maar nu is er wel sprake van oversterfte, want de lijn komt nu buiten de seizoensmarge, die hoort bij de kwalificatie “Oversterfte”.

Tot zover eigenlijk een volstrekt normaal verloop van een epidemie, afgezien van het feit dat de cijfers dus dubbel zo groot zijn als bij een flinke griepgolf. Omdat dit beeld wereldwijd optrad, werd het door de WHO een Pandemie genoemd.

Bij de rode lijn zien we vanaf oktober 2020 een wat ander beeld. In tegenstelling tot vrijwel alle Influenza-epidemieën, die beginnen rond de jaarwisseling, begon de tweede golf drie maanden eerder. Doordat deze epidemie-golf ook langer duurde, leverde dit ook meer overlijdens en dus oversterfte op. Een meersterfte van ongeveer 10.000 waardoor er dus oversterfte was.

Maar hierna wordt het beeld volkomen anders. Daar waar we tot maart 2021 nog een eerste daling zien door de “Ondersterfte na oversterfte”, begint de rode lijn vanaf april weer te stijgen. Dat punt is in de grafiek gemarkeerd met een rode bol. Dus ook bij de tweede golf een normaal gedrag, tot aan de rode bol.

Tot aan de dag van vandaag blijft de lijn vrijwel ononderbroken doorstijgen. Van 30 per dag in 2021 tot inmiddels 50 per dag.

De hamvraag is dus nu: waar komt dat door!

Oversterfte overzicht

Laten we eerst eens de hele corona periode in beeld brengen en de totale meersterfte samen met corona tonen. Wordt de oversterfte helemaal verklaard door corona (zoals het CBS beweert) of speelt er iets anders mee? In deze grafiek komt het nu samen:

Oversterfte op de kaart - cumulatief

De blauwe lijn is de oversterfte sinds de komst van corona in Nederland tot op heden. We noemen het nu oversterfte, omdat het overal buiten de marges valt. De lijn eindigt bij 45.000, dus tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2023 zijn er 45.000 meer overlijdens dan door het CBS verwacht.

In dezelfde grafiek tonen we ook het aantal corona overlijdens volgens het CBS als een rode streeplijn. We zien dat corona vanaf de tweede golf al snel uitstijgt boven wat je maximaal zou verwachten op grond van de oversterfte.

We laten de lijn eindigen bij het einde van de tweede golf en markeren dat punt met dezelfde rode cirkel als in de vorige grafiek. Er zijn op dat moment door het CBS 30.000 overlijdens aan corona gemeld, terwijl de totale oversterfte “slechts” 17.000 is. De enige verklaring hiervoor lijkt dat vanaf de tweede golf overlijdens aan andere oorzaken dan corona, nu geteld worden als corona. Ook zien we dat het deel met corona steeds groter wordt.

Met of door corona

Het is een onzinnige gedachte dat corona ziekten kan voorkomen, dus de enige overblijvende verklaring voor dit grote verschil is dat corona de plaats heeft ingenomen van een andere oorzaak van overlijden. Het is dus overlijden met corona en het lijkt aannemelijk dat op de overlijdensverklaringen die aan het CBS worden gerapporteerd, dan meerdere oorzaken zijn aangegeven.

We zien dat ook gebeuren in de grafieken in sterfterapport van het CBS en het RIVM:

Oversterfte op de kaart - 59939

Deze CBS grafiek laat duidelijk zien dat voor ziekten aan het ademhalingsorgaan het aantal overlijdens tijdens de tweede golf met 60% is afgenomen! Alleen tijdens de hittegolf was er een korte toename. Het lijkt dus zeer aannemelijk dat het verschil is opgevuld door overlijdens aan corona.

Als we deze toename van het deel met corona in de CBS-cijfers verwerken, dan komen we uit op de rode lijn: “Door Corona”. Die lijn lijkt een veel representatievere waarde te zijn voor overlijdens aan corona dan de ruwe CBS-cijfers. We zien in de weekcijfers dat in februari het aandeel “Met corona” is gestegen tot bijna 75% en is dan nog stijgende. We zien dat ook bijvoorbeeld in deze grafiek:

 

Oversterfte op de kaart - CBS

In rood zien we het aantal dat volgens het CBS is overleden aan corona en in blauw de mindere sterfte aan overige oorzaken. Bij de eerste golf dus een ondersterfte aan overige oorzaken van gemiddeld 20% en bij de tweede golf is dat gemiddeld al 50%: 10.377 minder overlijdens aan overige oorzaken dan verwacht terwijl er in diezelfde tijd 21.068 mensen volgens CBS aan corona zijn overleden.

Als we de correctie op basis van deze cijfers toepassen op de CBS cijfers, krijgen we deze grafiek, die de sterfte door corona tegen de achtergrond van de totale oversterfte weergeeft:

Oversterfte op de kaart - oversterfte

Na deze correctie zien we dus inderdaad dat tijdens de 2e golf de sterfte aan corona vrijwel overeenkomt met de totale oversterfte volgens CBS. Er blijft vanaf mei 2021 een band over met onverklaarde oversterfte die nog steeds voortduurt. Er vallen twee bulten op: in december 2021 en oktober 2022. Die vallen samen met de boostercampagne en de herhaalprikken.

