Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten

Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten - 25844
Samenvatting van het artikel

Een herstelbewijs na het aantonen van natuurlijke antistoffen wordt ontraden door het OMT. Er is genoeg onderzoek dat laat zien dat natuurlijke immuniteit effectiever is en langer standhoud dan immuniteit na vaccinatie. Dit is ook bekend bij het OMT. Toch geeft een vaccinatie voor onbepaalde tijd een vrijstelling van maatregelen en is dit na een natuurlijke infectie niet het geval. Dit is een vreemd besluit dat ingaat tegen de wetenschap.

Lees volledig artikel: Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten

Leestijd: 7 minuten

Wat zeggen de Nederlandse wetenschappers?

Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten? Twee weken geleden was Hans Zaaijer van bloedbank Sanquin bij Op-1 met het bericht dat antistoffen na vaccinatie afnemen waardoor mensen daardoor minder beschermd zouden zijn.

Door Jillis Kriek

Antistoffen die bescherming bieden tegen ernstige ziekte halveren maandelijks en zijn na ongeveer zes maanden hun werking verloren. Dit zien we ook terug in andere onderzoeken. Hans kwam gelukkig ook met goed nieuws:

Antistoffen niveaus na het doormaken van een natuurlijke infectie houden veel langer stand en beschermen beter dan antistoffen na vaccinatie.

Uit 127 andere onderzoeken weten wij dit inmiddels ook al, maar het is fijn dat men dit in Nederland begint te erkennen. Rijksoverheid heeft opdracht gegeven voor de Pienter studie. Ze concluderen dat natuurlijke antistoffen afnemen maar wel sterker zijn geworden. “Ze binden zich beter aan het virus en daarom zijn minder antistoffen nodig om hetzelfde werk te doen”.

We kunnen ons dus niet helemaal blindstaren op antistoffen en waardes alleen. Zeker niet omdat er veel verschillende antistoffen zijn en het normaal is dat deze uit het bloed verdwijnen.

De afname van de werking van specifieke afweerstoffen wordt opgevangen door de aanmaak van geheugencellen. (B en T-cellen)

 Ziekenhuisopnames na natuurlijke infectie

De kans op een ziekenhuisopname na het doormaken van een besmetting is sterk gereduceerd.

Dit verlaagt de druk op de zorg, wat in eerste instantie de reden is geweest om maatregelen te nemen. In dit onderzoek schat men in dat de kans op een ziekenhuisopname 7 keer lager ligt bij een eerder besmet persoon, dan bij een gevaccineerde en CDC komt in dit onderzoek zelfs tot 28 keer lager uit. Aangezien het vaccin onderhevig is aan inflatie, valt hier nog wel iets op af te dingen. Maar het gaat erom dat het de druk op de zorg voor een tot nu toe onbepaalde periode wegneemt.

De Pienter studie laat ook zien dat één van de antistoffen die beschermt tegen ziekenhuisopname na het doormaken van een natuurlijke infectie, amper afneemt (afb.D). En dat de mate van infectie hier weinig aan afdoet. Je hoeft dus niet eerst goed ziek te worden om daarna toch beschermd te zijn. Een booster-prik voegt hier weinig aan toe.

Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten - 25720

Waarom dan geen herstelbewijs?

Er zijn meerdere moties ingediend voor het inzetten van een herstelbewijs na een positieve serologische test, maar met weinig succes. Onlangs is wel het bewijs na een positieve PCR-test verlengd van 6 naar 12 maanden. Maar waarom geldt dit niet voor onbepaalde tijd zoals het vaccin wel doet? De werking van natuurlijke antistoffen neemt amper af na verloop van tijd. We nemen een stukje uit de beslisnota van het OMT gericht aan de minister van VWS, waarin een aantal vragen beantwoord worden.

Het inzetten van serologie wordt afgeraden omdat:

Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten - 25721

Laten we eens even 1 voor 1 naar die argumenten gaan kijken:

– Tijdstip van infectie

Is dat relevant? Er is statistisch aantoonbaar minder of geen druk op ziekenhuizen na een besmetting. Als we er vanuit gaan dat het aantonen van IgG antistoffen langdurige bescherming biedt tegen herbesmetting,vervalt dit argument. Deze antistoffenwaardes nemen niet of nauwelijks af. Aan de hand van het verloop van de IgM en IgA waardes zou wel een inschatting gemaakt kunnen worden van het moment van besmetting.

– Geen betrouwbare testen

Een pragmatische benadering is dat een positieve ELISA test voor 99,7% zekerheid geeft dat iemand een natuurlijke infectie heeft doorgemaakt.

