Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Voorwaarden

 

Stichting Oordeel Zelf De website maurice.nl  (de ‘Website’) is onder verantwoordelijkheid van Stichting Oordeel Zelf (de ‘Stichting’), gevestigd te Amstelboulevard 50 (1096 HH) Amsterdam en staat in het handelsregister geregistreerd onder KvK-nummer 74353004. De Stichting is bereikbaar per e-mail op contact@oordeelzelf.com.Deze voorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de Website en alle overeenkomsten die tussen de gebruiker en de Stichting ontstaan. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Alle bezoekers die de Website gebruiken/hebben gebruikt worden ‘Gebruiker’ genoemd.

 

Doel

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van een tegengeluid bij het optreden van de overheid of overheidsdiensten, in gevallen waarbij die instantie bij haar optreden niet gebaseerd is op feiten en kennis en/of zondigt tegen de principes van integriteit en transparantie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. rapporten te maken of te laten maken, waarmee het falend optreden wordt blootgelegd, en de inhoud ervan via oude en nieuwe media naar buiten te brengen, zodat iedereen, en met name de belanghebbenden, toegang hebben tot deze informatie;
b. een vraagbaak te vormen ofte laten vormen voor belanghebbenden; en
c. in bijzondere gevallen belanghebbenden of groepen van belanghebbenden te ondersteunen bij hun acties tegen dit falend optreden.”

 

Stichting

 1. De Stichting maakt het mogelijk om donaties te doen ter bevordering van het doel van de Stichting.
 2. Het staat de Stichting vrij om een donatie niet te accepteren en/of af te wijzen of in te trekken.
 3. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening van de Stichting en/of de inhoud van de Website kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: contact@oordeelzelf.com.
 4. De Stichting behoudt het recht om haar dienst te wijzigen en/of te beëindigen. Tevens heeft de Stichting het recht deze voorwaarden te wijzigen. Van wijzigingen zal een Gebruiker worden bericht indien er sprake is van een ingeschreven Gebruiker (eg. in het geval inschrijving wordt vereist bij donatie).
 5. Het staat de Stichting vrij om de uitvoering van haar diensten naar eigen inzicht in te vullen.
 6. De Stichting is bevoegd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.
 7. De Stichting is bevoegd om de Gebruiker de toegang tot de Website te weigeren om haar moverende redenen. De Gebruiker heeft geen recht op schadevergoeding.
 8. Indien de Gebruiker in strijd handelt met deze gebruikersvoorwaarden, is de Stichting gerechtigd een overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen (zonder inachtneming van een termijn) en een account, indien aanwezig, te deactiveren.
 9. De Stichting is gerechtigd om zonder opgaaf van reden haar handelen, dan wel het nastreven van één van haar doelen, te staken en gestaakt te houden. In het geval dat een donatie voor dat betreffende doel nog niet is gebruikt, zal deze donatie worden teruggestort op de rekening van de Gebruiker die daarmee heeft gedoneerd.
 10. De Stichting is zelfstandig en bepaalt zelf hoe zij haar Website en dienstverlening/doel verleent/nastreeft.
 11. Onderdeel van deze voorwaarden is de Privacy Policy zoals raad te plegen op https://www.oordeelzelf.com/privacy-policy/.

Gebruiker

 1. De Gebruiker garandeert dat slechts de personen die bevoegd zijn om namens de Gebruiker op te treden bekend zijn met de eventueel in te voeren (inlog)gegevens. Indien de Gebruiker een natuurlijke persoon is, garandeert de Gebruiker dat alleen hij/zij persoonlijk bekend is met de (inlog)gegevens.
 2. De Gebruiker is, indien hem daartoe wordt verzocht, verplicht minimaal een werkend e-mailadres in de database in te voeren. Dit e-mailadres wordt alsdan gebruikt om de Gebruiker op de hoogte te brengen van mededelingen door de Stichting en wordt gebruikt voor berichtgeving over online-donaties en eventuele acties. Indien het opgegeven e-mailadres van de Gebruiker buiten gebruik is neemt de Gebruiker het risico om toegang tot de Website te worden ontzegd. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de NAW-gegevens en andere gegevens, indien van toepassing. Indien de Website gebruik maakt van een nieuwsbrief dan zal de Gebruiker via deze nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van berichtgeving van de Stichting. In de nieuwsbrief staat tevens een optie tot uitschrijving van mededelingen van de Stichting.
 3. De Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan De Website verschafte informatie en gegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventueel aan hem verstrekte informatie en is gehouden zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Het is niet toegestaan aan de Gebruiker om gegevens afkomstig van de Stichting aan een derde over te dragen en/of in gebruik te geven. Indien de gegevens van de Gebruiker door een derde zijn verkregen, niet toerekenbaar aan de Stichting, is de Stichting niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. De Stichting is eveneens niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens foutief verschafte informatie door de Gebruiker.
 4. Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van, al dan niet via automatische middelen, alsmede het toegang (proberen te) krijgen tot gegevens/data/software van de Stichting of daaraan gelieerde/daarmee samenwerkende partijen, zonder toestemming van de Stichting (toestemming is impliciet voor normaal gebruik van de website).
 5. De Gebruiker is verplicht te voldoen aan alle geldende (nationale en internationale) wetten en regelgeving.
 6. Indien de Gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden dan is de Stichting in het bijzonder bevoegd om de Gebruiker toegang tot de Website te onthouden. Bovendien zal de Stichting niet aansprakelijk worden gesteld in dat kader voor eventuele schade in dat verband. De Gebruiker vrijwaart de Stichting.