Voorspellen vaccinaties oversterfte?

De vraag die blijkbaar niet officieel onderzocht mag worden is: “Spelen de vaccinaties een rol bij de Onverklaarde Oversterfte?”. Wij hebben geen toegang tot de vaccinatiestatus van de overledenen, die voor een dergelijk onderzoek nodig zijn, dus wij hebben deze vraag voor onszelf vertaald naar de vraag: “Zijn de vaccinaties in staat de oversterfte te voorspellen?”. En het antwoord daarop blijkt verrassend te zijn: JA. We schreven eerder hierover een artikel met de titel: Vaccinatiesterfte gemodelleerd , waarin we een model presenteren dat een vrij nauwkeurige prognose geeft.

Kort samengevat: het risico om te overlijden binnen twee weken na vaccinatie is 1:3000. Voor de lange termijn lijkt het risico om tussen 4 en 24 maanden te overlijden aan één vaccinatie 1:1850 te zijn. Deze laatste factor is onzeker, er kan ook een deel door andere oorzaken veroorzaakt zijn. Ook is er een leeftijdsafhankelijkheid geconstateerd, maar hier presenteren we de resultaten voor alle leeftijden.

In deze grafiek zien we dan de prestaties van het rekenmodel:

Oversterfte op de kaart - prognose

Het rode vlak geeft de prognose voor de “Onverklaarde Oversterfte” weer op basis van het aantal gezette vaccinaties, zoals het RIVM en ECDC die publiceren. De overeenkomst is verbluffend. Uiteraard is dit geen waterdicht juridisch bewijs dat oversterfte en vaccinatie verband met elkaar hebben, maar we hebben nu wel een model dat deze oversterfte vrij exact weet te voorspellen. En het kunnen voorspellen op basis van een rekenmodel, is weer een stap dichter bij het bewijs dat de aanname dat vaccinaties verantwoordelijk zijn voor de oversterfte kan kloppen.

Internationaal

Als in Nederland de “Onverklaarde Oversterfte” voorspelbaar is aan de hand van een rekenmodel, zou dat dan ook toepasbaar zijn op andere landen? Ook daarop is het antwoord: “JA”. Daarover hebben we een aantal artikelen gepubliceerd, waarin we dit beschrijven: Oversterfte over de grens en Oversterfte in 34 landen, falende vaccins?. Hierin laten we zien dat in vrijwel alle door ons geanalyseerde landen een identiek patroon te zien is. Het meest in het oog springende voorbeeld is Australië, dat enerzijds een volkomen andere aanpak van de “corona crisis” kende door hun zero-covid beleid, maar aan de andere kant ook dezelfde voorspelbaarheid kent van de sterftecijfers. Deze grafiek laat het zien:

Oversterfte op de kaart - Australië

Ook hier een oversterfte die voorspelbaar is aan de hand van het voor Nederland ontwikkelde rekenmodel. Oversterfte zat daar eind 2022 rond de 15%, recentere cijfers zijn niet meer beschikbaar. Overigens zijn hier de oversterftecijfers gecorrigeerd voor de seizoensinvloed in hun winter.

De Media

De publieke omroepen hebben buiten ON tot nu toe vrijwel geen aandacht besteed aan deze oversterfte. Informatievoorziening en uitleg hierover is kennelijk onbespreekbaar. We zijn aangewezen op de alternatieve informatiekanalen. Naast websites zoals deze, geeft dr. John Campbell regelmatig informatie op zijn YouTube kanaal. Ook hij maakt inmiddels melding van een internationaal waargenomen oversterfte van tussen de 10% en 20%.

We waren daarom verheugd deze informatie met de rest van Nederland te kunnen delen middels de uitzending van Ongehoord Nieuws op dinsdag 31 januari. Hopelijk is dit ook aanleiding voor de overige omroepen om hierbij stil te gaan staan. 45.000 overlijdens, waarvan 20.000 onverklaard is toch iets waar niet te lichtzinnig bij stilgestaan moet worden.

Dit is de link naar die uitzending. 

Conclusies

We hebben een rekenmodel ontwikkeld dat goed in staat is de “Onverklaarde Oversterfte” te voorspellen. Het model voorspelt redelijk tot zeer goed de oversterfte in de door ons onderzochte landen. Met name de vaccinatiegolven zijn altijd terug te vinden in de grafieken met oversterfte. Voorspelbaarheid belooft altijd een zekere causaliteit.

Het feit dat wij een sterke relatie vinden met het aantal gezette vaccinaties sluit zeker niet uit dat er ook andere oorzaken zijn aan te wijzen voor deze oversterfte. Maar het is duidelijk dat deze cijfers schreeuwen om nader onderzoek naar de relatie tussen vaccinaties en sterfte en het beschikbaar maken van data zodat externe, onafhankelijke partijen dat onderzoek kunnen uitvoeren.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019