Dit rapport betreft de validatie van de testen die Sanquin zelf gebruikt.

Wantai SARS-CoV-2 Ab ELISA voldoet tevens aan de vooraf gestelde validatie-eisen voor patiënten diagnostiek en wordt daarvoor ook ingezet door bijvoorbeeld huisartsen.

 Testresultaten Wantai SARS-CoV-2 Ab ELISA:

Specificiteit 99,7% (zeer kleine kans op vals positief).

Sensitiviteit (>14 dagen na indectie): bij ernstige ziekte 97,5%, bij milde of asymptomatische klachten 95,4%.

– Geen internationaal geaccepteerde afkapwaardes vastgesteld

Je zou hier wederom kunnen beargumenteren dat ernstige ziekte na herinfectie zelden voorkomt.

Antistoffen waardes nemen af maar de werking van natuurlijk verworven “verschillende” antistoffen wordt sterker na verloop van tijd. Daarbij kunnen we uit bovenstaand onderzoek van Pienter opmaken dat IgG, één van de antistoffen die ziekte tegengaan, niet afhankelijk is van een ernstige of een besmetting zonder symptomen en dat waardes redelijk constant blijven.

Dit argument vervalt wederom.

Het is duidelijk dat men zich in gekke bochten wringt om de deur voor serologie dicht te houden.

Nog een paar opvallende feiten uit het rapport; Geldigheidsduur herstelbewijs en rol serologie bij CTB:

 “Uit ongepubliceerde data van het RIVM blijkt dat in de periode juni t/m 29 september 2,7- 3,4% van het totaal aantal positieve testen verdenkingen op herinfecties betreft.”

Minister de Jonge lijkt tijdens de debatten ook op ongepubliceerde data terug te vallen wat het een ongelijke race maakt tegenover de kamerleden. Om even aan te geven hoe hard de cijfers van het RIVM zijn, zoeken we de onderbouwing van een “mogelijke verdenking”.

Gokken

Verdenking herinfectie zonder eerdere positieve testuitslag: persoon met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie, met een symptoomvrije periode EN een periode van ten minste 8 weken na de eerste ziektedag* van een eerdere ziekteperiode waarbij een SARS-CoV-2-infectie waarschijnlijk was, omdat de persoon nauw contact had met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Het lijkt op gokken. Daarbij moet ook worden aangemerkt dat ander onderzoek (en ook deze) aantoont dat zogenaamde herinfecties niet of nauwelijks voorkomen en helemaal geen infecties zijn maar een besmetting zonder symptomen waarbij je niet of nauwelijks besmettelijk bent. Dit in tegenstelling tot een vaccinatie waarbij je wel bemettelijk kan zijn.

 “In conclusie zijn er aanwijzingen dat immuniteit na doorgemaakte infectie met SARS-CoV-2 resulteert in bescherming langer dan 180 dagen. Dit zal met name het geval zijn voor jongere gezonde mensen die een symptomatische infectie hebben gehad.”

 Uit het Pienter onderzoek kunnen we opmaken dat deze uitspraak niet klopt. Symptomatische besmetting, en geen infectie, geeft net zo veel IgG antistoffen als asymptomatische besmetting en antistoffen waardes zijn geen ijkpunt voor bescherming tegen ziekte. Aantonen van een besmetting lijkt voldoende “Met name” is zeer vaag. Uiteraard is een goed werkend immuunsysteem nodig waarover de meeste mensen beschikken. Een hele kleine groep is misschien niet zo goed beschermd tegen herinfectie, maar die hebben wel al eerder een besmetting overleefd en dit is zeker niet op de groep jongeren van toepassing.

Je zou het beleid natuurlijk moeten omdraaien; Geef na doorgemaakte infectie een QR-code totdat blijkt dat dit een gevaar oplevert, dit is voor iedereen veel makkelijker.

Hoe groot is de groep die in aanmerking komt voor een herstelbewijs?

Als je uitgaat van positieve PCR testen weet je bij voorbaat al dat je het merendeel van de besmettingen mist. Als we kijken naar de steekproeven die zijn gedaan met serologische testen en we baseren ons op de technische briefing van het RIVM aan de Tweede Kamer, dan schat het RIVM in dat rond de 40 procent van de mensen antistoffen heeft die niet van het vaccin komen maar na een natuurlijke besmetting zijn verkregen. Belangrijk om hier aan toe te voegen is dat de hoogst behaalde immuniteit bij de jongeren ligt. Dik boven de 50 procent en zelfs 63 procent binnen de groep 20-29 jaar. De vaccinatiegraad bij jongeren ligt lager, maar omdat het grootste gedeelte van deze groep op een natuurlijke manier beschermd is, compenseert dit elkaar.