Donaties

 1. Donaties worden gedaan via de aangegeven wegen op de website.
 2. De Stichting verplicht zich alle ontvangsten te besteden zoals dit in haar statuten is vastgelegd.
 3. Betaling van donatiegelden door Gebruiker vindt geautomatiseerd plaats op basis van de door de Gebruiker zelf ingegeven en te beheren IBAN bankrekeningnummer waarover Gebruiker beschikkingsbevoegd is.
 4. Indien een donatie gestorneerd wordt, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van stornering verrekend worden met elkaar. De kosten in dat kader komen ten laste van de betreffende Gebruiker.
 5. Bij eventuele vragen ziend op betalingen geldt dat de Gebruiker dient mee te werken aan informatieverzoeken vanuit de Stichting, bancaire instellingen en/of de instanties die de betaalmethode reguleren en/of faciliteren.
 6. De Stichting is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een ander betalingssysteem te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een wijziging van de kosten daarvan.
 7. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van de software, hardware en/of het betalingssysteem van de partij die betaling faciliteert.

Website

 1. De Stichting heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het gebruik van de Website is wel voor eigen risico van de Gebruiker. De Website garandeert niet dat (de inhoud van) de Website altijd volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. In lijn met de filosofie van de Stichting “Oordeel Zelf” dient de informatie ter ondersteuning van het besluitvormingsproces van de Gebruiker. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuze berust geheel bij de Gebruiker. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die uit deze keuze voortvloeit.
 2. De Website kan verwijzingen naar websites/webruimte van derden bevatten. Een dergelijke verwijzing houdt niet in een aanbeveling. Voorts heeft de Stichting geen zeggenschap over die inhoud.
 3. De Stichting spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem, zoals de Website, te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Stichting neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. De Website is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
 4. De Stichting streeft ernaar om de Website en de online-donatie-mogelijkheid doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. De Website is bevoegd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website. De Gebruiker heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.
 5. Het gebruik van de Website is voor eigen risico van de Gebruiker. De Website garandeert niet dat (de inhoud van) de Website altijd volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Aansprakelijkheid

 1. De financiele aansprakelijkheid van de Stichting tegenover de Gebruiker is beperkt tot hetgeen de Gebruiker heeft gedoneerd aan de Stichting. Indien geen donatie door de Gebruiker aan de Stichting is of wordt voldaan wordt de aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt tot een maximumbedrag van EUR 100,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Stichting. In de overige gevallen is de Stichting alleen aansprakelijk voor directe schade bij een toerekenbare tekortkoming door de Stichting. Voor schade die haar niet kan worden toegerekend is de Stichting niet aansprakelijk.

Intellectuele-eigendomsrechten en/of gegevens

 1. Alle gegevens op de Website, tekst, inhoud, opmaak en rusten bij de Stichting. Het kopiëren, verspreiden en ieder ander gebruik van deze gegevens (eg. embedden, opslaan, wijzigen, openbaarmaken) – ongeacht of hier intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten) of bedrijfsgeheimen in juridische zin op rusten – is verboden, behoudens toestemming van de Stichting.
 1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent de Stichting de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, gebruiksrecht om de Website te gebruiken zoals een normaal gebruiker betaamt; aldus uitsluitend op de wijze zoals de Website is aangeboden door de Stichting.

Overig

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen worden door de bevoegde rechter te Amsterdam beslecht.
 2. Mocht enige bepaling in deze voorwaarden nietig zijn verklaard, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een niet-nietig beding dat zoveel mogelijk strookt met de oude nietige bepaling. Dergelijke nietigheid laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.