Vergeet niet dat veel EU landen straks een QR code niet zullen verlengen als je gevaccineerd bent met Jansen of Astra Zenica of als je één prik hebt gehad na een positieve test. Kijk naar Oostenrijk waar dit nu al het geval is. De groep zonder QR code maar die wel in aanmerking zou komen voor een herstelbewijs, zal toenemen tot miljoenen Nederlanders. Deze groep valt niet meer te ontkennen.

EU landen erkennen serologie (nog) niet, Nederland kan voorop lopen

Wat is er tegen de aanpak zoals in Zwitserland?

Na een positieve antistoffen test krijg je voor drie maanden vrijstelling en dit kan weer verlengd worden na een volgende test. Waarom een herstelbewijs niet voor 12 maanden of onbepaalde tijd geldig is, blijft een raadsel maar het is een begin! Misschien is de reden dat Zwitserland dit als enige land tot nu toe wel invoert, dat ze zich niet hoeven houden aan regels binnen de EU ?

Politieke keuze

Als we de EU rapporten erop nalezen wordt al snel duidelijk waarom het OMT zulke tegenstrijdige conclusies trekt. Er staan namelijk exact dezelfde ongefundeerde uitspraken in die ook in het RIVM rapport terugkomen. Uitspraken die ook nog eens zeer tegenstrijdig zijn als men ze vergelijkt met argumenten die voor een vaccin pleiten en een onbepaalde vrijstelling van corona maatregelen.

Uit het RIVM rapport:

Het advies is niet in lijn met huidig Europees beleid betreffende het Digital Covid Certificate (DCC) en zou alleen binnen Nederland leiden tot een geldig CTB.

Het OMT signaleert verder dat een CTB op basis van de combinatie van doorgemaakte infectie en een enkelvoudige vaccinatiedosis internationaal Geldigheidsduur herstelbewijs en rol serologie bij CTB zeer beperkt toegang levert. Op grond van deze afweging biedt het aanbieden van serologisch onderzoek slechts beperkte meerwaarde.

In de beslisnota van VWS voor de minister over het toestaan van serologische testen als bewijsstuk wordt gebruik afgeraden vanwege gevaar op ongelijke behandeling van de Europese burger bij gebruik van coronatoegangsbewijzen op basis van een herstelbewijs. Dat is op basis van EU recht niet toegestaan en de kans op fraude met QR codes uit andere lidstaten wordt vergroot.

Men durft blijkbaar niet af te wijken van de EU lijn voor serologische testen en wijst naar het buitenland als reden om de testen niet te gebruiken. Dit besluit is hierdoor 100% politiek en niet wetenschappelijk gefundeerd.

Het bieden van serologisch onderzoek heeft wel een meerwaarde

In de beslisnota staat een aantal belangrijke voordelen van het erkennen van serologie waarvan het grootste voordeel is dat:

“De druk op testen voor toegang neemt af. Dit (TvT – JK)  is een belasting voor de mensen die zich moeten laten testen en is tevens kostbaar voor de overheid.”

Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten - 25722

Een groot deel van de mensen heeft al een natuurlijke besmetting doorgemaakt. Daarbij is het zo dat de mensen, vooral jongeren, die geen vaccinatie hebben genomen het hoogste percentage antistoffen in het bloed hebben. De groep waarop een herstelbewijs van toepassing is, zal alleen maar groter worden. Als we al deze mensen een herstelbewijs zouden geven wordt de groep die nog ontvankelijk is zo klein, dat we een QR maatschappij, die bij voorbaat nooit ingevoerd had mogen worden, kunnen loslaten. Hugo de Jonge gaf gisteren aan het voornemen te hebben om af te willen wijken van het OMT advies en de Beslisnota van VWS en in overweging te nemen serologie toe te laten.

Laten we de druk voor het toelaten van serologische testen opvoeren, zodat we een QR maatschappij en testen voor toegang kunnen loslaten.  Dit vindt ook Arts-microbioloog Dr. Tom van Gool van het Amsterdam UMC die een petitie gestart is.

U heeft zojuist gelezen: Als beste beschermd tegen Corona, maar toch buitengesloten ondanks antistoffen.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Stemtel pagina EP2024, 6 juni 2024 - 89126